Aanwijzingsbesluit artikel 2:64a Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Geldend van 13-08-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:64a Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 2:64a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is gebieden en terreinen aan te wijzen waar het verboden is te vliegeren als bedoeld in artikel 2:64a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

overwegende dat door middel van bebording in de directe omgeving van de betreffende gebieden en terreinen kenbaar wordt gemaakt of vliegeren verboden dan wel toegestaan is;

overwegende dat vliegeren altijd dient plaats te vinden met inachtneming van een afstand van minimaal 200 meter tot een paviljoen of duinovergang;

besluiten:

aan te wijzen als gedeelten van het strand waar het verboden is gedurende het gehele jaar te vliegeren met vliegers bestuurd door twee of meer lijnen:

  • ·

   het strand vanaf de strandovergang “De Punt” tot en met strandovergang “Speelduin”;

  • ·

   het strand bij strandovergang “Vuurtorenpad”;

  • ·

   het strand bij strandovergang “Watergat” buiten de zone voor extreme sporten;

  • ·

   het strand vanaf de strandovergang “Watergat” tot en met strandovergang “Jan van Renesseweg”;

  • ·

   het strand vanaf de strandovergang “Laône” tot en met “Kijkduin”;

  • ·

   het strand bij strandovergang “Ellemeet” tot en met strandovergang “Brouwersdam 2”,

ter hoogte van de zones zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Op dat moment vervalt het aanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.24a Algemene plaatselijke verordening (oud), inwerking getreden op 23 juli 2004.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
secretaris, burgemeester,
Dit besluit is bekendgemaakt op 12 augustus 2010.

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling