de Verordening geurhinder en veehouderij

Geldend van 01-09-2010 t/m heden

De raad van de gemeente Westerveld,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

gelet op de door hem bij besluit(en) van 29 juni 2010 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

de Verordening geurhinder en veehouderij.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Andere afstanden

Geurgevoelige objecten in de bebouwde kom:

In de woonkernen met een stedelijk karakter (Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder):

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

In de woonkernen met een landelijk karakter (overige kernen):

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

Geurgevoelige objecten in het buitengebied:

In het gebied Ontwikkeling landbouw, natuur en recreatie volgens kaart “De drie ontwikkelingsgebieden” van de Kadernota, vastgesteld 14 februari 2006

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

In het gebied Ontwikkeling Landbouw en recreatie volgens kaart “De drie ontwikkelingsgebieden” van de Kadernota, vastgesteld 14 februari 2006

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

Geurgevoelige objecten behorende tot voormalige veehouderijen:

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in het buitengebied;

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in de bebouwde kom.

Geurgevoelige objecten behorende tot veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor vaste afstanden gelden:

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in het buitengebied;

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in de bebouwde kom.

Artikel 3: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 29 juni 2010,
De raad van de gemeente Westerveld
De griffier, de burgemeester,
A.Middelkamp T. Slagman-Bootsma