Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Geldend van 17-10-2019 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Z-2018/017840

Burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen;

gelet op de Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

en besluiten in te trekken het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen van 22 december 2015.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt, voor zover deze omschrijvingen niet reeds zijn vermeld in artikel 1 van de verordening, verstaan onder:

 • a.

  meeloperlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • b.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • c.

  CRK: Centraal Registratiekantoor;

 • d.

  verordening: De Marktverordening gemeente Amstelveen.

Artikel 2. Geluidsapparatuur

Voor het gebruik van geluidsapparatuur op de markt dient een ontheffing te worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders conform de regels van de APV.

Hoofdstuk 2. Vaste standplaats

Artikel 3. Vereisten voor het verkrijgen van een vaste standplaats

 • 1. Voor het innemen van een vaste standplaats komt in aanmerking:

  • a.

   een natuurlijk persoon,

  • b.

   die handelingsbekwaam is,

  • c.

   en voldaan heeft aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van de bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie door een recent afschrift te verstrekken van de inschrijving als ambulante handelaar bij de Kamer van Koophandel, alsmede een geldige registratiekaart van het CRK.

  • d.

   die van het uitoefenen van handel zijn hoofdberoep maakt,

  • e.

   en die voldoende verzekerd is tegen vorderingen tot schadevergoeding waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op een markt krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade; betrokkene dient jaarlijks het bewijs te overleggen dat de door hem verschuldigde premie is voldaan.

 • 2. Een marktkoopman wordt geacht aan het eerste lid onder e te hebben voldaan, indien hij een geldig bewijs van lidmaatschap overlegt van een organisatie die voor haar leden een collectieve verzekering als bedoeld in het eerste lid onder e heeft afgesloten.

 • 3. Om voor een standplaats met biologische artikelen in aanmerking te komen, is vereist dat de aanvrager, naast het bepaalde onder 3.1 en 3.2, tevens kan aantonen dat de producten van gegarandeerde biologische kwaliteit zijn.

Artikel 4. Toetsingscriteria

 • 1. De te verkopen artikelen moeten passen binnen het branchepatroon en het assortiment moet zo uitgebreid mogelijk zijn.

 • 2. Van het branchepatroon kan afgeweken worden indien de betreffende branche nog niet op de markt vertegenwoordigd is en dit in het belang van het functioneren van de markt is.

 • 3. Tevens wordt gelet op de wijze van uitstallen en de uitstraling van de kraam en omgeving ervan. Zowel de kraam als de directe omgeving dienen er verzorgd uit te zien.

 • 4. Zelfbouw wordt niet toegelaten op de markt. Markavans dienen inpasbaar te zijn en een transparant karakter te hebben, zodat de achterliggende ondernemingen zichtbaar blijven.

Artikel 5. Toewijzing vaste standplaatsvergunningen

 • 1. Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en voor maximaal 2 subbranches.

 • 2. Een vaste standplaatshouder dient bij toewijzing van meerdere subbranches deze daadwerkelijk te voeren.

 • 3. De houder van de standplaats mag zich laten bijstaan door één of meerdere medewerkers.

 • 4. Een verzoek tot wijziging van de toegewezen vaste standplaatsvergunning van kraam naar markavan of verkoopwagen dient schriftelijk plaats te vinden.

 • 5. Voor een dergelijke wijziging dient toestemming te worden verkregen, waarbij nadere eisen kunnen worden gesteld.

  6. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in 5.1.

Artikel 5A. Verplichting tot innemen standplaats en vervangers

 • 1.

  Een standplaats moet door de houder ervan persoonlijk worden ingenomen. De vergunninghouder kan de hem toegewezen standplaats, met toestemming van het college, ook laten innemen door maximaal 2 vervangers.

 • 2.

  Als vervanger kunnen uitsluitend in aanmerking komen een werknemer van de vergunning houder. De vergunninghouder dient zijn arbeidsrelatie met de vervanger middels objectieve en verifieerbare stukken aan te tonen.

 • 3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder en verhandelt namens de vergunninghouder de waren van de vergunninghouder.

 • 4.

  Een vergunninghouder die zijn standplaats niet inneemt of niet in laat nemen door zijn vervanger meldt dit uiterlijk om 7.15 uur op de betreffende marktdag bij de marktmeester.

 • 5.

  Een vergunninghouder die zijn standplaats in laat nemen door zijn vervanger meldt dit uiterlijk om 7.15 uur op de betreffende marktdag bij de marktmeester.

 • 6.

  De rechten – behalve die tot vervanging ingevolge de vorige leden – en verplichtingen die bij of krachtens de verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger. Alle handelingen van de vervanger die betrekking hebben met de verkoop op de vaste standplaats van de vergunninghouder, worden aan de vergunninghouder toegerekend. De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk.

Artikel 5B. Het aantal keren innemen van een vaste standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt tenminste 46 weken per kalenderjaar zijn plaats in. Bij vergunningverlening lopende het kalenderjaar, geldt de verplichting voor dat jaar naar evenredigheid. Voor maximaal de helft van de in dit lid bedoelde aantal, kan de vergunninghouder zich laten vervangen door een vervanger.

 • 2.

  Vervanging wegens vakantie, ziekte, of bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 7.7 tellen niet mee voor het in het vorige lid bedoelde aantal.

 • 3.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in artikel 5A en dit artikel.

Artikel 6. Inhoud vergunning tot innemen vaste standplaats

Vergunningen op grond van artikel 5 van de verordening bevatten ten minste:

 • a.

  de naam, voorletters, geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de standplaats met vermelding van het nummer daarvan;

 • c.

  de grootte van de standplaats;

 • d.

  de subbranche(s) die door de vergunninghouder mogen worden verhandeld;

 • e.

  de inboekdatum van de vergunning;

 • f.

  de voorwaarden waar de vergunninghouder aan dient te voldoen.

Artikel 7. Verhindering en vervanging

 • 1. Vergunninghouders die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd zijn hun vaste plaats te bezetten, alsmede de personen bedoeld in artikel 5.4, dienen de marktmeester daarvan in kennis te stellen. In geval van afwezigheid wegens vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2. Deze mededelingen dienen, behoudens in geval van overmacht, uiterlijk vierentwintig uur vóór de betreffende marktdag te worden gedaan.

 • 3. Bij langdurige afwezigheid van vergunninghouder wegens ziekte (tenminste 3 maanden) dient een geneeskundige verklaring te worden overlegd. Deze verklaring dient, behoudens ontheffing, iedere drie maanden te worden vernieuwd.

 • 4. Indien de in 7.3 bedoelde geneeskundige verklaring niet wordt overlegd of indien behoefte bestaat aan meer informatie, dient de vergunninghouder een keuring te ondergaan bij de GGD.

 • 5. De in 7.1 onder e,f en g van de verordening vervatte regeling blijft buiten werking indien vergunninghouder, na te hebben voldaan aan het gestelde onder 7.1, wegens vakantie afwezig is;

 • 6. De vergunninghouder kan op buitenwerkingstelling van de in 7.5 genoemde regeling alleen dan aanspraak maken, indien hij op de marktdag, voorafgaand aan zijn vakantie de hem toegewezen vaste plaats heeft bezet dan wel een dagplaats of standwerkerplaats toegewezen heeft gekregen of blijkens zijn aanmelding bij de marktmeester getracht heeft een plaats te verkrijgen. Voorts heeft vergunninghouder als bedoeld in 7.5. de verplichting op de eerstvolgende marktdag volgend op die waarop hij met vakantie afwezig was, zijn vaste plaats weer in te nemen.

 • 7. Op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder kan in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden ontheffing verleend worden zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

 • 8. De vervanger dient te voldoen aan alle in artikel 3 gestelde eisen alsmede aan de legitimatieplicht van artikel 15 de verordening. De ontheffing tot vervanging dient op aanvraag getoond te worden.

Artikel 8. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of de levenspartner van de vergunninghouder met behoud van de anciënniteit.

 • 2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op een kind van de vergunninghouder, indien hij tenminste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende een zelfde periode als mede-eigenaar van het bedrijf heeft gefunctioneerd en ook aantoonbaar met de vergunninghouder op de markt heeft gestaan. De datum van overschrijving bepaalt de plaats op de anciënniteitlijst.

 • 3. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste of tweede lid, kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op een werknemer van de vergunninghouder, indien hij tenminste drie jaar aantoonbaar met de vergunninghouder op de markt heeft gestaan. De datum van overschrijving bepaalt de plaats op de anciënniteitlijst.

 • 4. De standplaatsvergunning kan worden overgeschreven op een kind van de vergunninghouder, indien hij tenminste 3 jaar aantoonbaar met de vergunninghouder op de markt heeft gestaan. De datum van overschrijving bepaalt de plaats op de anciënniteitlijst. Een aanvraag tot overschrijving wordt door de vergunninghouder schriftelijk ingediend.

 • 5. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het voorgaande lid, kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op een werknemer van de vergunninghouder, indien hij tenminste 3 jaar aantoonbaar met de vergunninghouder op de markt heeft gestaan. De datum van overschrijving bepaalt de plaats op de anciënniteitlijst. Een aanvraag tot overschrijving wordt door de vergunninghouder schriftelijk ingediend.

 • 6. Een aanvraag tot overschrijving wordt schriftelijk ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder dan wel nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 7. De verzoeker als bedoeld in 8.6, die rechthebbende is op een andere vaste plaats op dezelfde markt, verliest het recht op die plaats.

 • 8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden met vermelding van en in volgorde van datum, waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen, op een doorlopend te nummeren lijst ingeschreven. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld welke artikelen de vergunninghouder mag verhandelen.

Hoofdstuk 3. Meeloperslijst

Artikel 10. Inschrijving op de meeloperlijst

 • 1. De aanvrager wordt ingeschreven op de meeloperlijst indien hij voldoet aan het bepaalde in artikel 3, maar aan hem geen vaste plaats kan worden toegewezen, en hij heeft aangegeven dat hij op de meeloperlijst wil worden geplaatst.

 • 2. Bij de inschrijving worden in elk geval vermeld naam en voorletters, geboortedatum en –plaats, adres en woonplaats van de aanvrager, de datum waarop de aanvraag is ontvangen, de subbranche(s) die hij wil verhandelen en de verkoopmaterialen die hij wil gebruiken.

Artikel 11. Verkrijgen van een dagvergunning

 • 1. Een vergunning op grond van artikel 5 van de verordening voor een dagplaats wordt afgegeven op het moment dat de standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen.

 • 2. Toewijzing van een dagplaats kan slechts geschieden als de gegadigde zich op de marktdag uiterlijk om 8.00 uur persoonlijk bij de marktmeester heeft gemeld. Toewijzing vindt plaats overeenkomstig de plaats op de meeloperlijst en aan de hand van het branchepatroon. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot loting.

 • 3. Toewijzing van een dagplaats is mogelijk indien voldaan wordt aan c.q. overeenkomstig het gestelde in artikel 3 en 4.

 • 4. Een dagplaats wordt niet toegewezen aan een gegadigde voor een dergelijke plaats indien door deze een gelijke branche wordt gevoerd als die van de vaste standplaatshouder.

 • 5. De dagplaats dient binnen één uur na openingstijd te zijn ingenomen.

Artikel 12. Volgorde toewijzing vaste standplaats.

 • 1. Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen wordt, rekeninghoudend met artikel 4 van deze regeling, de plaats achtereenvolgens schriftelijk toegewezen aan:

  • a.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan burgemeester en wethouder schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

  • b.

   degene die zich op de meeloperlijst heeft laten inschrijven in volgorde van inschrijving op deze lijst;

  • c.

   degene die een artikelgroep verkoopt dan wel in een artikelgroep valt die nog niet op de markt aanwezig is krijgt hierbij voorrang.

