Uitvoeringsregels evenementen gemeente Weststellingwerf 2017

Geldend van 08-09-2017 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSREGELS EVENEMENTENGEMEENTE WESTSTELLINGWERF 2017

1 inleiding

In het kader van leefbaarheid zijn evenementen van belang. De belangstelling voor evenementen

neemt toe, dit door de relatieve groei van de welvaart en de toename aan vrije tijd.

Grote evenementen zijn daarnaast van belang voor het imago van de gemeente en hebben ook een

belangrijke economische functie.

De gemeente beschikt over wettelijke instrumenten om de gevolgen van (grootschalige) evenementen

en de weerslag daarvan op de openbare orde c.q. ruimte in te dammen en om de organisatie hiervan

te reguleren. Er zijn in de gemeente verschillende soorten evenementen qua omvang en regelmaat.

Definitie evenement1:

“Een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die toegankelijk is voor een verzameling

mensen, plaats heeft binnen een bepaalde tijd en een bepaalde omgeving waarbij die

gebeurtenis kan leiden tot risico’s en de gezondheid van personen, milieu en materiële of

vitale belangen van de samenleving en vergen maatregelen en voorzieningen van het

bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de mogelijke schadelijke gevolgen te

beperken”.

In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven wat onder een evenement conform de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV) wordt verstaan. Het betreft hier de concrete invulling van het begrip

“evenement”.

Met deze uitvoeringsnotitie wordt het evenementenbeleid geactualiseerd met betrekking tot het mogelijk maken van maatwerk rond het aspect geluidhinder bij evenementen en met betrekking tot de vergunningverlening bij concurrerende aanvragen.

Het evenementenbeleid is bepalend waar nodig voor evenementen en praktisch waar

dat mogelijk is.

Het collegeprogramma 2014 - 2018 “Vitaal en verbindend, iedereen telt mee in Weststellingwerf” stelt dat een sterke lokale economie en het zijn van een vitale en aantrekkelijke gemeente belangrijke thema’s zijn. Daarbij wordt gesteld dat;

“Een aantrekkelijke gemeente valt en staat met het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Een veilige gemeente biedt de mogelijkheden voor inwoners en haar bezoekers daarin prettig te wonen, te werken en te recreëren”.

Bij met name grootschalige evenementen is veiligheid een heel belangrijk beoordelingscriterium. Ook zaken als parkeren, geluidsoverlast, vervuiling openbare ruimte in relatie tot veiligheid vragen om een zorgvuldige belangenafweging.

In het volgende hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het wettelijk kader en definitie van een

evenement. De daarop volgende hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 hebben betrekking op de gehanteerde

indeling van evenementen, de vergunningverlening van een evenement, de organisatie, het

handhaven van de evenementenvergunning en de inwerkingtreding van deze notitie.

Deze uitvoeringsregels zijn alleen van toepassing op het “hoe” te organiseren van evenementen. De

beoordeling van de locatie, het zogenaamde “waar”, vindt plaats binnen het ruimtelijke

ordeningskader.

Wel kan hier worden opgemerkt dat in de meeste recente bestemmingsplannen regels zijn

opgenomen met betrekking wat wel of niet tot strijdig gebruik wordt gerekend. Concreet betekent dit

dat “het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele

evenementen 2 , festiviteiten en manifesten, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk

voorschrift vergunning, ontheffing of ontheffing vereist en deze is verleend”, niet als strijdig gebruik

wordt gerekend.

Noot 1 Definitie afkomstig uit het rapport “Regionale aanpak evenementen Fryslân, januari 2012” van de Veiligheidsregio Fryslân.

Noot 2 Een evenement is niet-incidenteel, wanneer een evenement een aantal keer per jaar wordt georganiseerd, of wanneer in een jaar op een bepaalde locatie meerdere evenementen worden gehouden (cumulatief effect). Ook indien er sprake is van een evenement dat jaarlijks plaatsvindt is er geen sprake van een incidenteel evenement.

2. Definitie evenement

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in Afdeling 7 Evenementen de volgende definitie opgenomen:

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in de artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie;

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

e. een klein evenement.

3. Onder een klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag.

3. Indeling Evenementen

Voor het bepalen van uitvoeringsregels voor het evenementenbeleid is het van belang om het

volgende onderscheid te maken;

 • ·

  3.1 grootschalige evenementen; trekken meer dan 2000 bezoekers (tegelijk aanwezig) en/of veiligheid/openbare orde is het belangrijkste beoordelingscriterium.

 • ·

  3.2 meldingsplichtigeevenementen; indien wordt voldaan aan vooraf gestelde voorwaarden zoals minder dan 500 bezoekers tegelijkertijd, zoals een straatfeest of buurtbarbecue.

 • ·

  3.3 reguliere evenementen; alle evenementen die niet vallen onder 3.1 en 3.2.

3.1 Grootschalige evenementen:

Grootschalige evenementen zijn evenementen waarbij aan de hand van de plannen van de

organisator valt te voorzien dat ze een aanzienlijke belasting kunnen vormen voor de leefomgeving

en/of waarbij meer dan 2000 bezoekers tegelijkertijd worden verwacht en veiligheid/openbare orde als gevolg hiervan het belangrijkste beoordelingscriterium is. Immers er zijn in de openbare ruimte veel mensen aanwezig.

In de gemeente worden de volgende evenementen als grootschalig beschouwd.

 • 1.

  het Lindefestival, Wolvega

 • 2.

  de Sterrit (schaatstocht) gemeente Weststellingwerf

 • 3.

  Grote Veenpoldertocht (schaatstocht), gemeente Weststellingwerf

 • 4.

  Oud en Nieuwfeest, gemeente Weststellingwerf

 • 5.

  Pieter Stuyvesant Kuiertocht, gemeente Weststellingwerf

 • 6.

  Overige evenement, te bepalen en aan te wijzen door de burgemeester

De vergunning voor een dergelijk grootschalig evenement kan uitsluitend door één organisator worden

aangevraagd. Deze organisator dient als zodanig ook bij de Kamer van Koophandel te zijn

ingeschreven. Deze (concept)aanvragen zullen overeenkomstig het geldende protocol “Regionale

aanpak evenementen Fryslân” ter advisering worden voorgelegd aan de veiligheidsregio Fryslân.

Hieraan voorafgaand kan de aanvraag worden besproken in het multidisciplinair vooroverleg met onder andere de hulpdiensten. Het vergunningenteam van de afdeling VTH is hiervoor verantwoordelijk en zal het vooroverleg opstarten.

Naast bovengenoemde (grootschalige) evenementen kan de burgemeester nieuwe evenementen als

grootschalig aanwijzen aan de hand van onderstaande voorwaarden. Aan al deze voorwaarden moet

worden voldaan om in aanmerking te komen voor een aanwijzing door de burgemeester.

-er moet sprake zijn van een grootschalig evenement, dus van een aanzienlijke belasting voor

de leefomgeving en/of waarbij meer dan 2000 bezoekers tegelijker tijd worden verwacht;

-er moet één organisator zijn, welke als zodanig ook is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel;

 • -

  het evenement moet lokaal en/of landelijk worden gekenmerkt als bijzonder;

 • -

  er moet sprake zijn van het vergroten van de naamsbekendheid van de gemeente;

 • -

  er moet sprake zijn van een functionele binding met de gemeente;

 • -

  het evenement mag niet plaatsvinden op een zondag;

 • -

  er moet sprake zijn van correct naleefgedrag van de organisator.

Bovengenoemde grootschalige evenementen zullen op de evenementenkalender van de Veiligheidsregio Fryslân worden geplaatst. Ook zal de locatie van de grootschalige evenementen worden beperkt tot een aantal vooraf door de gemeente aangewezen locaties en in onderhavig beleid worden vastgelegd.

3.1.1 Omschrijving grootschalige evenementen:

3.1.1.1 Het Lindefestival, Wolve ga

Het Lindefestival bestaat uit een braderie/jaarmarkt en activiteiten op een 5-tal pleinen in Wolvega. Dit

in een vooraf bepaald weekend in de maand september. De braderie/jaarmarkt wordt gehouden in de

Hoofdstraat Oost en de Van Harenstraat. Daarnaast zijn uitsluitend het Achtpilarenplein, het Centrumplein, het Pastorieplein, de Markt en het Van de Sandeplein beschikbaar voor het organiseren van activiteiten gedurende het Lindefestival.

3.1.1.2 De Sterrit, gemeente Weststellingwerf

Het betreft hier een ijsklassieker op natuurijs. De tocht kan over verschillende afstanden worden

gereden. De tocht wordt gereden over een aantal plassen in de gemeente. Jaarlijks wordt door de

organisatie vooraf een reeds goedgekeurd draaiboek ingediend.

3.1.1.3 Grote Veenpoldertocht, gemeente Weststellingwerf

Deze tocht wordt in en rondom de veenpolder gereden. Jaarlijks wordt door de organisatie vooraf een reeds goedgekeurd draaiboek ingediend.

3.1.1.4 Oud en Nieuwfeest

Er vindt binnen de gemeente één georganiseerd oudejaarsfeest plaats. De locatie kan wisselen.

3.1.1.5 Pieter Stuyvesant Kuiertocht, gemeente Weststellingwerf

Het betreft hier een tweejaarlijkse wandeltocht met duizenden deelnemers door het overgrote deel van

onze gemeente. Er kan worden gekozen uit verschillende loopafstanden.

3.2 Meldingsplichtige evenementen:

Het betreffen hier evenementen waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd mits aan

een aantal vooraf gestelde voorwaarden wordt voldaan zoals maximaal 500 bezoekers, zie hiervoor de APV.

3.3 Reguliere evenementen:

Hieronder vallen alle andere evenementen die niet zijn genoemd in bovenstaande opsomming en dus

niet zijn te classificeren als grootschalige evenementen of als meldingsplichtig evenement. Het aantal van deze evenementen is niet aan een maximum gebonden. Hierbij moet worden gedacht aan circussen, avondvierdaagse of een dorpsfeest. Voorbeelden zijn de Voor- en najaarskermis te Wolvega.

Circussen mogen uitsluitend op te treden op het terrein van de Drafbaan van Victoria Park te Wolvega of op het terrein van Motorclub Rensport nabij de Hoofdstraat Oost in Noordwolde.

4. Vergunningverlening Evenementen

4.1 Inleiding:

Wie een grootschalig of regulier evenement organiseert dient hiervoor een vergunning in het kader

van de APV bij de gemeente aan te vragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij de afdeling

VTH. De burgemeester is bevoegd gezag. Bij meldingsplichtige evenementen moet er een melding worden gedaan.

4.2 Vergunningprocedure:

Voor het kunnen beoordelen van een evenementenvergunningaanvraag moet de organisator een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen. Bij een aanvraag evenementen dient er altijd een draaiboek te worden opgesteld. Het formulier en een voorbeelddraaiboek is terug te vinden op de gemeentelijke website en is met de zoekterm “evenement” te vinden.

De aanvraag voor een reguliere vergunning moet 8 weken voordat de vergunning nodig is, te zijn ingediend. Voor een grootschalig evenement is het termijn minimaal 12 weken.

Het doel hiervan is;

 • -

  in een vroeg stadium in beeld krijgen welke evenementen er georganiseerd gaan worden;

 • -

  te weten welke capaciteit voor de voorbereiding en toezicht door de gemeente en politie moet

worden georganiseerd;

-te zorgen voor een juiste communicatie om zo de belangen van alle belanghebbenden te

kunnen waarborgen.

Daarnaast kan er per aanvraag maximaal één activiteit c.q. evenement worden aangevraagd. Wanneer er voor dezelfde activiteiten meerdere dagen een evenement wordt aangevraagd in het kalenderjaar, kan er worden volstaan met 1 aanvraag. Voor bijvoorbeeld een braderie die twee keer per jaar plaatsvindt, hoeft maar één aanvraag te worden ingediend.

4.2.1 Weigeringsgronden

Indien een aanvraag niet tijdig (8 weken voor het reguliere evenement plaatsvindt en 12 weken voor een grootschalig evenement plaatsvindt) voor het plaatsvinden van het evenement wordt ingediend, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Om te beoordelen of weigeringsgronden voor een vergunning aanwezig zijn, laat de burgemeester

zich als bevoegd gezag onder meer adviseren, bij grootschalige evenementen, door hulpverleningsdiensten. In dit verband wordt overeenkomstig het geldende protocol “Regionale aanpak evenementen Fryslân” van de Veiligheidsregio Fryslân voor de verlening van vergunning van grootschalige en dus mogelijk risicovolle evenementen, een integraal advies ingewonnen.

4.2.2 Meerdere aanvragen

Indien blijkt dat er meerdere aanvragen zijn ingediend voor een evenement die als concurrerend kunnen worden beschouwd (tijd, plaats en/of doelgroep), worden de volgende twee criteria toegepast:

 • 1.

  negatieve ervaringen uit het verleden met de organisator bij voorgaande evenementen (zoals overtreding van de voorschriften) kunnen ertoe leiden dat een organisator geen voorrang krijgt. Voorwaarde hierbij is dat de betreffende organisator destijds op deze negatieve ervaringen schriftelijk is aangesproken.

 • 2.

  een organisator die het evenement vaker heeft georganiseerd krijgt voorrang.

Indien toch onverhoopt blijkt dat er meerdere aanvragen zijn ingediend voor een (grootschalig)

evenement die gelijk worden beoordeeld volgens deze criteria, zal door middel van loting worden bepaald aan welke organisator het (grootschalige) evenement wordt “gegund”. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de loting is dat er een ontvankelijke aanvraag voor een evenementenvergunning is ingediend. Ten aanzien van de loting wordt aansluiting gezocht bij de reeds toegepaste werkwijze van loting bij de uitgifte van bouwkavels.

4.3 Meldingprocedure:

Bij meldingsplichtige evenementen moet er via de gemeentelijke website (www.weststellingwerf.nl/digitaalloket) een melding worden gedaan. Hiervoor is een aantal vragen opgenomen die moeten beoordelen of er sprake is van een meldingsplichtig evenement. Deze melding moet uiterlijk 4 weken voor het evenement via de gemeentelijke website zijn aangemeld, zoals opgenomen in de APV.

4.4 Meerjarige evenementenvergunning

Bij een aantal jaarlijks terugkerende reguliere evenementen is het mogelijk om een meerjarige

evenementenvergunning aan te vragen en te verlenen. Er is hier namelijk goede grip op de openbare

orde en veiligheid. Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan kan een meerjarige vergunning

worden aangevraagd.

 • -

  er geen wijzigingen zijn in de opzet van het evenement;

 • -

  er een onbesproken naleefgedrag is;

 • -

  er geen gegronde klachten zijn;

 • -

  wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een dorpsfeest, kermis of rommelmarkt.

De vergunninghouder van een meerjarige vergunning dient minimaal vier weken voordat het evenement plaatsvindt, een afstemmingsoverleg te organiseren met de vergunningverlener.

4.5. Publicatie

De verleende vergunning wordt gepubliceerd in de gemeentelijke publicatie van de plaatselijke courant.

5. Organisatie

5.1 Evenementencoördinatie:

Binnen de gemeente Weststellingwerf is per evenement een aanspreekpunt aanwezig, die fungeert

als centraal aanspreekpunt voor inlichtingen en vragen met betrekking tot het betreffende evenement.

Deze taak is ondergebracht bij de afdeling VTH van de gemeente.

5.2 Evenementenkalender:

De grootschalige evenementen moeten jaarlijks voorafgaand aan het komende jaar schriftelijk worden

gemeld en worden vervolgens opgenomen op de evenementenkalender van de veiligheidsregio.

Hiermee ligt vast dat op dezelfde datum, tijd en locatie geen andere (grootschalige) evenementen

worden georganiseerd. Via deze evenementenkalender biedt de gemeente de mogelijkheid om de

vergunningverlening van deze evenementen beter te stroomlijnen waardoor een betere afstemming

en spreiding in de tijd wordt bereikt.

Het vermelden op de evenementenkalender houdt niet in dat het te organiseren evenement doorgang

kan vinden. Immers de aanvraagprocedure moet worden doorlopen voor het evenement moet

worden verleend met hieraan verbonden de voorschriften. Er kunnen dus geen rechten aan worden

ontleend.

De meldingen voor meldingsplichtige evenementen worden niet geplaatst op de evenementenkalender.

6. Vereisten vergunning

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste zaken die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming rond evenementen.

6.1Toiletvoorziening

Ook moet de organisator van een evenement voor voldoende toiletgelegenheid zorgen. Deze dienen

verantwoord en hygiënisch te zijn uitgevoerd met de verhouding van één toilet op 150 bezoekers.

6.2 Beveiliging

Verder moet de organisator aangeven welk beveiligingsbedrijf wordt ingezet en hoeveel

gecertificeerde beveiligers tijdens het evenement worden ingezet. Hierbij moet de volgende richtlijn in

acht worden genomen; 1 gecertificeerde beveiliger per 250 bezoekers.

6.3 Schoonmaak

De organisator van een evenement moet er verder ook voor zorg dragen dat het terrein en/of straten

waar het evenement is gehouden schoon wordt achtergelaten. Wanneer dit niet gebeurd zal de

gemeente de kosten voor het schoonmaken verhalen op de organisator van het betreffende

evenement.

6.4Tenten

Per september 2012 is de (brand)veiligheid bij evenementen met tenten eenduidig geregeld. Deze

norm (NEN 8020-41) is opgesteld door de tentenvereniging TVD, de vereniging van circussen en de

brandweer. Door het hanteren van deze norm is het eenvoudiger om tot overeenstemming te

komen tussen gemeente en brandweer en de vergunningaanvrager.

6.5Veiligheid

Alle panden en terreinen moeten voor de hulpverleningsdiensten makkelijk en snel

bereikbaar zijn. Bij (grootschalige) evenementen moet de organisator zorgen voor voldoende

EHBO’ers en drinkwatervoorzieningen. Bij (grootschalige) evenementen zijn mogelijk verkeersmaatregelen nodig, die de veiligheid van de bezoekers en/of weggebruikers garanderen. De gemeente is verantwoordelijk voor het fysiek afsluiten van bijvoorbeeld de toegangswegen. Deze kosten worden verhaald op de organisator van het evenement.

6.6Verkeersregelaars

Tijdens evenementen worden regelmatig verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen. In veel

gevallen verzoekt de organisatie daar zelf om. Echter het kan ook een voorwaarde van de gemeente

zijn om een evenement te kunnen en mogen organiseren. De verkeersregelaars worden door de

burgemeester aangesteld, dit onder het stellen van een aantal voorwaarden.

De burgemeester kan in het kader van de openbare orde en/of veiligheid extra voorwaarden opnemen

in de evenementenvergunning zoals het aanwezig zijn van een ambulance of het plaatsen van een

tribune.

6.7 Zondagswet:

Bij het organiseren van evenementen in de gemeente Weststellingwerf moet de Zondagswet in acht

worden genomen. Dit heeft als gevolg dat het verboden is om op zondag voor 13.00 uur “openbare

vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen”. Hiervoor kan

echter wel ontheffing worden aangevraagd.

7. Tapvergunning

Op 16 juni 2014 is het Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet vastgesteld door de raad. Hier vloeit het Uitvoeringsprogramma Drank- en horecawet 2014-2015 uit voort. De gemeente Weststellingwerf zet hiermee in op een preventief beleid gericht op alcoholmatiging en bewustwording onder (vooral) jongeren en hun omgeving.

Tijdens evenementen is het in principe mogelijk om zwak alcoholische dranken te schenken. Hiervoor

moet in het kader van de Drank- en horecawet wel een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan bij

de gemeente worden aangevraagd. Een aantal algemeen geldende regels (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) en een aantal gemeente specifieke weigeringsgronden en voorschriften (Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Weststellingwerf) zijn hierbij van toepassing, zoals hierna omschreven.

7.1 Algemene wetgeving Drank- en Horeca

Artikel 35 van de Drank- en Horecawet schrijft het volgende voor:

1. De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die:

a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;

b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.

2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c, van overeenkomstige toepassing.

4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.

5. Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld in dit artikel, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.

6. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in dit artikel.

7.2. Specifieke weigeringsgrond en voorschriften

 • 1.

  Een tapontheffing wordt niet verleend voor activiteiten die zich hoofdzakelijk richten op jongeren onder de leeftijd van 18 jaar.

 • 2.

  De leidinggevende is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne of een daaraan gelijkgesteld bewijsstuk.

 • 3.

  Barmedewerkers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt.

 • 4.

  Bij activiteiten waar een aanzienlijk -niet hoofdzakelijk of uitsluitend- aantal jongeren van beneden de leeftijd van 18 jaar worden verwacht, wordt gebruik gemaakt van een herkenningssysteem waarbij barmedewerkers eenvoudig een minderjarige kunnen herkennen.

7.3. Toelichting en informatie

Voorbeelden van activiteiten die zich hoofdzakelijk richten op jongeren onder de leeftijd van 18 jaar zijn schoolfeesten, kinderdisco’s, kinderbingo’s, etc. Bij de aanvraag moeten afzonderlijke activiteiten worden gespecificeerd. Tijdens een dorpsfeest worden bijvoorbeeld verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij voorheen voor het gemak voor het totale dorpsfeest (alle activiteiten als geheel) een ontheffing werd aangevraagd. Dit is met deze beleidsregel niet meer mogelijk. De ontheffing zal worden geweigerd voor activiteiten die zich voornamelijk richten op kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Het aanvraagformulier is hier op aangepast en is met deze beleidsregel vastgesteld.

Platform Nuchtere Fries kan helpen met de ondersteuning van grote evenementen. Deze ondersteuning kan bestaan uit het verstrekken van polsbandjes en bijvoorbeeld een ID-Reader waarmee de leeftijd snel kan worden vastgesteld. Bij de verlening van een ontheffing waarbij gebruik moet worden gemaakt van een herkenningssysteem ten aanzien van de leeftijd, zal de ontheffinghouder gewezen worden op de mogelijkheid van het verkrijgen van polsbandjes via het Platform Nuchtere Fries.

De handreiking alcoholbeleid voor evenementenorganisatoren van Platform Nuchtere Fries bijgevoegd is te vinden op http://platform.nuchterefries.nl/. Deze handreiking biedt de organisatoren handvatten om op een verantwoorde manier alcohol te schenken.

8. Handhaving Evenementen

8.1 Inleiding:

Bij het organiseren van een evenement in bijvoorbeeld de openlucht is een zekere mate van

geluidhinder onvermijdelijk. Wie een evenement organiseert moet zich houden aan de

vergunningvoorschriften en de wetgeving die daarop van toepassing is.

De gemeente toetst de aanvraag. Door middel van het stellen van voorschriften wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen.

Ook veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten bij het vergunnen van evenementen met name

bij grootschalige evenementen is veiligheid het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast wordt er bij

grootschalige evenementen door het team Toezicht en Handhaving een voorschouw uitgevoerd.

8.2 Veiligheid/gezondheid/openbare orde:

Primair is de organisator/aanvrager verantwoordelijk voor de veiligheid c.q. gezondheid van de

bezoekers van een evenement. De gemeente neemt hieromtrent voorwaarden/voorschriften op in de

te verlenen evenementenvergunningen. Voorgaande is afhankelijk van het soort evenement.

Voor wat betreft de inzet van gecertificeerd beveiligingspersoneel hanteert de gemeente het volgende

uitgangspunt; één gecertificeerde beveiliger op 250 toeschouwers/aanwezigen.

Alle panden en terreinen moeten zowel voor de brandweer als de geneeskundige dienst snel en

eenvoudig bereikbaar zijn.

Daarnaast treedt de politie en handhaving/ BOA controlerend en handhavend op met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. Dit heeft echter niet als gevolg dat de organisator van een evenement geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de openbare orde. De burgemeester kan om redenen van de openbare orde en veiligheid een evenement verbieden als hij de indruk heeft dat de organisator zelf te weinig (beveiligings)maatregelen neemt om het risico op overlast en een beroep op politie-inzet te beperken.

8.3 Geluidhinder:

Zoals eerder gesteld kan enige mate van geluidhinder niet worden voorkomen bij evenementen.

Daarom worden in alle evenementenvergunningen de volgende eindtijden opgenomen.

 • 1.

  op zondagen tot en met donderdagen; 00.00 uur;

 • 2.

  op vrijdagen en zaterdagen; 01.00 uur van de volgende dag;

 • 3.

  de eindtijden voor de dorpsfeesten blijven gehandhaafd op 02.00 uur;

 • 4.

  bij de onder 3.1 genoemde grootschalige evenementen en door de burgemeester

aangewezen overige grootschalige of reguliere evenementen kan van bovenstaande eindtijden worden afgeweken.

Bij een geconstateerde overtreding van de eindtijdenregeling kan dit consequenties hebben voor

vergunningverlening het daaropvolgende jaar.

De burgemeester heeft voor evenementen met een groot geluidsvolume en dance-evenementen de bevoegdheid om te beslissen dat een uitzondering wordt gemaakt op bovenstaande beleidsregels met betrekking tot de geluidbelasting. Dit geheel ter beoordeling van de burgemeester. Zo kan hij bijvoorbeeld een andere eindtijd voor het evenement of een geluidlimiet in db(A) vaststellen.

8.5 Voorschouw:

Om toe te zien op het naleven van de voorschriften van de verleende evenementenvergunning kan

door het team Toezicht en Handhaving bij evenementen voorafgaand aan het evenement een voorschouw worden uitgevoerd om te beoordelen of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

9. Citeertitel, inwerkingtreding, vaststelling en evaluatie

9.1 Citeertitel:

Deze notitie kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregels Evenementen 2017”

9.2 Inwerkingtreding:

Deze uitvoeringsregels treden in werking op de tweede dag na bekendmaking.

9.3 Intrekken

Als gevolg van het vaststellen van de Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2017, worden de

Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2013 ingetrokken.

9.4 Evaluatie

Deze uitvoeringsregels Evenementen zullen maximaal twee jaar na in werking treden worden

geëvalueerd.

Aldus vastgesteld te Wolvega op 29 augustus 2017,

De burgemeester van Weststellingwerf,

de burgemeester,