Aanwijzingsbesluit artikel 5:33 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Geldend van 13-08-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:33 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 5:33 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010; 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders met toepassing van artikel 5:33, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 bevoegd is terreinen aan te wijzen waarvoor het verbod als bedoeld in artikel 5:33, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 niet geldt;

overwegende dat door middel van bebording in de directe omgeving van de betreffende terreinen kenbaar wordt gemaakt of verkeer verboden dan wel toegestaan is;

besluiten :

 • 1. aan te wijzen als terrein waar het is toegestaan te rijden met een kar of wagen die wordt voortgetrokken door een vlieger bestuurd door twee of meer lijnen of door een zeil:

  het strand bij de strandovergang “Watergat”, binnen de daarvoor aangewezen zone voor extreme sporten.

 • 2. aan te wijzen als terreinen waar het is toegestaan te rijden op – of zich te bevinden met een paard of te rijden met een bespannen wagen door middel van een leidsel of toom (mennen):

  het strand tussen de strandovergangen “Domeinen 2” en “Watergat”,

  ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

  3. aan te wijzen als terreinen waar het is toegestaan te rijden op – of zich te bevinden met een paard of te rijden met een bespannen wagen door middel van een leidsel of toom (mennen):

  het strand tussen de strandovergangen “De Punt” en “Domeinen 2”;

  het strand tussen de strandovergangen “Watergat en “Brouwersdam 2”,

  met dien verstande dat het niet is toegestaan in de periode van 15 mei tot en met 15 september tussen 10:00 uur en 19:00 uur;

  ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Op dat moment vervallen de aanwijzingsbesluiten ex artikel 5.4.2 Algemene plaatselijke verordening (oud), inwerking getreden op 23 juli 2004 en 21 april 2006.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
secretaris, burgemeester,

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling