Uitvoeringsregeling subsidiëring kinderopvang (peuterprogramma, VVE,SMI)

Geldend van 19-04-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidiëring kinderopvang (peuterprogramma, VVE, SMI)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS,

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het uitvoeren van de subsidiëring van kinderopvangorganisaties op het gebied van plaatsing van kinderen waarvan de ouders op grond van hun inkomenssituatie geen (of slechts deels) recht hebben op de wettelijke kinderopvangtoeslag ,

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling subsidiëring kinderopvang (peuterprogramma, VVE, SMI)

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  VVE: voor- en vroegschoolse educatie;

 • c.

  PP: peuterprogramma (voorheen Peuterspeelzaalwerk);

 • d.

  SMI: sociaal medische indicatie;

 • e.

  KOT: kinderopvangtoeslag;

 • f.

  Kinderopvang: kinderopvangorganisaties die volgens de wet erkend zijn en ingeschreven staan in het LRKP.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  Bekostiging van de kindplaats ivm opvang vanwege PP, VVE of SMI, met of zonder ouderbijdrage;

 • b.

  Extra werkzaamheden voor VVE kinderen;

 • c.

  Scholingskosten van medewerkers ivm VVE-deskundigheid;

 • d.

  Ondersteuning van ouders bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor degenen die hier niet bij machte toe zijn.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verleend aan kinderopvanginstellingen voor peuters uit de gemeente Peel en Maas die in aanmerking komen voor:

 • a.

  Voorschoolse educatie. Dit zijn alle 2- en 3-jarige kinderen uit Peel en Maas waarvoor door de JGZ een VVE-indicatie is afgegeven, omdat op basis van op basis van de criteria voor doelgroepkinderen VVE uit de richtlijn “Voor- en Vroegschoolse Educatie en Jeugdgezondheidszorg” een (belangrijk risico op een) blootstellingsachterstand in de Nederlandse taal is geconstateerd.

 • b.

  Voorschoolse opvang, het peuterprogramma. Dit zijn alle 2- en 3-jarige kinderen uit Peel en Maas waarvoor de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

 • c.

  Opvang op de kinderopvang voor kinderen waarvan de ouders geen of deels recht hebben op KOT, maar waar voor het kind wel een noodzaak is voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie. Een indicatie wordt gegeven indien kinderopvang als voorliggende voorziening een oplossing biedt in de ontwikkelingsbehoefte van het kind en/of als het kind ontwikkeling- of emotionele schade op kan lopen door onvoldoende draagkracht van de ouders of als de draaglast voor ouders teveel wordt.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit

Artikel 6 Subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als uitvoeringsregeling subsidiëring kinderopvang (peuterprogramma, VVE, SMI).

 • b.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 april 2018

gemeentesecretaris/directeur, burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Artikelsgewijze toelichting op uitvoeringsregeling [omschrijving]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Toepassingsbereik

De uitvoeringsregeling is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 3 Algemene Subsidieverordening (ASV) Peel en Maas, voor zover die een wezenlijk gemeenschapsbelang dienen en (in overwegende mate) gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel beschrijft welke activiteiten, in samenhang met de definities van artikel 1, in aanmerking komen voor een subsidie. De notitie ‘Collegebeleid voorschoolse voorzieningen en SMI: de kinderopvang als partner in de voorzieningen voor de jeugd’, vormt met deze uitvoeringsregeling het kader waarbinnen de gemeente Peel en Maas een bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van het jonge kind.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Zie artikel 3.

Artikel 5. Subsidieplafond

De middelen in de begroting vormen het subsidieplafond. Als het nodig blijkt om meer middelen aan te wenden voor kinderen met een SMI of VVE-indicatie kan het budget jeugdhulp hierin, na overleg, in voorzien.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting