Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel

Geldend van 25-12-2018 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  gevel: voorgevel op de begane grond van een pand met inbegrip van het gedeelte boven de eerste verdiepingsvloer en onder de ramen op de eerste verdieping;

 • -

  gevelverbetering: het verbeteren van de uitstraling van een gevel van een pand door vervanging of verbetering van de reclameobjecten bevestigd aan of op het pand, door het verbouwen of renoveren van de gevel van het pand of door het verbeteren van de inrichting van het gebied tussen de gevel en de openbare weg;

 • -

  inspiratieboek: bijlage 1 behorende bij deze regeling;

 • -

  stimuleringsgebied: gebied zoals weergegeven op bijlage 2.

Hoofdstuk 2 Subsidie

Paragraaf 2.1 Algemeen

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar, huurder of gebruiker van een pand gelegen in het stimuleringsgebied op aanvraag subsidie verstrekken voor gevelverbetering.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover:

  • a.

   de gevelverbetering heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016;

  • b.

   de aanvraag om subsidie wordt ingediend na 31 december 2019.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 100.000.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de gevelverbetering.

Artikel 5 Maximumbedrag

Een subsidie voor gevelverbetering bedraagt maximaal € 5.000 per pand.

Paragraaf 2.2 Aanvraag

Artikel 6 Wijze van indiening

Een aanvraag kan per e-mail of op papier worden ingediend.

Artikel 7 In te dienen bescheiden

 • 1. Bij een aanvraag om subsidie wordt gebruik gemaakt van het hiervoor door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens:

  • a.

   het aanvraagformulier;

  • b.

   het verbeterplan;

  • c.

   een afschrift van de aanvraag omgevingsvergunning;

  • d.

   een begroting van de kosten van de gevelverbetering.

Artikel 8 Verbeterplan

 • 1. Het verbeterplan omvat een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten.

 • 2. Het verbeterplan bevat in ieder geval:

  • a.

   foto’s of tekeningen van de bestaande situatie;

  • b.

   tekeningen van de beoogde situatie;

  • c.

   een overzicht van de toe te passen materialen en de kleur daarvan;

  • d.

   een beschrijving hoe het ontwerp van de gevelverbetering tot stand is gekomen in relatie tot het inspiratieboek.

Paragraaf 2.3 Verlening

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

  • a.

   voor zover de subsidie naar het oordeel van burgemeester en wethouders onvoldoende bijdraagt aan de versterking van de uitstraling van het stimuleringsgebied,

  • b.

   voor zover de gevelverbetering naar het oordeel van burgemeester en wethouders onvoldoende gebaseerd is op het inspiratieboek,

  • c.

   voor zover voor de gevelverbetering reeds op grond van een andere regeling subsidie is of wordt verstrekt,

  • d.

   voor zover sprake is van reclame waarop artikel 4.4.1 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 van toepassing is,

  • e.

   voor zover voor de gevelverbetering reeds op grond van deze regeling subsidie is of wordt verstrekt.

 • 2. Een aanvraag om subsidie kan worden geweigerd:

  • a.

   voor zover een omgevingsvergunning is vereist en deze niet is verleend,

  • b.

   voor zover de werkzaamheden reeds zijn aangevangen.

 • 3. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing indien de gevelverbetering tevens is aan te merken als gewoon onderhoud of restauratie als bedoeld in de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017.

Artikel 11 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten.

Artikel 12 Verdeelcriteria

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het in artikel 3 genoemde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Paragraaf 2.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 13 Verplichting bij de uitvoering van de werkzaamheden

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a.

  de aanvang van de werkzaamheden van te voren te melden;

 • b.

  met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen binnen 2 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend;

 • c.

  de werkzaamheden te voltooien binnen 6 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend;

 • d.

  het einde van de werkzaamheden te melden.

Paragraaf 2.5 Verantwoording en vaststelling

Artikel 14 Verantwoording

Bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie overlegt de subsidieontvanger bewijsstukken waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 15 Vaststelling

 • 1. Een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen 4 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien binnen de termijn genoemd in artikel 13, onder b, de uitvoering van de werkzaamheden niet is begonnen, de beschikking tot subsidievaststelling gegeven binnen 4 weken na het verstrijken van die termijn.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt, indien binnen de termijn genoemd in artikel 13, onder c, de uitvoering van de werkzaamheden niet is beëindigd, de beschikking tot subsidievaststelling gegeven binnen 4 weken na het verstrijken van die termijn.

Artikel 16 Lager vaststellen bij niet voldoen aan verplichtingen

De subsidie kan in ieder geval lager dan de verlening worden vastgesteld indien aan een van de in artikel 13 genoemde verplichtingen niet is voldaan.

Artikel 17 Terugvordering

Bij terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger verplichten de met de terugvordering verband houdende kosten te voldoen. Tevens kunnen burgemeester en wethouders in dat geval de wettelijke rente vorderen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 5, artikel 10, eerste lid, onder e. en artikel 11 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van gevelverbetering leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 19 Wijziging andere regeling

De Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017 wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3.

   Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing indien de werkzaamheden tevens zijn aan te merken als gevelverbetering als bedoeld in de Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel.

 • b.

  In artikel 17, derde lid wordt ‘begonnen’ vervangen door ‘beëindigd’.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel.

Ondertekening

Boxtel, 6 maart 2018.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel
de burgemeester,
M. Buijs

Bijlage 1 Inspiratieboek

Inspiratieboek

Bijlage 2 Stimuleringsgebied

Stimuleringsgebied

Toelichting

Algemeen

In 2015 is het economische aanvalsplan opgesteld en is er om de economie van Boxtel te stimuleren een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag is gereserveerd om initiatieven die worden ingediend door de ondernemers te stimuleren en tegemoet te komen met een bedrag. Een deel van het bedrag is besteed aan het opstellen van het ‘inspiratieboek voor gevels”. Vanuit het stimuleringsbudget is vervolgens geld vrijgemaakt voor een subsidieregeling om – met het inspiratieboek als leidraad – de uitstraling van het winkelgebied te versterken.

Bij het maken van de tijdelijke stimuleringsregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017 die op 1 juli 2017 in werking is getreden. De regeling kent een opbouw in hoofdstukken en paragrafen die is overgenomen uit de eerder genoemde subsidieregeling:

 • -

  Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • -

  Hoofdstuk 2 Subsidie

  • *

   Paragraaf 1 Algemeen

  • *

   Paragraaf 2 Aanvraag

  • *

   Paragraaf 3 Verlening

  • *

   Paragraaf 4 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

  • *

   Paragraaf 5 Verantwoording en vaststelling

 • -

  Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Deze indeling geeft met name in hoofdstuk 2 meteen inzicht in het proces van subsidieverlening en subsidievaststelling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Gevel

Door de definitie vallen delen van de voorgevel op de verdieping(en) tussen en boven de ramen niet onder te subsidiëren gevelwijzigingen. Ook reclame die op 1e verdiepingsniveau ter hoogte van de ramen wordt geplaatst is hierdoor niet subsidiabel.

Gevelverbetering

Bij de meeste panden is de gevel direct gelegen aan het openbaar gebied. In een enkel geval bevindt de gevel zich op enige afstand (soms tot meer dan 10 m) van het openbaar gebied. In dat geval kan ook de inrichting van het gebied gelegen tussen de gevel en de openbare weg bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling, soms zelfs meer dan de wijziging van de gevel zèlf.

Inspiratieboek

Het Boxtelse samenwerkingsverband van architecten en stedenbouwkundigen BAeSS heeft – in opdracht van de gemeente – een inspiratieboek samengesteld. Hierin wordt een deel van het winkelgebied geanalyseerd op zijn aanwezige kwaliteiten en worden aan de hand van een aantal voorbeelden suggesties gedaan hoe met eenvoudige middelen de beeldkwaliteit van de winkelomgeving verbeterd kan worden.

Pand

In enkele artikelen wordt gebruik gemaakt van het begrip pand. In de meeste gevallen voldoet de definitie van pand uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen: “kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is”. Toch is deze definitie niet opgenomen in de begripsbepalingen.

In sommige gevallen moet het begrip namelijk enigszins afwijkend worden geïnterpreteerd:

 • -

  Twee of meer naast elkaar gelegen panden waarbij de gezamenlijke voorgevels in architectonische zin één geheel vormen. Dan is sprake van 1 pand en kan dus voor verbetering van het geheel slechts een keer subsidie worden verkregen.

 • -

  Een enkel pand waarbij de voorgevel bestaat uit twee of meer – in architectonische zin - afzonderlijk te onderscheiden geveldelen. Dan is sprake van twee of meer panden en kan voor verbetering van elk geveldeel subsidie worden verkregen.

Stimuleringsgebied

Het stimuleringsgebied is weergegeven op een kaart waarbij het gebied overeen komt met de gronden met de bestemming Centrumdoeleinden in het geldende bestemmingsplan Centrum Boxtel.

Artikel 6 In te dienen bescheiden

Het verbeterplan bestaat naast de gegevens die tevens nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning ook uit een beschrijving waaruit blijkt op welke wijze het ontwerp tot stand gekomen is op basis van het inspiratieboek. Deze beschrijving zal o.a. dienen te bestaan uit een analyse van de kwaliteiten van de gevel en de te nemen maatregelen om de aangetroffen kwaliteiten te verbeteren.

Artikel 8 Beslistermijn

Artikel 8, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 (hierna: verordening) geeft voor subsidies anders dan subsidies die per kalenderjaar of boekjaar worden verstrekt een beslistermijn van acht weken. In het eerste lid wordt deze termijn overgenomen omdat deze overeenkomt met de termijn behorende bij de reguliere voorbereidingsprocedure van artikel 3.9, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Waar artikel 8, vierde lid, van de verordening voorziet in een verlengingstermijn van vier weken, wordt in het tweede lid aangesloten bij de termijn van zes weken uit artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo.

Vaak zal het plan voor gevelverbetering in een informele fase besproken worden en om advies worden voorgelegd aan de welstandscommissie of monumentencommissie. In dat geval is het niet nodig van de volledige termijn gebruik te maken.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Dit artikel geeft in het eerste en tweede lid een aantal specifieke weigeringsgronden in aanvulling op de algemene weigeringsgronden van de Algemene wet bestuursrecht en de verordening. Het eerste lid, onderdeel d. bepaalt dat subsidie voor reclame wordt geweigerd indien die reclame het verkeer in gevaar brengt of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt.

De weigeringsgronden in het eerste lid zijn imperatief geformuleerd, die in het tweede lid facultatief.

Het derde lid geeft een uitzondering voor monumenten en (onderdelen van) beeldbepalende gevelwanden. Indien de gevelverbetering (deels) is aan te merken als gewoon onderhoud of restauratie kan zodoende zowel subsidie op grond van deze regeling als op grond van de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017 worden verkregen. Zie ook de toelichting op artikel 19, onderdeel a.

Voor de toelichting op de algemene weigeringsgronden uit wet en verordening wordt verwezen naar de toelichting bij de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017.

Artikel 13 Verplichting bij de uitvoering van de werkzaamheden

De termijnen in de onderdelen b. en c. zijn aanmerkelijk korter dan de termijnen die gehanteerd worden in de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017. Dit past ook bij een stimuleringsregeling.

Artikel 15 Vaststelling

Omdat eenvoudig is vast te stellen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de verleende subsidie wordt een korte termijn van vier weken gehanteerd.

Artikel 16 Lager vaststellen bij niet voldoen aan verplichtingen

Door de genoemde verplichting in artikel 13 kan de subsidie lager worden vastgesteld dan de verlening.

Artikel 19 Wijziging andere regeling

Om te voorkomen dat bij gevelverbetering van een monument of (onderdeel van) een beeldbepalende gevelwand waarbij tevens (deels) sprake is van gewoon onderhoud of restauratie de monumentensubsidie geweigerd wordt, is het ook noodzakelijk een uitzondering te maken bij de weigeringsgronden voor de monumentensubsidie. Onderdeel a. voorziet daarin door het toevoegen van een nieuw (derde) lid aan artikel 10 van de Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017.

Verder wordt in onderdeel b. een verschrijving in artikel 17 van de eerder genoemde subsidieregeling gecorrigeerd.