Evenementenbeleid

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Evenementenbeleid 2018 gemeente Etten-leur

Samenvatting

De gemeente Etten-Leur wil een bruisende gemeente zijn met een gevarieerd aanbod van evenementen, waarbij sprake is van een balans tussen de positieve effecten van evenementen en de woon- en leefomgeving. Er wordt gestreefd naar het borgen en beperken van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, zedelijkheid, volksgezondheid en het milieu. Het evenementenbeleid biedt hiervoor de kaders en de eisen die aan evenementen worden gesteld.

1.Dienstverlening

Voor een optimale dienstverlening wordt er gewerkt met een:

 • -

  Evenementenloket: aanspreekpunt voor de adviserende partijen, evenementenorganisatoren en burgers die vragen hebben over een evenement.

 • -

  Evenementencommissie: bespreekt en evalueert evenementen.

 • -

  Evenementenkalender: geeft de hoeveelheid, aard en spreiding in tijd en locatie van evenementen aan, zodat evenementen programmatisch gestuurd kunnen worden.

2. Melding of (meerjaren)vergunning

Voor een evenement is een melding of een vergunning vereist. Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een meerjarenvergunning aan te vragen. Met een risicoscan worden de risico’s van een evenement geïnventariseerd, geanalyseerd en wordt bekeken hoe de risico’s beperkt kunnen worden. Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid wordt getoetst aan de ‘Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning’.

3.Locatiebeleid

Het locatiebeleid is mede bedoeld om een balans te hebben tussen het aantal evenementen (op de evenemententerreinen) en de woon- en leefomgeving zonder de mogelijkheden voor evenementen zwaar in te perken en een behoud van een diversiteit aan evenementen. Per locatie is aangegeven welke mogelijkheden er zijn.

4. Evenementen die niet/beperkt zijn toegestaan

Evenementen die niet zijn toegestaan: schuurfeesten, bepaalde evenementen met dieren, evenementen in strijd met de menselijke waardigheid (evenementen met erotische, seksistische en/of racistische aspecten) en bepaalde vechtevenementen (kooigevechten). Evenementen die beperkt zijn toegestaan: dance-evenementen, markten, circussen/stuntshows en kermissen.

5. Eindtijden

Voor vrijdag en zaterdag en de dagen voorafgaand aan een erkende feestdag geldt een eindtijd van 24.00 uur. Voor de overige dagen geldt een eindtijd van 23.00 uur.

6. Geluid en muziek

Er geldt een geluidbelasting van 75 dB(A) en 90 dB(C) voor vergunningsplichtige evenementen en een geluidbelasting van 55 dB(A) voor meldingsplichtige evenementen, gemeten op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen. (Geluid/muziek)activiteiten van de directe omgeving zijn beperkt, waarbij afstemming van de activiteiten vereist is.

7. Concurrerende aanvragen

Er geldt een afwegingskader voor wanneer er meerdere aanvragen om een evenementenvergunning zijn ingediend voor (dezelfde soort evenementen op/in) dezelfde locatie en/of periode en/of wanneer het maximum aantal toegestane evenementen op een bepaalde locatie is bereikt.

8. Toezicht en handhaving

Voor handhaving wordt het apart vastgestelde handhavingsbeleid gevolgd.

9. Handboek evenementen

In het handboek zijn onderwerpen die betrekking hebben op de aanvraag en de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid nader uitgewerkt. Het handboek geeft daarnaast praktische informatie over de facilitaire dienstverlening.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Op 1 januari 2015 is het Evenementenbeleid 2015 in werking getreden. Hierbij is toegezegd dat het beleid geëvalueerd wordt. Het voorliggende gewijzigde evenementenbeleid is het resultaat van de gehouden evaluatie van het Evenementenbeleid 2015. 

1.1 Waarom een evenementenbeleid?

Wat betekenen evenementen voor Etten-Leur?

De gemeente Etten-Leur kenmerkt zich als een bruisende gemeente met een hoeveelheid en diversiteit van aantrekkelijke evenementen die veel publiek trekken. Evenementen zijn vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt belangrijk voor de gemeente Etten-Leur. Dit uit zich in:

 • -

  Economische betekenis: stadspromotie (evenementen dragen bij aan het imago en de bekendheid van de gemeente), voorwaardenscheppend voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en bron van directe en indirecte inkomsten (organisatie, horeca, detailhandel, toeleveranciers, faciliterende bedrijven etc.).

 • -

  Recreatieve betekenis: sport, ontspanning en vermaak, ruimte voor actieve participatie en bevordering van de saamhorigheid.

 • -

  Podium voor kunst en cultuur: podium voor artistieke prestaties, culturele uitingen en participatie en beleving van kunst en cultuur.

 • -

  Sociale cohesie: evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Evenementen als straat- en buurtfeesten versterken het gevoel van saamhorigheid in een wijk.

 • -

  Bijdrage aan de beleving van een gemeenschap en het versterken van een positief imago van de gemeente.

 

Bevoegdheid vaststellen evenementenbeleid

De burgemeester is op grond van artikel 174 van de Gemeentewet en artikel 2:25 eerste lid van de thans geldende eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2017 (hierna: APV) verantwoordelijk voor evenementen. Op grond van artikel 4:81 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is de burgemeester bevoegd om voor evenementen beleidsregels vast te stellen.

Voor sommige bijkomende meldingen/ontheffingen/vergunningen (bijvoorbeeld de geluidsontheffing) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd. Zodoende is het evenementenbeleid door zowel de burgemeester als het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 

Wat wil de gemeente Etten-Leur?

De gemeente Etten-Leur wil een bruisende gemeente zijn met een gevarieerd aanbod van evenementen, waarbij sprake is van een balans tussen de positieve effecten van evenementen en de woon- en leefomgeving. Er wordt gestreefd naar het borgen en beperken van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, zedelijkheid, volksgezondheid en het milieu.

 

Wat biedt het evenementenbeleid?

Met het evenementenbeleid kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van het (onbeperkt) toestaan van evenementen (op bepaalde locaties). Het is niet de intentie om hiermee nieuwe ontwikkelingen en evenementen af te remmen. Het beleid is bedoeld om een gedegen belangenafweging op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zedelijkheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu te kunnen maken. Het evenementenbeleid biedt hiervoor de kaders en de eisen die aan evenementen (en de aanvragen voor een vergunning) worden gesteld. Het evenementenbeleid geeft:

 • -

  De kaders en de mogelijkheden waarbinnen evenementen plaats kunnen vinden.

 • -

  De eisen die aan evenementen worden gesteld om de risico’s voor de veiligheid en gezondheid te borgen en/of beperken alsmede om onevenredige overlast voor de omgeving te voorkomen of te beperken.

 • -

  Transparantie over het proces vanaf de aanvraag tot en met de evaluatie.

 

Wat is er gewijzigd in het beleid?

De evaluatie onder de evenementenorganisatoren, (horeca)bedrijven en inwoners uit 2017 heeft niet geleid tot het wijzigen van het beleid. Wel worden diverse punten opgepakt om de dienstverlening nog beter te maken. De eigen, interne evaluatie heeft wel tot enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen geleid. De inhoudelijke wijzigingen zijn:

 • -

  De termijn voor de informatieplicht van de organisaties bij een meerjarenvergunning is gewijzigd van 16 naar 8 weken van tevoren.

 • -

  Het maximum aantal grote vergunningsplichtige evenementen voor Etten-Leur Noord is gewijzigd van drie naar vijf. Hierbij is de voorwaarde dat in Schoenmakerspark één groot vergunningsplichtig evenement per kalender jaar mag plaatsvinden, vervallen, zodat er geen beperkingen gelden en er geschoven kan worden door heel Etten-Leur Noord.

 • -

  De twee circussen die per kalenderjaar zijn toegestaan, zijn voortaan als volgt: één kerstcircus en, op basis van een roulatiesysteem, één circus in het voorjaar.

 • -

  De mogelijkheid om wilde dieren in circussen toe te staan, is vanwege het landelijke verbod komen te vervallen.

 • -

  Naast de horecagelegenheden kunnen ook andere bedrijven en inwoners die aan het evenemententerrein gevestigd zijn of wonen (geluid)activiteiten hebben (opgenomen in de evenementenvergunning).

 • -

  Het afwegingskader voor concurrerende aanvragen is gewijzigd: stap 2 is gesplitst in stap 2 en 4 en aan stap 3 is toegevoegd dat volledige aanvragen voor gaan op onvolledige aanvragen.

 • -

  De toepassing van de risicoscan is opgenomen.

 • -

  De toepassing van de ‘Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning’ is opgenomen met vermelding op welke bouwsels dit van toepassing is.

 • -

  De AmvB Brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening is opgenomen.

 

Naast het beleid wordt er gewerkt met een handboek. In het handboek zijn onderwerpen die betrekking hebben op de aanvraag en de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid nader uitgewerkt. Met beide documenten wordt nagestreefd dat de evenementenorganisaties zich bewust worden/zijn van de risico’s die de organisatie van evenementen met zich mee kan brengen. Het handboek geeft daarnaast praktische informatie over de facilitaire dienstverlening.

1.2 Gevolgde procedure evaluatie evenementenbeleid

Op 7 juni 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het evenementenbeleid. Tijdens deze avond is een start gemaakt met de evaluatie van het evenementenbeleid door vier gekozen thema’s te bespreken met evenementenorganisatoren. Vervolgens zijn de evenementenorganisatoren, diverse (horeca)bedrijven en de inwoners van Etten-Leur uitgenodigd om een vragenlijst over het evenementenbeleid in te vullen. Het evenementenbeleid is daarnaast intern en door de leden van de evenementencommissie geëvalueerd. Van de evaluatie is een verslag gemaakt. Dit verslag is op 30 januari 2017 vastgesteld.

1.3 Leeswijzer

In de hoofdstukken worden de beleidskeuzes weergegeven. De lezer die ook kennis wil nemen van de nadere onderbouwing van de beleidskeuzes, wordt geadviseerd ook de bijlagen door te nemen. In de hoofdstukken wordt naar de desbetreffende bijlagen verwezen.

Voorkomende afkortingen zijn:

 • -

  AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur

 • -

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening

 • -

  GHOR: Geneeskundige Hulpverleninsorganisatie in de Regio

 • -

  OMWB: Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

2 Dienstverlening

2.1 Evenementenloket aanspreekpunt voor evenementenvergunning

1-loketfunctie

Aanvragen voor een evenementenvergunning of meldingen komen bij het evenementenloket binnen. Het evenementenloket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of via het algemene nummer 14 076. Het evenementenloket is niet fysiek bereikbaar, maar is ontstaan vanuit de gedachte van een 1-loketfunctie. Bij het behandelen van de aanvragen wordt een beroep gedaan op diverse interne teams en afdelingen, maar ook op externe partners zoals politie, brandweer, GHOR en de OMWB. Het evenementenloket is het aanspreekpunt voor de adviserende diensten en afdelingen, organisatoren van evenementen en voor burgers die vragen hebben over een evenement. Het evenementenloket heeft contacten met organisatoren, bewaakt het verloop van processen, zorgt voor een optimale dienstverlening en lost snel problemen op. Indien de adviserende diensten of afdelingen aanvullende informatie nodig hebben van de organisatie loopt dit eveneens via het evenementenloket.

Eenduidige informatie

Met het evenementenloket is er sprake van eenduidigheid in voorlichting, registratie en afhandeling van alle aanvragen om een evenementenvergunning of meldingen. Dit wordt niet alleen bereikt door de invoering van het evenementenloket, maar ook door heldere eenduidige informatie op papier, op de website en aan de balie. Op deze wijze is er een optimale dienstverlening aan de klant.

2.2 Evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat uit interne en externe adviserende partijen, waaronder medewerkers van interne afdelingen van de gemeente, politie, brandweer en GHOR. De samenstelling is wisselend. In de evenementencommissie worden de evenementen besproken. Organisatoren van evenementen worden zo nodig uitgenodigd om hun evenement toe te lichten of te evalueren. Ook kan de organisatie op eigen verzoek worden uitgenodigd. Bij de evaluatie wordt gekeken naar het proces van de vergunningverlening, het verloop van het evenement, toezicht en handhaving en de (leef)omgeving. Indien nodig worden er nadere maatregelen genomen ten aanzien van de volgende editie en de meerjarenvergunning/ontheffing. Tevens worden de verbeterpunten gebruikt bij andere evenementen en voor het verbeteren van het beleid en de werkprocessen

2.3 Evenementenkalender

Hoe wordt de evenementenkalender samengesteld?

Een evenementenkalender biedt inzicht in de hoeveelheid, de aard en de spreiding in tijd en locatie van evenementen. Hiervoor worden de organisatoren die het jaar voorafgaand aan het nieuwe jaar een evenement organiseerden, in oktober aangeschreven. Vóór 1 november dienen de evenementen voor het jaar erop doorgegeven te worden bij het evenementenloket. In december wordt de evenementenkalender voor het jaar erop opgesteld, onder voorbehoud van eventuele nieuwe evenementen.

Evenementen programmatisch sturen

De evenementenkalender maakt het mogelijk om evenementen programmatisch te sturen en een balans te vinden in de belasting van de evenementenlocaties. Aan de evenementenkalender kunnen geen rechten worden ontleend, omdat er zowel evenementen op staan waarvoor al een vergunning is afgegeven, als evenementen waarvoor dat nog niet geval is.

De evenementenkalender wordt door diverse partijen gebruikt als planning-, coördinatie- en afstemmingsinstrument. De evenementenkalender wordt gedeeld met de leden van de evenementencommissie en diverse gemeentelijke afdelingen. Daarnaast wordt de evenementenkalender op de gemeentelijke website geplaatst, die eenmaal per maand wordt geactualiseerd, en wordt de kalender gedeeld ten behoeve van promotie via de CityApp.

3 Melding of vergunning

In artikel 2:24 van de APV is een definitie opgenomen van een evenement. Het betreffende artikel is verwerkt in bijlage 1. Op grond van artikel 2:25 van de APV geldt een melding- of vergunningsplicht voor evenementen. Daarnaast wordt onder meer aan het bestemmingsplan getoetst.

3.1 Melding

Hierbij gaat het om kleinschalige evenementen, die nagenoeg geen belasting vormen voor de woon- en leefomgeving en beperkt van omvang zijn en met beperkte geluidproductie. Er mag geen sprake zijn van overmatige geluidhinder door het gebruik van versterkte (live) muziek. Om deze reden is het voor meldingsplichtige evenementen uitsluitend toegestaan om achtergrondmuziek ten gehore te brengen (zie voor de geluidnorm 4.4.2). Een dergelijk evenement richt zich doorgaans op een bepaalde omgeving (wijk) en/of een specifieke doelgroep. In de APV is aangegeven aan welke criteria moet worden voldaan om te kunnen volstaan met een melding. Deze criteria zijn tevens terug te vinden in het handboek. Daarnaast zijn de criteria opgenomen op het meldingsformulier, zodat men zelf direct kan zien of er kan worden volstaan met een melding of dat een vergunning is vereist. Wordt er niet aan de criteria voor een melding voldaan, dan is er een vergunning vereist voor het houden van het evenement. In het handboek is de procedure voor de melding uitgewerkt.

3.2 Vergunning

Toetsing aan weigeringsgronden en belangenafweging

De APV noemt de weigeringsgronden. Deze weigeringsgronden zijn uitgewerkt in bijlage 1. Elke aanvraag wordt aan de APV, het evenementenbeleid en eventuele overige wet- en regelgeving getoetst. Er vindt een gedegen afweging plaats tussen enerzijds de genoemde belangen van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, zedelijkheid en het milieu en anderzijds het belang van het evenement. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij diverse interne en externe adviserende partijen (waaronder politie, brandweer en GHOR) en worden evenementen zo nodig besproken in de evenementencommissie. Aan de hand van een risicoscan worden de risico’s van een evenement geïnventariseerd, geanalyseerd en wordt bekeken hoe de risico’s beperkt kunnen worden. De invulling hiervan geeft de nodige informatie om de aanvraag goed te kunnen behandelen, een afweging te kunnen maken aan de hand van de weigeringsgronden en nadere voorschriften te kunnen stellen in de vergunning. In het handboek is de procedure voor de vergunning uitgewerkt.

Risicoscan en aanvullende documenten

Aan de hand van een risicoscan wordt bepaald welke documenten vereist zijn. Dit is namelijk afhankelijk van welke classificatie het evenement krijgt. Een vergunningsplichtig evenement kan de classificatie A (kans op risico’s is onwaarschijnlijk), B (er is mogelijk sprake van risico’s) of C (kans op risico’s is waarschijnlijk) krijgen. De classificatie kan overigens gaandeweg de procedure wijzigen aan de hand van de verkregen informatie. Voor de classificaties dienen de volgende documenten ingediend worden:

A-evenementen:

 • -

  Aanvraagformulier evenementenvergunning;

 • -

  Situatietekening van het evenemententerrein;

 • -

  De eventueel te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. het evenement;

 • -

  Bij inzet van verkeersregelaars: het aantal verkeersregelaars, een postinstructie en een situatietekening met daarop de posities van de verkeersregelaars;

 • -

  Bij inzet van beveiligers: een beveiligingsplan;

 • -

  Bij medische inzet: aantal en soort medische inzet, locatie inzet, contactgegevens.

 

B en C-evenementen:

 • -

  Aanvraagformulier evenementenvergunning;

 • -

  Situatietekening van het evenemententerrein;

 • -

  Calamiteitenplan;

 • -

  Mobiliteitsplan;

 • -

  Bij inzet van beveiligers: een beveiligingsplan;

 • -

  Bij medische inzet: medisch plan.

 

Constructieve veiligheid

De organisatie dient aannemelijk te maken dat de constructieve veiligheid van de op te richten of te plaatsen bouwsels (tenten, podia, tribunes, decors, etc.) gewaarborgd is. Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid wordt aan de thans van toepassing zijnde richtlijn getoetst: de ‘Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning’. Deze landelijke richtlijn is opgesteld door constructeurs uit diverse gemeenten in Nederland. Hierbij zijn diverse vertegenwoordigers uit de evenementenbranche betrokken geweest. In de richtlijn is opgenomen welke gegevens moeten worden ingediend door de organisatie om de constructie van de bouwsels te kunnen beoordelen. De richtlijn is onder andere te raadplegen op de website van de gemeente.

In de richtlijn is aangegeven bij welke bouwsels de constructieve veiligheid niet relevant is en waarbij geen risico’s op letsel bij falen te verwachten is. Voor deze bouwsels is geen constructieve verantwoording vereist. In afwijking van de richtlijn worden tenten met een vloeroppervlakte kleiner dan 100 m² in principe niet als constructief relevant beschouwd (in plaats van tenten met een vloeroppervlakte kleiner dan 25 m²). Afhankelijk van de locatie en/of het gebruik van de tent kan hiervan worden afgeweken.

 

Brandveilig gebruik evenemententerrein en bouwsels

Ten aanzien van de brandveiligheid van het evenemententerrein en/of een bouwsel (op het evenemententerrein) is de thans geldende wet- en regelgeving: de AmvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen van toepassing. De AmvB is onder andere te raadplegen op www.overheid.nl.

 

Toelichting documenten in handboek

In het Evenementenhandboek zijn de verschillende documenten/eisen nader toegelicht. Voor de definitie van ‘bouwsel’ en ‘plaats’ wordt verwezen naar voornoemde AmvB.

 

Meerjarenvergunning of eenmalige vergunning

Veel evenementen vinden in hoofdlijnen jaarlijks in dezelfde vorm plaats. In het kader van de lastenverlichting en deregulering kunnen organisaties de keuze maken om een meerjarenvergunning of een vergunning per editie aan te vragen.

3.3 Meerjarenvergunning

Criteria voor een meerjarenvergunning

De criteria om voor een meerjarenvergunning in aanmerking te komen, zijn:

 • -

  Het evenement heeft een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) plaatsgevonden in Etten-Leur, georganiseerd door dezelfde organisatie en waarbij

 • -

  De gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

 

Dit is ter beoordeling van de burgemeester, die hierin geadviseerd wordt door de evenementencommissie.

 

Het meerjarenprincipe kan, indien de wet- en regelgeving dit toelaat, eveneens toegepast worden op bijbehorende vergunningen en ontheffingen (bijvoorbeeld de geluidontheffing en de ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet).

 

Duur en procedure meerjarenvergunning

De meerjarentoestemmingen worden voor maximaal drie jaar verleend. De evenementen waarvoor een meerjarenvergunning is verleend, moeten jaarlijks vóór 1 november bij het evenementenloket de datum doorgeven waarop het evenement gaat plaatsvinden in het jaar erop. De organisatie van het evenement moet daarnaast voor elke editie kritisch kijken naar de meerjarentoestemmingen en er zorg voor dragen dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Wijzigingen op de meerjarentoestemmingen dienen uiterlijk 8 weken van tevoren aangevraagd te worden, zodat hierop een besluit kan worden genomen (ondergeschikte wijziging of weigering). Hierdoor wordt voor derden de rechtszekerheid van eventueel bezwaar en beroep gewaarborgd. Zijn er geen wijzigingen, dan kan worden volstaan met een verklaring dat er zich geen wijzigingen voordoen. Deze verklaring moet eveneens uiterlijk 8 weken van tevoren ingediend worden.

 

Wanneer wordt de meerjarenvergunning/ontheffing ingetrokken/gewijzigd?

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor het noodzakelijk is de meerjarenvergunning en/of -ontheffing in te trekken of te wijzigen. Hiervoor zijn de criteria in de APV opgenomen.

 

Voorbeelden van een noodzakelijke intrekking of wijziging zijn:

 • -

  Significante wijzigingen in de opzet, aard/karakter, periode, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort en/of de te plaatsen objecten.

 • -

  Bij (bouw)projecten en (weg)werkzaamheden. Op moment van vergunningverlening bestaat er vaak nog geen inzicht in de planning van werkzaamheden. Als werkzaamheden staan of worden gepland tijdens een evenement, wordt dit in een zo vroeg mogelijk stadium bekendgemaakt aan de organisator en wordt bekeken of beide activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.

 • -

  Bij dreiging voor de openbare orde en veiligheid, de zedelijkheid en volksgezondheid en/of de bescherming van het milieu.

 • -

  Gewijzigde wet- en regelgeving.

 

Een organisatie heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding voor gemaakte kosten wanneer een vergunning en/of ontheffing wordt ingetrokken of gewijzigd. De gemeente maakt zo spoedig mogelijk aan de organisator bekend wanneer er belemmeringen zijn voor het evenement. Daarnaast is het aan de organisatie om zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 8 weken van tevoren, te informeren of er belemmeringen zijn voor het evenement.

  

4 Samen een bruisend Etten-Leur: de instrumenten

Balans tussen evenementen en omgeving

Gelet op de wens om een ‘bruisende’ gemeente te zijn, is en blijft het uitgangspunt om een positieve grondhouding in te nemen voor evenementen die een positieve bijdrage leveren voor Etten-Leur, vooral voor de evenementen in en rondom het Winkelhart. De binding van evenementen met het centrumgebied en de horeca wordt als een grote meerwaarde gezien. Dit uit zich ook doordat het Stadshart en het Oderkerkpark gewilde locaties zijn voor het houden van evenementen. Daarnaast is voor het bruisende karakter een diversiteit aan evenementen van belang.

De meeste locaties waar evenementen plaatsvinden zijn in een woon- en leefomgeving gelegen. Het onbeperkt toestaan van evenementen kan tot (onevenredige) overlast leiden voor de woon- en leefomgeving. Tijdens de bijeenkomst op 20 januari 2014 (als start van het opstellen van het Evenementenbeleid 2015) bleek dat er veel evenementen plaatsvinden in Etten-Leur in de periode van april tot en met oktober en dat een zekere grens moet worden gesteld ten aanzien van de overlast van evenementen (vooral voor de grotere (muziek)evenementen). Ook bleek toen dat er veel markten plaatsvonden in Etten-Leur. Aspecten als het aantal bezoekers, de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, soort evenement, openbare orde- en veiligheidsaspecten, duur van het evenement en/of de geluidbelasting zijn bepalend voor de belasting die een evenement heeft op de woon- en leefomgeving. Een balans tussen de evenementen en de woon- en leefomgeving is van belang. Hiervoor zijn in dit hoofdstuk de instrumenten uitgewerkt.

4.1 Locatiebeleid

Maximum aantal evenementen per locatie

Het locatiebeleid is mede bedoeld om een balans te hebben tussen het aantal evenementen (op de evenemententerreinen) en de woon- en leefomgeving zonder de mogelijkheden voor evenementen zwaar in te perken en met een behoud van een diversiteit aan evenementen. Door het stellen van een maximum aantal evenementen voor een bepaalde locatie per jaar, wordt de overlast beperkt en kan de openbare orde en veiligheid gehandhaafd worden, doordat, met de beschikbare capaciteit, de gemeentelijke toezichthouders en de hulpverleningsdiensten hun werkzaamheden uitvoeren. Om te komen tot een evenwichtige verhouding tussen locatie en het maximum aantal te houden evenementen, is onder andere gekeken naar de evenementen die in het verleden op de desbetreffende locaties zijn georganiseerd, de evaluaties van deze evenementen en de klachten uit de omgeving.

4.1.1. Categorieën evenementen

Voor het locatiebeleid worden de evenementen in categorieën ingedeeld. Tot welke categorie een evenement behoort, is ter beoordeling van de burgemeester die hierin geadviseerd wordt door de evenementencommissie. Bij de indeling van een evenement in een bepaalde categorie wordt gekeken naar de omvang, de effecten voor de omgeving en de risico's die het evenement met zich mee kan brengen. Per locatie is aangegeven welke categorie evenementen er mogelijk zijn en in welke aantallen. In bijlage 2 zijn de locaties toegelicht.

Meldingsplichtige evenementen

Het betreft hier meldingsplichtige evenementen (zie 3.1). Hierbij gaat het om kleinschalige evenementen, die nagenoeg geen belasting vormen voor de leefomgeving, beperkt van omvang zijn en met beperkte geluidproductie. Er mag geen sprake zijn van overmatige geluidhinder door het gebruik van versterkte (live) muziek. Om deze reden is het voor meldingsplichtige evenementen uitsluitend toegestaan om achtergrondmuziek ten gehore te brengen (zie voor de geluidnorm 4.4.2). Een dergelijk evenement richt zich doorgaans op een bepaalde omgeving (wijk) en/of een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld straatbarbecues en buitenspeeldagen.

Vergunningsplichtige evenementen

Kleine evenementen: Evenementen met beperkte neveneffecten

Het betreft hier vergunningsplichtige evenementen. Deze evenementen zijn redelijk beperkt van omvang en vormen een geringe belasting voor de omgeving. Er is weliswaar sprake van enige vorm van geluidproductie en versterkte muziek, maar dit is niet de hoofdzaak. Muziek/geluid is van ondergeschikt belang. Deze categorie evenementen kenmerkt zich door:

 • -

  geen of beperkte live-optredens van artiesten;

 • -

  beperkt versterkt(e) muziek/geluid;

 • -

  geen regionale aantrekkingskracht;

 • -

  het aantal bezoekers/deelnemers varieert tussen de 250 en 1000 personen gelijktijdig aanwezig;

 • -

  beperkte tijdelijke verkeersmaatregelen en/of

 • -

  beperkte verkeersbewegingen.

 

De geluidnorm voor deze categorie evenementen ligt hoger dan die voor de meldingsplichtige evenementen (zie 4.4.2).

 

Een voorbeeld is een Concours Hippique.

 

Grote evenementen: Evenementen met omvangrijke neveneffecten

 

Het betreft hier vergunningsplichtige evenementen. Deze evenementen zijn groot van omvang en vormen een grote belasting voor de omgeving. Deze categorie evenementen kenmerkt zich door:

 • -

  een grote geluidbelasting door versterkte (live) muziek;

 • -

  de muziek/het geluid is (een wezenlijk onderdeel van) de entertainment (het evenement is gericht op de muziek);

 • -

  een bovenlokaal bereik;

 • -

  het aantal bezoekers/deelnemers ligt boven de 1000 personen gelijktijdig aanwezig;

 • -

  veel tijdelijke verkeersmaatregelen en/of

 • -

  veel verkeersbewegingen met mogelijk een grotere parkeerdruk in de omgeving tot gevolg.

 

Een voorbeeld is een muziekevenement.

 

Circussen en stuntshows

In Etten-Leur geldt voor circussen een maximum aantal van twee circussen per kalenderjaar, bij voorkeur een groot en een klein circus. Gelet op de spreiding van evenementen, één circus in het voorjaar en één kerstcircus in het najaar. Het circus in het najaar is de laatste jaren ingevuld door een kerstcircus. Dit is inmiddels een traditie geworden, die een meerwaarde heeft voor Etten-Leur.

Voor het circus in het voorjaar wordt jaarlijks een roulatiesysteem gehanteerd, mits het Brabantpark beschikbaar is. Voor circussen geldt dat er een evenementenvergunning wordt verleend aan een circus dat is aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Circusondernemingen (VNCO).

Gelet op het karakter van een stuntshow worden deze evenementen onder de circussen geschaard. Uitgangspunt is om eenmaal in de paar jaar een stuntshow in te passen.

 

Kermissen

Kermissen zijn cultureel erfgoed en vormen al jaren een traditionele activiteit voor

Etten-Leur. In Etten-Leur vinden van oudsher jaarlijks twee kermissen plaats. Een zomerkermis in het Stadshart/Oderkerkpark en een najaarskermis in Etten-Leur Noord. De kermis in het Stadshart/Oderkerkpark heeft, gelet op de omvang en diversiteit aan attracties, een regionale aantrekkingskracht. De kermis in Etten-Leur Noord zorgt mede voor levendigheid in dit gedeelte van Etten-Leur. Aan de ene kant moet er een diversiteit aan evenementen zijn en moet de aantrekkingskracht van Etten-Leur versterkt worden. Aan de andere kant moet overbelasting van evenemententerreinen worden voorkomen. Gelet hierop wordt het huidige beleid voortgezet om in Etten-Leur jaarlijks twee kermissen te laten plaatsvinden, waarvan één kermis in het Stadshart/Oderkerkpark en één in Etten-Leur Noord.

 

Markten

Met de term ‘markten’ wordt in dit beleid bedoeld: rommelmarkten, vlooienmarkten, snuffelmarkten, Luikse markten, jaarmarkten, braderieën, themamarkten, vrijmarkten, markten als onderdeel van een evenement, wintermarkten en alle overige markten die onder deze noemer kunnen vallen die in de open lucht plaatsvinden en waarbij producten en/of diensten worden aangeboden. Markten die plaatsvinden in een voor het publiek toegankelijk gebouw en waar hoofdzakelijk tweedehands en/of incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden, vallen hier niet onder. Voor dergelijke markten is in de APV een aparte bepaling opgenomen.

 

Markten kunnen zowel klein als groot in omvang zijn. De grotere rommelmarkten en braderieën hebben veelal een regionale aantrekkingskracht. Markten met een grotere aantrekkingskracht zorgen over het algemeen voor een grotere druk op het openbaar gebied en de woon- en leefomgeving (parkeeroverlast, overlast komende en gaande bezoekers, tijdelijke verkeersmaatregelen). Voor het locatiebeleid kennen we de volgende soorten markten:

 

1. (Rommel)markten/braderieën

 • 1.

  Markten met uitsluitend tweedehands goederen.

 • 2.

  Braderieën of (jaar)markten met handel en al dan niet in combinatie met entertainment.

 

2. Themamarkten

 

Hieronder vallen de markten die een bepaald thema uitdragen, waarbij de hoofdzaak ligt bij een bepaalde doelgroep of een bepaalde branchegroep. Ten minste 90% van de aan het thema gerelateerde producten dan wel diensten dient te worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een boekenmarkt, bijenmarkt en een bloemenmarkt. Van elk soort themamarkt mag er jaarlijks één plaatsvinden.

 

3. Wintermarkten

 

Wintermarkten zijn dezelfde markten als bedoeld wordt met (rommel)markten/braderieën, maar dan georganiseerd in de maanden november en/of december en waarbij sprake is van een kerst- of winterthema.

4.1.2. Invulling locaties

STADSHART

 

 

Evenementen

  Meldingsplichtige evenementen: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, klein: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, groot: onbeperktCircus/stuntshows: geenKermis: maximaal 1 per kalenderjaar (in combinatie met het Oderkerkpark)Rommelmarkten/braderieën: maximaal 3 per kalenderjaarThemamarkten: maximaal 3 per kalenderjaarWintermarkten: maximaal 1 per kalenderjaar 

Voorwaarden

1 week per maand moet een ‘stille week’ zijn. Dit houdt in dat er in die week alleen meldingsplichtige evenementen mogen plaatsvinden.

 

I.v.m. de weekmarkt is het op woensdagen niet mogelijk om voor 14.00 uur evenementen te houden op de Markt en het Raashuisplein (m.u.v. de kermis).

 

 

ODERKERKPARK

 

 

Evenementen

  Meldingsplichtige evenementen: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, klein: maximaal 2 per kalenderjaarVergunningsplichtige evenementen, groot: maximaal 3 per kalenderjaarCircus/stuntshows: geenKermis: maximaal 1 per kalenderjaar (in combinatie met het Stadshart)Rommelmarkten/braderieën: geenThemamarkten: maximaal 1 per kalenderjaarWintermarkten: geen 

 

 

BRABANTPARK

 

 

Evenementen

  Meldingsplichtige evenementen: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, klein: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, groot: maximaal 4 per kalenderjaar Circus/stuntshows: maximaal 2 per kalenderjaarKermis: geenRommelmarkten/braderieën: maximaal 2 per kalenderjaarThemamarkten: maximaal 2 per kalenderjaarWintermarkten: geen           

 

ETTEN-LEUR NOORD

 

 

Evenementen

  Meldingsplichtige evenementen: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, klein: onbeperktVergunningsplichtige evenementen, groot: maximaal 5 per kalenderjaarCircus/stuntshows: geenKermis: maximaal 1 per kalenderjaar Rommelmarkten/braderieën: maximaal 2 per kalenderjaar Themamarkten: maximaal 2 per kalenderjaarWintermarkten: maximaal 1 per kalenderjaar 

Uitzonderingen

Evenementen die in een historische en maatschappelijke context geplaatst kunnen worden (zie bijlage 2).

 

 

OVERIGE TERREINEN (waaronder in de wijken, in het buitengebied, op het

bedrijventerrein en op particuliere terreinen)

 

 

Evenementen

  Meldingsplichtige evenementen: conform het bestemmingsplan/ nadere afspraken en het Besluit omgevingsrecht* Vergunningsplichtige evenementen, klein: conform het bestemmingsplan/nadere afspraken en het Besluit omgevingsrecht*Vergunningsplichtige evenementen, groot: conform het bestemmingsplan/nadere afspraken en het Besluit omgevingsrecht*Circus/stuntshows: geenKermis: geenMarkten: conform het bestemmingsplan/nadere afspraken en het Besluit omgevingsrecht* 

Voorwaarden

De grote vergunningsplichtige evenementen mogen geen muziekevenementen zijn.

* tenzij in het kader van een belangenafweging afwijking van het bestemmingsplan niet mogelijk is.

4.2 Soorten evenementen die niet/beperkt zijn toegestaan

4.2.1. Dance-evenementen

Dance-evenementen zijn feesten waar hoofdzakelijk dancemuziek ten gehore wordt gebracht. In het kader van Koningsdag is het mogelijk om in het Oderkerkpark of in het Brabantpark op of de dag voor Koningsdag een dance-evenement te organiseren. Gelet op het hogere hinderiveau dat dergelijke evenementen met zich mee kan brengen, gelden maximaal toegestane geluidnormen van 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen. Daarnaast geldt, in afwijking van 4.3, een eindtijd van maximaal 23.00 uur, ongeacht of de dag erop volgend een werkdag is. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

4.2.2. Schuurfeesten

Gelet op aspecten van (brand)veiligheid, alcoholpreventie en -matiging onder jongeren en de volksgezondheid worden schuurfeesten niet toegestaan. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

4.2.3. Evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Vechtevenementen

Op grond van het zedelijkheidsaspect worden er geen evenementenvergunningen verleend voor vechtevenementen met een gewelddadig karakter en waarbij het sportieve aspect niet of nauwelijks een rol speelt (zoals kooigevechten en andere soortgelijke vechtevenementen). Vechtsporten die onder auspiciën van sportorganisaties staan die zijn aangesloten bij NOC*NSF vallen hier niet onder. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

Evenementen met erotische, seksistische en/of rascistische aspecten en andere evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Vergunningen voor erotische vertoningen/feesten waarbij seksuele handelingen worden verricht en evenementen met seksistische en/of racistische aspecten worden in het belang van de zedelijkheid geweigerd. Evenementen met een racistisch(e) en/of seksistisch(e) karakter, uitstraling of ondertoon worden, mede gelet op de Grondwet, eveneens beschouwd als evenementen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid en niet als algemeen aanvaardbaar worden beschouwd. Voor dergelijke evenementen worden eveneens geen vergunningen verleend. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

4.2.4. Evenementen met dieren

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren geeft de regels voor onder meer het

gebruik van dieren bij evenementen. Vanaf 15 september 2015 is het in Nederland niet meer toegestaan om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren.

4.3. Eindtijden

De eindtijd is het tijdstip waarop, de activiteiten in de openlucht en in niet permanente bebouwing, het ten gehore brengen van muziek en de verstrekking van drink- en eetwaren moet zijn beëindigd. Voor vrijdag en zaterdag en de dagen voorafgaand aan een erkende feestdag geldt een eindtijd van 24.00 uur. Voor de overige dagen geldt een eindtijd van 23.00 uur. Er kunnen, gemotiveerd, andere tijden (zowel een verruiming als een beperking) worden opgenomen. Een verruiming of een beperking is afhankelijk van de aard van het evenement, de locatie, de geluidsbelasting, de eventuele maatschappelijke acceptatie van het evenement en ervaringen met het evenement/de organisatie uit het verleden. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

4.4. Geluid

Veel evenementen gaan gepaard met muziek. Geluid kan objectief worden gemeten in decibels. Geluidhinder laat zich echter moeilijker meten. De mate waarin geluid als hinderlijk wordt ervaren blijft een subjectief gegeven. Door het opnemen van voorschriften, waaronder een eindtijd en maximaal toegestane geluidnormen, wordt geluidhinder voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperkt. Tevens wordt als voorschrift in de geluidontheffing gesteld dat de organisatie tijdig van tevoren de omgeving moet informeren over het evenement en de consequenties die daaraan verbonden kunnen zijn. Dit omvat ook de geluidaspecten van een evenement.

4.4.1. Tijden geluid

In verband met de Zondagswet mag op zondag tot 13.00 uur het geluid/de muziek dat bij een evenement wordt geproduceerd op een afstand van meer dan 200 meter van de plaats van het evenement niet meer hoorbaar zijn. Voor de eindtijden voor het ten gehore brengen van geluid/muziek gelden de eindtijden van het evenement (zie 4.3).

4.4.2. Geluidnormen

Uitgangspunt vormt de te verwachten geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. In beginsel wordt er een geluidbelasting van 75 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen gehanteerd voor vergunningsplichtige evenementen. Bij een geluidbelasting van 75 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere bebouwing geldt in beginsel een geluidbelasting van 90 dB(C) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen voor vergunningsplichtige evenementen. Toch blijft voor elk evenement maatwerk vereist. In bepaalde situaties kan van de geluidnormen worden afgeweken. Dit is afhankelijk van wat realistische geluidnormen zijn voor het evenement, de locatie, de duur, de tijdsperiode, de aard van het evenement, de eventuele maatschappelijke acceptatie van het evenement en ervaringen met het evenement/de organisatie uit het verleden. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

Evenementen waarvoor een melding volstaat, vormen nagenoeg geen belasting voor de omgeving. Hierbij hoort een beperkte geluidproductie door uitsluitend achtergrondmuziek ten gehore te brengen. Hiervoor geldt een andere, lagere norm dan voor de vergunningsplichtige evenementen, die een grotere belasting voor de omgeving vormen. In beginsel wordt er voor meldingsplichtige evenementen een geluidbelasting van 55 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen gehanteerd.

4.4.3. (Geluid)activiteiten van de omgeving tijdens evenementen

Bij een aantal evenementen liggen de (terrassen van de) horecagelegenheden aan het evenemententerrein. In verband met het evenement komt het voor dat er bij deze horecagelegenheden activiteiten plaatsvinden in de vorm van het ten gehore brengen van muziek in de openlucht, het plaatsen van een tent/overkapping, het uitbreiden van het terras en/of het plaatsen van een tappunt. Ook andere bedrijven en inwoners kunnen dergelijke initiatieven nemen. Het evenemententerrein is omkaderd en valt binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Om onduidelijke situaties, overlast voor de omgeving en/of botsingen tussen alle activiteiten te voorkomen, geldt hiervoor het volgende.

Objecten op evenemententerrein

Objecten (tenten, overkappingen, tappunten, terrasmeubilair, etc.) die, naar aanleiding van het evenement, op het evenemententerrein worden geplaatst, moeten opgenomen worden in de aanvraag voor de evenementenvergunning. Op deze wijze wordt een ongewenst dubbel gebruik van het evenemententerrein voorkomen, is er afstemming tussen alle partijen en hebben de adviserende afdelingen/diensten in één aanvraag een totaalbeeld van de activiteiten op het evenemententerrein. De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor wat op het evenemententerrein gebeurd.

Objecten op terras

Voor objecten die op het terras, zoals is opgenomen in de horeca-exploitatievergunning/ drank- en horecavergunning, worden geplaatst, moet wel een aparte vergunning worden aangevraagd door de exploitant. Dit geldt niet voor tappunten (hier is echter wel een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet vereist, zie volgende punt) en terrasmeubilair. Hierbij kan de keuze worden gemaakt om terrassen van horecagelegenheden bij het evenemententerrein te betrekken. De te plaatsen objecten moeten in dat geval opgenomen worden in de aanvraag voor de evenementenvergunning door de organisatie.

Ontheffing Drank- en Horecawet

Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een evenement vanuit een tappunt dat geplaatst is op het evenemententerrein of op het terras, is een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet vereist.

Geluid/muziek

Zelfstandige muziekactiviteiten door (horeca)bedrijven of inwoners in de open lucht zijn niet toegestaan. Voor diegenen die direct grenzen aan het evenemententerrein kan een uitzondering gelden. Een (horeca)bedrijf of een inwoner die gevestigd is of woont aan het evenemententerrein, kan in overleg met de organisatie van het evenement muziekactiviteiten organiseren op hun terrein, perceel, terras of evenemententerrein. Deze activiteiten moeten opgenomen worden door de organisatie in de aanvraag voor de evenementenvergunning. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 2.

4.5. Concurrerende aanvragen

 • De situatie kan zich voordoen dat er meerdere aanvragen om een evenementenvergunning worden ingediend voor (dezelfde soort evenementen op/in) dezelfde locatie en/of periode en/of wanneer het maximum aantal toegestane evenementen op een bepaalde locatie is bereikt. In veel gevallen zal dit het bruisende van Etten-Leur versterken en bezoekers keuzes bieden. Het is echter niet altijd mogelijk en wenselijk om meerdere evenementenvergunningen te verlenen voor dezelfde locatie en periode, mede op het oog van de openbare orde en veiligheid in verband met mogelijk verschillende (grote) bezoekersstromen, ter bescherming van het milieu (voorkomen van overlast voor de omgeving) of omdat het praktisch niet haalbaar is. Om in alle redelijkheid tot een besluit te kunnen komen, is een afwegingskader opgesteld, waarbij achtereenvolgens de volgende stappen worden doorlopen.

 • 1. Samenwerken of verschuivenDe organisatoren die concurrerende aanvragen om een evenementenvergunning hebben ingediend, worden met elkaar in contact gebracht om te bekijken of een oplossing gevonden kan worden in de vorm van samenwerken, verschuiving van locatie en/of periode, of anderszins. Indien blijkt dat samenwerking of verschuiving niet mogelijk is of een andere oplossing uit blijft, wordt de procedure vervolgd met stap 2. Het is hierbij irrelevant waardoor een samenwerking niet tot stand is gekomen

 • 2. Vergunning Evenementen waarvoor al een (meerjaren)vergunning is verleend, gaan voor op evenementen waarvoor nog geen (meerjaren)vergunning is verleend.

 • 3. Aanvulling vragen

  Aanvragen die volledig zijn ingediend, gaan voor op aanvragen die niet volledig zijn ingediend. Indien de concurrerende aanvragen niet volledig zijn, worden de desbetreffende organisaties in de gelegenheid gesteld de aanvraag volledig te maken binnen een bepaalde termijn. Pas als de volledige aanvulling binnen is, wordt dit aangemerkt als datum van het indienen van de (volledige) aanvraag. Aanvragen die niet binnen de gestelde termijn volledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Screening aan de hand van terugkerende thema’s

  Sommige dagen of periodes kennen een jaarlijks terugkerend thema, zoals Carnaval, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Kermis, Sinterklaas, Kerst. In geval van concurrerende aanvragen krijgt een evenement passend in een jaarlijks terugkerend thema voorrang boven andere aanvragen voor evenementen die niet binnen een jaarlijks terugkerend thema passen.

 • 5. Afweging

  Indien na het doorlopen van voorgaande stappen er nog steeds concurrerende aanvragen liggen, dient er een afweging gemaakt te worden ten aanzien van de volgende aspecten:

  Toegevoegde waarde evenement

  Mede aan de hand van het totaalprogramma van de voorgenomen activiteiten en de eventuele muzieksoort worden de aanvragen op inhoud tegen elkaar afgewogen. Evenementen die een (bijzondere) toegevoegde waarde hebben voor Etten-Leur en daarmee het ‘bruisende’ van Etten-Leur stimuleert, speelt een rol in de afweging (bijvoorbeeld evenementen voor doelgroepen waarvoor nog geen of beperkt evenementen plaatsvinden of een soort evenement waarvan er in Etten-Leur geen is).

  Ervaring uit het verleden

  Er wordt bekeken wat de ervaringen zijn met de organisatie en het evenement in verleden. Hierbij wordt het traject van vergunningverlening, het verloop van het evenement, de evaluatie en eventuele overtredingen van de voorgaande edities van het evenement betrokken.

  Historie

  Indien een evenement traditioneel op een bepaalde locatie en/of in een bepaalde periode met succes is georganiseerd, dient dat meegewogen te worden. Als uitgangspunt wordt een periode van drie jaar gehanteerd.

  Toetsing weigeringsgronden

  De aanvragen worden getoetst aan de weigeringsgronden zoals die in de APV zijn opgenomen

 • 6. Loting

  Indien na voornoemde overwegingen nog concurrerende aanvragen over blijven, wordt via loting een keuze gemaakt tussen de overgebleven aanvragen. Deze aanvraag wordt verder in behandeling genomen.

4.6 Communicatie met de omgeving

Een goede en duidelijke communicatie over elke editie van het evenement is belangrijk. De organisator van het evenement informeert bewoners en bedrijven, welke wonen of gevestigd zijn in de (zij)straten direct grenzend aan het evenemententerrein, minimaal een week van tevoren over eventuele consequenties en mogelijke hinder die zij kunnen ondervinden door het evenement. Aan deze bewoners en bedrijven wordt bekend gemaakt waar men terecht kan met klachten en vragen tijdens de op- en afbouw van het evenement en gedurende het evenement. Van de organisatie wordt verwacht dat adequaat wordt omgegaan met klachten en vragen. In het handboek is een voorbeeld van een bewonersbrief opgenomen. Na afloop van het evenement is het van belang om klachten en opmerkingen met elkaar te bespreken en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de volgende editie.

5 Toezicht en handhaving

Organisatie evenement is verantwoordelijk

De organisatie van het evenement is primair verantwoordelijk voor wat plaatsvindt op het evenemententerrein en voor de naleving van de evenementenvergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Dit geldt ook voor eventuele schade en achtergebleven afval aan of op het evenemententerrein. Hiervoor dient de organisatie, daar waar noodzakelijk, gekwalificeerd personeel en/of gecertificeerde beveiligingsmedewerkers in te zetten. De inzet is opgenomen als voorschrift in de vergunning. Toezicht en controle op de evenementen, alsmede op de naleving van de voorschriften, wordt steekproefsgewijs uitgevoerd door toezichthouders. Voor specialistische zaken, zoals de nutsvoorzieningen en geluid, wordt hiervoor gebruik gemaakt van externe deskundige bedrijven.

Apart beleid voor handhaving

Met betrekking tot handhaving wordt het vastgestelde handhavingsbeleid gevolgd. In het handboek is de uitvoering van toezicht en handhaving zowel, voor, tijdens als na het evenement nader toegelicht.

6 Overige bepalingen

6.1 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin het Evenementenbeleid ‘Veilige evenementen in een bruisend Etten-Leur’ niet voorziet, beslist het bevoegde bestuursorgaan. Het bevoegde bestuursorgaan kan een of meer beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan in een individueel geval leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

6.2 Inwerkingtreding

Het Evenementenbeleid ‘Veilige evenementen in een bruisend Etten-Leur’ treedt in werking op 1 juni 2018 en vervangt vanaf dit moment het Evenementenbeleid 2015.

De burgemeester van Etten-Leur,

Mw. M.W.M. de Vries

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,

Mw. B.W. Silvis-de Heer Mw. M.W.M. de Vries gemeentesecretaris burgemeester

Bijlage 1 Toelichting Hoofdstuk 3

Ad. Hoofdstuk 3, inleidend stuk: definitie evenement volgens APV

In artikel 2:24 van de APV wordt het volgende onder een evenement verstaan:

 • 1.

  Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • 1.

  bioscoopvoorstellingen;

 • 2.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet (weekmarkt) en artikel 5:22 van de APV (snuffelmarkten in gebouwen);

 • 3.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • 4.

  het, in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet, gelegenheid geven tot dansen;

 • 5.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • 6.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van de APV.

 

 • 1.

  Onder een evenement wordt mede verstaan:

 • 1.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • 2.

  een braderie;

 • 3.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 APV, op de weg;

 • 4.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • 5.

  een straatfeest of buurtbarbecue.

 

Ad. Paragraaf 3.2: toelichting weigeringsgronden

 

In artikel 1:8 van de APV zijn de volgende weigeringsgronden opgenomen:

 

De openbare orde

Met het openbare orde criterium wordt getoetst hoe groot de kans is op ongeregeldheden naar aanleiding van het plaatsvinden van het evenement die leiden tot verstoring van de openbare orde en de rust in het openbare leven. Hierbij wordt bekeken of er bijvoorbeeld sprake is van een ongewenste samenloop van evenementen in Etten-Leur en/of in andere (omliggende) gemeenten, die een verhoogd risico met zich meebrengen. Er wordt beoordeeld welke maatregelen door de organisator genomen (kunnen) worden om een verstoring van de openbare orde en rust te voorkomen. Bij alle evenementen wordt daarnaast bekeken of er politiecapaciteit op maat ingezet moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aard en grootte van het evenement. Indien in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er geen (voldoende) maatregelen getroffen kunnen worden en/of dat er geen (voldoende) politie-inzet mogelijk is om een mogelijke verstoring van de openbare orde en de rust in het openbare leven te voorkomen, kan de gevraagde evenementenvergunning geweigerd worden. De politie kan op grond van informatie of inlichtingen het advies aan de burgemeester geven om een evenementenvergunning te weigeren.

 

De openbare veiligheid 

Hierbij wordt onder andere gekeken in hoeverre het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deelnemers, bezoekers, overige betrokkenen en de omgeving van/aan het evenement. Hierbij moet gedacht worden aan de verkeersveiligheid, brandveiligheid, bereikbaarheid van het evenemententerrein door de hulpdiensten, bereikbaarheid van overige locaties buiten het evenemententerrein door de hulpdiensten, nooduitgangen, etc. Hierbij wordt gekeken welke maatregelen door de organisator genomen (kunnen) worden om de openbare veiligheid te waarborgen. Indien in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er geen (voldoende) maatregelen getroffen kunnen worden om de openbare veiligheid te waarborgen, kan de gevraagde evenementenvergunning geweigerd worden.

 

De zedelijkheid

Het begrip zedelijkheid/moraal geeft de handelingen en gedragingen aan die maatschappelijk als correct en wenselijk worden gezien. Bij de afweging of voorgenomen evenementen voldoen aan het zedelijkheidscriterium spelen niet alleen landelijke, maar ook lokale opvattingen een rol. Het gaat hier onder andere om evenementen met seksuele handelingen, de betrokkenheid van dieren bij het evenement, alcoholgebruik onder jongeren en de aanvaardbaarheid van vechtevenementen (verruwing van de maatschappij). Indien het voorgenomen evenement niet past binnen de heersende landelijke of lokale opvattingen met betrekking tot de zedelijkheid, kan de gevraagde evenementenvergunning geweigerd worden.

 

De volksgezondheid

Met betrekking tot de volksgezondheid wordt onder andere gekeken naar de kans op gevaar voor de volksgezondheid voor de deelnemers, bezoekers en ander betrokkenen van/aan het evenement en welke maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld algemene hygiënische aspecten, sanitaire voorzieningen, drinkwatervoorzieningen, medische voorzieningen, voedsel- en drankverstrekking, en als gevolg van bepaalde weersinvloeden. Indien in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er geen (voldoende) maatregelen getroffen kunnen worden ter bescherming van de volksgezondheid, kan de gevraagde evenementenvergunning geweigerd worden.

 

De bescherming van het milieu

Het begrip milieu is veelomvattend. Het gaat onder andere om de bescherming van mensen, dieren, planten, water, bodem en lucht. Hieronder valt ook het voorkomen van overlast voor de omgeving en welke maatregelen getroffen (kunnen) worden om overlast tot een minimum te beperken en aanvaardbaar wordt geacht voor de omgeving en/of overige gebruikers van de openbare ruimte. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de geluidnormering, verkeersstromen, parkeerdruk, hoe er om dient te worden gegaan met het afval en het opschonen van het evenemententerrein, etc. Indien in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er geen (voldoende) maatregelen getroffen kunnen worden ter bescherming van het milieu, kan de gevraagde evenementenvergunning geweigerd worden. Daarnaast kan, ter voorkoming van overbelasting van de omgeving, een maximum aantal toegestane evenementen voor een bepaalde locatie worden bepaald.

Bijlage 2 Toelichting Hoofdstuk 4

Ad. Paragraaf 4.1.2: toelichting locaties

Stadshart

Aan de westzijde van het centrum liggen het Raadhuisplein en het plein aan de Markt. Deze pleinen lopen in elkaar over en vormen de overgang van historie (Markt, Stadhuis, Oude Bredaseweg van de Markt tot Anna van Berchemlaan) naar toekomst (het nieuwe centrum van Etten-Leur). De pleinen vormen een verbindingsschakel tussen de Bisschopsmolenstraat en de Markt. Aan beide pleinen zijn diverse horecagelegenheden, met een terras, gevestigd. Deze twee pleinen worden veelvuldig gebruikt voor het houden van evenementen en activiteiten. Het omliggende gebied wordt hierbij veelvuldig betrokken. Het Raadhuisplein, het plein aan de Markt en het daar aansluitende openbaar gebied vormen het Stadshart. Hier vindt vooral in de periode april tot en met oktober (met een piek in de maanden juni, juli en september) een groot aantal jaarlijks terugkerende evenementen plaats die mede zorgen voor een sfeervolle en levendige uitstraling in het centrum. De keerzijde is dat deze locatie, in de zomermaanden, behoorlijk “vol” is met (geluid producerende) evenementen.

De locatie blijft vrij voor toekomstige evenementen, om zodoende het centrum bruisend te houden. Om te voorkomen dat omwonenden in een te korte periode te vaak worden geconfronteerd met (belastende) evenementen wordt een “silence action week” ingebouwd. Dat wil zeggen dat er gedurende een week per maand alleen evenementen mogen plaatsvinden waarbij geen versterkte muziek ten gehore mag worden gebracht en er slechts sprake is van achtergrondmuziek/geluid. Door de opstelling van de evenementenkalender kan hierop in een vroeg stadium geanticipeerd worden. Daarnaast zijn er geen evenementen toegestaan op woensdag tot 14.00 uur in verband met de weekmarkt. Uitsluitend voor de kermis wordt de weekmarkt eenmalig verplaatst naar een andere locatie.

Oderkerkpark

Het Oderkerkpark is een park dat gebruikt wordt als evenemententerrein, vooral voor de grotere evenementen. Hieronder valt ook het parkeerterrein dat direct grenzend aan het Oderkerkpark is gelegen. In een aantal gevallen wordt het Oderkerkpark betrokken bij evenementen die plaatsvinden in het Stadshart, zoals de kermis. Op dit terrein vinden momenteel enkele grotere evenementen plaats, met nadrukkelijk de aanwezigheid van muziek/geluid. Deze evenementen vinden verspreid over het jaar plaats. Uitgangspunt is dat er sprake is van een balans tussen de functies van het Oderkerkpark als park zijnde in een woon- en leefomgeving en het Oderkerkpark als evenemententerrein.

Brabantpark

Het speciaal aangelegde evenemententerrein aan het Brabantpark kan gebruikt worden voor evenementen die niet specifiek aan het centrum verbonden zijn. Daarnaast wordt dit terrein gebruikt voor circusvoorstellingen/stuntshows en als woonwagenterrein voor de kermisexploitanten. Het is de bedoeling om ook in het Brabantpark een diversiteit van evenementen te hebben, waarbij er sprake is van een balans met de woon- en leefomgeving.

Etten-Leur Noord

In Etten-Leur Noord vinden op jaarbasis enkele grote evenementen plaats, verspreid over

diverse locaties, zoals in Schoenmakerspark, op het Van Bergenplein en bij de Leurse Haven. Deze locaties en het daar aansluitende openbaar gebied vallen onder de locatie ‘Etten-Leur Noord’.

De locaties voor evenementen in Etten-Leur Noord zijn beperkt. Het centrumgebied Noord is compact met aansluitend woonwijken. Om in Etten-Leur Noord een groot evenement of een markt te kunnen organiseren, moeten doorgaans (veel) tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden. Dit heeft een grote impact op de (bereikbaarheid van de) woon- en leefomgeving en kan een hoge parkeerdruk met zich meebrengen. Een balans tussen vermaak en leefomgeving is ook hier van belang. Dit wordt gerealiseerd door een maximumstelsel op te nemen.

In 2018 wordt het Van Bergenplein heringericht. Het Van Bergenplein wordt zodanig ingericht dat het meer mogelijkheden biedt voor evenementen. Uit de interne evaluatie blijkt dat het gestelde maximum aan grote vergunningsplichtige evenementen op deze locatie met het huidige aanbod echter al bereikt is. Dit houdt in dat eventuele nieuwe grote vergunningsplichtige evenementen op het Van Bergenplein niet mogelijk zijn. Om deze reden is voor de locatie Etten-Leur Noord het aantal grote vergunningsplichtige evenementen verhoogd met 2 naar maximaal 5 grote vergunningsplichtige evenementen per kalenderjaar voor het gehele gebied.

Etten-Leur Noord kent minder locaties waar evenementen plaats kunnen vinden, dan het centrum. Evenementen die incidenteel plaatsvinden en gebonden zijn aan Etten-Leur Noord, hebben hierdoor geen alternatieve locatie mocht het maximum aantal bereikt zijn. Het centrum biedt daarentegen meerdere locaties, zoals het Stadshart, Oderkerkpark en Brabantpark. Om hierin te voorzien, kan in incidentele gevallen afgeweken worden van het maximum aantal en/of locatie. Het gaat hierbij om evenementen die in een historische- en maatschappelijke context geplaatst kunnen worden. Voorbeeld: een jubileumjaar van een evenementenorganisatie (niet zijnde een individu), een historische gebeurtenis of een Landjuweel.

Overige terreinen, waaronder in de wijken, in het buitengebied, op het bedrijventerrein en op particuliere terreinen

Ook op andere locaties vinden evenementen plaats, zoals in de wijken, in het

buitengebied, het bedrijventerrein en op particuliere terreinen. De evenementen in de

wijken zijn vaak laagdrempelige evenementen gericht op de inwoners uit de

desbetreffende wijken. Organisatoren van deze evenementen worden gestimuleerd

om hun evenementen zodanig plaats te laten vinden dat er geen wegen afgesloten hoeven

te worden.

Ad. Paragraaf 4.2.1: toelichting dance-evenementen

Etten-Leur wil bruisend zijn en voor zoveel mogelijk doelgroepen evenementen hebben. Dance-evenementen zijn vooral gericht op jongeren en jong volwassenen. Om in het kader van Koningsdag, wat als een feestdag wordt aangemerkt waarop in het hele land (muziek)evenementen plaatsvinden, ook voor deze doelgroep een evenement te hebben in Etten-Leur, is het mogelijk om in het Oderkerkpark of het Brabantpark op of de dag voor Koningsdag een dance-evenement te organiseren. Gelet op het hogere hinderiveau dat dergelijke evenementen met zich mee kan brengen, gelden er maximaal toegestane geluidnomen van 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen, gehanteerd. Daarnaast geldt een eindtijd van maximaal 23.00 uur, ongeacht of de dag erop volgend een werkdag is. Op overige locaties is een dergelijk dance-evenement, al dan niet in het kader van Koningsdag, niet mogelijk. Ook in het buitengebied is een dance-evenement niet mogelijk. Het buitengebied is daar qua omgeving en voorzieningen niet op ingericht.

Ad. Paragraaf 4.2.2: toelichting schuurfeesten

Schuurfeesten zijn feesten die veelal door en voor jongeren worden georganiseerd. Ze vinden plaats in een bestaand (agrarisch(e)) gebouw/schuur/stal/etc, niet zijnde een horeca-inrichting, of in een feesttent. Hierbij wordt muziek ten gehore gebracht en grote hoeveelheden alcoholhoudende dranken verstrekt. Agrarische schuren en gebouwen zijn primair niet bestemd voor het houden van feesten en kunnen doorgaans ook niet als zodanig aan de brandveiligheidseisen voldoen. De (brand)veiligheid kan hierdoor niet afdoende gegarandeerd worden.

Daarnaast voert de gemeente Etten-Leur een alcoholpreventie- en alcoholmatigingsbeleid in het kader van de volksgezondheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan het (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar.

Gelet op het grote aantal jeugdige bezoekers dat doorgaans op dergelijke feesten afkomt, het alcoholgebruik en de locatie in het buitengebied vormen dergelijke feesten een risico voor onder andere de (brand)veiligheid en de volksgezondheid.

Ad. Paragraaf 4.2.3: toelichting evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Vechtevenementen

Vechtevenementen, zoals kooigevechten en soortgelijke harde vechtevenementen worden gezien als een exponent van verruwing van de maatschappij, waarbij het sportieve karakter niet of nauwelijks een rol speelt. Door een vergunning te verlenen voor een dergelijk vechtevenement wordt als het ware geweld(samusement) gelegitimeerd en leidt eerder tot een verdere verruwing van de maatschappij dan dat deze wordt tegengegaan. Dit staat haaks op de taak van de overheid om verruwing van de maatschappij en zinloos geweld nu net tegen te gaan. In de huidige maatschappij wordt dit gezien als zinloos geweld en niet wenselijk geacht. Derhalve worden, op grond van het zedelijkheidsaspect, geen evenementenvergunningen verleend voor vechtevenementen met een gewelddadig karakter en waarbij het sportieve aspect niet of nauwelijks een rol speelt. Vechtsporten die onder auspiciën van sportorganisaties staan die zijn aangesloten bij NOC*NSF vallen hier niet onder.

Evenementen met erotische, seksistische en/of rascistische aspecten en andere evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Er zijn vertoningen/feesten waarbij in het openbaar seksuele handelingen worden verricht en waarbij het publiek betrokken wordt. Aan dergelijke vertoningen/feesten zijn bepaalde risico’s verbonden. Alhoewel de overheid zich in beginsel zo weinig mogelijk met de interne bedrijfsvoering dient te bemoeien, dienen de aan dergelijke vertoningen/feesten verbonden risico’s voorkomen te worden. Mede gelet op de specifieke risico’s worden deze vormen van amusement beschouwd als een bedreiging voor het imago van de gemeente en worden deze evenementen niet zondermeer als algemeen aanvaardbaar beschouwd. Daarnaast worden dergelijke vormen van amusement beschouwd als evenementen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid. Het gaat hier om evenementen met een expliciet pornografisch karakter. Erotische vertoningen/feesten waarbij seksuele handelingen worden verricht, horen thuis in seksinrichtingen, waarvoor op grond van de APV een specifieke vergunning is vereist (geen evenementenvergunning) en horen daarom niet thuis in de reguliere horecagelegenheden. Een erotiekbeurs wordt hier dus in beginsel niet mee uitgesloten.

Evenementen met een racistisch(e) en/of seksistisch(e) karakter, uitstraling of ondertoon worden, mede gelet op de Grondwet, eveneens beschouwd als evenementen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid en niet als algemeen aanvaardbaar worden beschouwd.

Vergunningen voor erotische vertoningen/feesten waarbij seksuele handelingen worden verricht en evenementen met seksistische en/of racistische aspecten worden in het belang van de zedelijkheid geweigerd. Hetzelfde geldt voor andere evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is.

Ad. Paragraaf 4.3: toelichting eindtijden

De eindtijd is het tijdstip waarop de activiteiten in de openlucht en in niet permanente bebouwing, het ten gehore brengen van muziek en de verstrekking van drink- en eetwaren moet zijn beëindigd. In principe worden de tijden zoals in de aanvraag zijn opgenomen, aangehouden. Hieraan is echter, ter bescherming van het woon- en leefklimaat, een uiterste (eind)tijd gebonden. Voor vrijdag en zaterdag en de dagen voorafgaand aan een erkende feestdag geldt een eindtijd van 24.00 uur. Voor de overige dagen geldt een eindtijd van 23.00 uur. Daarnaast geldt er op grond van de APV voor de horecagelegenheden een sluitingstijd van 02.00 uur voor alle dagen. Door de eindtijd van evenementen, die doorgaans in/nabij het centrum plaatsvinden, twee uur eerder te bepalen, hebben bezoekers ruimschoots de gelegenheid om zich naar de horecagelegenheden te begeven. Er kunnen, gemotiveerd, andere tijden (zowel een verruiming als een beperking) worden opgenomen. Een verruiming of een beperking is afhankelijk van de locatie van het evenemententerrein, de aard van het evenement en ervaringen met het evenement/de organisatie uit het verleden. Een voorbeeld is het toepassen van een afvloeiingsregeling.

Ad. Paragraaf 4.4.2: toelichting geluidnormen

Door middel van het stellen van voorschriften, waaronder het opleggen van maximaal toegestane geluidnormen, wordt getracht de eventuele geluidoverlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Voor het bepalen van een maximum geluidniveau wordt er rekening gehouden met de locatie, de duur, de tijdsperiode, de aard van het evenement en de eventuele maatschappelijke acceptatie van het evenement. Het is van belang dat de geluidnorm realistisch is voor de beleving van het evenement en acceptabel is voor de omgeving. Aan de ene kant moet het evenement volgens de normale bedrijfsvoering plaats kunnen vinden (de geluidnorm mag geen indirecte weigering van de evenementenvergunning inhouden) en aan de andere kant mag er geen buitensporige geluidoverlast voor de omgeving zijn.

Uitgangspunt vormt de te verwachten geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. In beginsel wordt er een geluidbelasting van 75 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen gehanteerd voor vergunningsplichtige evenementen. Uit de praktijk is gebleken dat deze geluidnorm zorgt voor een goede balans tussen de beleving van het evenement en de omgeving. De acceptatie van de geluidnorm door de omgeving is gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren en het zeer geringe aantal meldingen van geluidoverlast. Een lagere geluidnorm zou voor veel muziekevenementen leiden tot een indirecte weigering van de evenementenvergunning.

Vaak is het zo dat vooral de lage (bas)tonen voor overlast kunnen zorgen. In de buitenlucht dempen de midden en hoge tonen sneller/beter dan lage tonen. Niet alleen in dance muziek, maar ook in de hedendaagse popmuziek wordt het aandeel van de lage tonen in het weergegeven muziekgeluid steeds groter. Om de hinder als gevolg van lage tonen te voorkomen dan wel te beperken, kan er een maximaal toegestane dB(C)- norm gehanteerd worden. Door de verschillen in weging van de dB(A) en de dB(C) ligt de dB(C)-waarde getalsmatig hoger dan de bijbehorende dB(A)-waarde. In de praktijk is de verhouding tussen de dB(A)- en de dB(C)-norm 15 dB. Bij een geluidbelasting van 75 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere bebouwing geldt in beginsel een geluidbelasting van 90 dB(C) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen voor vergunningsplichtige evenementen. Door het stellen van een dB(C)-norm kunnen de bassen beter worden beheerst. Dit biedt zowel voor de handhaving als voor degene die de geluidinstallatie bedient, een voordeel.

Evenementen waarvoor een melding volstaat, vormen nagenoeg geen belasting voor de omgeving. Hierbij hoort een beperkte geluidproductie door uitsluitend achtergrondmuziek ten gehore te brengen. Hiervoor geldt een andere, lagere norm dan voor de vergunningsplichtige evenementen, die een grotere belasting voor de omgeving vormen. In beginsel wordt er een geluidbelasting van 55 dB(A) op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen gehanteerd voor meldingsplichtige evenementen.

Toch blijft voor elk evenement maatwerk vereist. Hiervoor kan advies worden ingewonnen bij de OMWB. In bepaalde situaties kan van de geluidnormen worden afgeweken. Dit is afhankelijk van wat realistische geluidnormen zijn voor het evenement, de locatie, de duur, de tijdsperiode, de aard van het evenement, de eventuele maatschappelijke acceptatie van het evenement en de ervaringen met het evenement/de organisatie uit het verleden. Naast het opleggen van de maximaal toegestane geluidnormen en de mogelijke inzet van een geluidmonitoringsysteem, zijn er andere mogelijkheden om geluidoverlast te reguleren. Het kenbaar maken van de muziekactiviteiten en de periode waarin de muziekactiviteiten plaatsvinden aan de omgeving met daarbij een contactpersoon van de organisatie voor de omgeving tijdens het evenement is daar een belangrijke van. Ook de opstelling van de boxen en het podium en het aantal boxen (bijvoorbeeld meerdere kleine boxen verspreid over het terrein in plaats van enkele grote) worden bekeken. Ten behoeve van de stroomvoorziening dient er gebruik te worden gemaakt van deugdelijke en geluidarme aggregaten. Dergelijke maatregelen worden verankerd in de voorschriften en besproken in de voorbespreking en evaluatie met de evenementencommissie.

Ad. Paragraaf 4.4.3: toelichting (geluid)activiteiten van de omgeving tijdens evenementen

Doorgaans voorziet de organisatie van een evenement (ook) in een amusementsprogramma met (live)muziek. In de praktijk blijkt dat ook (horeca)ondernemers of inwoners op hun terras, hun perceel of op het evenemententerrein muziekactiviteiten willen organiseren. Dit heeft tot gevolg dat op diverse locaties op en direct grenzend aan het evenemententerrein meerdere muziekactiviteiten (gelijktijdig) plaatsvinden. Uit de praktijk blijkt dat dit ten koste kan gaan van het amusementsprogramma van het evenement zelf en de omgeving. Daarnaast is gebleken dat horecaondernemers hinder kunnen ondervinden van elkaars muziekactiviteiten. In plaats van allerlei losse activiteiten georganiseerd door afzonderlijke partijen zonder eenduidige onderlinge afstemming, heeft het de voorkeur dat partijen samen aan tafel komen en gezamenlijk activiteiten ontplooien die op elkaar aansluiten en bij elkaar passen. Activiteiten mogen geen afbreuk aan elkaar doen, maar moeten een aanvulling op elkaar zijn.

Voorkomen moet dat de omgeving hinder ondervindt van diverse muziekactiviteiten en dat bezoekers het evenement niet optimaal kunnen beleven. Een (horeca)bedrijf of een inwoner die gevestigd is of woont aan het evenemententerrein, kan in overleg met de organisatie van het evenement muziekactiviteiten organiseren op hun terrein, perceel, terras of evenemententerrein. Deze activiteiten moeten opgenomen worden door de organisatie in de aanvraag voor de evenementenvergunning. De organisatie van het evenement kan eventueel ook boxen zodanig verspreid over het evenemententerrein verplaatsen, zodat bezoekers van de horecagelegenheden het amusement vanaf het terras kunnen volgen.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Dienstverlening

3 Melding of vergunning

4 Samen een bruisend Etten-Leur: de instrumenten

4.1.1 Categorieën evenementen

4.1.2 Invulling locaties

4.4.1 Tijden geluid

4.4.2 Geluidnormen

4.4.3 (Geluid)activiteiten van de omgeving tijdens evenementen

5 Toezicht en handhaving

6 Overige bepalingen