Verordening op informatie in de raad en debat in de raad gemeente Baarn 2018

Geldend van 14-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening op Informatie in de Raad en Debat in de Raad gemeente Baarn 2018

De raad van de gemeente Baarn:

gelet op artikel 82 t/m 86 van de Gemeentewet;

gezien het advies van het presidium d.d. 22 januari 2018;

besluit vast te stellen de Verordening op Informatie in de Raad en Debat in de Raad van de gemeente Baarn 2018;

Verordening op Informatie in de Raad en Debat in de Raad gemeente Baarn 2018

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- Informatie in de Raad: eerste fase in de raadscyclus (beeldvorming); Informatie in de Raad is een commissie zoals bedoeld in artikel 82 van de gemeentewet;

 • -

  Debat in de Raad: tweede fase in de raadscyclus (oordeelsvorming); Debat in de Raad is een commissie zoals bedoeld in artikel 82 van de gemeentewet;

 • -

  Besluit in de Raad: derde fase in de raadscyclus (besluitvorming); officiële vergadering van de gemeenteraad;

 • -

  vergadering: vergadering van Informatie in de Raad of Debat in de Raad;

 • -

  commissieleden: lid van Informatie in de Raad en Debat in de Raad; alle raadsleden en steunfractieleden zijn commissielid;

 • -

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • -

  steunfractielid: lid van Informatie in de Raad en Debat in de Raad, niet zijnde raadslid, (lid van een commissie artikel 82);

 • -

  voorzitter: voorzitter van Informatie in de Raad of Debat in de Raad;

 • -

  bespreekstuk: een voorstel op de agenda van Besluit in de Raad waarover door minimaal één deelnemer in Debat in de Raad is aangegeven het voorstel tijdens Besluit in de Raad te willen bespreken; - hamerstuk: een voorstel op de agenda van Besluit in de Raad waarover in het Debat in de Raad unaniem is aangegeven geen verdere bespreking in Besluit in de Raad te wensen;

 • -

  actiepuntenlijst: overzicht met door het college gedane toezeggingen tijdens Informatie in de Raad, Debat in de Raad en Besluit in de Raad en door de raad aangenomen moties;

 • -

  jaarplanning: overzicht van door college en raad aangemelde onderwerpen voor de agenda van Informatie in de Raad, Debat in de Raad en Besluit in de Raad;

 • -

  raadsinformatiebrief: schriftelijke mededeling van het college aan de raad in het kader van de actieve informatieplicht.

Artikel 2. Instelling raadscommissies

De raad stelt de volgende raadscommissies ex artikel 82 Gemeentewet in:

 • a.

  Informatie in de Raad;

 • b.

  Debat in de Raad.

Artikel 3. Steunfractieleden: Onderzoek geloofsbrieven, benoeming en beëdiging

 • 1.

  De raad kan voor de vertegenwoordiging van fracties of politieke groeperingen op voorstel van zodanige fractie of groepering tijdens Besluit in de Raad een steunfractielid van de zittende raad benoemen. De betreffende fractie of groepering is de eerste twee jaar van een raadsperiode in haar voorstel beperkt tot de lijst zoals die door het centraal stembureau, overeenkomstig artikel P20 van de Kieswet, is vastgesteld aan de hand van de definitieve uitslag van de laatst gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad. De laatste twee jaar van een raadsperiode kunnen ook steunfractieleden buiten de kieslijst worden benoemd.

 • 2.

  Het aantal te benoemen niet-raadsleden/steunfractieleden bedraagt per fractie ten hoogste twee.

 • 3.

  Voor de benoeming tot steunfractielid gelden de eisen ten aanzien van lidmaatschap, openbaarmaking van nevenfuncties en onverenigbare betrekkingen overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 (met uitzondering van lid 2) van de Gemeentewet.

 • 4.

  Bij de benoeming van een steunfractielid stelt de voorzitter van de raad door middel van loting een commissie in bestaande uit drie raadsleden. Het eerst aangewezen raadslid is tevens de voorzitter van de commissie.

 • 5.

  Raadsleden nemen bij individuele installaties geen zitting in een commissie die de geloofsbrieven van een steunfractielid voor de eigen fractie onderzoekt. Dit geldt bij individuele installaties en niet bij geloofsbrievenonderzoek na de verkiezingen.

 • 6.

  De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de steunfractieleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming van de steunfractieleden. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

 • 7.

  Alle steunfractieleden zijn lid van Informatie in de Raad en Debat in de Raad.

 • 8.

  Het lidmaatschap steunfractielid vangt aan met ingang van de eerste vergadering van Informatie en/of Debat in de raad, volgend op Besluit in de Raad waarin het steunfractielid is benoemd.

 • 9.

  Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt of zoveel eerder als niet meer wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan wel het steunfractielid uit zijn of haar functie wordt ontslagen.

 • 10.

  Op het tussentijds nemen van ontslag is het bepaalde in artikel X2 van de Kieswet van overeenkomstige toepassing.

 • 11.

  Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de steunfractieleden in handen van de voorzitter van de raad de volgende eed (verklaring en belofte) af:

  “Ik zweer (verklaar) om tot steunfractielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst te hebben gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen, dan wel zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” (Dat verklaar en beloof ik!)”.

 • 12.

  De gemeenteraad kan in Besluit in de Raad een steunfractielid als bedoeld in dit artikel, op voordracht van de desbetreffende fractie of groepering, ontslaan.

 • 13.

  Op steunfractieleden als bedoeld in dit artikel is de Gemeentelijke verordening rechtspositie wethouders, raads-, steunfractie- en commissieleden (23 september 2015 of een latere versie) en de Gedragscode politieke ambtsdragers (26 februari 2014, of een latere versie) van toepassing.

 • 14.

  Alleen steunfractieleden die deelnemen aan een (deel van) de vergadering van Informatie in de Raad of Debat in de Raad ontvangen presentiegeld.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming voorzitters

  • 1.

   Alle raadsleden en steunfractieleden zijn commissielid en mogen deelnemen aan de vergaderingen van Informatie in de Raad en Debat in de Raad.

  • 2.

   Een fractie neemt met maximaal het aantal raadszetels deel aan Informatie in de Raad en Debat in de Raad.

  • 3.

   Een fractie kan per agendapunt van samenstelling wisselen.

  • 4.

   De gemeenteraad benoemt in Besluit in de Raad een voorzitterspoule bestaande uit raadsleden.

  • 5.

   De voorzitters vervullen bij toerbeurt het technisch voorzitterschap van Informatie in de Raad en Debat in de Raad en nemen niet deel aan de beraadslagingen.

   6. De zittingsperiode van een voorzitter eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

Artikel 5. De griffier

  • 1.

   De griffier is aanwezig in Informatie in de Raad en Debat in de Raad.

  • 2.

   Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad aangewezen plaatsvervanger.

  • 3.

   De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in Informatie in de Raad en Debat in de Raad deelnemen.

Artikel 6. Taken en werkwijze Informatie in de Raad

  • 1.

   Informatie in de Raad is primair bedoeld voor beeldvorming voor commissieleden en ter voorbereiding op Debat in de Raad en besluitvorming in Besluit in de Raad. 2. Commissieleden verdiepen zich tevens in onderwerpen/thema’s waarover nog geen besluit gevraagd wordt.

  • 3.

   Aan het college wordt de mogelijkheid geboden presentaties te verzorgen.

  • 4.

   Presentaties zijn kort en bondig en voegen iets toe aan hetgeen al in een raadsvoorstel staat. 5. Commissieleden stellen over de geagendeerde onderwerpen aan de portefeuillehouder verduidelijkende, verdiepende (technisch getinte) vragen (technische vragen worden buiten de vergaderingen om via de griffier gesteld).

  • 6.

   Commissieleden kunnen een verzoek indienen voor agendering van een Raadsinformatiebrief voor het eerstvolgend Debat in de Raad. Over een dergelijk verzoek wordt niet gestemd.

   7. Commissieleden nemen informatie tot zich van inwoners/bedrijven/maatschappelijke instellingen over geagendeerde onderwerpen.

   8. Commissieleden maken nog geen standpunt kenbaar.

Artikel 7. Taken en werkwijze Debat in de Raad

 • 1. Debat in de Raad is primair bedoeld voor oordeelsvorming, het stellen van kaderstellende en controlerende vragen aan de portefeuillehouder, en discussie/debat tussen commissieleden onderling en ter voorbereiding op besluitvorming in Besluit in de Raad.

  • 2.

   Commissieleden bepalen of een voorstel als hamerstuk of bespreekstuk wordt geagendeerd voor Besluit in de Raad. Commissieleden stellen kaderstellende en controlerende vragen aan de portefeuillehouder.

  • 3.

   Commissieleden debatteren met elkaar over voorstellen die het college aan de raad voorgelegd heeft, over initiatiefvoorstellen van de raad en over geagendeerde Raadsinformatiebrieven.

  • 4.

   Commissieleden kunnen amendementen c.q. moties aankondigen.

   5. Bij de behandeling van raadsvoorstellen geldt de volgende werkwijze:

   a. Commissieleden hebben maximaal 2 minuten om hun integrale bijdrage te leveren, kaderstellende en controlerende vragen aan de portefeuillehouder te formuleren en debatpunten met elkaar te benoemen.

   b. Tijdens het leveren van de integrale bijdrage mag niet worden geïnterrumpeerd.

   c. Als er kaderstellende en controlerende vragen gesteld zijn, geeft de voorzitter de portefeuillehouder het woord.

  • d.

   Tijdens de beantwoording van de wethouder mag de wethouder worden geïnterrumpeerd. De raad mag elkaar niet interrumperen.

   e. Na de beantwoording door de portefeuillehouder vraagt de voorzitter of de raad op grond van de beantwoording nog punten wil toevoegen aan het debat.

  • f.

   Vervolgens wordt het onderlinge debat gevoerd (vrij debat, niet in termijnen). Niet alle geagendeerde onderwerpen lenen zich voor een debat. De voorzitter kan dan concluderen dat het voorstel doorgaat naar Besluit in de Raad.

   g. De wethouders waarvan een onderwerp uit hun portefeuille is geagendeerd zitten aan tafel. Voor de overige wethouders is dit niet verplicht.

   h. Wethouders nemen niet deel aan het debat.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 8. De agendacommissie en het vaststellen van de vergaderingen

 • -
  • 1.

   Er is een agendacommissie die bestaat uit een raadslid vanuit de coalitie en een raadslid vanuit de oppositie.

  • 2.

   De griffier en de secretaris zijn als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de agendacommissie.

  • 3.

   De agendacommissie vergadert één keer per vergadercyclus of zoveel vaker als zij nodig acht.

  • 4.

   De agendacommissie stelt op voordracht van de griffier de conceptagenda’s op van Informatie

   in de Raad, Debat in de Raad en Besluit in de Raad.

  • 5.

   De jaarplanning is hierbij richtinggevend.

  • 6.

   De leden van de agendacommissie krijgen het mandaat van de raad voor het opstellen van deze

   conceptagenda’s: zij werken onafhankelijk, neutraal en zonder partijpolitiek belang.

  • 7.

   De agendacommissie stelt de vergaderingen vast als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Gemeentewet, en volgend lid.

  • 8.

   De agendacommissie besluit op grond van een advies van het college welke betrokkenen door

   de griffier worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en worden geattendeerd op de

   mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken tijdens Informatie in de Raad en in te spreken

   tijdens Debat in de Raad.

  • 9.

   De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar.

Artikel 9. Vergaderfrequentie

  • 1.

   De raad stelt in de regel in Besluit in de Raad in oktober het vergaderschema voor het komend jaar vast.

   2. Informatie in de Raad vindt in de regel plaats op de eerste woensdag van de maand en Debat in de Raad op de tweede woensdag van de maand, vangen aan om 20.00 uur en worden als regel gehouden in het gemeentehuis.

  • 3.

   De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met de agendacommissie.

  • 4.

