Aanwijzingsbesluit artikel 5:30d Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Geldend van 13-08-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:30d Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 5:30d van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is gedeelten van het openbaar water aan te wijzen waar het is toegestaan zich te bevinden met een motorschip als bedoeld in artikel 1:1 onder j van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

overwegende dat door middel van bebording in de directe omgeving van de betreffende gedeelten van het openbaar water kenbaar wordt gemaakt of de gemotoriseerde watersport verboden dan wel toegestaan is;

besluiten :

1. aan te wijzen als gedeelten van het openbaar water waar het gedurende het gehele jaar is toegestaan zich te bevinden met een motorschip en andere gemotoriseerde vaartuigen, mits de afstand tussen het vaartuig en het strand over de gehele lengte van de kust een breedte heeft van ten minste 100 meter, gemeten vanaf de laagwaterlijn:

  • ·

    het openbaar water bij de strandovergang “’t Klokje”;

  • ·

    het openbaar water bij de strandovergang “Brouwersdam 1”,

ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Op dat moment vervalt het aanwijzingsbesluit ex artikel 5.3.7d Algemene plaatselijke verordening (oud), inwerking getreden op 23 juli 2004.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
secretaris, burgemeester,

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling