Havenreglement Earnewâld 2018

Geldend van 17-05-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-04-2018

Intitulé

Havenreglement Earnewâld 2018

ons kenmerk :

S2018-09746

dossier :

Z2018-02912

HAVENREGLEMENT EARNEWALD

Dit reglement is van toepassing op de havens en de bijbehorende gebouwen en terreinen in het havengebied van Earnewâld. Het ligt ter inzage bij de havenmeester en wordt toegestuurd bij aanvang van de huurovereenkomsten voor een vaste ligplaats. Voor de overige gebruikers van de haven is een exemplaar van het reglement op verzoek beschikbaar. De artikelen die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de haven zullen zo nodig expliciet onder de aandacht van de gebruikers worden gebracht.

De havens bestaan van oost naar west uit de volgende onderdelen:

 • -

  De opstapplaats: de aanlegplaats ter hoogte van het voormalig bruggenhoofd bestemd voor in- en uitstappen van de passagiers van rondvaartboten en dergelijke.

 • -

  De aanlegplaats voor de pont, die niet door andere vaartuigen gebruikt mag worden.

 • -

  De oever tussen de aanlegplaats van de pont en de havenmond: in het toeristenseizoen bestemd voor passantenligplaatsen voor grotere boten.

 • -

  De dorpshaven, ter hoogte van de Wiidswei, en de boxen tussen de havenmond en het tankstation Wester: in het toeristenseizoen bestemd voor passantenligplaatsen.

 • -

  Een afgescheiden deel van de dorpshaven ter hoogte van de ‘vissersman’ bestemd voor vaste ligplaatsen voor inwoners van Earnewâld tegen bijzonder tarief.

 • -

  De oevers ter plaatse van de oude sluis en langs de in- en uitlaat van het oude gemaal ter hoogte van het toiletgebouw voorzover niet verhuurd aan watersportbedrijf Wester: bestemd als vast ligplaats voor onder andere het skûtsje van Earnewâld en niet bedoeld als passantenplaats.

 • -

  De boodschappensteiger bedoeld als kortdurende aanlegplaats voor gasten die het dorp bezoeken of accu’s willen opladen, niet bedoeld als ligplaats voor overnachtingen.

 • -

  De VVV-haven: bestemd voor vaste ligplaatsen en – alleen op uitdrukkelijke aanwijzing van de havenmeesters – voor passantenligplaatsen.

 • -

  De wandelpier met het openbaar toegankelijke sanistation, ter plaatse van de “oude loswal”: bestemd voor servicediensten, zoals vuilwaterontvangst, niet bestemd als ligplaats voor overnachtingen.

Als gebruikers van de havens zijn te onderscheiden:

 • -

  Huurders van een vaste ligplaats.

 • -

  Passanten.

 • -

  Gebruikers van het sanistation.

 • -

  Rondvaartboten die de opstapplaats gebruiken.

 • -

  Het skûtsje van Earnewâld.

 • -

  Overige recreanten en gebruikers.

Algemene bepalingen

Artikel 1

Een ieder die zich op het haven terrein bevindt dient de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen. Indien de aanwijzingen niet opgevolgd worden is de havenmeester gerechtigd de boot van de toegewezen ligplaats te doen verwijderen, zonder dat restitutie van huur, dan wel liggeld mogelijk is.

Artikel 2.

Een ieder is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht nemen en te voorkomen dat het gedrag of kleding aanstoot geeft.

Behoudens toestemming van de havenmeester is het aldaar niet toegestaan:

 • a.

  lawaai te maken;

 • b.

  met afvalstoffen, olie, lenswater e.d. het havencomplex te verontreinigen. Ter verwijdering van deze stoffen dient gebruik te maken van de aanwezige, daartoe bestemde voorzieningen;

 • c.

  het boordtoilet te gebruiken, indien dit niet is aangesloten op een vuilwatertank: men kan in dat geval gebruik maken van het toilet op de wal;

 • d.

  honden los te laten lopen en het haventerrein te gebruiken voor het uitlaten van honden: eventuele uitwerpselen moeten terstond verwijderd worden;

 • e.

  drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s;

 • f.

  motoren en generatoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen;

 • g.

  elders ligplaats in te nemen dan door de havenmeester aangewezen is;

 • h.

  met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;

 • i.

  het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;

 • j.

  als niet-inwoner van Earnewâld (tijdelijk) gebruik te maken van de vaste ligplaatsen in de dorpshaven tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing van de havenmeesters;

 • k.

  in de openlucht op het haventerrein te koken of open vuur te gebruiken;

 • l.

  eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten.

 • m.

  goederen te verkopen.

Artikel 3.

De havenmeester is gerechtigd om in, aan hem als zodanig te beoordelen, bijzondere

gevallen te verbieden:

 • a.

  aan boord te overnachten;

 • b.

  aan boord te koken.

Artikel 4.

 • 1.

  De gemeente Tytsjerksteradiel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij die het gevolg is van grove schuld van personen in haar dienst of door haar aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 • 2.

  De huurder van een ligplaats of gebruiker van de opstapplaats is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook, welke door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten wordt veroorzaakt. Schade aan gemeentelijke eigendommen en voorzieningen kan door of namens de gemeente worden hersteld op kosten van de huurder.

 • 3.

  De huurder van een vaste ligplaats is verplicht een verzekering te hebben voor brand- en explosieschade en schade aan derden.

Vaste ligplaatsen

Artikel 5.

 • 1. De vaste ligplaatsen worden jaarlijks toegewezen door de havenmeester.

 • 2. De huur van de ligplaatsen in de dorpshaven kan door de havenmeester met ingang van een nieuw huurjaar eenzijdig beëindigd worden indien in de twee jaren die daaraan voorafgaan naar het oordeel van de havenmeester onvoldoende gebruik gemaakt is van de gehuurde ligplaats voor het eigen vaartuig.

 • 3. Het SKS-skûtsje van Earnewâld heeft een vaste ligplaats in de sluis.

Artikel 6.

 • 1. De overeenkomst van huur en verhuur voor een vaste ligplaats in de VVV-haven houdt in dat de ligplaats gedurende de periode van het toeristenseizoen gebruikt mag worden. Tenzij anders overeengekomen wordt voor vaste ligplaatsen een jaarhuur berekend voor het toeristenseizoen.

 • 2. De overeenkomst van huur en verhuur voor de vaste ligplaatsen in de dorpshaven wordt in principe aangegaan voor de volle jaarperiode.

 • 3. De havenmeester kan besluiten ligplaatsen te verhuren voor de duur van de winterperiode. Afdekking van schepen dient in overleg met de havenmeester plaats te vinden.

 • 4. Onder toeristenseizoen wordt verstaan de periode van 1 april tot 1 november en onder winterseizoen de periode van 1 november tot 1 april.

Artikel 7.

Indien de huurder van een vaste ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De havenmeester kan in dat geval tijdelijk het gebruik van de ligplaats verbieden.

Artikel 8.

 • 1. Het is niet toegestaan de beschikbare stroomaansluiting te benutten voor verwarmings- of airco-doeleinden tenzij daarvoor een bijzondere overeenkomst gesloten is.

 • 2. Bij een eerste constatering van dergelijk gebruik zal een aanvullende bijdrage op het liggeld in rekening gebracht worden van 10%; herhaalde constatering leidt tot afsluiting van de stroomaansluiting zonder dat dit van invloed is op de jaarlijks verschuldigde toeslag ten behoeve van het stroomverbruik.

Artikel 9.

Het is de huurder verboden het vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Ligplaatsen mogen niet gebruikt worden voor het bedrijfsmatig verhandelen of verhuren van vaartuigen.

Artikel 10.

De huurder die met zijn vaartuig de vaste ligplaats langer dan één dag verlaat, dient de havenmeester hiervan in kennis te stellen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkeer. Gedurende de tijd dat van een gehuurde ligplaats geen gebruik wordt gemaakt, kan de havenmeester hierover beschikken ten behoeve van passanten.

Artikel 11.

 • 1. De huursom wordt berekend op basis van de grootte van de toegewezen ligplaats. De totale huursom is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 • 2. De tarieven worden jaarlijks op basis van het door de gemeente gehanteerde indexatiecijfer geïndexeerd.

 • 3. De gemeente Tytsjerksteradiel is gerechtigd betaling te verlangen vanaf 15 januari (huur toeristenseizoen), dan wel 15 september (huur winterseizoen).

 • 4. Bij het voor de eerste maal aangaan van de huurovereenkomst voor 15 januari, resp. 15 september, verlangt de gemeente Tytsjerksteradiel een aanbetaling tot maximaal 10% van de huursom.

 • 5. De huurder blijft de huursom verschuldigd, ook indien hij van het gehuurde tijdelijk geen gebruik maakt, of voor de rest van de overeengekomen huurperiode geen gebruik wenst te maken. De overeenkomst kan voortijdig opgezegd worden als de ligplaats direct aan een nieuwe gegadigde verhuurd kan worden. Van het te verrekenen gedeelte van de huur wordt dan 25% ingehouden wegens administratiekosten.

Artikel 12.

 • 1. De huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden behoudens het in lid 2 gestelde en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode schriftelijk door huurder of verhuurder is opgezegd.

 • 2. De gemeente Tytsjerksteradiel kan tot uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen, met dien verstande dat de huurder dan het recht heeft binnen drie weken na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen.

Artikel 13.

 • 1. Gegadigden voor de huur van een ligplaats dienen hiertoe een

  aanvraagformulier in te vullen, dat verkrijgbaar is bij de havenmeester.

 • 2. Alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden in behandeling

  genomen.

 • 3. Indien alle beschikbare vaste ligplaatsen zijn verhuurd, kunnen gegadigden op

  eigen verzoek worden ingeschreven op een wachtlijst, welke door de

  havenmeester wordt aangelegd.

 • 4. Wanneer een ligplaats beschikbaar komt wordt deze afhankelijk van de grootte

  en soort ligplaats in volgorde van inschrijving toegewezen.

 • 5. Wanneer de aangeboden plaats niet binnen twee weken na dagtekening van de

  schriftelijke mededeling van toewijzing is geaccepteerd, dan wordt de naam van

  de betrokken gegadigde geschrapt.

 • 6. De wachtlijst ligt ter inzage bij de havenmeester.

Artikel 14.

 • 1.

  De betaling van hetgeen verschuldigd is, dient binnen 30 dagen na verzending van een gespecificeerde factuur, zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking te geschieden.

 • 2.

  De huursom is terstond in zijn geheel opeisbaar, zodra de huurder zijn vaartuig heeft verkocht of uit zijn gedragingen blijkt dat hij niet meer met zijn vaartuig in de haven zal terugkeren.

 • 3.

  De huurder die de hem tijdig toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Alle in redelijkheid te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor de rekening van de in gebreke zijnde huurder.

 • 4.

  De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze de huursom met rente, administratie- en incassokosten plus de eventuele uitoefening van het retentierecht voortvloeiende kosten, zal hebben voldaan.

 • 5.

  Indien de huurder, hoewel hij door een aangetekend schrijven tot betaling is aangemaand, 6 maanden nadien de huursom nog niet voldaan heeft en de periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is verstreken, heeft de gemeente Tytsjerksteradiel het recht, indien de huurder na een tweede aangetekende aanmaning binnen 21 dagen nog niet heeft betaald, zonder gerechtelijke tussenkomst het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder ter executie in het openbaar te doen verkopen en uit de opbrengsten daarvan haar volledige vordering op de huurder te verhalen, onder verplichting het overschot binnen 8 dagen na ontvangst van de kooppenningen aan de huurder over te maken.

Passantenplaatsen

Artikel 15.

 • 1. Passanten kunnen in de dorpshaven overnachten tegen een daarvoor door de gemeente vastgestelde vergoeding.

 • 2. Passanten die willen overnachten dienen bij vooruitbetaling voor 16.00 uur of bij aankomst liggeld te voldoen bij de kaartautomaat. Het betalingsbewijs dient duidelijk zichtbaar aan het vaartuig bevestigd te worden.

 • 3. Indien geen liggeld voldaan is bij de kaartautomaat dienen passanten het liggeld te voldoen aan de havenmeester. Daarbij wordt een toeslag in rekening gebracht.

 • 4. Passanten kunnen in het hoogseizoen alleen met toestemming van de havenmeester meer dan drie nachten aaneengesloten in de haven overnachten.

 • 5. Passanten dienen te gedogen dat andere vaartuigen langszij liggen.

Artikel 16.

Passanten mogen geen gebruik maken van de ligplaatsen in de VVV-haven tenzij de havenmeester daar uitdrukkelijk en vooraf aanwijzingen voor gegeven heeft.

Vuilwater inname

Artikel 17.

 • 1.

  Vaartuigen kunnen zonder betaling in aanwezigheid van de havenmeester hun vuilwater afgeven bij het sanistation;

 • 2.

  Vaartuigen kunnen bilgewater in aanwezigheid van de havenmeester afgeven bij het sanistation; hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Boodschappensteiger

Artikel 18.

 • 1.

  Passanten mogen zonder betaling gebruik maken van de boodschappensteiger.

 • 2.

  Vaartuigen mogen maximaal gedurende twee aaneengesloten uren van deze steiger gebruikmaken. Laden van elektrisch aangedreven vaartuigen is toegestaan.

 • 3.

  Na 22.00 uur is aanleggen verboden.

Overige bepalingen

Artikel 19.

 • 1. Indien door huurders toedoen of nalatigheid gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de havenmeester - in spoedgevallen zonder waarschuwing en in alle andere gevallen indien de huurder aan zijn waarschuwing niet binnen redelijke termijn gehoor geeft – gerechtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen.

 • 2. De verstaging en vallen van schepen voorzien van een mast dienen zodanig aangebracht te zijn dat deze geen hinderlijke geluiden veroorzaken.

 • 3. De havenmeester heeft het recht om, indien de omstandigheden zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maken en zoveel mogelijk in overleg, de afneembare delen van het vaartuig te demonteren en weer aan te brengen.

 • 4. Op of in de haven en de daartoe behorende terreinen of gebouwen mogen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door de huurder of in zijn opdracht door derden slechts met toestemming van de havenmeester worden verricht.

 • 5. Er mag niet aan of in de gebouwen, steigers of beschoeiingen gezaagd, getimmerd of anderszins voorwerpen worden bevestigd tenzij de havenmeester daarvoor schriftelijk toestemming verleend heeft. Herstel of vervanging van havendelen kan in voorkomende gevallen op kosten van de huurder plaatsvinden.

Artikel 20.

De havenmeester bemiddelt niet bij de koop en verkoop van een vaartuig, noch worden werkzaamheden hiertoe verricht.

Artikel 21.

 • 1.

  Het recht op een ligplaats voor een pleziervaartuig is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar: onderverhuur of bruikleen van de ligplaats is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.

 • 2.

  Het ligplaatsrecht vervalt bij ernstige overtreding van het havenreglement zonder dat dit recht op schadevergoeding of teruggaaf van gedane betalingen geeft.

Slotbepalingen

Artikel 22.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de havenmeester.

Artikel 23.

 • 1.

  Klachten inzake de uitvoering van het havenreglement of de huurovereenkomst dienen schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd ingediend te worden bij de afdeling Beheer van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 • 2.

  De gemeente Tytsjerksteradiel stelt een onderzoek in, waarvan het resultaat aan de betrokkenen wordt meegedeeld.

 • 3.

  Bij geschillen is het gemeentelijk besluit bindend.

Dit reglement is vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018.