   In het geval dat om 23:00 uur nog niet alle op de agenda vermelde onderwerpen zijn behandeld, schorst de voorzitter de vergadering, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden van oordeel is dat de vergadering moet worden voortgezet. Ingeval van schorsing wordt de betreffende vergadering in principe de volgende dag om 20:00 uur voortgezet.

Artikel 10. Oproep en voorlopige agenda

 • -
  • 1.

   Raadsleden en steunfractieleden ontvangen ten minste zeven dagen voor een vergadering een digitale oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25 eerste en tweede lid en 86 van de Gemeentewet bedoelde stukken.

  • 2.

   Een overzicht van genodigde betrokkenen wordt in een afgeschermde omgeving aan de raads- en steunfractieleden beschikbaar gesteld.

  • 3.

   Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 11, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de raadsleden en steunfractieleden gezonden.

Artikel 11. Aanvullende agenda; vaststellen agenda

  • 1.

   In spoedeisende gevallen kan na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opgesteld worden. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

  • 2.

   Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, en artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden en steunfractieleden op verzoek inzage.

  • 3.

   De agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Artikel 12. Beschikbaar stellen van stukken

  • 1.

   De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar en worden op de website van de gemeente geplaatst.

   2. Vertrouwelijke stukken worden digitaal in een afgeschermde omgeving aan de raads- en steunfractieleden beschikbaar gesteld.

  • 3.

   Als omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, artikel 55 en artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden en steunfractieleden op verzoek inzage.

Artikel 13. Openbare kennisgeving

Vergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in een nieuwsblad en op de website van de gemeente Baarn.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 14. Presentielijst

  • 1.

   De griffier draagt zorg voor het bijhouden van de presentielijst van een vergadering.

  • 2.

   Commissieleden die deelnemen aan de vergadering tekenen de presentielijst.

  • 3.

   Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

  • 4.

   Bij verhindering hoeven commissieleden zich niet af te melden.

Artikel 15. Zitplaatsen

  • 1.

   De voorzitter, de commissieleden en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter na

   overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

  • 2.

   De raadsfracties zitten in volgorde van grootte van fractie, tegen de richting van de klok in.

  • 3.

   Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

Artikel 16. College

Het college wordt geacht te zijn uitgenodigd voor de vergaderingen.

Portefeuillehouders van geagendeerde onderwerpen zijn in elk geval aanwezig.

Artikel 17. Woordvoerders

Er wordt niet gewerkt met woordvoerders tijdens Informatie in de Raad en Debat in de Raad. Dit is een fractieverantwoordelijkheid.

Artikel 18. Verslaglegging Informatie in de Raad

  • 1.

   De griffier draagt zorg voor audioverslaglegging van openbare vergaderingen van Informatie in de Raad.

  • 2.

   De audio-verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 19. Verslaglegging Debat in de Raad

  • 1.

   De griffier draagt zorg voor een samenvattend verslag en audioverslaglegging van openbare vergaderingen van Debat in de Raad.

  • 2.

   De audio-verslagen en de samenvattende verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

  • 3.

   Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover deelgenomen aan de vergadering, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene onder vermelding van de namen van de sprekers.

  • 4.

   De commissieleden, de voorzitter, de wethouders en de griffier hebben het recht een voorstel tot verandering aan het verslag te doen, indien het verslag onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient 24 uur voor het vaststellen van het verslag bij de griffier te worden ingediend.

  • 5.

   Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en griffier.

Artikel 20. Actiepuntenlijst en jaarplanning

  • 1.

   De griffier draagt zorg voor de actiepuntenlijst.

  • 2.

   Door het college gedane toezeggingen tijdens Informatie in de Raad, Debat in de Raad en Besluit in de Raad en door Besluit in de Raad aangenomen moties worden op de actiepuntenlijst geplaatst.

  • 3.

   Het college informeert de raad over het nakomen van de toezeggingen door middel van Raadsinformatiebrieven of voortgangsinformatie in de actiepuntenlijst.

  • 4.

   De actiepuntenlijst en jaarplanning worden tijdens Besluit in de Raad vastgesteld.

  • 5.

   Vastgestelde actiepuntenlijsten en jaarplanningen worden ondertekend door de voorzitter en griffier.

Artikel 21. Stemmingen

In een vergadering wordt alleen gestemd over voorstellen die betrekking hebben op geheimhouding over voorstellen aangaande de orde. Over andere zaken wordt niet gestemd.

Artikel 22. Technische vragen

Technische vragen worden in principe buiten de vergadering om via de griffier gesteld.

Artikel 23. Deelname aan de beraadslaging door anderen

De vergadering kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 24. Mening kenbaar maken Informatie in de Raad

 • 1.Inwoners worden gestimuleerd om bij Informatie in de Raad hun mening te geven over geagendeerde onderwerpen.

  2. Diegenen die hun mening willen uiten hoeven dat niet van tevoren te melden.

  3. Het publiek wordt na een presentatie of behandeling van een agendapunt door de commissieleden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of hun mening kenbaar te maken.

  4. Degene die hier gebruik van wil maken, neemt plaats aan de vergadertafel.

  5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

  6.Insprekers krijgen het woord in volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dat in het belang is van de orde van de vergadering.

  7. Insprekers die met een laptop en beamer iets willen presenteren, moeten dat 24 uur van te voren digitaal beschikbaar stellen.

  8. Commissieleden mogen aanvullende vragen stellen.

  9. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en commissieleden en commissieleden maken nog geen standpunten kenbaar.

  10. Voor afronding van het agendapunt wordt de inspreker in de gelegenheid gesteld een reactie op het debat te geven.

  11. Insprekers krijgen het woord in volgorde van aanmelding.

Artikel 25. Inspreken Debat in de Raad

  • 1.

   Er kan ingesproken worden over geagendeerde onderwerpen. 2. Iemand die zich aanmeldt voor het spreekrecht en al bij Informatie in de Raad zijn mening heeft kenbaar gemaakt, mag alleen aanvullende informatie of een veranderde mening kenbaar maken en niet de bijdrage herhalen.

  • 3.

   Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier onder vermelding van zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en het agendapunt waarover het woord gevoerd wenst te worden.

  • 4.

   Een inspraakbijdrage bedraagt maximaal 5 minuten.

  • 5.

   De inspreker spreekt vanaf het spreekgestoelte.

  • 6.

   De inspreker wordt gevraagd de bijdrage van te voren beschikbaar te stellen.

  • 7.

   Bij het inspreken tijdens Debat in de Raad kan geen gebruik gemaakt worden van de laptop en de beamer t.b.v. de presentatie.

   8. Beschikbare inspraakbijdragen worden voor de vergadering voor de raad in een vertrouwelijke omgeving beschikbaar gesteld.

  • 9.

   Ingesproken wordt bij het desbetreffende agendapunt.

   10. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

  • 11.

   De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

   12. Commissieleden worden in de gelegenheid gesteld een korte, verhelderende vraag te stellen aan de inspreker. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en commissieleden.

  • 13.

   De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

  • 14.

   Na afloop van het debat wordt de inspreker in de gelegenheid gesteld een reactie op het debat te geven.

Artikel 26. Handhaving orde en schorsing

  • 1.

   De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

  • 2.

   Hij kan de vergadering voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

  • 3.

   Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

  • 4.

   Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 27. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De vergadering beslist hier terstond over.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 28. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 29. Verslag besloten vergadering

  • 1.

   Van een besloten vergadering van Debat in de Raad wordt alleen een samenvattend verslag gemaakt (geen audio-verslaglegging).

  • 2.

   Van een besloten vergadering van Informatie in de Raad zal in afwijking van de reguliere vergadering een samenvattend verslag gemaakt worden (geen audio-verslaglegging).

  • 3.

   Conceptverslagen van besloten vergaderingen van Informatie in de Raad en Debat in de Raad worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de leden ter inzage gelegd bij de griffier.

  • 4.

   De leden, de voorzitter, en de griffier hebben het recht een voorstel tot verandering aan

   de raad te doen, indien het verslag onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient 24 uur voor het vaststellen van het verslag bij de griffier te worden ingediend.

  • 5.

   Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een Informatie in de Raad c.q. Debat in de Raad ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering wordt besloten of het vastgestelde verslag openbaar wordt gemaakt.

  • 6.

   Als er geen voorstellen tot verandering zijn ingediend, wordt het verslag in de openbare vergadering vastgesteld.

  • 7.

   Als er voorstellen tot verandering zijn ingediend, worden de deuren gesloten en wordt het verslag in een besloten vergadering vastgesteld.

  • 8.

   Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Artikel 30. Opheffing geheimhouding

  • 8.

   Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en Pers

Artikel 31. Toehoorders en pers

  • 1.

   Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

  • 2.

   Het blijk geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

  • 3.

   De voorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

  • 4.

   Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 32. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 33. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking op 14 maart 2018.

  • 2.

   Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op Informatie in de Raad en Debat in de Raad van de gemeente Baarn 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Baarn, gehouden op 14 maart 2018,
de griffier, de voorzitter

Toelichting

Alleen de artikelen die toelichting behoeven worden behandeld. Bij deze toelichting is gebruik gemaakt van de toelichting op de Modelverordening op de raadscommissie 2014 van de VNG.

In verband met verwijzing naar de Gemeentewet wordt in de toelichting gesproken over raadscommissies. In Baarn zijn Informatie in de Raad en Debat in de Raad commissies zoals bedoeld in artikel 82 van de gemeentewet.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de gemeente Baarn is geen sprake van een commissiegriffier. De griffier van de raad is tevens griffier van Informatie in de Raad en Debat in de Raad.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming voorzitters

Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Aangezien het facultatief is met hoeveel leden een raadsfractie bij een agendapunt aanschuift, is in deze verordening geen artikel opgenomen over een quorum.

Artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet schrijft voor dat een lid van de raad voorzitter is van een raadscommissie.

Artikel 5. De griffier

De griffier vervult de secretariaatsfunctie ten dienste van de raad.

Artikel 14. Presentielijst

De presentielijst is van belang om de vergoedingen van de steunfractieleden te kunnen vaststellen. Aangezien het facultatief is met hoeveel leden de fracties aanschuiven en wie er per agendapunt deelneemt, zijn commissieleden in tegenstelling tot Besluit in de Raad niet verplicht zich af te melden. De presentielijst wordt aan het begin van de vergadering getekend. Commissieleden die later aanschuiven krijgen op het moment van deelname de presentielijst ter tekening voorgelegd.

 

Artikel 22. Technische vragen

De griffier verspreidt de vragen naar de steller van het raadsvoorstel en in cc. naar de manager, portefeuillehouder en gemeentesecretaris.

De antwoorden op de vragen worden aan alle commissieleden in een besloten omgeving beschikbaar gesteld tenzij de vragensteller aangeeft dat niet te wensen.

Artikel 23. Deelname aan beraadslaging door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de leden en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders. Deze hebben op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om aan de beraadslagingen deel te nemen. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld de secretaris uitgenodigd worden. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.

Artikel 26. Handhaving orde en schorsing

Artikel 26 Gemeentewet geeft aan dat de voorzitter bij raadsvergadering bevoegd is om de orde te handhaven. Voor de commissievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling, deze is daarom hier opgenomen. Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangig onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 23 van deze verordening.

 

Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Artikel 27. Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raadscommissie. Bij het staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet is hierop niet van toepassing). Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze of een voorstel over de (beperking van de) spreektijden van de leden en overige deelnemers aan de vergadering.

Artikel 28. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voor zover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.

Artikel 29. Verslag besloten vergadering

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling hierop bepaalt het tweede lid van deze bepaling dat het verslag van een besloten vergadering ter inzage ligt bij de griffier.

Artikel 30. Opheffing geheimhouding

De raad kan de geheimhouding die een raadscommissie aan de raad oplegt, opheffen. Wel bestaat er een overlegverplichting, waarmee recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor.

Artikel 31. Toehoorders en pers

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, het derde lid van dit artikel voorziet hierin. 

Artikel 32. Geluid- en beeldregistraties

Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.