Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas houdende oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Zuidplas

Geldend van 10-07-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas houdende oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Zuidplas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

Gezien het advies van 5 juli 2016;

B e s l u i t

Opbouw

 • 1.

  Doel van de beleidsregels

 • 2.

  Juridisch kader

 • 3.

  Beleidsregels

 • 4.

  Nadere toelichting op de beleidsregels

1. Doel van de beleidsregels

Het doel van de beleidsregels is om:

 • particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur te informeren over de te volgen procedure;

 • aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op een zelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

 

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op publieke laadpalen en andere oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte op of aan de openbare weg, waaronder ook openbare P&R-terreinen.

De gemeente Zuidplas heeft met betrekking tot het plaatsen van laadpalen van elektrische voertuigen de volgende rol:

 • De gemeente Zuidplas heeft een faciliterende rol;

 • De gemeente verleent medewerking aan verzoeken van derden;

 • De gemeente verleent ontheffing (APV);

 • De gemeente stelt verkeersbesluiten op/vast;

 • De gemeente richt een parkeervak in.

2. Juridisch kader 

Ontheffing APV

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg is op grond van art. 2:10, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zuidplas(hierna: APV) een ontheffing nodig van het college van burgemeester en wethouders. Het plaatsen van laadpalen of andere oplaadinfrastructuur wordt niet geacht te vallen onder ‘het gebruik van een weg overeenkomstig de publieke functie van een weg’ en vormt een belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

Wanneer een bewoner, bedrijf of aanbieder van oplaadinfrastructuur bij de gemeente aanklopt voor het plaatsen van een laadpaal op of aan de weg in de buurt van zijn woning of bedrijf, dan is hiervoor dus een ontheffing van art. 2:10 APV nodig.

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met publieke functie ervan

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of een gedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

  • a.

   het beoogde gebruik schade toebrengt aan een openbare plaats, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van een openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van een openbare plaats;

  • b.

   het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 3.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17.

 • 6.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

                    

Verkeersbesluit

Wanneer de gemeente bereid is een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een oplaadpaal of andere oplaadinfrastructuur op of aan de weg, dan ligt het voor de hand dat de gemeente de parkeerplaats(en ) bij de oplaadvoorziening ook aanwijst als parkeerplaats voor alléén het opladen van elektrische voertuigen. Het college van burgemeester en wethouders kan hiertoe op grond van art. 18 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) jo. art. 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit nemen. In zo’n verkeersbesluit wijst het college de betreffende parkeerplaats(en) aan door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 of E8 met onderbord ‘alléén opladen elektrische voertuigen’.

Artikel 18 WVW 1994

 • 1.

  Verkeersbesluiten worden genomen:

  • a.

   voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van het Rijk door Onze Minister;

  • b.

   voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten;

  • c.

   voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur;

  • d.

   voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie of het dagelijks bestuur van een deelgemeente.

 • 2.

  Indien het beheer over een weg wordt overgedragen, blijven de verkeersbesluiten die de oorspronkelijke wegbeheerder ten aanzien van het verkeer op die weg heeft vastgesteld, van kracht totdat zij zijn vervangen.

 • 3.

  Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent de eisen waaraan verkeersbesluiten dienen te voldoen alsmede omtrent de totstandkoming en de inwerkingtreding van die besluiten.

Artikel 12 BABW

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

  • a.

   de volgende borden:

   • I.

    de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid;

   • II.

     ……

          

Opladen elektrische voertuigen vanuit woning of bedrijf

In de praktijk komt het voor dat mensen die een elektrisch voertuig hebben deze vanuit hun woning of bedrijf opladen met een snoer dat over het trottoir (en andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Dit kan tot gevaarlijke situaties aanleiding geven zeker als er geen direct toezicht wordt gehouden tijdens het opladen door degene die het snoer heeft uitgerold. Of hiertegen kan en moet worden opgetreden, hangt af van de plaatselijke omstandigheden. In een stille, doodlopende woonstraat zal het gevaar minder zijn dan op een drukke, doorlopende voetgangersroute. Het gebruik van afdekmatten of -goten over de snoeren kan het gevaar eventueel beperken. In de APV is geen specifieke bepaling opgenomen over het hebben van snoeren op / boven de openbare weg. Art. 5 WVW 1994 (het zogenaamde ‘kapstokartikel’) biedt wel de mogelijkheid om handhavend op te treden.  

