Regeling vervallen per 23-09-2022

Bomenlijst gemeente Lingewaard

Geldend van 26-04-2018 t/m 22-09-2022

Intitulé

Bomenlijst gemeente Lingewaard

1. Toelichting Bomenlijst

De gemeente Lingewaard hecht grote waarde aan bomen in het algemeen en waardevolle bomen in het bijzonder. Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de leefomgeving. Bomen bieden structuur en sfeer en kunnen historische elementen en structuren versterken.

Het behouden en versterken van een duurzaam, veilig, kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig bomenbestand is een belangrijk speerpunt in het groenbeleid. Voor het beschermen van het bomenbestand is het gemeentelijk velverbod in regelgeving vastgelegd in de APV. In hoofdstuk 4, afdeling 3 zijn de bepalingen rondom het bewaren van houtopstanden opgenomen. In Artikel 4:11 Lid 1 staat “Het college stelt een Bomenlijst vast waarop de monumentale en andere beschermwaardige bomen in de gemeente worden vermeld”.

In dit document zijn gemeentelijke en bomen van derden opgenomen. Het zijn allemaal bomen die om diverse redenen extra bescherming verdienen. Het verwijderen van bomen of het verrichten van handelingen die dood of ernstige ontsieringen geven zijn verboden zonder omgevingsvergunning.

2. Bomen in de gemeente Lingewaard

2.1 Monumentale bomen

Bomen doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning verwonderen. Volgroeide, oude en vooral gezonde bomen zijn in ons land een kostbaar bezit.

Door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen overheden en beheerders afdoende beschermende maatregelen treffen om deze monumenten te beschermen.

Dit zijn bomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde, of een beeld-bepalende functie voor de omgeving.

afbeelding binnen de regeling

  • Bomen die in het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn opgenomen krijgen de status monumentale boom en zijn één op één overgenomen in de Bomenlijst.

2.2 Overzicht Monumentale bomen in Lingewaard

Een overzicht van de bomen in de gemeente Lingewaard die opgenomen zijn in het Landelijk Register van Monumentale staan in onderstaande tabel. In tabel 1 staan alle Monumentale bomen in eigendom van de gemeente. In tabel 2 staan de bomen in eigendom van derden. Dit kan een particulier of stichting zijn.

Plaats

Adres

Latijnse naam

Object

Eigenaar

Plantjaar

Controlejaar

BML

Kasteel Kinkelenburg

Acer pseudoplatanus

Solitair

Gemeente

1880-1890

2016; goed

BML

NH kerk Teselaar

Tilia cordata

Groep 5-10

Gemeente

1910-1920

2016; redelijk

BML

Kinkelenburglaan 2

Aesculus x carnea

Groep 2-5

Gemeente

1890-1900

2017; goed

BML

Kinkelenburglaan 2

Platanus x hispanica

Groep 2-5

Gemeente

1890-1900

2017; goed

BML

Loostraat

Tilia x europaea

Solitair

Gemeente

1940-1950

2017; goed

BML

Kinkelenburglaan 2

Tilia tomentosa

Groep 2-5

Gemeente

1870-1880

2017; redelijk

BML

Leemkuilselaan

Tilia europaea

Dubbele rij

Gemeente

1900-1910

2017; redelijk

BML

Begraafplaats Teselaar

Fagus sylvatica ‘Reversii’

Enkele rij

Gemeente

1900-1910

2017; redelijk

BML

Begraafplaats Teselaar

Quercus robur

Enkele rij

Gemeente

1910-1920

2017; redelijk

BML

t.h.v. Ressensestraat 7

Fagus sylvatica ‘Reversii’

Solitair

Gemeente

1920-1930

2017; slecht

DBG

Blauwe Hoek

Taxus baccata

Solitair

Gemeente

1700-1750

2017; goed

DBG

Blauwe Hoek

Tilia x europaea

Solitair

Gemeente

1920-1930

2017; goed

DBG

Blauwe Hoek

Acer pseudoplatanus

Solitair

Gemeente

1920-1930

2017; goed

Tabel 1. Gemeentelijke Monumentale bomen

Plaats

Adres

Latijnse naam

Object

Eigenaar

Plantjaar

Controlejaar

BML

Teselaar 7

Quercus robur

Groep 2-5

Particulieren

1920-1930

2006; goed

BML

Dorpsstraat 76

Pinus nigra

Solitair

Particulieren

1900-1910

2014; goed

BML

Dorpsstraat 76

Fagus sylvatica ‘Reversii’

Solitair

Particulieren

1900-1910

2014; redelijk

BML

Vossenhol 16

Aesculus x carnea 'Briotii'

Solitair

Particulieren

1860-1870

2017; goed

BML

Vergert 12

Aesculus hippocastanum

Groep 2-5

Particulieren

1920-1930

2017; goed

BML

Ressensestraat 2

Tilia x europaea

Enkele rij

Particulieren

1920-1930

2017; goed

BML

Groenestraat 38

Juglans regia

Solitair

Particulieren

1920-1930

2017; redelijk

BML

Loostraat 15

Liriodendron tulipifera

Solitair

Particulieren

1910-1920

2017; redelijk

BML

Loostraat 15

`Platanus x hispanica

Solitair

Particulieren

1900-1910

2017; redelijk

DBG

Pannerdenseweg 54

Aesculus hippocastanum

Solitair

Particulieren

1880-1890

2017; goed

DBG

Pannerdenseweg 54

Fagus sylvatica ‘Riversii’

Solitair

Particulieren

1890-1900

2017; goed

DBG

Roswaard 4

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Solitair

Stichtingen

1870-1880

2017; redelijk

DBG

Roswaard 4

Aesculus hippocastanum

Solitair

Stichtingen

1890-1900

2017; redelijk

DBG

Kasteel

Quercus Robur

Solitair

Stichtingen

1400-1600

2017; redelijk

DBG

Kasteel binnenplaats

Fraxinus excel. ‘Pendula’

Solitair

Stichtingen

1880-1890

2017; redelijk

DBG

Pannerdenseweg 63/65

Taxus baccata

Solitair

Particulieren

1700-1750

2017; redelijk

DBG

Pannerdenseweg 71

Fagus sylvatica ‘Pendula’

Solitair

Particulieren

1910-1920

2017; redelijk

DBG

Pannerdenseweg 71

Fagus sylvatica ‘Reversii’

Solitair

Particulieren

1890-1900

2017; redelijk

GND

Polder 13

Tilia europaea

Groep 2-5

Particulieren

1840-1850

2017; goed

GND

Poelwijklaan 5

Fagus sylvatica 'Purpurea'

Solitair

Particulieren

1830-1840

2017; redelijk

GND

Flierensestraat 61

Fagus sylvatica

Groep

Particulieren

1900-1910

2017; goed

HLD

Achterkant pastorietuin

Sophora japonica

Solitair

Stichtingen

1930-1940

2017; goed

HSN

Vicaristraat 1

Platanus orientalis

Solitair

Particulieren

1750-1800

2017; goed

RSN

Voor de Vossenhof

Platanus x hispanica

Solitair

Particulieren

1910-1920

2017; goed

RSN

Naast de Vossenhof

Fagus sylvatica ‘Reversii’

Solitair

Particulieren

1910-1920

2017; goed

Tabel 2. Monumentale bomen derden

2.2 Waardevolle bomen

Boomstructuren zijn in veel kernen bepalend voor het karakter. Vaak gaat het om gemeentelijke bomen maar ook boomstructuren van andere eigenaren dragen hieraan bij. Boomstructuren die in de gemeente Lingewaard beschermwaardig zijn, zijn opgenomen in het groenstructuurplan (kaart huidige groenstructuur).

Waardevolle gemeentelijke bomen

Gemeentelijke boomlijnen (lanen, boomrijen), boompunten (solitaire bomen of boomgroepen) en boomvlakken (bosjes, parkstroken) zijn niet apart beoordeeld. Alle gemeentelijke bomen met een diameter van 30 cm of meer én een levensverwachting van minimaal 5 jaar maken deel uit van de Bomenlijst. Voor deze bomen wordt, indien ze moeten wijken, altijd een omgevingsvergunning aangevraagd.

Waardevolle bomen van derden

Solitaire bomen of boomgroepen van derden zijn wel specifiek beoordeeld. Door middel van een boomwaarderingssysteem is voor elke boom de boomwaarde bepaald. De criteria voor het boomwaarderingssysteem zijn afgestemd op de voor de gemeente belangrijke karakteristieken. Ook de puntenscore die aan een criterium is toegekend is specifiek voor de gemeente bepaald.

Indien verschillende bomen deel uitmaken van een duidelijk samenhangende groep of bomenlaan wordt deze groep als één object geregistreerd. Voorwaarde is dat de bomen in eigenschappen overeenkomen. In de registratie wordt aangegeven dat het een groep of rij betreft en het aantal bomen dat tot deze groep of rij behoort.

In bijlage 3 worden de criteria nader toegelicht. Tevens staat vermeld welke punten worden toegekend aan de verschillende criteria. Daarbij wordt gewerkt met een toekenning van 0 tot 5 punten per criterium. Door aan elk criterium een wegingsfactor toe te kennen (paragraaf 3.3) wordt een totaalscore per boom bereikt.

3. Beoordelen omgevingsvergunning

Een groot deel van de bomen in Lingewaard is beschermd. Voor het vellen van een boom met een beschermde status is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onder vellen wordt mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. Alle monumentale en waardevolle bomen, gemeentelijk en van derden, zijn omgevingsvergunning plichtig.

5.1 Beoordelingstabel omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen wordt aangevraagd, werkt de gemeente met beoordelingscriteria. Hiermee weegt zij het belang van verwijdering af tegen het belang van behoud van de boom. Om de belangen te kunnen wegen, worden aan de beoordelingscriteria puntenscores gekoppeld. Doordat deze scores vaste waarden bevatten, is sprake van een objectieve, eenduidige beoordeling.

De weging van de factoren wordt weergegeven in een grafiek. Indien het belang voor boombehoud hoger is dan het belang voor verwijderen zal geadviseerd worden om de boom te behouden. Indien het belang van verwijdering groter is dan het belang om de boom te verwijderen zal geadviseerd worden om de boom te verwijderen. In onderstaande tabellen zijn de belangen voor boombehoud en boomverwijdering toegelicht.

Belangen voor behoud

 

Toelichting

 

Natuurwaarde

Welke natuurwaarde heeft de boom. Is het een drachtplan voor insecten, zijn er holtes aanwezig of maakt de boom deel uit van een vleermuisroute

Landschappelijke waarde

Is het een inheemse boomsoort of heeft de boom een belangrijke landschappelijke waarde

Stads- en dorpsschoon

Betreft het een monumentale boom, hoofdgroenstructuur of nevengroenstructuur

Beeldbepalende waarde

Is de boom onderdeel van een laan of groep, is op de plek nog een nieuwe boom terug te planten of gaat er een belangrijke groenstructuur verloren.

Cultuurhistorische waarde

Is de boom tijdens een belangrijke gebeurtenis geplant of maakt de boom deel uit van een historisch ontwerp

Recreatieve waarde

Boom is aankleding van een recreatieterrein of onderdeel van de functionaliteit van een speelplek.

Belangen van verwijdering

 

Toelichting

 

Levensverwachting

Wat is de levensverwachting van de boom

Conditie

Wat is de conditie van de boom

Verkeersveiligheid

Belemmert de boom het zicht voor veilig gebruik van de weg

Overlast

Hoe groot is de overlast die de boom veroorzaakt

Schade

Veroorzaakt de boom schade aan eigendommen van derden

Bouwplannen of reconstructies

Ligt er een goedgekeurd bouwplan of reconstructie aan ten grondslag

Beheer

Is er sprake van een goedgekeurd beheerplan of boomvervangingsplan

Verhardingsopdruk

Is er sprake van verhardingsopdruk en wat zijn nog te nemen maatregelen

Artikel 5:42 burgerlijk wetboek

Staat de boom binnen de verboden zone tot de erfgrens art. 5:42 BW

In bijlage 1 is de beoordelingstabel opgenomen.

Ondertekening

Openbare ruimte en vastgoed,
6 februari 2018

4. Bijlagen

Bijlage 1: beoordelingstabel afweging belangen

Bijlage 1; beoordelingstabel afweging belangen

Bijlage 2: Criteria

Bijlage 2; Criteria

Bijlage 3: Bomenlijst

Bijlage 3; Bomenlijst