Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent subsidie Nadere regels subsidie jeugdsport

Geldend van 02-06-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie jeugdsport

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

overwegende dat de gemeente deelname door jeugd aan sportactiviteiten bij sportverenigingen wil bevorderen;

besluit vast te stellen de navolgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie op grond van de nadere regels jeugdsport;

 • Jeugdlid: contributie betalend lid van een sportvereniging dat op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd nog geen 18 jaar is en woonachtig is in de gemeente Medemblik;

 • Sportvereniging: een in de gemeente Medemblik gevestigde sportvereniging die in haar statuten of reglement de lichamelijke oefening en/of de beoefening van sport gericht op het leveren van een fysieke inspanning als doel heeft.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze nadere regels is het realiseren van een eerlijke verdeling van de subsidiegelden onder Sportverenigingen en het bevorderen van deelname van jeugd aan sportactiviteiten bij Sportverenigingen.

Artikel 3 Toetsingscriteria

Om voor subsidie op grond van deze nadere regels in aanmerking te komen moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • a.

  de Sportvereniging biedt minimaal één jeugdsportactiviteit per week aan;

 • b.

  de Sportvereniging heeft tenminste 20 Jeugdleden.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

 • 1. Aan iedere voor subsidie in aanmerking komende Sportvereniging wordt een basisbedrag van € 500,- toegekend.

 • 2. Aanvullend op het in het vorige lid genoemde basisbedrag wordt een variabel bedrag per Sportvereniging toegekend. Dat bedrag wordt bepaald door de toegekende basisbedragen op het beschikbare budget voor jeugdsport in mindering te brengen. Het hierna resterende bedrag wordt naar rato van Jeugdleden verdeeld.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. Een Aanvraag voor subsidie wordt gedaan met een bij deze nadere regels behorend, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2. Bij een Aanvraag voor subsidie overlegt de Sportvereniging een actuele jeugdledenlijst met geboortedatum en woonplaats van de op dat moment ingeschreven Jeugdleden.

 • 3. De gemeente kan steekproefsgewijs de ingediende jeugdledenlijst van de Sportvereniging controleren.

Artikel 6 Afbouwregeling

Een Sportvereniging die in het jaar waarin de Aanvraag wordt ingediend voor het eerst onder de grens van 20 Jeugdleden komt, kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 50% van het laatst toegekende subsidiebedrag.

Artikel 7 Verantwoording en vaststelling van subsidie

Subsidies die worden verstrekt op grond van deze nadere regels hoeven geen aanvraag voor vaststelling te doen. Deze subsidies worden direct bij de verlening vastgesteld.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9 Intrekking huidige beleidsregels

De Beleidsregels subsidie jeugdsport gemeente Medemblik, vastgesteld bij besluit van 8 december 2015, worden ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsregeling

In 2017 zijn de jeugdsportsubsidies geharmoniseerd. Voor Sportverenigingen die hierdoor ten minste € 1.500,- minder subsidie ontvangen is een overgangsregeling van toepassing.

De laatste stap van deze overgangsregeling vindt plaats in 2019. Dit houdt in dat de betreffende Sportverenigingen in 2019 50% van het verschil ten opzichte van het subsidiebedrag van 2016 extra ontvangen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie jeugdsport.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 15 mei 2018.
De secretaris,
De burgemeester,