Artikel 5 WVW 1994

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

3. Beleidsregels

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  elektrische voertuigen: alle voertuigen behalve elektrische (brom)fietsen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden.

 • b.

  oplaadinfrastructuur: het geheel van laadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 • c.

  oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met  tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor  twee  of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen.

 • d.

  aanvrager: de aanbieder van laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

 • e.

  beheerder: de aanvrager.

 • f.

  gebruiker:

  • 1º.

   een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Zuidplas en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.

  • 2º.

   een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Zuidplas

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas

Artikel 2 Aanvraag ontheffing/vergunning en verkeersbesluit

Een aanvraag voor een ontheffing voor het plaatsen van een of meerdere laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan alleen worden ingediend door de aanvrager

Artikel 3 Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een foto en tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven.

Artikel 4 Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bovenstaande beleidsregel.

Artikel 5 Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de laadpaal en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

 • a.

  zijn er al bestaande laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig op of aan de weg binnen de genoemde straal van 200 meter;

 • b.

  is de desbetreffende ondergrond in eigendom van de gemeente;

 • c.

  is de locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur voldoende vindbaar en zichtbaar;

 • d.

  is het aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er “privé-parkeerplaatsen” gecreëerd worden);

 • e.

  kan de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

 • f.

  betreft het een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken;

 • g.

  blijft de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) gewaarborgd;

 • h.

  zijn er geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

 • i.

  is er sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.

In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen..

De aanvrager toont aan de hand van het aantal uren dat de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur effectief in gebruik is geweest en/of aan de hand van nieuwe verzoeken van potentiële gebruikers aan dat er behoefte bestaat aan een tweede parkeerplaats.

Artikel 6 Volgorde besluitvorming

De ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst van kracht en kan pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.  

Artikel 7 Plaatsing en beheer oplaadpaal/-infrastructuur

De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder.

Artikel 8 Bereikbaarheid

De beheerder is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en de gemeente in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur.

Artikel 9 Openbaarheid oplaadpaal/-infrastructuur

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt.

Artikel 10 Interoperabiliteit

Het oplaadpunt is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

Artikel 11 Groene stroom

Om te bewerkstelligen dat elektrisch vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.

Artikel 12 Veiligheid

De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen

Artikel 13 Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone

In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 14 Handhaving

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrische voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt.

Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Artikel 15 Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan.

Artikel 16 Bijzondere omstandigheden

In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 17 Termijn

De Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Zuidplas treedt in werking op 1 augustus 2016 en wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

4. Toelichting bij de beleidsregels

Artikel 1 Begripsbepalingen

Elektrische voertuigen: het gaat hierbij om alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. Veelal zal het gaan om volledig elektrische auto’s of plug-in hybride elektrische auto’s, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om andere voertuigen, zoals gehandicaptenvoertuigen, motoren, trikes en quads die de parkeerplaatsen voor auto’s gebruiken..

Artikel 2 Aanvraag ontheffing/vergunning en verkeersbesluit

Het is de bedoeling dat de aanbieder van de oplaadinfrastructuur de formele aanvraag voor de APV-

ontheffing en het verkeersbesluit indient. Wanneer een bewoner of bedrijf bij de gemeente aanklopt voor het plaatsen van een oplaadpaal of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg, zal de gemeente hen doorverwijzen naar de aanbieders van oplaadinfrastructuur.

Bewoners of bedrijven kunnen niet zelf een aanvraag voor een oplaadpaal op of aan de weg en een verkeersbesluit tot het aanwijzen van de bijbehorende parkeerplaats(en) indienen. Dit ter voorkoming van de mogelijke gedachte bij de bewoners of bedrijven dat zij daarmee het exclusieve recht krijgen op het gebruik van de betreffende oplaadpaal / oplaadinfrastructuur en de bijbehorende parkeerplaats(en). Op grond van de Wegenverkeerswetgeving kunnen voor bewoners of bedrijven ook

geen eigen parkeerplaatsen worden aangewezen op de openbare weg. De enige uitzondering hierop is de individuele gehandicaptenparkeerplaats, die door middel van een verkeersbesluit kan worden aangewezen (Bord E6 met als onderbord het kenteken van de betreffende auto). Bij zo’n individuele

gehandicaptenparkeerplaats kan uiteraard ook een oplaadpaal worden geplaatst, wanneer de betreffende persoon over een elektrisch voertuig beschikt. In dat geval hoeft er geen verkeersbesluit te worden genomen om het gebruik van de parkeerplaats te regelen, want dat is in feite al gebeurd.

