Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent subsidie Nadere regels subsidie kernraden gemeente Medemblik

Geldend van 18-05-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie kernraden gemeente Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik, waarin ook is geregeld dat het college de bevoegdheid heeft nadere regels te stellen.

Overwegende dat:

 • Kernraden als versterker van bewonersparticipatie en het bevorderen van de vitaliteit van de kernen een belangrijke taak binnen onze gemeente wil vervullen

 • De subsidie aan de kernraden is gekort en de raad het financieel mogelijk wil houden dat kernraden deze rol kunnen blijven vervullen.

 • De raad in een motie “subsidiering kernraden” het college heeft gevraagd dit te regelen.  

 • In de Werkafspraken kernraden- gemeente Medemblik 2017 de mogelijkheid van aanvullende subsidie wordt genoemd.

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • ASV: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik;

 • Werkafspraken: afspraken tussen kernraden en gemeente Medemblik 2017

 • Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie op grond van deze nadere regels;

 • Kernraad: een in de gemeente Medemblik gevestigde dorps-, stads- of kernraad.

Artikel 2. Doelstelling subsidie

Deze nadere regels hebben tot doel de beschikbare middelen te verdelen op een wijze die zoveel mogelijk rechtdoet aan de rol, taken en activiteiten van een Kernraad, waarbij wordt aangesloten bij de Werkafspraken.

Artikel 3. De subsidie

Een subsidie op grond van deze nadere regels bestaat uit één van de twee volgende bijdragen:

 • a.

  een basisbijdrage voor Kernraden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 óf:

 • b.

  een verhoogde bijdrage: basis plus aanvulling, voor Kernraden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 én 5.

Artikel 4. Voorwaarden basisbijdrage

Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • a.

  de Kernraad nodigt minimaal één keer per jaar de inwoners van de kern uit voor een raadpleging en/of informatieavond en vaker wanneer vraagstukken of onderwerpen daarom vragen;

 • b.

  de Kernraad heeft een website en/of communiceert waar mogelijk via een wijkkrant, wijkartikel in de lokale krant, en/of sociale media;

 • c.

  de Kernraad stelt jaarlijks een verslag op met daarin opgenomen de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten.

Artikel 5. Voorwaarden verhoogde bijdrage

Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 onder b in aanmerking te komen, moet in aanvulling op artikel 4 tevens aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • a.

  de Kernraad houdt/organiseert tenminste 5 openbare vergaderingen in het subsidiejaar én

 • b.

  de Kernraad biedt actuele informatie op de website en in de sociale media én

 • c.

  de Kernraad publiceert een vergaderagenda en -verslagen op haar website én

 • d.

  de Kernraad beschikt op 31 december van het voorgaande boekjaar over maximaal € 1.500,- aan liquide middelen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 5 van de ASV hoeft een Kernraad voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a geen begroting en jaarrekening bij haar Aanvraag in te dienen.

 • 2. In afwijking van artikel 5 van de ASV hoeft een Kernraad voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 onder b geen begroting bij haar Aanvraag in te dienen.

Artikel 7. Verantwoording en vaststelling van subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 12 lid 2 van de ASV dient een Kernraad ongeacht de hoogte van de subsidie een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2. Voor de vaststelling van de subsidie verstrekt de Kernraad een inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 4 onder c.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels subsidie kernraden gemeente Medemblik’.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze Nadere regels passen we toe op de al in 2017 ingediende aanvragen voor het jaar 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 mei 2018.
De secretaris,
De burgemeester,
Bekendgemaakt op: