Regeling vervallen per 16-03-2022

Verordening van gemeente Achtkarspelen houdende de werkgeverscommissie 2018

Geldend van 22-06-2018 t/m 15-03-2022

Intitulé

Verordening van gemeente Achtkarspelen houdende de werkgeverscommissie 2018

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Verordening op de werkgeverscommissie 2018

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, 147 en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Beslút:

 • 1.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  de fractievoorzitters, te weten mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen, dhr. M.C. Buising, dhr. S.D. van der Meer en mevr. T.I. Veenstra te benoemen tot leden van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  uit de leden wordt een voorzitter benoemd;

 • 4.

  vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie 2018'.

  Artikel 1. Instelling en taken werkgeverscommissie

  • 1.

   De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

  • 2.

   Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

  • 3.

   Aan de werkgeverscommissie worden de volgende bevoegdheden gedelegeerd: de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en het artikel 107e, tweede lid en het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenre-geling voor de griffie.

  • 4.

   De werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

  Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

  • 1.

   De werkgeverscommissie bestaat uit leden uit de raad, bij voorkeur de fractievoorzitters.

  • 2.

   De voorzitter van de grootste raadsfractie is voorzitter van de werkgeverscommissie.

  • 3.

   De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

  • 4.

   Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

   • a.

    op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

   • b.

    indien het lid aftreedt als lid van de raad;

   • c.

    indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

  • 5.

   De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

  Artikel 3. Taken voorzitter

  1.De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

  • e.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

  Artikel 4. Besluitvorming

  • 1.

   Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

  • 2.

   Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

  • 3.

   Mochten de stemmen staken, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem

  Artikel 5. Verslaglegging

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

  Artikel 6. Beslotenheid van vergaderingen

  • 1.

   De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

  • 2.

   De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgevers-commissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

  • 3.

   Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 7. Vergaderfrequentie

  De werkgeverscommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

  Artikel 8. Verantwoording

  De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

  Artikel 9. Medezeggenschap

  • 1.

   De raad en de griffie sluiten zich aan bij het reguliere Georganiseerd Overleg (gezamenlijk GO) en de raad en het college stellen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) in.

  • 2.

   Alvorens de conceptadviezen c.q. conceptregelingen aan GO en/of OR worden voorgelegd, neemt de werkgeverscommissie hiertoe een voorgenomen besluit. In de concepten wordt, indien de werkgeverscommissie dit noodzakelijk acht, een griffiespecifieke regeling opgenomen.

  • 3.

   De gemeentesecretaris/algemeen directeur is gemandateerd om het overleg te voeren met de ondernemingsraad.

  • 4.

   Na behandeling in GO en OR neemt de werkgeverscommissie een (definitief) besluit.

  • 5.

   Over aangelegenheden die in hoofdzaak op de griffier en de griffiemedewerkers betrekking hebben, worden slechts voorstellen en aanvragen aan de ondernemingsraad voorgelegd die de instemming hebben van werkgeverscommissie en griffier.

  • 6.

   De werkgeverscommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de leden 1 en 3 van dit artikel. De medezeggenschap van de griffie wordt in dat geval afzonderlijk geregeld.

  Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

  Artikel 11. Inwerkingtreding

  Dit besluit, waarbij de ‘Verordening op de werkgeverscommissie 2017’ wordt ingetrokken, treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

  Artikel 12. Citeertitel

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening op de werkgeverscommissie 2018'.

  Ondertekening

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 21 juni 2018.

  De griffier,

  mevr. J. van Hoppe MPM

  De voorzitter,

  dhr. G. Gerbrandy

  Toelichting verordening werkgeverscommissie

  Algemeen

  De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

  De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

  Artikelsgewijs

  Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

  In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

  De bevoegdheden zoals het benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier, vervanging van de griffier en vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie behoren aan de raad.

  Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

  Voorheen oefende het presidium, in de praktijk bestaande uit de fractievoorzitters, de werkgeversrol uit. Vandaar dat ook in dit artikel de fractievoorzitters lid zijn van de werkgeverscommissie. In 2018 zijn er vanwege de gemeenteraadsverkiezingen acht fractievoorzitters gekomen. Deze fractievoorzitters hebben voorgesteld het aantal leden van de werkgeverscommissie te reduceren naar vier personen.

  Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt. Wel kan de burgemeester op verzoek van de werkgeverscommissie, hen adviseren.

  Lid 5.De ondersteuning waarover hier wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met het college, de secretaris of een afdelingshoofd. Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het wel noodzakelijk dat het college zijn bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandeling aan de griffier mandateert. Mandaat aan een niet-ondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de griffier de volmacht geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

  Artikel 3. Taken voorzitter

  Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor de invulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang om als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

  Artikelen 4 en 5 : Besluitvorming en Verslaglegging

  De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

  Artikel 6 . Beslotenheid van vergaderingen

  Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en wat wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 6, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

  Artikel 7 . Vergaderfrequentie

  De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

  Artikel 8 . Verantwoording

  De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

  Artikelen 10, 11 en 12: Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

  De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.