Artikel 3 Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager van de ontheffing en het verkeersbesluit zal moeten aantonen dat er voldoende behoefte bestaat aan een oplaadpunt op de betreffende locatie. Hij kan dit doen door middel van een afschrift van een of meerdere verzoeken hiertoe van potentiële gebruikers (naam en adresgegevens van de gebruiker en kenteken van elektrische voertuig(en)).  

Bij het bepalen van de behoefte van potentiële gebruikers zal het college meewegen of zij de beschikking hebben of kunnen hebben over een eigen parkeergelegenheid bij de woning of het bedrijf.

Artikel 4 Locatie

De laadpalen/oplaadinfrastructuur worden bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen / bedrijven van potentiële gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of doorgaande wegen. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken wanneer elektrisch vervoer zijn vlucht neemt.

Artikel 5 Volgorde besluitvorming APV-ontheffing en verkeersbesluit

Het proces van de besluitvorming over de APV-ontheffing en het verkeersbesluit kan gelijktijdig in gang worden gezet. Tegen beide besluiten staan echter de bezwaar- en beroepsmogelijkheden uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) open. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het verkeersbesluit, bijvoorbeeld omdat de parkeerdruk ter plaatse erg hoog is en er geen algemene parkeerplaatsen kunnen worden gemist.

De gemeente zal de parkeerplaats(en) voor het laden van elektrische voertuigen pas aanleggen, nadat het verkeersbesluit daartoe onherroepelijk is. Het is niet gewenst dat de oplaadinfrastructuur al vóór dit tijdstip wordt aangebracht. Daarom wordt de APV-ontheffing eerst van kracht en kan de oplaadinfrastructuur dus eerst worden geplaatst, nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden. Dit wordt expliciet in de APV-ontheffing als voorschrift opgenomen.

Artikel 7 Beheer oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager van de APV-ontheffing voor het plaatsen van de oplaadpaal/-infrastructuur is tevens de beheerder hiervan. De APV-ontheffing/vergunning heeft een persoonlijk karakter (zie art. 1:5 model-APV). Wanneer de aanvrager het beheer over de oplaadpaal/-infrastructuur wil overdragen aan een andere partij, dan zal de aanvrager óf vooraf bij de aanvraag moeten vermelden voor wie de ontheffing wordt aangevraagd óf achteraf toestemming moeten krijgen van de gemeente om de ontheffing over te dragen. De beheerder is verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van de oplaadvoorziening en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De beheerder brengt de kosten voor het opladen van de elektrische voertuigen in rekening bij de gebruikers hiervan.

Artikel 8 Beheer parkeerplaatsen

In de Wegenverkeerswet is geregeld dat de kosten voor het nemen van het verkeersbesluit en het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens op de openbare weg voor rekening komen van het bevoegd gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen. Dit is doorgaans de gemeente, tenzij het gaat om parkeerplaatsen die onderdeel uitmaken van wegen die bij het rijk, een provincie of waterschap in beheer zijn. De gemeente kan deze kosten niet doorrekenen aan de aanvrager van de oplaadinfrastructuur.

Artikel 9 tot en met 12

Spreken voor zich.

Artikel 13 Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone

Wanneer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn gelegen in gebieden voor betaald parkeren, vergunninghouders, blauwe zone of een andere parkeerrestrictie, dan moeten de bestuurders van deze voertuigen zich aan de betreffende regels houden. Parkeerplaatsen in een blauwe zone kunnen eventueel ‘buiten de blauwe zone’ worden geplaatst, zodat elektrisch voertuigen ook gedurende langere tijd kunnen worden opgeladen. Hiervoor moet het betreffende verkeersbesluit worden aangepast en de blauwe streep bij deze parkeerplaatsen worden verwijderd.

Artikel 14 Handhaving

Onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ‘sec’ kan worden bestraft met een proces-verbaal (Mulder-feit). Eventueel kan het betreffende voertuig ook worden weggesleept, als de gemeente hiervoor een Wegsleepverordening heeft vastgesteld.

Wanneer de bestuurder van het betreffende voertuig tevens niet betaald heeft in een betaald parkeergebied, dan kan óók een fiscale naheffingsaanslag worden opgelegd.

Wanneer er sprake is van het parkeren zonder parkeervergunning in een vergunninghoudersgebied, dan kan een proces-verbaal (Mulder-feit) worden opgemaakt.

Artikel 15 Informatie gebruik oplaadinfrastructuur

Voor de gemeente is het in het kader van het doelmatig gebruik van de vaak schaarse parkeerruimte gewenst dat zij inzicht krijgt in het feitelijk gebruik van de oplaadinfrastructuur. Veelal zal een jaarlijks overzicht van het gebruik voldoende zijn.

Artikel 16 Bijzondere omstandigheden

Hier is sprake van een zogenaamde ‘hardheidsclausule’ op grond waarvan het college in bepaalde uitzonderlijke en/of onvoorziene situaties kan afwijken van de beleidsregels.

Artikel 17 Termijn

Bepaling spreekt voor zich.

4. Afwegingstabel VNG beleidsregels

Mogelijke beleidsregels

Wel/niet

opnemen

Reden

De aanvraag voor een ontheffing/vergunning geldt alleen voor elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden (optioneel: fietsen en snor/bromfietsen uitsluiten)

Wel

Buiten de faciliterende rol is het van belang het elektrisch voertuig te definiëren.

 

De gemeente Zuidplas zal alleen faciliteren voor voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. De gemeente Zuidplas sluit de elektrische of deels elektrische fietsen en snor/bromfietsen uit.

Een aanvraag voor een ontheffing/vergunning voor het plaatsen van een of meerdere laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan alleen worden ingediend door de aanbieder van laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

Wel

De gemeente Zuidplas biedt de gebruiker de optie zelf een aanvrager te benaderen die kan functioneren binnen de beleidsregels van de gemeente. Gegevens over de mogelijke partijen zullen op de internetsite weergeven zijn.

De gemeente Zuidplas wil een faciliterende rol wil spelen, dit past het goed bij het leveren van informatie aan de gebruiker (in de vorm van beleid). Om in een faciliterende rol te blijven is het van belang dat gemeente zelf geen initiatief gaat nemen tot het benaderen van partijen en derden aangezien dit meer binnen de stimulerende rol past.

 

De aanvrager zal in dit geval zelf al van tevoren onderzocht hebben of het plaatsen van een laadpaal functioneel en winstgevend is. De gemeente mag er van uit gaan dat de aanvrager geen elektrisch oplaadpunt zal plaatsen als er weinig tot geen behoefte is in de wijk.

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een foto en tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven.

Wel

Om de aanvraag efficiënt te behandelen is het verkrijgen van de juiste informatie een vereiste. Dit is een initiatief wat via de gebruiker bij de aanvrager zal worden geplaatst. De aanvrager zal dit vervolgens doorsturen naar de gemeente. Na de aanvraag te hebben beoordeeld zal de gemeente een terugkoppeling geven aan de aanvrager die vervolgens de gebruiker zal informeren.

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden.

 

In bijzondere gevallen kan middels een collegebesluit worden afgeweken van de bovenstaande beleidsregel.

Wel

Om “claim” gedrag te voorkomen is het van belang dat de gebruiker kan aantonen geen laadpaal op eigen terrein te kunnen realiseren of in het bezit te zijn van meerdere elektrische voertuigen die de gebruiker niet kwijt kan op eigen terrein.

Ondanks dat het college geen relatie wil leggen tussen parkeerdruk en elektrisch beleid in de steden/dorpen is het van belang dat het persoonlijk toekennen van een parkeervak voorkomen wordt.

Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

1. de behoefte aan een oplaadpaal en/of andereoplaadinfrastructuur moet blijken uit de behoefte vangebruikers binnen een straal van hemelsbreed 200 metervan de aangevraagde locatie;

1: Niet

1: De gemeente wil de aanvrager van een laadpaal niet benadelen aangezien de gemeente heeft gekozen voor een faciliterende rol. De aanvrager zal namelijk geen laadpaal plaatsen als daar geen behoefte voor is.

2. zijn er al bestaande laadpalen en/of andereoplaadinfrastructuur aanwezig op of aan de weg binnen degenoemde straal van 200 meter (of eventueel onderscheidmaken in afstand tussen bijvoorbeeld woongebied ofcentrum);

2: Wel

2: De gemeente wil de aanvrager van een laadpaal niet benadelen aangezien de gemeente heeft gekozen voor een faciliterende rol.

3. is de desbetreffende ondergrond in eigendom van degemeente;

3: Wel

3: Het college zal alleen beslissen over een laadpaal wanneer het een parkeerplaats betreft die eigendom is van de gemeente.

4. is de locatie van de oplaadpaal en/of andereoplaadinfrastructuur voldoende vindbaar en zichtbaar;

4: Wel

4: De oplaadplaatsen op gemeente grond zijn openbaar en toegankelijk voor alle elektrische voertuigen conform beleidsregels. Een vindbare locatie is wenselijk. Dit zal voor de aanvrager een voorwaarde zijn.

5. is het aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikersgedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er “privéparkeerplaatsen” gecreëerd worden);

5: Wel

5: De gemeente wenst geen privégebruik/claimgedrag van een parkeerplaats. Een laadpaal + parkeerplaats is openbaar toegankelijk voor alle elektrische motorvoertuigen die opgenomen zijn in het beleid. Om dit claimgedrag verder te voorkomen zal alleen worden toegestaan dat de oplaadplaats gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

6. kan de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordenvoorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen –eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen wordenbediend;

6: Wel

6: De aanvrager betaald zelf voor de aanleg van een laadpaal. Het aanleggen van een laadpaal dat voor meerdere vakken gebruikt kan worden is voordelig voor een aanvrager, de gemeente zal een aanvrager hier niet in beperken.

7. laat de parkeerdruk dit toe (95% in woonwijken en 85% opparkeerterreinen);

7: Niet

7: Het college heeft bij vaststelling van de rol aangegeven geen relatie te willen leggen tussen de huidige parkeerdruk en elektrisch vervoer.

8. betreft het een bestaand parkeervak/bestaandeparkeervakken;

8: Wel/Niet

8: De gemeente heeft een faciliterende rol. De gemeente zal geen nieuwe elektrische parkeerplaatsen aanleggen uit eigen initiatief. Dat past meer binnen de stimulerende rol. Om deze rede zal de gemeente bestaande parkeervakken gebruiken voor het realiseren van laadpalen naar aanleiding van een aanvraag. Dit past meer binnen de faciliterende rol.

9. blijft de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger,rolstoel etc.) gewaarborgd;

9: Wel

9: Ondanks dat de gemeente elektrisch vervoer wil faciliteren is het van belang dat andere verkeersstromen niet benadeeld zullen worden.

10. zijn er geen belemmeringen ten aanzien van anderstraatmeubilair of (openbaar) groen;

10: Wel

10: Het belemmeren van ander straatmeubilair/groenvoorzieningen is niet wenselijk.

11. past de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur in hetstraatbeeld;

11: Niet

11: De eisen van een oplaadpaal dienen nader omschreven te worden. Of de laadpaal past binnen het verschillend straatmeubilair is geen reden om deze niet te plaatsen, de gemeente Zuidplas wil immers faciliteren. Dit zal in een overeenkomst met de aanvrager worden geregeld.

12. is er sprake van geplande reconstructies of andereinfrastructurele ontwikkelingen.

12: Wel

12: Wanneer er reconstructies plaats gaan vinden is het van belang dat de aanvrager wordt geïnformeerd om een “miskoop” te voorkomen. De aanvrager dient in dit geval nog steeds zelf te betalen voor de laadpaal, maar wanneer de verkeerssituatie verandert naar aanleiding van een reconstructie is het van belang dat de gemeente Zuidplas de aanvraag tijdelijk on-hold kan zetten. Mocht er dan toch een laadpaal geplaatst moeten worden, dan zijn de kosten voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de laadpaal voor de aanvrager.

In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of

andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het

opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de

oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college

besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen.

De aanvrager toont aan de hand van het aantal uren dat de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur effectief in gebruik is geweest en/of aan de hand van nieuwe verzoeken van potentiële gebruikers aan dat er behoefte bestaat aan een tweede parkeerplaats.

Niet

Dit is een onderdeel van het proces, hoeft niet opgenomen te worden in de beleidsregels.

De ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal

en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst van kracht en kan dus

pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de

benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Wel

Het ter inzage liggen van het verkeersbesluit is essentieel. De gemeente Zuidplas hanteert dat het verkeersbesluit eerst de volledige 6 weken ter inzage ligt en onherroepelijk is verklaart voordat er een laadpaal gerealiseerd mag worden

De aanvrager van de ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens de beheerder

hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming

van de oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder.

Wel

           

De gemeente wil een faciliterende rol hanteren. Dit betekent dat de gemeente geen financiële middelen beschikbaar stelt voor een laadpaal + de daarbij behorende verkeersmaatregelen. (indien de gemeente wel financiële middelen beschikbaar zou stellen hanteert de gemeente een stimulerende rol i.p.v. een faciliterende rol)

De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de kosten voor

het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de

aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente.

Niet

Als dit niet hier opgenomen is, geldt dit ook. Vandaar dat het niet opgenomen is. De gemeente neemt de kosten van het inrichten van het parkeervak en het nemen van het verkeersbesluit voor haar rekening.

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en

calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de

helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur.

Wel

De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een laadpaal wil de gemeente Zuidplas wel hanteren. Het gebruiken van deze beleidsregels past goed binnen de faciliterende rol.

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie

richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het

oplaadpunt.

Wel

De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een laadpaal wil de gemeente Zuidplas wel hanteren. Het gebruiken van deze beleidsregels past goed binnen de faciliterende rol.

Het oplaadpunt is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van

laadpassen en het gebruik van standaard stekkers

Wel

De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een laadpaal wil de gemeente Zuidplas wel hanteren. Het gebruiken van deze beleidsregels past goed binnen de faciliterende rol.

Om te bewerkstelligen dat elektrisch vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.

Wel

Duurzaamheid is een ander belangrijk doel van de gemeente. Het hanteren van groene stroom leeft het doel van de gemeente na en wordt daarom opgenomen in het elektrisch beleid, ondanks dat deze beleidsregel beter past binnen de rol “kaders stellen”. Wel dient de gemeente af te wachten hoe de marktpartijen hierin staan.

De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan

gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen

Wel

De gemeente zal geen laadpalen accepteren die niet veilig gebruikt kunnen worden. De storingsgevoeligheid/veiligheid weegt zwaarder dan de faciliterende rol.

De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik

van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. Gemeente Zuidplas is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De beheerder vrijwaart

hiervoor de gemeente. De beheerder verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Niet

Deze bepaling wordt opgenomen in de overeenkomst die gesloten wordt met de martkpartij(en).

In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige

andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Wel

Het tegemoetkomen van de gebruiker van elektrische voertuigen, die zijn toegestaan in het beleid, valt meer onder een stimulerende rol. Aangezien de gemeente een faciliterende rol wil hanteren zal deze beleidsregel niet worden opgenomen.

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrische voertuig met de kabel

aangesloten is op het oplaadpunt. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Wel

Het is een taak van de gemeente om te handhaven.

Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere

oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de ontheffing, kan het college de ontheffing intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de

parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken.

Niet

Is geregeld in de APV

Het college kan de ontheffing en/of het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt

gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg)

geheel onbenut blijven.

In deze gevallen heeft de beheerder het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het

college aan te geven termijn te verwijderen. De hiermee

samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.

Niet

Is geregeld in de APV

Het college kan de ontheffing ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente

samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie

plaatsvindt binnen 1 jaar na afgifte van de ontheffing. Kosten zijn voor rekening van de beheerder, wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na afgifte van de ontheffing plaatsvindt.

Niet

Is geregeld in de APV

       

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op

verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan

Wel

Het intrekken van ontheffingen en het instellen van alle daarbij behorende controles en onderzoeken is een bevoegdheid van het college. Het college zal dit soort besluiten nemen op basis van feitelijke informatie.

Het college beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nieuw en nog volop in ontwikkeling zijn.

Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over

de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het realiseren van laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de

gemeente.

In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Wel

Een alternatieve regel voor het mogen afwijken van het gebruikelijke beleid is in het geval van elektrisch vervoer wenselijk aangezien men niet concreet kan voorspellen hoe het zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.

Daarnaast kunnen er bijzondere, nu nog niet te voorspellen situaties voorkomen waarbij het wenselijk is om van de beleidsregels af te wijken.

De Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente

Zuidplas geldt vanaf 1-7-2016 en wordt

jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Wel

Het up-to-date houden van de veranderingen op het gebied van verkeer en vervoer zijn essentieel. Daarnaast dient met de ingang van het beleid het van belang te zijn dat er met regelmaat aanpassingen in het beleid kunnen worden gemaakt.

Een alternatieve regel voor het mogen afwijken van het gebruikelijke beleid is in het geval van elektrisch vervoer wenselijk aangezien men niet concreet kan voorspellen hoe het zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.

Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016

De secretaris, De burgemeester,