Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 16-10-2035

Intitulé

Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)

DE WAARNEMEND GEZAGHEBBER VAN SINT EUSTATIUS,

OVERWEGENDE

  • dat orkaan Irma en Maria, orkanen van de vijfde categorie, Sint Eustatius in september 2017 hebben gepasseerd;

  • dat ten gevolge hiervan het eiland op verschillende plaatsen schade heeft geleden;

  • dat gegronde vrees bestaat dat op de klifwand rond Fort Oranje, inclusief Baypath, zoals op de bij deze verordening behorende kaart geel gearceerd (hierna: de klifwand), kleinvee (met name geiten) kan rondlopen die de begroeiing op de klifwand wegvreten en waarvan het aannemelijk is dat dit meer schade zal aanrichten aan de klifwand;

  • dat ten gevolge van deze schade het instortingsgevaar en het gevaar voor aardverschuivingen van de klifwand wordt vergroot, waardoor de veiligheid van personen en gebouwen inclusief rijksmonument Fort Oranje in de omgeving van de klifwand aantoonbaar bedreigd wordt;

  • verdere schade voorkomen dient te worden, alvorens beschermende maatregelen te kunnen toepassen;

  • dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen, goederen en gebouwen inclusief rijksmonument Fort Oranje een algemeen verbindend voorschrift te geven;

Gelet op artikel 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1

Het is een ieder verboden het op de bij deze verordening behorende kaart als geel gearceerd gebied te betreden, totdat van de zijde van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer mededeling is ontvangen dat het in dit artikel neergelegde verbod is opgeheven.

Artikel 2

Het is de eigenaar of houder van kleinvee verboden het kleinvee op de bij deze verordening behorende kaart als geel gearceerd gebied te laten rondlopen.

Artikel 3

De eigenaar of houder van het kleinvee dient binnen één (1) week na inwerkingtreding van de verordening het reeds vrijlopend kleinvee uit de op de bij deze verordening behorende kaart als geel gearceerd gebied te verwijderen. Laat de eigenaar of houder dit na dan zullen deze op kosten van de eigenaar of houder verwijderd worden.

Artikel 4

Ter bevordering van het verbod in de artikelen 1 en 2 zal het gebied rond de klifwand en de Baypath worden afgezet.

Artikel 5

Het verbod in artikel 1 niet geldt voor degenen die uit hoofd van hun functie rechtstreeks betrokken zijn of door het bevoegd gezag uitdrukkelijk zijn belast met werkzaamheden die in het gebied uitgevoerd moeten worden.

Artikel 6

De gezaghebber kan een last onder dwangsom opleggen bij overtreding van een verbod uit deze verordening.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 16 oktober 2017 te 16.00 uur.

Ondertekening

Sint Eustatius, 16 oktober 2017,
De waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius,
De heer J.A.C. Woodley

Bijlage

Toelichting Noodverordening Klifwand Ford Oranje

De veiligheidssituatie rondom Fort Oranje en de klifwand is zeer zorgelijk.

Reeds voor het passeren van orkaan Irma is de veiligheidssituatie onderzocht en in kaart gebracht door het ingenieursbureau Royal HASkoning DHV. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft per schrijven van 11 juli 2017 aan het Bestuurscollege naar dit rapport en het eerdere rapport van DAM Sint Maarten verwezen. Daarbij is aangegeven dat directe maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van mensen, dieren, zaken en bedrijven te garanderen.

Na het passeren van orkaan Irma is op 12 september 2017 een inspectie uitgevoerd door de Projectmanager Rijksvastgoedbedrijf Cluster Bonaire / Sint Eustatius / Saba en Onderwijshuisvesting OCW. Aan de hand van die inspectie is wederom gebleken dat er onmiddellijk gevaar dreigt rond de klifwand met inbegrip van Bay Path (Slavenpad).

Het gevaar is door het passeren van de orkanen Irma en Maria groter geworden en noopt dan ook tot nemen van onmiddellijke maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora AB 1997/07 1 te worden gehandeld. Voormeld Eilandsbesluit blijft onverkort van toepassing.

Om de publieke toegang te beperken en grazende (vee)dieren, met name geiten, van het aangewezen gebied te weren is het noodzakelijk om een omheining te plaatsen. Na de orkaan Irma is een bijstandsverzoek ingediend om het voor de omheining noodzakelijke materiaal te verkrijgen.

De afzetting ziet niet op de directe toegang tot woningen en bedrijven in het gearceerde gebied.

Artikel 140, derde lid WolBES bepaalt dat de gezaghebber bevoegd is om een last onder dwangsom op te leggen. Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij van toepassing verklaard. Dit heeft als gevolg dat een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder lastdwangsom kan opleggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom kan opleggen.

Een last onder dwangsom dient er toe te strekken de overtreding ongedaan te maken, dan wel verdere overtreding of herhaling van de overtreding te voorkomen.

Een bestuursorgaan komt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid toe. De hoogte van de dwangsom kan en moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit). (art. 5:32 Awb). Het bestuursorgaan stelt op grond van artikel 5:32b een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, waarbij de bedragen in redelijke verhouding dienen te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd (artikel 5:33 Awb).

Zodra het acuut gevaar komt te vervallen, wordt de noodverordening ingetrokken.


Noot
1

St. Eustaius Resolution Fauna en Flora Specimens (AB 1997/07)