Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018

Geldend van 17-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-06-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018

Het college van burgemeester en wethouders besluit,

gelet op artikel 3 Marktverordening Leiden 2015,

Hoofdstuk I. Toewijzing van standplaats

Artikel 1. Vrijgekomen standplaats

Wanneer een standplaats vrijkomt, wordt dit bekend gemaakt op een door het college vast te stellen wijze.

Artikel 2. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

 • 1. Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

  • a.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitslijst;

  • b.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven te willen uitbreiden, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitslijst. De uitbreiding is alleen mogelijk direct naast de huidige standplaats, rekening houdend met de branche en kan hierbij niet leiden tot meer dan 3 aaneengesloten kramen of meer dan 12 strekkende meter aaneengesloten ruimte per markt;

  • c.

   de ingeschrevenen op de meeloperslijst die een product verhandelen uit een branche of artikelgroep die niet vertegenwoordigd is op deze markt, dit in volgorde van inschrijving op de meeloperslijst;

  • d.

   de ingeschrevenen op de meeloperslijst die een product verhandelen uit een branche of artikelgroep die wel vertegenwoordigd is op deze markt maar waarbij het maximum aantal standplaatsen zoals bedoeld in de bij het Inrichtingsplan behorende lijst van branches en artikelgroepen nog niet is bereikt, dit in volgorde van inschrijving op de meeloperslijst;

 • 2. Indien blijkt dat niet kan worden voorzien in een toewijzing van een beschikbare standplaats met toepassing van lid 1, zal door middel van adverteren voor een ontbrekend product uit een artikelgroep voorzien worden in de behoefte aan dit product op de markt.

 • 3. Indien zich in individuele gevallen omstandigheden voordoen waarbij het toewijzen van een vergunning voor een vaste standplaats op de wijze zoals in de voorgaande artikelen beschreven zou leiden tot een onbillijke of onredelijke situatie, mede gelet op de noodzaak voor een divers en voldoende aanbod op de markt, kan het college hiervan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken.

Artikel 3. Vrijgekomen standplaats; plaatsverbetering volgens anciënniteitslijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van de houders van een vaste-standplaatsvergunning, met vermelding van de datum waarop de betrokkenen voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend en met vermelding van de branche waartoe zij behoren of de artikelen die zij verhandelen (anciënniteitslijst).

 • 2. Als een standplaats vrijkomt die werd ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning, kan deze op aanvraag worden toegewezen aan de hoogstgeplaatste aanvrager op de anciënniteitslijst in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend. Als de plaats bestemd is voor een specifieke branche of artikelgroep, komt alleen iemand in aanmerking die aan dat vereiste voldoet.

Artikel 4. Vrijgekomen standplaats; toewijzing via de meeloperslijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van meelopers die in aanmerking wensen te komen voor een dagplaatsvergunning en die tevens schriftelijk hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vaste-standplaatsvergunning voor die markt en die een handelingsbekwame natuurlijke persoon zijn (meeloperslijst).

 • 2. Op de meeloperslijst worden bij iedere kandidaat vermeld:

  • a.

   diens naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, adres en woonplaats;

  • b.

   de datum van de aanvraag;

 • c. de branche waartoe de kandidaat behoort en / of de soort artikelen die hij wenst te verhandelen en informatie over de inrichting van de standplaats die de kandidaat wenst te gebruiken.

 • 3. De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijs van inschrijving op de meeloperslijst.

 • 4. De inschrijving wordt doorgehaald als aan de kandidaat een vaste-standplaatsvergunning is toegekend, als hij voor een tweede maal afziet van een vaste-standplaatsvergunning waarvoor hij overeenkomstig het zesde lid in aanmerking kwam, op zijn schriftelijke aanvraag, na zijn overlijden of als hij onder curatele is gesteld.

 • 5. De inschrijving wordt tevens doorgehaald als de meeloper zich niet ten minste een maal per drie weken meldt voor een dagplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening Leiden 2015 of deze, indien beschikbaar niet daadwerkelijk inneemnt. De regels met betrekking tot vervanging bij ziekte en vakantie zoals bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening Leiden 2015 zijn hierop overeenkomstig van toepassing.

 • 6. Als er, met in achtneming van artikel 2, ruimte is om een nieuwe vaste-standplaatsvergunning toe te kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste kandidaat die op de meeloperslijst staat en die voldoet aan de vereisten voor toekenning. De kandidaat die in aanmerking komt voor de vergunning dient daarvoor binnen 2 weken na bekendmaking een aanvraag in te dienen.

Hoofdstuk II. Adviescommissie Ambulante Handel

Artikel 5. Taak

 • 1. Het college kan een adviescommissie Ambulante Handel instellen.

 • 2. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over aangelegenheden die de ambulante handel betreft.

 • 3. Alvorens een beslissing te nemen of een voorstel te doen vraagt het college advies aan de commissie over:

  • a.

   instelling, wijziging of opheffing van een markt binnen het gebied van de markt;

  • b.

   vaststelling, wijziging of intrekking van een marktverordening;

  • c.

   vaststelling of wijziging van Hoofdstuk 5, Afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 met betrekking tot standplaatsen.

 • 4. De commissie geeft geen advies ten aanzien van individuele zaken of verlening van vergunningen op basis van de Marktverordening Leiden 2015 of de Algemene plaatselijke verordening 2015.

Artikel 6. Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • b.

   maximaal vier vertegenwoordigers van de houders van een vaste standplaats op één van de markten in de gemeente.

 • 2. Het college wordt in de commissie vertegenwoordigd door een ambtenaar, die belast is met de ambulante handel.

 • 3. De leden van de commissie kunnen zich laten vervangen.

 • 4. De onder a. en b. van het eerste lid bedoelde leden worden, op voordracht van degene die ze vertegenwoordigen, door het college benoemd voor een periode van vier jaren, en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door ontslag, overlijden of verlies van hoedanigheid. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 7. Voorzitter en secretaris

 • 1. De ambtenaar als bedoelt in artikel 6 lid 2 is technisch voorzitter van de commissie.

 • 2. Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie ten behoeve van de verslaglegging van de vergaderingen.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Indien een lid verzoekt om beslotenheid beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek. Het verzoek wordt slechts ingewilligd indien een zwaarwegend algemeen of persoonlijk belang in het geding is.

 • 2. De commissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en werkwijze.

 • 3. De commissie kan zich tijdens vergaderingen laten bijstaan door deskundigen, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen

Artikel 9. Brancheverdeling

 • 1. De brancheverdeling voor deze markt is opgenomen in een lijst met branches en artikelgroepen die als Bijlage 1 bij dit inrichtingsplan behoort.

 • 2. Op de lijst als bedoeld in het eerste lid staan de branches en artikelgroepen die op deze markt worden gehanteerd met daarbij aangegeven het maximaal aantal vaste standplaatsen dat in de betreffende branche beschikbaar is.

 • 3. Bij de verdeling van vergunningen voor vaste standplaatsen en dagplaatsen op deze markt wordt om te bepalen voor welke branches of artikelgroepen ruimte is, de lijst als bedoeld in het eerste lid vergeleken met de aantallen verleende vergunningen per branche op het moment van vrijkomen van een standplaats.

Artikel 10. Aanvangs- en eindtijden

De markt wordt gehouden van 08.00 tot 17.00 uur.

Artikel 11. Omvang standplaats, uitstallingen, reclame en dergelijke

 • 1. Het is verboden kramen en verkoopwagens anders te plaatsen dan volgens de maximale afmetingen zoals aangegeven op de inrichtingskaart. Indien op straat markeringen of ankers zijn aangebracht dient daarvan gebruik gemaakt te worden bij de plaatsbepaling van de kraam of verkoopwagen. Een lijn geprojecteerd 50 centimeter voor en evenwijdig aan de lijn die getrokken kan worden tussen de twee markeringen of ankers aan de verkoopzijde van de standplaats vormt daarbij de uiterste grens tot waar de kraam of verkoopwagen, inclusief de luifel of enig ander uitstekend onderdeel mag worden opgesteld.

 • 2. Het is verboden een verkoopwagen te plaatsen op plekken waar dit logistiek en inrichting technisch niet mogelijk is en mag in verkoopklare toestand niet langer of breder zijn dan de maximale afmeting van de (gecombineerde) standplaats zoals aangegeven op de inrichtingskaart.

 • 3. Het is verboden uitstallingen en/of stoepborden te plaatsen buiten de maximale afmeting van de (gecombineerde) standplaats zoals aangegeven op de inrichtingskaart.

 • 4. Het is verboden om luifels aan de kraam of verkoopwagen te bevestigen.

 • 5. Het is verboden om enige vorm van (reclame) vlaggen en banieren aan, dan wel op ofwel een kraam of een verkoopwagen te bevestigen als zij zich in of boven de verkeerstromen op het marktterrein bevinden.

 • 6. Het is verboden om voertuigen op het marktterrein te parkeren tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

 • 7. Het zesde lid is niet van toepassing voor voertuigen die achter de kraam of verkoopwagen staan en die noodzakelijk zijn voor het opslaan van koopwaren.

Artikel 12. Markttijden in acht nemen

 • 1. Het is een vergunninghouder verboden meer dan drie uur voor de aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de houder van een opbouwvergunning.

 • 3. Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt.

 • 4. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats 15 minuten voor aanvang van de desbetreffende markt niet heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op verzoek van de vergunninghouder, gedaan uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de desbetreffende markt, voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 13. Marktmeester

 • 1. De marktmeester is de toezichthouder die belast is met het toezicht op de markt zoals bedoeld in artikel 23 van de Marktverordening Leiden 2015.

 • 2. De marktmeester is belast met het aanwijzen van toegewezen standplaatsen.

 • 3. Het is verboden om een andere standplaats in te nemen dan door de marktmeester is aangewezen.

 • 4. De marktmeester is bevoegd om een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat conform artikel 24 van de Marktverordening Leiden 2015 te gelasten het marktterrein te verlaten.

Hoofdstuk IV. Samenloop warenmarkten en evenementen

Artikel 14.

Indien 3 oktober valt op een zaterdag wordt er geen warenmarkten in de zin van de Marktverordening Leiden 2015 gehouden.

Artikel 15.

Indien 1 of 2 oktober valt op zaterdag dan geldt voor de warenmarkt in de binnenstad het volgende:

 • a.

  de markt eindigt om 16.00 uur en alle marktkooplui dienen met hun waren uiterlijk om 17.15 uur te zijn vertrokken;

 • b.

  tussen 17.15 en 19.00 uur worden de marktkramen verwijderd en wordt het marktterrein schoongemaakt;

 • c.

  marktkramen staan mogelijk deels onder de tijdelijke overkappingen die door de horeca zijn aangebracht (bijvoorbeeld het Trouwstraatje, de Botermarkt en de Nieuwe Rijn);

 • d.

  marktkramen staan niet op de plekken waar afgelopen jaren podia stonden. Het betreft de plekken 34 tot en met 37, 69 tot en met 74 en 174 tot en met 178 zoals aangegeven op de bij dit inrichtingsplan behorende inrichtingskaarten. Indien voor deze plekken geen podia zijn vergund kunnen deze alsnog door de marktmeesters aan de markt worden toegevoegd;

 • e.

  bij de nieuwe aanvragen voor podia worden deze niet verleend op de plekken die voor marktkramen zijn gereserveerd zoals aangegeven op de bij dit inrichtingsplan behorende inrichtingskaarten;

 • f.

  horeca en evenementenorganisatoren kunnen pas vanaf 19.00 uur starten met hun activiteiten. Er worden geen evenementenvergunningen verleend voor eerdere activiteiten;

 • g.

  bierpunten en toiletwagens moeten wijken voor de markt en kunnen pas na afloop van de markt (weer) op de aan hun vergunde plek worden gezet;

Artikel 16.

Indien Koningsdag valt op woensdag of zaterdag gelden voor de warenmarkt in het centrum de volgende voorwaarden:

 • a.

  de markt begint en eindigt op de gebruikelijke tijden;

 • b.

  het marktterrein is beperkt tot de Botermarkt, ’t Gangetje en de Nieuwe Rijn.

 • c.

  uiterlijk 6 weken voor Koningsdag maken de marktmeesters een inventarisatie van kooplieden die willen komen, zodat vroegtijdig duidelijk is welk ruimtebeslag dit oplevert en wat er resteert voor de kindermarkt;

 • d.

  de kindermarkt wordt ingericht op de rest van het marktterrein (met uitzondering van ’t Gangetje, de Botermarkt en de Nieuwe Rijn) en de op Steenschuur en de Hooglandse Kerkgracht;

 • e.

  de terrassen op de Botermarkt en ’t Gangetje die per 1 mei 2012 vergund waren kunnen blijven staan. De terrassen die na 1 mei 2012 zijn aangevraagd en vergund niet;

 • f.

  bierpunten en toiletwagens mogen niet op het marktterrein staan;

 • g.

  overkappingen en tenten die ook al voor Koningsnacht worden gebruikt kunnen blijven staan (markt eventueel onder overkappingen en rond podia);

 • h.

  als Koningsdag op een zondag valt verschuiven de festiviteiten naar de zaterdag daaraan voorafgaand en gelden de hierboven genoemde voorwaarden.

