Evenementensanctiebeleid 2017

Geldend van 06-09-2017 t/m heden

Intitulé

Evenementensanctiebeleid 2017

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • a.

  Evenementen inclusief opbouw en afbouw zoals bedoeld in artikel 2:24 en verder van de Algemene plaatselijke verordening 2015;

 • b.

  Standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5:17 en verder van de Algemene plaatselijke verordening 2015 die bedoeld zijn te functioneren tijdens een evenement.

Artikel 2 Overtreding vergunningvoorschrift

 • 1. Indien wordt vastgesteld dat in de openbare ruimte een activiteit wordt voorbereid, opgebouwd, uitgevoerd of afgebouwd met de kennelijke bedoeling een evenement uit te voeren of standplaats te exploiteren zoals bedoeld in artikel 1 in afwijking van de daarvoor verleende vergunning en/of ontheffing, wordt in beginsel het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage (Sanctiematrix) bij dit beleid is opgenomen.

 • 2. Indien wordt vastgesteld dat de activiteit niet binnen de termijn, zoals gelast in het uitgereikte besluit last onder dwangsom, is beëindigd, verbeurt de overtreder per geconstateerde overtreding.

  • a.

   bij een evenement in categorie A als bedoeld in de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 € 250,-

  • b.

   bij een evenement in categorie B regulier als bedoeld in de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 € 500,-

  • c.

   bij een evenement in categorie B risicovol als bedoeld in de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 € 1.000,-

  • d.

   bij een evenement in categorie C als bedoeld in de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 € 2.000,- met een maximum van vier keer.

 • 3. Ten aanzien van overtredingen van de geluidsvoorschriften geldt hetgeen bepaald in het Geluidbeleid evenementen Leiden.

Artikel 3 Uitvoering niet vergunde activiteit

 • 1. Indien tijdens een evenement wordt geconstateerd dat een activiteit in de openbare ruimte wordt gehouden of geëxploiteerd als bedoeld in artikel 1 zonder een daartoe benodigde vergunning en/of ontheffing wordt in beginsel het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage (Sanctiematrix) bij dit beleid is opgenomen.

Artikel 4 Weigering vergunning of ontheffing

Ingeval een dwangsom is verbeurd dan wel bestuursdwang is toegepast als bedoeld in artikel 2 of 3 kan het bevoegd gezag besluiten de vergunning en/of ontheffing voor een volgend evenement onder beperking verlenen of weigeren.

Artikel 5 Afwijking sanctiebeleid

Deze beleidsregel wordt niet gevolgd indien naar het oordeel van de Politie, de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders uitvoering van deze beleidsregel tot problemen in de openbare orde kan leiden of anderszins ongewenst is.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Evenementensanctiebeleid.

Overtreding

Feitcode

Eerste constatering

Tweede constatering

Begunstigingstermijn

Juridische basis

Opbouwen zonder vergunning

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Last onder bestuursdwang

1 uur

Artikel 2:10, eerste lid, van de Apv

Bouwen in afwijking van vergunning

 

Last onder bestuurs-

dwang

nvt

1uur

Artikel 2:10, eerste lid, of 2:25, eerste lid, van de Apv

Standplaats innemen zonder vergunning

F230

Bestuurlijke strafbeschikking

Last onder bestuursdwang

Half uur

Artikel 5:18, eerste lid, of 2:25, eerste lid, van de Apv

Standplaats innemen in afwijking van vergunning

 

Last onder bestuursdwang

nvt

Half uur

Artikel 5:18, eerste lid, of 2:25, eerste lid, van de Apv

Schenken alcohol zonder ontheffing

 

Last onder bestuursdwang

Intrekken ontheffing

Half uur

Artikel 3 Drank- en Horecawet

Buiten ontheffingstijden schenken van alcohol

 

Last onder dwangsom

Intrekken ontheffing

15 minuten

Artikel 35 Drank- en Horecawet

Alcohol verstrekken aan minderjarigen

 

Last onder dwangsom

Intrekken ontheffing

geen

Artikel 20 Drank- en Horecawet

Sluitingstijden winkel

 

Last onder dwangsom

 

15 minuten

Artikel 2, van de Winkeltijdenwet j° artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenverordening

Houden van een evenement zonder evenementenvergunning

F070

Bestuurlijke strafbeschikking

Last onder dwangsom

1 uur

Artikel 2:25, eerste lid, van de Apv

Houden van een evenement in afwijking van evenementenvergunning

F070

Bestuurlijke strafbeschikking

Last onder dwangsom

1 uur

Artikel 2:25, eerste lid, van de Apv

Houden van een evenement zonder melding

 

Last onder dwangsom

 

1 uur

Artikel 10 van de Beleidsregels evenementenvergunningen 2017