Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen per 1 februari 2013

Geldend van 17-06-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen per 1 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt 1 juli 2010, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen plaatsen aan te wijzen waar het verboden is voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren;

Overwegende dat het parkeren van dergelijke voertuigen binnen de bebouwde kom naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

B E S L U I T :

Onder intrekking van het besluit van gelijke strekking 22 januari 2013:

 • 1.

  De wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Deurne aan te wijzen als plaats waar het parkeren van een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, verboden is, met uitzondering van de onder 2 vermelde wegen en plaatsen;

 • 2.

  De navolgende wegen en plaatsen aan te merken als plaatsen waar het verbod onder 1 niet geldt, omdat deze aan te merken zijn als plaatsen waar het parkeren van bovengenoemde voertuigen, met uitzondering van een kampeerwagen, caravan of een ander voor de recreatie bestemd voertuig, niet schadelijk wordt geacht voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:

 • Deurne:

  • a.

   Industrieterrein Kranenmortel (op parkeerterrein Energiestraat 20).

 • Helenaveen:

  • b.

   Het parkeerterrein tegenover het voetbalveld aan de Lagebrugweg.

 • Liessel:

  • c.

   Tramweg vanaf Heulke tot Blokhuisweg

 • voor kampeerwagens, caravans of andere voor de recreatie bestemde voertuigen is het wel toegestaan om te parkeren binnen de bebouwde kom. Ze mogen dan niet langer dan drie dagen op dezelfde plek staan

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 14 juni 2016,
De secretaris, de burgemeester,
(G.J.C. Kusters ) (H.J. Mak)