Artikel 17.

Tijdens de evenementen El Cid, de Lakenfeesten en op 5 mei worden de warenmarkten op de gebruikelijke wijze gehouden, onverminderd de bevoegdheid van Artikel 3 van het Instellingsbesluit Markten Leiden 2016.

Artikel 18.

Bij samenloop van de warenmarkt in het centrum met evenementen op pontons in het water van de Nieuwe Rijn, zoals de Kerstmarkt en ijsbaan, wordt de warenmarkt op de gebruikelijke wijze gehouden, met dien verstande dat in overleg met de evenementenvergunninghouder, de marktmeesters en de marktkooplieden een doorgang naar de pontons dient te worden vrijgehouden.

Artikel 19. Inrichtingskaart

De inrichtingskaart marktopstellingen Centrum zaterdag – noordelijk deel met nummer 631102 en de inrichtingskaart marktopstellingen Centrum zaterdag – zuidelijk deel met nummer 631152 zijn onderdeel van dit inrichtingsplan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 juli 2018,
de Secretaris, de Burgemeester,

Bijlage 1. Brancheringslijst zaterdagmarkt Leiden,  versie 01-07-2018

Brancheringslijst zaterdagmarkt Leiden versie 01-07-2018

 

 

Categorie

 

Toelichting

Beschikbare vrije ruimte binnen de branchering

 

Food

 

 

1

AGF

 

 

 

Aardappelen en Peulvruchten

 

2

 

Groente en Fruit

 

Nee

 

Paddenstoelen

 

1

 

Bewerkte groenten en fruit

 

2

2

Wild en gevogelte

 

Nee

3

Vlees

 

 

 

Vlees en vleeswaren

 

1

 

Worstsoorten

Alle voorkomende worstsoorten, ongesneden, bewerkt en/of verduurzaamd.

1

4

Viswaren

 

Nee

5

Brood, bak- en snoepwaren

 

 

 

Snoep, chocolade

 

1

 

Brood, koek, banket

 

Nee

 

Taarten en cupcakes

 

2

 

Stroopwafels

 

Nee

6

zuivel

 

 

 

Kaas

 

Nee

 

eieren

 

1

7

Overige levensmiddelen

 

 

 

Noten, zuidvruchten en gedroogd fruit.

 

Nee

 

Mediterrane levensmiddelen

 

Nee

 

Aziatische levensmiddelen

 

2

 

Traiteur

Kant en klaar maaltijden

2

 

Kruiden en specerijen

Geen groente en fruit

1

 

Thee en koffie

 

1

8

Snacks (voor directe consumptie)

 

 

 

Consumptie-ijs

 

2

 

Vietnamese Loempia

 

Nee

 

Frites en snacks

 

Nee

 

Overige (warme) snacks

Alle etenswaren bedoeld voor directe consumptie zoals soepen, sappen, smoothies, belegde broodjes, poffertjes, popcorn, suikerspin etc..

2*

 

Non-food

 

 

9

Kleding

 

 

 

Damesbovenkleding (vanaf maat 176)

 

Nee

 

Herenbovenkleding (vanaf maat 176)

 

2

 

Kinderkleding (tot maat 176)

 

2

 

Baby- en kleuterkleding (tot maat 116)

 

2

 

Onderkleding en beenmode

 

Nee

 

Sportkleding en badmode

 

2

 

Schoeisel

 

1

 

Reisartikelen

Koffers, tassen, portefeuilles.

1

 

Horloges en sieraden

 

1

 

Modeaccessoires

Haarbandjes, haarspelden, riemen, zonnebrillen, handschoenen, sjaals en broches, hoeden, petten en mutsen.

1

10

Textiel

 

 

 

Interieurstoffen

 

2

 

Kledingstoffen

 

Nee

 

Kleinvakartikelen en fournituren

 

Nee

 

Huishoudtextiel

Dekbedden en hoezen, hand- en theedoeken

Nee

 

 

 

 

11

Bezigheidsartikelen

 

 

 

Hobbyartikelen

Speelgoed, wenskaarten e.d.

1

 

Handwerk- en breiartikelen

 

2

 

Geluid en beelddragers

 

1

 

Telefoon en accessoires

 

Nee

12

ijzerwaren en gereedschappen

 

 

 

Fietsonderdelen

 

Nee

 

Gereedschappen

 

2

13

huishoudelijke- en geschenkartikelen

 

 

 

Servies, potten, pannen en keukenwaren

 

2

 

Reinigingsartikelen

Stofzuigerzakken, en -onderdelen, schoonmaakmiddelen en –attributen.

2

14

Planten en bloemen

 

 

 

Snijbloemen

 

Nee

 

Zaden en bloembollen, tuinartikelen.

 

1

 

Bomen, heesters, tuin- en perkplanten

 

2

 

Kamerplanten

 

2

 

Kunstbloemen, gedroogde bloemen en planten

 

2

15

Overige artikelen

 

 

 

Reformartikelen

 

1

 

Verlichtingsartikelen

 

2

 

Diervoer en dierbenodigdheden

 

2

 

Drogisterij-artikelen, parfumerie en cosmetica

 

Nee

 

Rookartikelen

 

Nee

 

Sportartikelen

Alles waarmee sport is uit te oefenen behalve kleding

2

 

Kranten en tijdschriften

 

2

 

Boeken

 

Nee

16

seizoengebonden artikelen

 

 

 

Campingartikelen

 

?

 

Badkleding

 

?

 

*= ruimte voor diverse snacks die afwijken van wat er nu geboden wordt.

 

Brancheringsregels

 • 1.

  Uitgangspunt van de branchering is de huidige situatie op de markt. We stellen een aantal branches op een maximum omdat we daarvan constateren dat er genoeg of teveel ondernemers zijn en dat door het toevoegen van meelopers of vaste standplaatshouders de diversiteit van de markt in gevaar komt. Bij een aantal van die branches hebben we zelfs de voorkeur voor het terugdringen van het aantal vaste standplaatshouders. In eerste instantie regelen we niets voor het actief bereiken van een lager aantal vaste standplaatshouders in die branches. Eventueel kan door natuurlijk verloop dat aantal wel bereikt worden. In de loop van 2018 zal nader beleid worden geformuleerd omtrent de mogelijke wijze van sanering van deze branches.

 • 2.

  Alle branches die nu niet vertegenwoordigd zijn staan open voor het toevoegen van 2 ondernemers, in alle branches waar nu 1 vergunning is verleend is ruimte voor 1 nieuwe vergunning. Enige uitzondering hierop is “Overige (warme) snacks” omdat daar mogelijk sneller nieuwe types bij kunnen komen. Hierbij is een hoger totaalmaximum bepaald juist vanwege die diversiteit maar wel zodanig dat voorkomen wordt dat dergelijke kramen oververtegenwoordigd raken. Daarom hier ook ten hoogste 1 per soort snack. m.u.v. de productgroep “frites en snacks”.

 • 3.

  Bij het invullen gaan gegadigden in branches die nog niet zijn vertegenwoordigd voor op branches die wel zijn vertegenwoordigd.

 • 4.

  In geval van vakanties, ziekte zonder vervanging of andere afwezigheid kan in een oververtegenwoordigde branche wel een meeloper worden geplaatst. Dit kan alleen indien het totaal aantal ondernemers op de betreffende markt het maximum zoals bepaald in de branchering niet overschrijdt. Hierbij geldt ook het principe van geen branche op branche. Dat wil zeggen dat een meeloper in dezelfde branche niet kan worden geplaatst op een plaats van een vaste standplaatshouder. Dit om verwarring voor de consument te voorkomen en te voorkomen dat een verschil in kwaliteit van de aangeboden waren op het conto van de vaste standplaatshouder terecht komt.

 • 5.

  Nog altijd geldt als iemand zich aanbiedt met een product dat onder geen enkel branche te vatten is dat deze met voorrang geplaatst kan worden.

 • 6.

  Evaluatie van de branchering vindt iedere 2 jaar plaats.

 • 7.

  Een ondernemer mag ten hoogste 10% van de totale kraambreedte gebruiken voor de verkoop van branchevreemde producten. Voor branchevreemde producten geldt dat er een directe relatie moet zijn tussen het branchevreemde product en de branche waarbinnen de ondernemer is geplaatst.