Verordening van gemeente Achtkarspelen houdende Winkeltijden 2018

Geldend van 05-08-2018 t/m 06-07-2022

Verordening Winkeltijden Achtkarspelen 2018

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2018, punt nr. 8;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijden Achtkarspelen 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, aanhef onder a en b van de wet vervatte verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 13:00 uur en 18:00 uur

 • 2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de in de wet vervatte verboden, voor zover dat valt buiten de algemene vrijstellingen, ten behoeve van een bijzondere gelegenheid of evenement van tijdelijke aard.

 • 2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt niet verleend voor: Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan een ontheffing voorschriften en/of beperkingen verbinden.

 • 4. Een ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel(s) op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Intrekking of wijziging van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • 1.

  Indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  Indien op grond van een verandering van de omstandigheden of gewijzigde inzichten moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  Indien de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  Indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  Indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijk termijn, binnen een redelijke termijn;

 • 6.

  Indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6. Zakelijk karakter van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders;

 • 2. In geval van een overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen dient de nieuwe houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van zijn naam en adres.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Verordening winkeltijden Achtkarspelen 2017 wordt ingetrokken.

2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Achtkarspelen 2017 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Achtkarspelen 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. In werking treden

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Winkeltijden Achtkarspelen 2018’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op 19 juli 2018,

De griffier, De voorzitter,

Mevr. J. van Hoppe MPM Dhr. G. Gerbrandy