Regeling vervallen per 17-11-2022

Nadere Regels Terrassen Westland 2018

Geldend van 11-05-2018 t/m 16-11-2022

Intitulé

Nadere Regels Terrassen Westland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

Overwegende dat het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gewenst is om nadere regels vast te stellen ten aanzien van terrassen op of aan de weg om aldus onveilige situaties en overlast te voorkomen;

Gelet op het gestelde in artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet, artikel 2:10, tweede lid en afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening Westland 2016 en artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Nadere Regels Terrassen Westland 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze Nadere Regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  APV: Algemene plaatselijke verordening Westland 2016;

 • 2.

  Beeldkwaliteitsplan (BKP):

  • a.

   Met betrekking tot artikel 14, onderdeel A; plan van HOSPER Landschapsarchitectuur en Stedenbouw te Haarlem waarin de kwaliteitsvereisten ten aanzien van de beeldkwaliteit van de terrassen op het Wilhelminaplein te Naaldwijk zijn opgenomen;

  • b.

   Met betrekking tot artikel 14, onderdeel B; plan van ”Ingenieursbureau Den Haag” waarin de kwaliteitsvereisten ten aanzien van de beeldkwaliteit van de terrassen op het Marktplein te ’s-Gravenzande zijn opgenomen;

 • 3.

  Calamiteitenroute: een verbindingsweg tussen de openbare weg en tenminste één toegang van een verblijfsobject die dient te worden vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpdiensten;

 • 4.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

 • 5.

  Dagterras: de uitbreiding van een seizoensterras;

 • 6.

  Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak ex. artikel 2:24 APV;

 • 7.

  Gevelterras: een tegen de gevel van een openbare inrichting gesitueerd terras met zit- of stagelegenheid;

 • 8.

  Marktplein: de openbare ruimte, begrensd door het Marktplein, de Gravenstraat, de Graaf Willem II straat en de Langestraat te ’s Gravenzande;

 • 9.

  Openbare inrichting: de openbare inrichting in de zin van artikel 2:27, onderdeel a, van de Algemene plaatselijke verordening Westland 2016 (verder: APV), zijnde een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang waarin zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, of clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan: een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

 • 10.

  Openbare plaats: de openbare plaats in de zin van artikel 1:1, onderdeel a, van de APV, zijnde een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b;

 • 11.

  Seizoensterras: een los van de gevel gesitueerd terras met zit- of stagelegenheid, vóór of in de directe nabijheid van het horecabedrijf dat van het gevelterras is gescheiden door een ongehinderde doorgang;

 • 12.

  Strandpaviljoen: een horecabedrijf inclusief aangrenzend terras aan of op het Noordzeestrand binnen de gemeente Westland;

 • 13.

  Terras: het terras in de zin van artikel 2:27, onderdeel b, van de APV, zijnde een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- en/of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

 • 14.

  Terrasmeubilair: stoelen, banken, tafels, parasols, terrasverwarming, terrasschermen, andere objecten, waaronder menuborden, plantenbakken en alle overige objecten die op het terras zijn geplaatst ten dienste van de uitbating van het terras en/of het overige gedeelte van het horecabedrijf;

 • 15.

  Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder(deel) b van de Wegenverkeerswet 1994, zijnde alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 • 16.

  Wilhelminaplein: de openbare ruimte, begrensd door het Wilhelminaplein, de Kerkstraat en de Herenstraat te Naaldwijk;

Artikel 2. Ontheffing.

 • 1. Indien een terras voldoet aan het bepaalde in onderliggende Nadere Regels, dan is het bepaalde in artikel 2:10, eerste en derde lid van de APV niet van toepassing en is er als zodanig geen ontheffing vereist van het verbod om een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan op grond van de in dat artikel genoemde motieven;

 • 2. Voordat een terras in gebruik wordt genomen, doet de exploitant hiervan melding aan het College.

Artikel 3. Locaties.

 • 1. Op openbare plaatsen mag alleen een terras worden geplaatst en in gebruik worden genomen met inachtneming van hetgeen in de APV en de Nadere Regels hieromtrent is geregeld;

 • 2. Op specifieke openbare plaatsen, zijnde de pleinen Wilhelminaplein (te Naaldwijk) en Marktplein (te ’s Gravenzande), mag alleen een terras worden geplaatst en in gebruik worden genomen met inachtneming van hetgeen in de APV en de Nadere Regels hieromtrent is geregeld en hetgeen is bepaald in de door het College vastgestelde inrichtingskaarten;

 • 3. De model-inrichtingskaarten voor de pleinen Wilhelminaplein (te Naaldwijk) en Marktplein (te ’s Gravenzande) maken als bijlage deel uit van deze Nadere Regels.

Artikel 4. Algemene voorschriften voor terrassen.

 • 1. Het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is uitsluitend toegestaan indien het terras als horecalokaliteit van het horecabedrijf staat vermeld op de vergunning ex. artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

 • 2. Het is verboden op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse;

 • 3. Het is verboden op een terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de zitplaatsen of statafels die aanwezig zijn op het terras;

 • 4. Een mobiele tapinstallatie is alleen toegestaan op een seizoensterras, in de zin van Artikel 1, aanhef en vierde lid van deze Nadere Regels, dat als horecalokaliteit staat vermeld op de vergunning ex. artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

 • 5. De horecaondernemer dient dagelijks zorg te dragen voor het schoonhouden van het terras en de directe omgeving. Op grond van artikel 2:13 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer wordt onder “directe omgeving” een straal van 25 meter rondom het terras aangemerkt;

 • 6. Het is verboden glaswerk vanaf het terras mee te nemen naar een locatie buiten het horecabedrijf.

Artikel 5. Sluitingstijden terrassen.

Met betrekking tot de sluitingstijden van de terrassen is het bepaalde in artikel 2:29, vierde en vijfde lid, APV van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Plaatsing en uitbating Terrassen.

 • 1. De plaatsing en uitbating van gevelterrassen is het gehele kalenderjaar toegestaan;

 • 2. De plaatsing en uitbating van seizoens- en dagterrassen is toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober van ieder kalenderjaar. De plaatsing en uitbating dienen te worden aangepast ten behoeve van evenementen of de wekelijkse warenmarkt tenzij deze Nadere Regels voorzien in een afwijkende regel;

 • 3. De artikelen 13 en 14 van deze Nadere Regels zijn van overeenkomstige toepassing;

 • 4. Met verwijzing naar het gestelde in artikel 14, onderdeel A, tweede lid, subonderdeel e, en het gestelde in artikel 14, onderdeel B, derde lid, subonderdeel c van deze Nadere Regels, zijn dagterrassen alleen toegestaan op pleinen waarvoor een inrichtingskaart is opgesteld in de zin van artikel 3, tweede lid, van deze Nadere Regels.

Artikel 7. Ongehinderde doorgang/Veiligheidsaspecten.

 • 1. Bluswaterwinplaatsen in de vorm van brandkramen en –putten alsmede door de gemeente Westland geplaatst straatmeubilair dienen rondom 1,50 meter vrij te blijven van obstakels;

 • 2. Bluswaterwinplaatsen dienen permanent voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn;

 • 3. Het is verboden een terras te situeren op een calamiteitenroute in de zin van artikel 1 van deze Nadere Regels;

 • 4. Het is verboden een terras op een zodanige wijze op te stellen dat het hinder veroorzaakt voor het verkeer of het publiek;

 • 5. Nooduitgangen moeten te allen tijde over de gehele breedte worden vrijgehouden.

Artikel 8. Ruimtelijk-functionele voorschriften voor terrassen.

 • 1. Een gevelterras mag, inclusief de uitklapbreedte van de aanwezige parasols, niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de openbare inrichting waartoe het terras behoort;

 • 2. Ten aanzien van de diepte van een terras geldt, dat een terras mag worden geplaatst en in gebruik worden genomen met inachtneming van een minimale vrije verkeersdoorgang van 3,50 meter en een minimale hoogte van 4,20 meter;

 • 3. Indien een terras op een voetpad wordt geplaatst, dan wel in gebruik wordt genomen, dient er op het voetpad, voor gebruikers van het voetpad, een vrije doorgang van minimaal 1,50 meter in een recht doorgaande verkeersstroom te worden vrijgehouden;

 • 4. Ten aanzien van specifieke openbare plaatsen voorziet artikel 14 van deze Nadere Regels in een afwijking op dit artikel.

Artikel 9. Inrichting van terrassen / terrasmeubilair / uitstraling.

 • 1. De omvang van het terras dient op een duidelijke zichtbare wijze te zijn gemarkeerd;

 • 2. De markering mag geen belemmering opleveren voor de doorgang van het verkeer;

 • 3. De markering moet, indien deze bestaat uit een fysiek object, wegneembaar en verplaatsbaar zijn en mag niet hoger zijn dan 1 meter. Een hoogte van 1,50 meter is tevens toegestaan maar moet vanaf een hoogte van 1 meter volledig transparant zijn;

 • 4. Het terrasmeubilair dient in een goede staat van onderhoud te verkeren;

 • 5. Het terrasmeubilair mag niet in de grond worden verankerd, tenzij met toestemming van het College. Aanpassingen in de bestrating worden altijd door de gemeente op kosten van de horecaondernemer uitgevoerd;

 • 6. Het plaatsen van een vlonder onder een terras is niet toegestaan;

 • 7. Het plaatsen van stameubilair in combinatie met zitmeubilair is alleen op seizoensterrassen toegestaan;

 • 8. Ten aanzien van specifieke openbare plaatsen voorziet artikel 14 van deze Nadere Regels in een afwijking op dit artikel.

Artikel 10. Terrasverwarming.

 • 1. Op terrassen zijn terraskachels of heaters toegestaan mits deze voldoen aan de van toepassing zijnde technische veiligheidseisen, afhankelijk van de gebruikte energievorm;

 • 2. Verwarmingselementen moeten bij voorkeur aan de gevel worden vastgemaakt;

 • 3. Open vuur op terrassen is verboden;

 • 4. Ten aanzien van specifieke openbare plaatsen voorziet artikel 14 van deze Nadere Regels in een afwijking op dit artikel.

Artikel 11. Opslag terrasmeubilair.

 • 1. Het terras moet direct wegneembaar en verplaatsbaar zijn;

 • 2. Na sluiting van het terras dient het terrasmeubilair op een zodanige wijze te worden opgeslagen en/of vastgelegd dat er geen gevaar of overlast (door andere gebruikers) ontstaat. Het meubilair dient op een zodanige wijze met elkaar te worden verbonden dan wel te worden opgeslagen dat het fysiek onmogelijk is om plaats te nemen dan wel op een andere wijze dit meubilair in gebruik te nemen dan wel te houden;

 • 3. Dagterrassen dienen dagelijks te worden opgeruimd of opgeslagen;

 • 4. Het is niet toegestaan het terrasmeubilair aan of rond bomen of overig straatmeubilair vast te leggen;

 • 5. Ten aanzien van specifieke openbare plaatsen voorziet artikel 14 van deze Nadere Regels in een afwijking op dit artikel.

Artikel 12. Muziekproductie op terrassen.

 • 1. Het is verboden op een terras versterkte en niet-versterkte muziek te produceren;

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op dagen waarop er sprake is van collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2 van de APV;

 • 3. Ten aanzien van strandpaviljoens voorziet artikel 14, onderdeel C van deze Nadere Regels in een afwijking op dit artikel.

Artikel 13. Aanpassing terrassen tijdens markten, werkzaamheden en evenementen.

 • 1. Het College kan besluiten het terras, of een gedeelte daarvan, te sluiten op dagen of uren waarop in verband met (weg)werkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld evenementen) over het desbetreffende straatdeel moet kunnen worden beschikt;

 • 2. Wekelijkse warenmarkten moeten overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de gemeentelijke marktverordening kunnen worden geplaatst. De exploitant van een horecabedrijf waar een terras wordt ingenomen, dient de opstelling van zijn terras aan de opstelling van de warenmarkt aan te passen;

 • 3. Evenementen vinden plaats overeenkomstig de daarop betrekking hebbende besluitvorming. De exploitant van een horecabedrijf waar een terras wordt ingenomen, dient de opstelling van zijn terras aan de locatie van het evenement aan te passen;

 • 4. Ten aanzien van specifieke locaties voorziet artikel 14 in een afwijking op dit artikel.

Artikel 14. Gebiedsgerichte Nadere Regels.

A. Wilhelminaplein te Naaldwijk.

Met betrekking tot het Wilhelminaplein te Naaldwijk gelden de volgende Nadere Regels. Dit artikel geldt als aanvulling op de eerdere artikelen zoals genoemd in deze Nadere Regels.

1. Ruimtelijke randvoorwaarden.

 • a.

  Er wordt een calamiteitenroute vastgesteld in de zin van artikel 1 van deze Nadere Regels. De weergave van deze calamiteitenroute maakt als bijlage deel uit van deze Nadere Regels;

 • b.

  Artikel 7, derde lid, van deze Nadere Regels is van overeenkomstige toepassing;

 • c.

  Aan de zuidzijde van het Wilhelminaplein wordt een vrije doorgang in acht genomen ten behoeve van de bereikbaarheid van het kerkgebouw.

2. Terrasopstelling.

 • a.

  Op het Wilhelminaplein zijn gevelterrassen, seizoensterrassen en dagterrassen in de zin van artikel 1 van deze Nadere Regels toegestaan;

 • b.

  Seizoens- en dagterrassen mogen alleen worden uitgebaat door horecabedrijven die in het bezit zijn van een Drank- en Horecawetvergunning in de zin van artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

 • c.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6, tweede lid en 11 van deze Nadere Regels hoeven seizoensterrassen niet te worden verwijderd voor het plaatsvinden van evenementen of het houden van de wekelijkse warenmarkt op dit plein;

 • d.

  Uitzonderingen op het gestelde in onderdeel c betreffen het plaatsvinden van de volgende evenementen en de volgende periode:

  • 1.

   Het “Bevrijdingsfestival”;

  • 2.

   De “Westlandreünie” dan wel de “Feestweek van Naaldwijk”;

 • e.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6, tweede lid en 11 van deze Nadere Regels is de plaatsing van tafels en stoelen op seizoens- en dagterrassen eveneens toegestaan in de maanden maart en oktober van ieder kalenderjaar, waarbij de plaatsing en uitbating dienen te worden aangepast ten behoeve van evenementen of de wekelijkse warenmarkt;

 • f.

  De verschillende terrassen dienen te staan opgesteld conform de inrichtingskaart die als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • g.

  Ten aanzien van gevel- en seizoensterrassen zijn gebouwde voorzieningen toegestaan. Deze voorzieningen zijn beschreven in het BKP dat als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • h.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze Nadere Regels is het toegestaan om het terrasmeubilair van het dagterras na sluitingstijd tijdelijk op te slaan in de ruimte van het seizoensterras. Het gestelde in artikel 11, tweede, derde en vierde lid, van deze Nadere Regels is van overeenkomstige toepassing;

 • i.

  Het is toegestaan dat seizoens- en dagterrassen, zoals weergegeven op de bijlage als genoemd in onderdeel f van dit artikellid, door meerdere horecabedrijven worden gedeeld in die zin dat zij separaat door een individueel horecabedrijf worden uitgebaat naar plaats en tijd naar aanleiding van onderlinge afspraken tussen horecaondernemers. Deze gedeelde benutting van deze terrassen is alleen toegestaan indien deze verdeling staat vermeld op de vergunning ex. artikel 3 van de Drank- en Horecawet van ieder individueel horecabedrijf;

 • j.

  Tijdens evenementen is het toegestaan op de seizoensterrassen stameubilair te plaatsen met uitzondering van de evenementen zoals genoemd onder sub d. van dit artikel.

3. Indeling terraszones.

 • a.

  Gevelterrassen zijn niet langer dan de gevelbreedte van het pand van het individuele horecabedrijf en kennen een standaarddiepte van 3 meter. Aan de noordzijde van het Wilhelminaplein geldt een terrasdiepte van 3,50 meter. Aan de oostzijde van het plein wordt een gevelterrasdiepte van 4,00 meter vastgesteld;

 • b.

  Seizoensterrassen zijn toegestaan, afhankelijk van de gevelbreedte van het pand van de betreffende horecabedrijven en kennen de volgende zones:

  • 1.

   Aan de westzijde van het plein een zone met een diepte van 8 meter;

  • 2.

   Aan de noordzijde van het plein een zone met een diepte van 5 meter;

  • 3.

   Aan de oost- en zuidzijde van het plein een zone met een diepte van 4 meter aansluitend op het gevelterras;

 • c.

  Dagterrassen zijn toegestaan in de daarvoor bestemde en toegewezen zones direct aansluitend op de seizoensterrassen zoals vermeld op de inrichtingskaart die als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels.

4. Verdeling seizoensterrassen.

 • a.

  De specifieke toegestane locaties voor de uitbating van zowel seizoen- als dagterrassen staat vermeld op de door het College goedgekeurde inrichtingskaart, die als bijlage bij deze Nadere Regels is opgenomen;

 • b.

  De vastgestelde inrichtingskaart is door middel van participatie met horecaondernemers en diverse berekeningen tot stand gekomen waarbij het volgende is bepaald:

  • -

   Aan de zuid- en oostzijde van het plein is het seizoensterras een uitbreiding van het gevelterras en is beperkt tot de breedte van het horecapand;

  • -

   Ten aanzien van de zones voor seizoensterrassen aan de west- en noordzijde van het plein is de onderlinge verhouding van de gevellengte van horecapanden bepalend;

  • -

   Een seizoensterras kent een minimale breedte van 4 meter in verband met de fysieke exploiteerbaarheid van een dergelijk terras;

 • c.

  Indien er sprake is van meerdere horecabedrijven die aanspraak willen maken op een seizoensterras en er een situatie ontstaat dat er seizoensterrassen met een breedte kleiner dan 4 meter zouden moeten worden gerealiseerd, dan komt de horecaondernemer met de minste aantal openingsuren tot 20:00 uur niet voor de uitbating van een dergelijk terras in aanmerking;

 • d.

  Dagterrassen in de zin van artikel 1 van deze Nadere Regels zijn alleen toegestaan in de daarvoor bestemde zones zoals weergegeven in de inrichtingskaart genoemd in het tweede lid, onderdeel e van dit artikel.

5. Beeldkwaliteit van terrassen.

 • a.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze Nadere Regels wordt de beeldkwaliteit van terrassen op het Wilhelminaplein dwingend voorgeschreven in het BKP dat als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • b.

  Terrasschermen in de zin van het BKP zijn alleen toegestaan bij gevelterrassen en seizoensterrassen;

 • c.

  De zone van de dagterrassen wordt op de pleinvloer gemarkeerd met punaises die worden aangebracht door de gemeente Westland;

 • d.

  Groenvoorzieningen op terrassen zijn toegestaan mits deze worden geplaatst binnen de terraszone met inachtneming van het bepaalde in het BKP;

 • e.

  Een luifel is alleen toegestaan bij het gevelterras met inachtneming van het gestelde in het BKP;

 • f.

