Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Geldend van 26-05-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende:

 • -

  dat het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij een functionaris voor de gegevensbescherming heeft benoemd als bedoeld in artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 • -

  dat het in verband met de onafhankelijke positie van deze functionaris wenselijk is taken en bevoegdheden in een regeling vast te leggen;

gelet op de artikelen 37 e.v. van de AVG;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling:

Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

 • -

  FG: functionaris voor de gegevensbescherming.

Artikel 2

 • 1. Er is een FG als bedoeld in artikel 37 van de AVG.

 • 2. De FG wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

 • 1. De FG kan beschikken over de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke financiële middelen en faciliteiten.

 • 2. De FG heeft de bevoegdheid om ongevraagd alle ruimtes welke gebruikt worden ten behoeve van MijnGemeenteDichtbij te betreden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.

 • 3. De FG heeft in relatie tot zijn taken de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vorderen en om zaken te onderzoeken.

 • 4. Eenieder is verplicht aan de FG binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 4

 • 1. De FG vervult de taken overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid houdt de FG onafhankelijk toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

 • 3. De FG zie toe op het privacybeleid van MijnGemeenteDichtbij.

 • 4. De FG verricht stelselmatig onderzoek over de wijze waarop persoonsgegevens wordt verwerkt en beveiligd.

 • 5. Bij de interpretatieverschillen ten aanzien van de privacyregelgeving prevaleert de zienswijze van de FG.

 • 6. De FG wordt steeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij vraagstukken op gebied van informatiebeveiliging en privacy.

 • 7. De FG adviseert over de aanwezigheid van kennis met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy op een adequaat niveau binnen MijnGemeenteDichtbij en draagt zo nodig bij aan kennisoverdracht.

 • 8. De FG adviseert bij privacy-incidenten over ernst en omvang.

Artikel 5

De FG helpt c.q. ondersteunt aanvullend op lokaal geldende afspraken dienaangaande bij de afhandeling van klachten die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 6

 • 1. Uit de werkzaamheden van de FG kunnen aanbevelingen voortvloeien voor de omgang met persoonsgegevens. Deze aanbevelingen zijn uiteindelijk bestemd voor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 • 2. Rapportages op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden eerst aan het bestuursorgaan toegezonden nadat deze zijn gezien door de FG.

 • 3. De FG fungeert als intermediair met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij op 17 mei 2018.
De secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch
De voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer