Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Boxtel 2018

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Boxtel 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Boxtel 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Boxtel 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Boxtel 2017;

 • -

  instelling: een organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten voor de inwoners van de gemeente Boxtel, passend binnen het gemeentelijke beleid;

 • -

  activiteitenplan: een overzicht dat de activiteiten weergeeft waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • -

  activiteitenplan: een plan waarin de subsidieontvanger de bedrijfsvoering en uit te voeren activiteiten voor een vooraf overeengekomen aantal jaren vastlegt en dient als basis voor de bepaling van het budgetniveau voor de betreffende periode;

 • -

  jaarverslag: een verslag van de activiteiten van het voorafgaand subsidiejaar;

 • -

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift ( art 4:22 Awb);

 • -

  boekjaar: het kalenderjaar, tenzij bij de subsidieverlening anders is bepaald;

 • -

  prestaties: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de subsidieontvanger en de subsidieverstrekker over de resultaten die met de gesubsidieerde activiteiten moeten worden behaald.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in de artikelen 3 en 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan beleidsdoelstellingen in het Sociaal Domein of op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling in de gemeente Boxtel, zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord, de Programmabegroting, het Beleidskader subsidies 2017 en bestuurlijk vastgestelde beleidsdocumenten.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   Boxtelse instellingen, in Boxtel wonende natuurlijke personen en eigenaren van in Boxtel gelegen objecten;

  • b.

   natuurlijke personen en instellingen van buiten Boxtel, voor activiteiten die aantoonbaar gericht zijn op inwoners van Boxtel, dan wel bedoeld voor Boxtelse objecten.

 • 2. De in het eerste lid genoemde doelgroep dient zich te richten op het uitoefenen, stimuleren of behouden van:

  • a.

   sportactiviteiten voor jeugd, ouderen en personen met een beperking;

  • b.

   ontspanningsactiviteiten voor jeugd;

  • c.

   sociaal culturele activiteiten met een openbaar karakter;

  • d.

   cultuurhistorie;

  • e.

   emancipatie van allochtonen, uitkeringsgerechtigden;

  • f.

   gezondheid en gezondheidsbeleving;

  • g.

   muzikale uitingsvormen, in het bijzonder fanfare-, harmonie-, tamboer- en lyrakorpsen;

  • h.

   overige activiteiten die aansluiten bij doelstellingen van gemeentelijk beleid;

  • i.

   activiteiten in gemeenschapshuizen;

  • j.

   welzijnsactiviteiten en diensten uitgevoerd door professionele instellingen.

 • 3. De doelstellingen en doelgroepen zijn voor de in het tweede lid genoemde activiteiten uitgewerkt in de bijlage bij deze subsidieregeling.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor het met de activiteiten te bereiken doel.

 • 2. De voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn voor de in artikel 4 tweede lid genoemde activiteiten uitgewerkt in de bijlage bij deze subsidieregeling.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie en betaling

 • 1. De berekeningsgrondslag van de subsidie is voor de in artikel 4 tweede lid genoemde activiteiten uitgewerkt in de bijlage bij deze subsidieregeling.

 • 2. Indien de subsidie wordt verleend op basis van een historische grondslag, en het subsidiebedrag wordt verlaagd, dan neemt het college een redelijke termijn in acht waarin de subsidie fasegewijs wordt afgebouwd naar het nieuw vastgestelde bedrag.

 • 3. Voor de berekening van de subsidie met een begroting als berekeningsgrondslag, worden uitsluitend de kosten in aanmerking genomen zoals opgenomen in de begroting, welke is gebaseerd op de door het college geformuleerde opdracht of de ondertekende prestatieovereenkomst.

 • 4. Een beschikking tot verlening van subsidie wordt 100% bevoorschot, waarbij in de beschikking de hoogte en het aantal termijnen van de voorschotten worden bepaald.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de nog ontbrekende gegevens zijn ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De volgende uitvoeringsregelingen worden met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken:

  • -

   de uitvoeringsregeling sport Boxtel 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling jeugd- en ontspanningsactiviteiten 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling cultuurhistorie Boxtel 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling kunst en cultuur Boxtel 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling integratie allochtonen Boxtel 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 2014;

  • -

   de uitvoeringsregeling jubilea vrijwilligersorganisaties Boxtel 2014.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag dat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Boxtel 2018.

Bijlage 1 BIJLAGE BIJ SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2018 BOXTEL

DOELSTELLINGEN, DOELGROEPEN, BEREKENING EN VERDELING SUBSIDIES

Inhoud

A Sport

B Jeugd- en ontspanningsorganisaties

C Algemene activiteiten overwegend op sociaal cultureel gebied met een openbaar karakter hebben

D Cultuurhistorie

E Activiteiten op het gebied van emancipatie, allochtonen en uitkeringsgerechtigden

F Activiteiten op het terrein van gezondheidsbeleving en –bevordering

G Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overige muzikale uitingsvormen

H Overige verenigingen en/of organisaties

I Gemeenschapshuizen

J Professionele instellingen

K Peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

A Sport

Doelstellingen

Subsidie wordt verstrekt voor het behouden en het stimuleren van sportbeoefening in verenigingsverband of subsidie ten behoeve van behoud van buitensportaccommodaties, in de gemeente Boxtel. Hierbij wordt de nadruk gelegd op:

 • jeugdleden, oudere leden, leden met een beperking;

 • samenwerking van kader- en bestuursleden en organisatiecomités;

 • gemeenschappelijk gebruik van accommodaties.

Doelgroep

 • in de gemeente Boxtel gevestigde niet commerciële organisaties die sportbeoefening door haar Boxtelse leden tot doel hebben, met in achtneming van het bepaalde in deze verordening;

 • Een organisatie die in aanmerking wil komen voor een subsidie moeten voorkomen op de lijst van (para) Olympische Sporten van het NOC*NSF.

Berekeningsgrondslag

Ledenaantal

Een organisatie die voor een subsidie in aanmerking wil komen, moet een minimaal aantal actieve leden hebben, dat woonachtig is in de gemeente Boxtel. Hierbij ligt de ondergrens op:

 • voor jeugd: 20 actieve leden in de leeftijd tot 18 jaar;

 • voor ouderen: 50 actieve leden in de leeftijd 55+;

 • voor deelnemers met een beperking 10 actieve leden.

Bij een berekening van de subsidie voor een bepaalde subsidieperiode op basis van het aantal actieve leden van een organisatie wordt uitgegaan van de ledenlijst van deze organisatie op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

Een organisatie kan voor de uitvoering van eenzelfde activiteit dan wel eenzelfde groep van activiteiten slechts op grond van één subsidietitel in aanmerking komen voor subsidie.

De waarderingssubsidie is voor zover van toepassing opgebouwd uit 2 componenten:

a) Component A: Doelgroepenbijdrage binnensportverenigingen zonder huurinkomsten.

Organisaties die minimaal 30 weken per jaar activiteiten aanbieden in de

binnensportaccommodaties binnen de gemeente kunnen in aanmerking komen voor een vast

bedrag (prijspeil 2012).

We onderscheiden drie doelgroepen:

 • -

  € 1922,- voor jeugd;

 • -

  € 240,- voor ouderen;

 • -

  € 240,- voor personen met een beperking.

b) Component B: Doelgroepenbijdrage buitensportverenigingen.

Organisaties die minimaal 30 weken per jaar activiteiten aanbieden bij de buitensportaccommodaties binnen de gemeente kunnen in aanmerking komen voor een vast bedrag (prijspeil 2012). De activiteiten dienen voor te komen in de lijst van (para) Olympische Sporten, aangevuld met activiteiten op het gebied van honken softbal, rugby en streethockey. We onderscheiden drie doelgroepen:

 • -

  € 770,- voor jeugd;

 • -

  € 96,- voor ouderen;

 • -

  € 96,- voor personen met een beperking.

Eén persoon telt slechts één keer mee, de vereniging bepaalt voor welke doelgroep.

Subsidieplafond

Ja.

B Jeugd- en ontspanningsorganisaties

Doelstellingen

Het bevorderen van ontspanningsactiviteiten voor de jeugd in de gemeente Boxtel waaraan iedereen binnen de doelgroep kan deelnemen zonder lid te zijn van een bepaalde organisatie.

Doelgroep

 • 1.

  Jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar.

 • 2.

  Jeugd- en ontspanningsorganisaties die ontspanningsactiviteiten ontwikkelen voor jeugd.

Voor subsidie in aanmerking genomen kosten

 • Zaalhuur: een jeugd- en ontspanningsorganisatie die voor een percentage van de zaalhuur in aanmerking wenst te komen moet voor de uitoefening van hun activiteiten in de regel aangewezen zijn op een binnen accommodatie en deze accommodatie niet in eigen beheer hebben.

 • Een bedrag per jeugdlid.

 • Contributie inbreng van jeugdleden.

 • Kaderkosten:

  • -

   kaderkosten: onder subsidiabele kaderkosten worden verstaan de kosten, welke verbonden zijn aan deelname aan cursussen en andere kadervormende activiteiten georganiseerd vanuit eigen organisatie, exclusief de reis- en verblijfkosten;

  • -

   de activiteiten moeten bestemd zijn voor verhoging van de deskundigheid van het kader en in direct verband staan met de uitvoering van zijn/haar taak als vrijwilliger in de organisatie;

  • -

   kosten voor ‘betaald kader’ komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

 • Bij een berekening van de subsidie voor een bepaalde subsidieperiode op basis van het aantal jeugdleden van een organisatie wordt uitgegaan van de ledenlijst van deze organisatie op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • Een organisatie kan voor de uitvoering van eenzelfde activiteit dan wel eenzelfde groep van activiteiten slechts op grond van één subsidietitel in aanmerking komen voor subsidie.

 • Indien een vereniging geen jeugdleden meer heeft komt men na twee jaar niet langer in aanmerking voor subsidie voor jeugd- en ontspanningsorganisaties.

Berekeningsgrondslag

 • Een bepaald percentage (40%) van de (zaal)huur.

 • Een bedrag per jeugdlid € 1,56.

 • Een bepaald percentage (10%) van de contributie-inbreng van jeugdleden.

 • Een bepaald percentage (20%)van de subsidiabele kaderkosten.

 • Voor de navolgende instellingen die zogenaamde open activiteiten organiseren, worden historisch vastgestelde bedragen gehanteerd, indexering van bedragen wordt bij de begrotingsrichtlijnen vastgesteld.

 • Openbaar ‘Jeugdcarnaval Boxtel’, stichting ‘De Ploegers’ en Jeugdvakantieweek Liempde ontvangen een vast bedrag op basis van de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting.

 • Stichting. Jeugdsoos ’t Singeltje ontvangt een vast bedrag per bijeenkomst, maximaal 15 bijeenkomsten op basis van de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting.

Subsidieplafond

Nee.

C Algemene activiteiten overwegend op sociaal cultureel gebied met een openbaar karakter hebben

Doelstellingen

Het organiseren van sociaal culturele activiteiten met een openbaar karakter.

Doelgroep

In het algemeen alle inwoners van Boxtel, meer in het bijzonder:

 • kwetsbare groepen onder jeugd en jongeren, ouderen en mensen met een beperking;

 • inwoners binnen een bepaalde kern of wijk.

Berekeningsgrondslag

Bedrag per inwoner

Boxtel Vooruit en Algemeen belang Liempde een bedrag van € 0,3797 per inwoner van de kernen Boxtel en Liempde.

Gecombineerd (historisch en variabel)

KBO ontvangt op basis van activiteitenprogramma’s waarbij historische gegevens uit de voormalige gemeenten Boxtel en Liempde uitgangspunt zijn, een bedrag van € 2,00 per lid en daarnaast een historisch bedrag vanuit de notitie ‘Boxtel blijven Vitaal’.

 • -

  KBO Boxtel 2017: € 7.551,- + 3.862,- (1931 leden) = € 11.413,-.

Omroep Dommelland krijgt een basisbedrag van € 7.521 vermeerderd met € 802 per t.v. uitzending met een maximum van 17 uitzendingen.

Historisch

De overige (in de begroting vermelde) verenigingen ontvangen een historisch bepaald vast bedrag.

Subsidieplafond

Nee.

D Cultuurhistorie

(Vervallen)

E Activiteiten op het gebied van emancipatie, allochtonen en uitkeringsgerechtigden

Doelstellingen

Het bevorderen van integratie, participatie en emancipatie van allochtone inwoners van de gemeente Boxtel in de Boxtelse samenleving.

Doelgroep

Zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven in de gemeente Boxtel die participatie, integratie en emancipatie van allochtonen in de Boxtelse samenleving tot doel hebben en beschikken over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit om de activiteit goed uit te kunnen voeren. Onder allochtoon wordt verstaan ‘een persoon die in het buitenland is geboren en tenminste één ouder heeft die eveneens in het buitenland geboren is, of een persoon die in Nederland is geboren en ten minste één ouder heeft die in het buitenland is geboren.

Voor subsidie in aanmerking te nemen kosten

Met activiteiten samenhangende kosten, alsmede kosten van bestuur en overhead.

Berekeningsgrondslag

Historisch

Emancipatie van uitkeringsgerechtigden: een historisch bepaald subsidiebedrag zoals opgenomen in de subsidiestaat bij de programmabegroting.

Percentage van totaal beschikbaar budget

Werkelijke kosten van een activiteit met een maximum per activiteit van 10% van het in de begroting beschikbare budget.

Grondslag per inwoner

Radar ontvangt de middelen (doorgesluisd vanuit het Rijk) op basis van 0,50 per inwoner. Dit is conform de door hen zelf opgestelde begroting (2017: 15.169,-).

Subsidieplafond

Nee.

F Activiteiten op het terrein van gezondheidsbeleving en –bevordering

 • In 2006 zijn met de EHBO-verenigingen en het Nederlands Rode Kruis, taakveld noodhulp (EHBO) afspraken gemaakt omtrent de wijze van subsidiëren omtrent de te hanteren subsidiegrondslag. Subsidiëring vindt plaats op basis van het aantal bij het Oranje Kruis geregistreerde gecertificeerde EHBO-ers per vereniging. Met ingang van 2012 is de bijdrage vastgesteld op € 15,18 (beschikbare bedrag gedeeld door geregistreerde EHBO-ers).

 • Het gehandicaptenplatform Boxtel ontvangt een historisch bepaald vast bedrag en daarnaast ook een historisch bepaald bedrag voor activiteiten.

 • Uit de Wmo-adviesraad, De WIM en de Seniorenraad is in de loop van 2017 de Adviesraad Sociaal Domein ontstaan (fusie). Het bedrag voor deze nieuwe adviesraad is voor 2018 vastgesteld op € 7.500,-.

 • Voor de overige instellingen en verenigingen onder deze categorie geldt een historisch vastgesteld bedrag.

Subsidieplafond

Nee.

G Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overige muzikale uitingsvormen

Berekeningsgrondslag Harmonieën en fanfares (Hafa’s)

Het totale bedrag voor deze categorie dat beschikbaar is in de begroting wordt op basis van een door de verenigingen zelf opgestelde verdeling beschikbaar gesteld en uitbetaald.

Subsidieplafond

Ja.

H Overige verenigingen en/of organisaties

De juridische basis voor de subsidie is het bedrag dat in de programmabegroting 2014 van de gemeente Boxtel wordt opgenomen. Er sprake van een indexering van 0%.

 • 1.

  Bureau slachtofferhulp ontvangt een bedrag per inwoner. Het bedrag per inwoner wordt regionaal bepaald.

 • 2.

  Voedselbank Boxtel ontvangt een subsidie van € 220,- per geregistreerde deelnemers op peildatum 31-12 van het voorafgaande jaar.

 • 3.

  Dierenambulance ’s-Hertogenbosch ontvangt een subsidie op basis van het aantal inwoners (afgerond op een 1000-tal) maal € 0,10 (2017: 30.000 inwoners x €0,10 = € 3.000,-).

 • 4.

  Voor nieuw op te richten verenigingen en organisaties welke vallen onder de subsidiecriteria geldt een startsubsidieregeling. Het toe te kennen bedrag bedraagt € 275.

 • 5.

  Jaarlijks blijkt dat gedurende het kalenderjaar van een aantal organisaties een verzoek om financiële ondersteuning wordt ontvangen voor speciale dan wel eenmalige activiteiten. Door de gemeente kan op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Awb door het college op subsidieaanvragen positief beschikt worden, indien daarvoor budget beschikbaar is.

 • 6.

  Overige verenigingen waarvoor geen berekeningsgrondslag is vastgesteld worden gesubsidieerd op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Subsidieplafond

Nee.

I Gemeenschapshuizen

Berekeningsgrondslag

Een historisch bepaald subsidiebedrag zoals opgenomen in de subsidiestaat bij de programmabegroting.

Subsidieplafond

Nee.

J Professionele instellingen

Met professionele regionale worden aparte subsidiebeschikkingen met contracten afgesloten waarbij prestaties het uitgangspunt vormen. Met enkele instellingen zijn de te leveren prestaties opgenomen in het contract (product/offerte) of de opdrachtformulering. Het gaat daarbij om de Bibliotheek, de Kunststichting Boxtel, de Brede School Boxtel en ContourdeTwern.

Subsidieplafond

Nee.

K Peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

Zie de afzonderlijk vastgestelde uitvoeringsregelingen.

Subsidieplafond

Ja.