  Parasols en terrasmeubilair zijn toegestaan mits wordt voldaan aan het gestelde in het BKP.

B. Marktplein te ’s-Gravenzande.

Met betrekking tot het Marktplein te ’s-Gravenzande (verder: Marktplein) gelden de volgende Nadere Regels. Dit artikel geldt als aanvulling op de eerdere artikelen, zoals genoemd in deze Nadere Regels.

1. Begripsomschrijvingen.

In afwijking van de definities zoals weergegeven in artikel 1, aanhef en leden 3, 4, 5 worden de volgende definities gehanteerd:

 • a.

  Gevelterras: een permanent tegen de gevel van een openbare inrichting gesitueerd terras met een diepte van 4,00 meter met zit-of stagelegenheid dan wel een terras, zoals genoemd in onderdeel b;

 • b.

  Dagterras: een tegen de zuidzijde van het Marktplein gesitueerdgevelterras met een diepte van 1,50 meter dat dagelijks wordt verwijderd;

 • c.

  Seizoensterras: een los van de gevel gesitueerd terras, inhoudend:

  • 1.

   een uitbreiding van het gevelterras met zitgelegenheid, gesitueerd aan de oostzijde van het Marktplein;

  • 2.

   een terras aan de noord-, west- en zuidzijde van het Marktplein met zitgelegenheid dat van het gevelterras is gescheiden door een ongehinderde doorgang.

2. Ruimtelijke randvoorwaarden.

 • a.

  Er wordt een calamiteitenroute hulpdiensten vastgesteld in de zin van artikel 1 van deze Nadere Regels. De weergave van de calamiteitenroute maakt als bijlage deel uit van deze Nadere Regels;

 • b.

  Artikel 7, derde lid, van deze Nadere Regels is van overeenkomstige toepassing.

3. Terrasopstelling.

 • a.

  Op het Marktplein zijn gevelterrassen, seizoensterrassen en dagterrassen toegestaan zoals genoemd in artikel 14, onderdeel B, eerste lid van deze Nadere Regels;

 • b.

  De in artikel 14, onderdeel B, eerste lid, gedefinieerde terrassen mogen alleen worden uitgebaat door horecabedrijven die in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning in de zin van artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

 • c.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6, tweede lid en 11 van deze Nadere Regels is de plaatsing van tafels en stoelen op seizoens- en dagterrassen eveneens toegestaan in de maanden maart en oktober van ieder kalenderjaar, waarbij de plaatsing en uitbating dienen te worden aangepast ten behoeve van evenementen of de wekelijkse warenmarkt;

 • d.

  De verschillende terrassen dienen te staan opgesteld conform de inrichtingskaart die als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • e.

  De opstelling van individuele terrassen op het Marktplein kan in fysieke zin worden aangegeven door het aanbrengen van punaises in de bodem die de begrenzing van de verschillende terrassen aangeven. Deze punaises worden aangebracht door de gemeente Westland;

 • f.

  Gevelterrassen, dan wel dagterrassen die als gevelterras fungeren, zijn niet breder dan de gevelbreedte van het pand van het individuele horecabedrijf;

 • g.

  Seizoensterrassen dienen te worden verwijderd ten behoeve van het plaatsvinden van evenementen en de wekelijkse warenmarkt, met uitzondering van het (seizoens)terras aan de noordzijde van het Marktplein, dat direct ten zuiden gelegen is aan de speeltuin;

 • h.

  Gevelterrassen die functioneren als dagterrassen dienen dagelijks na sluiting van de openbare inrichting te worden verwijderd;

 • i.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze Nadere Regels is het tijdens de wekelijkse warenmarkt toegestaan om terrasmeubilair op het Marktplein tijdelijk op te slaan in de daarvoor aangemerkte ruimte die is aangegeven op de tekening die als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • j.

  Het gestelde in artikel 11, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Beeldkwaliteit van terrassen.

 • a.

