Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

gelet op de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling sport verenigingen gemeente Weststellingwerf 2016:

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan ondersubsidietijdvak:periode van 1 januari tot 31 december waarin de subsidie is of wordt verstrekt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 en 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de in artikel 4 en 5 bedoelde activiteiten. Hierbij geldt voor de accommodatie dat het college enkel subsidie verstrekt voor (een onderdeel van) een eigen (club-)accommodatie of (een onderdeel van) een accommodatie waar de vereniging of stichting opstalhouder, erfpachter of bruiklener van is.

Artikel 4. Basissubsidie sport

 • 1. De grondslagen voor de subsidieberekening voor de basissubsidie sport zijn als volgt:

  De contributie betalende leden:

  • a.

   een startbedrag € 69,75

   b een toeslag voor elk contributie betalend lid ouder dan 17 jaar € 0,15

  • c.

   een toeslag voor elk contributie betalend lid tot en met 17 jaar € 4,00

 • 2. De accommodatie:

  • a.

   basisbedrag kleedaccommodatie € 605,85

  • b.

   per kleedkamer

   (voor de leden van de sportorganisatie en de leden van de tegenpartij) € 199,65

  • c.

   per sportveld € 672,60

  • d.

   extra toeslag vv VWC, per sportveld € 2.804,90

  • e.

   per tennisbaan € 499,30

  • f.

   ijsbanen (met uitzondering van ijsbaan Lindenoord)

   en maneges, per accommodatie € 336,85

  • g.

   ijs- en skeelerbaan Lindenoord € 5.615,55

  • e.

   extra toeslag IJs- en Skeelerclub Lindenoord € 660,00

 • 3. De extra toeslag bedoeld in het voorgaande lid onder e is voor het gebruik laten maken van het veld voor/door: de schoolsportdagen van de Dorpsschool, Heidepolle en Mgr. Scholtensschool, de kaatsvereniging (wekelijks), de kinderspelweek en de avondvierdaagse. Indien het hiervoor genoemde gebruik gedurende twee aansluitende jaren substantieel vermindert, dan wel stopt, ontvangt de vereniging geen extra toeslag.

 • 4. IJsverenigingen zijn uitgezonderd van de basissubisidie sport als bedoeld in het eerste lid.

 • 5. Er bestaat geen recht op de subsidie genoemd in lid 2 voor:

  • a.

   (een onderdeel van) de accommodatie die niet in medegebruik beschikbaar wordt gesteld aan bepaalde groepen en/of (rechts)personen, terwijl de sportorganisatie hiertoe op grond van een met de gemeente gesloten overeenkomst verplicht is;

  • b.

   kleedkamers en wedstrijdvelden die gedurende twee jaar duurzaam tot overcapaciteit worden gerekend. Zie bijlage 5 voor de berekening van overcapaciteit in de voetbalsport en zie bijlage 6 voor berekening van overcapaciteit in de korfbalsport.

Artikel 5. Subsidie groot onderhoud sport

 • 1. Groot onderhoud is onderhoud dat in verband met gebreken aan een voorziening is ontstaan en redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen is geweest, ondanks het gepleegde reguliere onderhoud.

 • 2. Subsidies voor groot onderhoud zijn gericht op: - elementaire voorzieningen: de infrastructuur, zoals gronden, gebouwen, opstallen, kleed- en wasgelegenheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een bepaalde sport; of - noodzakelijke voorzieningen: toestellen of onderdelen daarvan met een duurzaam karakter welke als basis dienen en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een bepaalde sport.

 • 3. Van een sportvereniging of stichting als bedoeld in artikel 6 wordt maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar gehonoreerd.

Artikel 6. Doelgroep

 • 1. Sportverenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Weststellingwerf.

 • 2. Niet statutair in de gemeente Weststellingwerf gevestigde sportverenigingen, indien:

  • a.

   ten minste 50 procent van de leden volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in de gemeente Weststellingwerf woonachtig is; en

  • b.

   de activiteiten van de vereniging aantoonbaar zijn gericht op de gemeente Weststellingwerf.

 • 3. Een aan een vereniging, zoals bedoeld in lid 1 en 2, gerelateerde stichting in Weststellingwerf. De relatie dient te blijken uit de statuten van de stichting.

 • 4. Jaarlijks stelt het college een overzicht vast van de verenigingen die behoren tot de doelgroep van deze regeling. Zie bijlage 1 voor het overzicht voor het jaar 2016.

 • 5. Middels een formulier (bijlage 3) kan een verzoek worden ingediend om in het in lid 4 genoemde overzicht te worden opgenomen. Een vereniging zoals bedoeld in lid 1 en 2 of een daar aan gerelateerde stichting kan op verzoek op het overzicht worden geplaatst indien de vereniging:

  • a.

   ingeschreven is bij een landelijke sportbond die door de NOC/NSF is erkend;

  • b.

   minstens één jaar geleden is opgericht;

  • c.

   minstens één jaar aantoonbaar actief is op sportgebied; en

  • d.

   actieve, contributie betalende leden heeft die wekelijks bijeenkomen voor een training en/of wedstrijd.

 • 6. Het formulier (bijlage 3) bedoeld in het voorgaande lid dient te worden ingeleverd voor 15 november voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 7. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de verenigingen en stichtingen die op bijlage 1 staan vermeld en voorzover voldaan wordt aan het gestelde in deze subsidieregeling.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie groot onderhoud sport heeft uitsluitend betrekking op:

 • a. noodzakelijke en primaire materiaalkosten, zulks ter beoordeling door het college;

 • b. kosten voor derden indien zij bijzondere werkzaamheden uitvoeren waarvoor materiaal moet worden gebruikt dat alleen mag worden bediend door gecertificeerde personen, zulks ter beoordeling door het college.

 • 2. Kosten welke niet subsidiabel zijn: boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of een andere subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers, kostenpost onvoorzien én andere kosten die niet rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.

 • 3. btw is alleen subsidiabel als de aanvrager aantoont dat de btw over de subsidiabele activiteiten niet met de fiscus kan worden verrekend. Indien de gevraagde subsidie € 20.000,-- of meer bedraagt dient het aantonen te gebeuren door middel van een verklaring van de belastingdienst of door een verklaring van een accountant. Indien de gevraagde subsidie minder dan € 20.000,-- bedraagt, dient het aantonen te gebeuren door middel van een verklaring op het aanvraagformulier.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. De sportorganisatie die voor de subsidie groot onderhoud sport in aanmerking wenst te komen dient te voorzien in een eigen bijdrage en/of aanvullende inkomsten door middel van begroting.

 • 2. De subsidie groot onderhoud bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond is als volgt verdeeld:

 • a.

  basissubsidie sport

1˚. leden 11.61%

2˚. kleedaccommodaties 16.25%

3˚. velden, banen en maneges 38.05%

 • b.

  subsidie groot onderhoud sport 34.09%

 • 2.

  Indien er meer tijdige aanvragen worden ontvangen (die aan de voorwaarden voldoen) dan waarin het onderverdeelde subsidieplafond voorziet, wordt de te verstrekken subsidie gerelateerd aan dat aantal ontvangen aanvragen en naar evenredigheid verlaagd. Dit geldt voor zowel de basissubsidie sport als de subsidie groot onderhoud sport.

 • 3.

  Bij evenredige verlaging zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt bij de basissubsidie gestart bij velden, banen en maneges. Wanneer er dan nog steeds onvoldoende middelen zijn, wordt de subsidie voor kleedaccommodaties naar rato verdeeld. Vervolgens de subsidie voor de leden.

Artikel 10. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt gedaan middels de formulieren:

 • a.

  aanvraagformulier basissubsidie sport (bijlage 2);

 • b.

  aanvraagformulier subsidie groot onderhoud sport (bijlage 4).

Artikel 11. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt, in afwijking van artikel 7 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016, ingediend op:

 • a. basissubsidie sport: uiterlijk 15 februari in het subsidietijdvak;

 • b. subsidie groot onderhoud sport: uiterlijk 1 april in het subsidietijdvak.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden aangehouden de aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en die te laat ontvangen zijn, doch ontvangen zijn voor 1 december in het subsidietijdvak.

Artikel 12. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist, in afwijking van artikel 8 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016, uiterlijk op de volgende data:

 • a. basissubsidie sport: 15 mei in het subsidietijdvak;

 • b. subsidie groot onderhoud sport: 1 juli in het subsidietijdvak.

 • 2. Indien de situatie als bedoeld in artikel 11 lid 2 aan de orde is, beslist het college uiterlijk op 31 december van het subsidietijdvak.

 • 3. Bij de beslissing zoals bedoeld in het voorgaande lid geldt het volgende:

 • a. Indien het subsidieplafond reeds bereikt is, wijst het college een te late aanvraag als bedoeld in artikel 11 lid 2 af.

 • b. Indien er sprake is van een toereikend subsidieplafond, kent het college de subsidie toe voorzover er voldaan is aan het gestelde in deze regeling.

 • c. Indien het subsidieplafond nog niet is bereikt, doch er onvoldoende subsidie resteert om de te late aanvra(a)g(en) volledig te honoreren, wordt de resterende subsidie evenredig verdeeld conform het gestelde in artikel 9, tweede en derde lid voorzover er voldaan is aan het gestelde in deze regeling.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in deze regeling voor zover de toepassing daarvan kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: De Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 2016.

Aldus vastgesteld op 23 december 2016

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,