Privacybeleid en -reglement MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 26-05-2018 t/m heden

Intitulé

Privacybeleid en -reglementMijnGemeenteDichtbij

Privacybeleid MijnGemeenteDichtbij

Binnen MijnGemeenteDichtbij wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat MijnGemeenteDichtbij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook MijnGemeenteDichtbij mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. MijnGemeenteDichtbij is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

MijnGemeenteDichtbij geeft met dit beleid een duidelijke richting aan privacy, en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van MijnGemeenteDichtbij. Dit privacybeleid van MijnGemeenteDichtbij is in lijn met het algemene beleid van MijnGemeenteDichtbij en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijk kader

MijnGemeenteDichtbij is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • -

  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);

 • -

  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Uitgangspunten

MijnGemeenteDichtbij gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. MijnGemeenteDichtbij houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

MijnGemeenteDichtbij zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevensworden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

MijnGemeenteDichtbij verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. MijnGemeenteDichtbij streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

MijnGemeenteDichtbij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt MijnGemeenteDichtbij voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt MijnGemeenteDichtbij afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. MijnGemeenteDichtbij controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

MijnGemeenteDichtbij borgt de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en correctie.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling en bekendmaking. Het beleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld door de het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij op 17 mei 2018.

De secretaris,

mr. J.A.F.M. Vorstenbosch

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

PrivacyreglementMijnGemeenteDichtbij

In dit reglement laat MijnGemeenteDichtbij zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Gemeenten (en hiermee ook MijnGemeenteDichtbij) hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Gemeenten zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers. Dat geldt onder andere voor taken op het gebied van basisadministraties, openbare orde en veiligheid, en het sociaal domein. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van gemeenten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom is het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

1. Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Privacy Verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De volgende definities worden in de AVG gebruikt:

Betrokkene: de natuurlijk persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; zoals bedoeld onder “Persoonsgegevens”.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: een beoordeling van de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen op de bescherming van de privacy, zoals bedoeld in artikel 35 AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij. Oftewel: het geldt voor alle verwerkingen die binnen MijnGemeenteDichtbij plaatsvinden.

3. Verantwoordelijke

De bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens hen worden uitgevoerd. De bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

4. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Wat betreft gegevens worden in de AVG onder andere de volgende handelingen als een verwerking gezien:

 • -

  Verzamelen, vastleggen, ordenen of structureren

 • -

  Opslaan, bijwerken of wijzigen

 • -

  Opvragen, raadplegen, gebruiken

 • -

  Verstrekken door middel van doorzending

 • -

  Verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen

 • -

  Aligneren of combineren

 • -

  Afschermen, wissen of vernietigen

Uit deze opsomming blijkt dat zowat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, bijvoorbeeld de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • -

  Om een verplichting na te komen die in de wet staat

 • -

  Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene onderdeel was

 • -

  Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

 • -

  Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak

 • -

  Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, moet daar altijd voor gekozen worden.

MijnGemeenteDichtbij zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Verder worden gegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt

MijnGemeenteDichtbij alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe MijnGemeenteDichtbij dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van MijnGemeenteDichtbij en in een eventueel aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)

MijnGemeenteDichtbij geeft alleen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

5. Transparantie en communicatie

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op grond van de Wob kan een verzoek om informatie worden ingediend bij MijnGemeenteDichtbij. Bij een verzoek bekijkt MijnGemeenteDichtbij altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

De Who regelt het op verzoek verstrekken van overheidsinformatie voor hergebruik. Bij een verzoek bekijkt MijnGemeenteDichtbij altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Informatieplicht (Artikel 13, 14, AVG)

MijnGemeenteDichtbij informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan MijnGemeenteDichtbij geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop MijnGemeenteDichtbij met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat MijnGemeenteDichtbij persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering

MijnGemeenteDichtbij bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet 1995. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • -

  Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan MijnGemeenteDichtbij te vragen of hun persoonsgegevens worden verwerkt.

 • -

  Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt.

 • -

  Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij MijnGemeenteDichtbij om dit te corrigeren.

 • -

  Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan MijnGemeenteDichtbij te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • -

  Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

 • -

  Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als digitaal ingediend worden. MijnGemeenteDichtbij heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal MijnGemeenteDichtbij laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij MijnGemeenteDichtbij, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan MijnGemeenteDichtbij aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

6. Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering (Artikel 22, AVG)

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn: financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Om profilering wat duidelijker te maken een voorbeeld:

Wanneer een bezoeker op de gemeentelijke website naar een bepaalde dienst kijkt, mag MijnGemeenteDichtbij geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. Gemeenten mogen wel nagaan hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering.

MijnGemeenteDichtbij MijnGemeenteDichtbij maakt alleen gebruik van profilering als dat past binnen de kaders van de AVG.

Big data en tracking

Door middel van Big data onderzoek en tracking (cookies) mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door of namens MijnGemeenteDichtbij wordt uitgevoerd.

De verzamelde gegevens van Big data onderzoek of tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset, zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig zijn voor het behalen van het doel, gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden, zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

MijnGemeenteDichtbij maakt geen gebruik van tracking. Het gebruik van Big Data wordt op dit moment niet toegepast, maar MijnGemeenteDichtbij onderzoekt wel welke voordelen het gebruik van Big Data kan hebben voor de dienstverlening.

Inzet van camera’s

Binnen MijnGemeenteDichtbij kan onder bepaalde omstandigheden gebruik worden gemaakt van cameratoezicht, zoals vastgelegd in de gemeentewet. Cameratoezicht kan onder andere worden gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

MijnGemeenteDichtbij maakt nog geen gebruik van cameratoezicht.

7. Specifieke beleidsterreinen

Sociaal domein

De taken die MijnGemeenteDichtbij in het sociaal domein uitvoert gaan gepaard met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Overleg over cliënten

Efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn er mee gebaat dat daar waar nodig en mogelijk, zowel intern als extern, afstemming over een cliënt plaatsvindt tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein. Ondanks dat dit ook een van doelstellingen is van de wetgever, heeft hij de informatie-uitwisseling in het kader van de afstemming niet geregeld.

De Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) kennen daarvoor ieder hun eigen regels. In die gevallen dat het gewenst is om gegevens uit te wisselen, geldt de wet waarop een verzoek is gebaseerd als uitgangspunt van handelen. Dat betekent in het geval van de Wmo 2015 dat de Wmo-consulent toestemming van de betrokkene nodig heeft om de reeds bij MijnGemeenteDichtbij beschikbare gegevens over een uitkering of schuld op te vragen bij de consulent participatie en inkomen respectievelijk de medewerker schuldhulpverlening (artikel 5.1.1, lid 4, Wmo 2015). Bij de inrichting van het overleg dient dit als uitgangspunt te gelden. MijnGemeenteDichtbij ziet erop toe dat dergelijke uitgangspunten ook worden doorgevoerd bij haar uitvoeringspartners.

De verbinding tussen openbare orde en veiligheid en het sociaal domein

De afgelopen jaren is MijnGemeenteDichtbij steeds meer persoonsgegevens gaan verwerken van personen die een bedreiging (kunnen) vormen voor de openbare orde en veiligheid. Het oplossen van problemen met (potentiële) overlastgevers is steeds vaker een bestuurlijke in plaats van een strafrechtelijke aangelegenheid en gegevens van politie en justitie worden meegenomen in casusoverleggen in het sociaal domein. De uitwisseling van dergelijke gegevens vindt plaats binnen de wettelijke mogelijkheden van verwerking van persoonsgegevens.

Openbaarheid van Bestuur

Publicatie van persoonsgegevens op internet wordt tot het uiterste beperkt. In de eerste plaats dient te worden afgewogen of aan publicatie van persoonsgegevens (zowel spontaan als op verzoek) niet valt te ontkomen. Als publicatie onontkoombaar is, dan wordt afgewogen of het publicatiemiddel internet het kanaal is waarlangs gepubliceerd dient te worden MijnGemeenteDichtbij hanteert daarbij als uitgangspunt de Richtsnoeren voor actieve openbaarmaking en de Richtsnoeren inzake de publicatie van persoonsgegevens op internet. Mocht publicatie van persoonsgegevens op internet noodzakelijk zijn, dan zullen die gegevens worden afgeschermd voor zoekmachines.

8. Plichten van MijnGemeenteDichtbij

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

MijnGemeenteDichtbij is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan MijnGemeenteDichtbij de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt. Dit wil zeggen:

 • -

  De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

 • -

  De doelen van de verwerking;

 • -

  Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

 • -

  Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

 • -

  Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

 • -

  De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

 • -

  Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Het register kan worden ingezien bij MijnGemeenteDichtbij.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. MijnGemeenteDichtbij voert de beoordeling uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG)

MijnGemeenteDichtbij heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de FG zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon voor de AP. Het is niet de bedoeling dat de FG de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de afdelingen overneemt. De afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met privacygevoelige gegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de richtlijnen op het gebied van privacy.

Voor vragen over privacy of een nadere toelichting kan contact opgenomen worden met de FG via privacy@mijngemeentedichtbij.nl.

Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)

Van een datalek wordt gesproken wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt MijnGemeenteDichtbij dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de AP. Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dat geval meldt MijnGemeenteDichtbij dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen, worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting

Als MijnGemeenteDichtbij een wettelijke verplichting niet nakomt, heeft eenieder het recht een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van MijnGemeenteDichtbij worden behandeld. In gevallen waar dit reglement niets regelt, beslist het bevoegde bestuursorgaan van MijnGemeenteDichtbij.

Bijlage 1: Triagemodel gegevensdeling

Dit model geldt voor de professionals van MijnGemeenteDichtbij en van partners die de gemeentelijke taken uitvoeren als uitgangspunt voor het maken van de afweging of, en zo ja, wanneer persoonsgegevens mogen worden gedeeld met personen of organisaties. Het model volgt het afwegingsproces geredeneerd vanuit de professional.

Er wordt uitgegaan van de wettelijke mogelijkheden tot uitwisseling van gegevens. Dit betekent dat geen toestemming hoeft te worden gevraagd in die situaties waarin de van toepassing zijnde wetgeving mij als professional de bevoegdheid geeft gegevens van een cliënt te verwerken. Is er geen wettelijke bevoegdheid, dan is toestemming vereist. In die gevallen waarbij de toestemming voor het verwerken (delen) van gegevens niet kan worden verkregen, weeg ik de gewenste gegevensverwerking af tegen de noodzaak van de diensten, bijvoorbeeld hulp, zorg of bijsturing die MijnGemeenteDichtbij wenst te verlenen. Met wie wil ik welke informatie delen en op welk moment? Is mijn aanpak zuiver gericht op de beoogde doelstellingen?

 • *

  Komen tot een aanpak

In samenspraak met de cliënt en personen in zijn omgeving kom ik tot een passende aanpak voor de geconstateerde problemen. Ik neem in deze aanpak mee met wie ik wil samenwerken en welke gegevens ik daarvoor wens te verwerken. Dit bespreek ik met de cliënt. Mocht de cliënt niet instemmen met mijn aanpak, dan stel ik hem in de gelegenheid zijn bezwaren te uiten.

 • *

  Afwegen gegevensverwerking/-uitwisseling

  Ik stel mijzelf de volgende algemene vragen:

  • -

   Noodzaak: welke gegevens zijn noodzakelijk gegeven het gestelde doel?

  • -

   Subsidiariteit: is het delen of opvragen van informatie de minst ingrijpende maatregel? (need-to-know)

  • -

   Proportionaliteit: staan het delen of opvragen van informatie en het doel met elkaar in verhouding? Kan het ook met minder informatie?

  • -

   Kan en mag het: zijn er specifieke privacyregels die gelden voor betrokken partijen?

 • *

  Informeren

  Is het in het belang van de cliënt om hem op de hoogte te stellen van mijn afweging vóórdat ik overga tot het uitwisselen van gegevens of is het in het belang van de cliënt om dat op een later tijdstip te doen? In beide gevallen stel ik (uiteindelijk) de cliënt op de hoogte van de gemaakte afweging(en).

 • *

  Documenteren

  Ik motiveer en documenteer kort en krachtig mijn besluit en afwegingen.