  Ten aanzien van gevelterrassen, niet zijnde gevelterrassen in de zin van artikel 14, onderdeel B, eerste lid, zijn gebouwde voorzieningen toegestaan. Deze voorzieningen zijn beschreven in het BKP dat als bijlage deel uitmaakt van deze Nadere Regels;

 • b.

  Ten aanzien van seizoensterrassen zijn verwijderbare zijschotten dan wel terrasschermen toegestaan met dien verstande dat de pleinzijde dient te worden vrijgehouden;

 • c.

  Ten aanzien van seizoensterrassen zijn geen luifels, dan wel vergelijkbaar, zonwerend materiaal toegestaan;

 • d.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9, derde lid, van deze Nadere Regels mogen terrasschermen maximaal 1.50 meter hoog zijn en dienen voor minimaal de (bovenste) helft van deze hoogte transparant te zijn, met een voorkeursvariant voor het transparante gedeelte van 1,00 meter;

 • e.

  Het is toegestaan dat een plantenbak, met een maximale hoogte van 1.50 meter, als terrasscherm dient;

 • f.

  Het is niet toegestaan aan de zijde van het horecapand alsmede aan de zijde van het midden van het Marktplein terrasschermen op te stellen;

 • g.

  Ten aanzien van de aankleding van de terrassen wordt geen verplichte kleurstelling opgelegd;

 • h.

  Een vaste aanbouw, zoals een serre, wordt niet aangemerkt als een terras.

C. Strandpaviljoens.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 12, derde lid, van deze Nadere Regels is het ten aanzien van strandpaviljoens toegestaan om tot 24.00 uur versterkte en niet versterkte muziek te produceren.

Artikel 15. Gebruik gemeentegrond.

(Gereserveerd).

Artikel 16. Hardheidsclausule.

Het bevoegde bestuursorgaan kan een in deze Nadere Regels genoemde gebod of verbod buiten toepassing laten of daarvan afwijken:

 • 1.

  voor zover toepassing gelet op het te dienen belang leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2.

  als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde of veiligheid of een redelijk vermoeden daarvan.

Artikel 17. Toezicht en handhaving.

Toezicht op de naleving van deze Nadere Regels vindt plaats door de daarvoor in artikel 6:2 van de APV aangewezen toezichthouders.

Artikel 18. Overgangsbepalingen.

 • 1. Het op 25 november 2014 genomen besluit tot vaststelling van de inrichtingskaarten van het Wilhelminaplein en Marktplein komt te vervallen na de dag van inwerkingtreding van deze Nadere Regels;

 • 2. De terrasopstellingen, gereguleerd in deze Nadere Regels, worden zo spoedig mogelijk in overeenstemming gebracht met het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze Nadere Regels;

 • 3. Gelet op artikel 14, onderdeel A, tweede lid, subonderdeel b, van de Nadere Regels geldt voor horecabedrijven gevestigd op het Wilhelminaplein te Naaldwijk, een periode van 3 jaar, ingaande op de dag na inwerkingtreding van deze Nadere Regels waarin geen verandering optreedt in het aantal en de gunning van seizoens- en dagterrassen aan de horecabedrijven op het Wilhelminaplein, zoals weergegeven op de bijlage die hierop betrekking heeft.

Artikel 19 Citeertitel.

Deze Nadere Regels worden aangehaald als “Nadere Regels Terrassen Westland 2018”.

Artikel 20. Inwerkingtreding.

Deze Nadere Regels treden in werking op de dag nadat zij zijn bekendgemaakt onder gelijktijdige intrekking van de Nadere Regels Terrassen gemeente Westland van 11 april 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2018,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,
de secretaris,
A.C. Spindler
de burgemeester,
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Bijlage 1 Horeca terrasbezetting Marktplein 's-Gravenzande

Horeca terrasbezetting Marktplein s-Gravenzande

Bijlage 2 Horeca terrasbezetting

horeca 2017-2019 terrasbezetting