Aanwijzingsbesluit artikel 1:3 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Geldend van 13-08-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 1:3 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

De burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 1:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

overwegende dat artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 bepaalt dat het bestuursorgaan kan besluiten een aanvraag voor een vergunning of ontheffing niet te behandelen, indien de aanvraag wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft;

overwegende dat de termijn, genoemd in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 met toepassing van het tweede lid kan worden verlengd tot acht weken;

besluit :

aan te wijzen als vergunningaanvragen waarvoor de termijn kan worden verlengd tot acht weken:

  • ·

    vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

  • ·

    vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Op dat moment vervalt het aanwijzingsbesluit ex artikel 1.3 Algemene plaatselijke verordening (oud), inwerking getreden op 12 september 2003.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Schouwen-Duiveland op 3 augustus 2010.