Regeling vervallen per 16-12-2021

Privacybeleid gemeente Steenwijkerland

Geldend van 22-03-2006 t/m 15-12-2021

Intitulé

Privacybeleid gemeente Steenwijkerland

b e s l u i t:

  • I. vast te stellen “Privacybeleid gemeente Steenwijkerland”

  • II. te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden op de dag na publicatie.

Inleiding

De gemeente Steenwijkerland vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar burgers en relaties goed worden beschermd. Daarom worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als gemeente willen wij zo open mogelijk zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Voorop staat dat wij ons houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt altijd bij een bestuursorgaan. Dit is het over het algemeen het college van burgemeester en wethouders, gevestigd aan de Gasthuislaan 2 te Steenwijk. In enkele gevallen is de burgemeester of de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland het verantwoordelijke bestuursorgaan.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens hebben wij de verwerkingen van uw persoonsgegevens, aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Beheer en verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de verschillende taken die wij als overheidsorgaan uitvoeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw adresgegevens nodig om u een oproepkaart voor verkiezingen toe te sturen. En bij het versturen van de belastingaanslagen om ervoor te zorgen dat de juiste belastingaanslag bij de juiste persoon terechtkomt. Conform rijksbeleid wordt er naar gestreefd om uw gegevens zoveel mogelijk (éénmalig) centraal vast te leggen, (deze vastlegging vindt plaats naast de vastlegging in de gemeentelijke basisadministratie). Deze minimale vastlegging heeft als doel te kunnen waarborgen dat de persoonsgegevens van optimale kwaliteit zijn (minder fouten), het zoeken naar de juiste (NAW) gegevens te minimaliseren en de administratieve lasten voor de burger te verminderen. In deze vastlegging worden zoveel mogelijk contactgegevens verzameld. Naast uw adresgegevens kunt u hierbij denken aan uw telefoonnummer of emailadres.

Problemen met vastlegging van uw persoonsgegevens?

Als u bezwaar heeft tegen de vastlegging van contactgegevens, meer dan uw adresgegevens (naam, adres, woonplaats), dan heeft u recht op verzet en kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Uw brief kunt u richten aan gemeente Steenwijkerland, cluster Belastingen Postbus 162, 8330 AD Steenwijk vermeld in uw brief duidelijk dat u verzet aantekent tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens door derden (gemeentelijke basisadministratie)

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Steenwijkerland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan veel overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie wordt verstrekt aan deze instanties wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenaamde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Problemen met verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden?

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.

U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

Internet

De eisen die vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld, gelden uiteraard ook voor gegevens die u mogelijk via internet aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die specifiek gericht is op internet.

a. Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie voor u op onze site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft.

b. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, wordt binnen de Gemeente Steenwijkerland steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toegepast. De techniek zal door ons altijd worden toegepast binnen de richtlijnen van haar privacybeleid en zal dus nooit in strijd zijn met de eisen die in de Wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

c. Cookies

De gemeente Steenwijkerland maakt bij het aanbieden van haar diensten via internet gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de gemeente Steenwijkerland-site voor u gemakkelijker te maken. Als u dat zelf aangeeft, kan daarnaast ook gebruik worden gemaakt van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze site bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Het gaat hier dus slechts om een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.

d. DigiD

DigiD is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid, waarmee ze de identiteit kan verifiëren van klanten die gebruik maken van haar elektronische diensten. Op dit moment kent DigiD deze klanten een gebruikersnaam met wachtwoord toe. DigiD is een initiatief van de overheid om haar elektronische dienstverlening richting burgers te verbeteren en te vereenvoudigen. DigiD wordt uitgevoerd door de stichting ICTU en de Belastingdienst in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Persoonsgegevens

Om uw identiteit te kunnen verifiëren is het noodzakelijk dat DigiD een aantal gegevens van u verwerkt. De eerste keer dat u zich meldt, moet u daarom uw naam, geboortedatum, postcode, huisnummer Burgerservicenummer opgeven. Na controle van uw gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie, worden uw Burgerservicenummer en gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie in DigiD opgeslagen. Als u zich registreert bij DigiD kunt u tevens uw e-mailadres opgeven. U bent hiertoe niet verplicht. Daarnaast biedt DigiD u de mogelijkheid uw wachtwoord te wijzigen, uw registratie af te melden en uw e-mailadres weer in te trekken of te wijzigen. Naast de gegevens die u zelf opgeeft, wordt automatisch beperkte informatie opgenomen over uw gebruik van DigiD.

Doel van de verificatie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw identiteit te verifiëren voor de aangesloten overheidsinstanties waarvan u diensten wilt afnemen. Als u uw e-mailadres heeft opgegeven, kunnen wij dit gebruiken om u nieuwe diensten aan te bieden. Als wij dat doen dan kunt u in het betreffende bericht lezen hoe u uw toestemming hiervoor weer kunt intrekken. De gegevens die wij verzamelen omtrent uw gebruik van DigiD gebruiken wij om het beheer en de beveiliging van DigiD te kunnen uitvoeren.

Wijzigingen

De gemeente Steenwijkerland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op www.gemeentesteenwijkerland.nl vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van de gemeente Steenwijkerland.

Februari 2006,

College van Burgemeester en Wethouders Steenwijkerland