 • 2. Degene van de meeloperlijst die een vaste standplaats toegewezen krijgt en deze niet accepteert wordt, na ontvangst van de schriftelijke weigering van de toegewezen standplaats of indien de schriftelijke acceptatie of weigering niet binnen 4 weken na dagtekening van verzending van de toewijzing is ontvangen, geacht zich voor de meeloperlijst te hebben aangemeld op de datum van ontvangst van deze weigering of de datum van 4 weken na dagtekening van verzending van de toewijzing.

 • 3. Voor standplaatsen met een specifieke branche, zoals aangewezen in het Standplaatsenplan gemeente Amstelveen, komt alleen in aanmerking de vergunninghouder met een vaste standplaats met dezelfde branche, waarbij een standplaatsvergunninghouder met de hoogste anciënniteit voorrang heeft. Bij gebreke hiervan kunnen de burgemeester en wethouders een gegadigde uit deze branche van buitenaf aantrekken.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder sub a, en het derde lid kan een vaste standplaats die is vrijgekomen met een andere branche worden ingevuld, indien burgemeester en wethouders besluiten dat de invulling van een branche op de vrijgekomen vaste standplaats niet is gewenst in verband met een evenwichtige spreiding van de verschillende branches over de totale markt.

Artikel 13. Doorhalen van inschrijving op de meeloperlijst

De inschrijving op de meeloperlijst wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • c.

  indien de ingeschrevene niet tenminste 10 maal per kwartaal een plaats op de markt inneemt of zich bij de marktmeester heeft aangemeld en getracht heeft een dagplaats te verkrijgen, tenzij het bepaalde in artikel 7 van toepassing is;

 • d.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste plaats is verleend;

 • e.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 3 wordt voldaan.

Hoofdstuk 4. Standwerkerplaats

Artikel 14. Verkrijgen van een standwerkerplaats

 • 1. Een gegadigde voor een standwerkerplaats dient op de marktdag aan de marktmeester om 08.30 uur zijn (voorlopige) standwerkerkaart af te geven en op te geven welk artikel zal worden gevoerd.

 • 2. Standwerkers die gezamenlijk willen optreden kunnen voor een vergunning voor een standwerkerplaats loten waarbij slechts één soort artikel aangeboden mag worden. De betrokkenen dienen dat vóór loting aan de marktmeester kenbaar te maken met vermelding van het te verhandelen artikel.

 • 3. De afgifte van een vergunning voor het innemen van een standwerkerplaats geschiedt door middel van loting.

 • 4. Standwerkers met artikelen die tot boventalligheid leiden van de aanwezige branches en die tevens geen verrijking opleveren van het aanbod op de markt, worden uitgesloten van de loting.

 • 5. Om voor een standwerkerplaats in aanmerking te komen dient de standwerker te voldoen aan de in artikel 3 genoemde eisen. Met dien verstande dat allereerst tot de loting worden toegelaten:

  • a.

   gegadigden die bij voortduring daadwerkelijk als standwerker optreden en waarvan het voor verkoop aan te bieden artikel een demonstratie- artikel is.

   Dat nadien tot de tweede loting zal worden toegelaten:

  • b.

   gegadigden die bij voortduring daadwerkelijk als standwerker optreden, maar waarvan het voor verkoop aan te bieden artikel geen demonstratie- artikel is

   en

  • c.

   gegadigden, als bedoeld in vierde lid, die bij voortduring daadwerkelijk als standwerker optreden en waarvan het voor verkoop aan te bieden artikel - ondanks zijn boventallig karakter - wel een verrijking oplevert van het aanbod op de markt.

 • 6. B & W stellen het per marktdag maximum aantal te bezetten standwerkers plaatsen per artikel vast op één.

 • 7. Een standwerker mag slechts één artikel voeren. Dit artikel mag niet bestaan uit verschillende maatvoeringen/gewichten.

 • 8. Bederfelijk waar, alsmede gesaelde voedingswaren worden niet als standwerker- artikelen toegelaten.

 • 9. Een standwerker mag de aan hem toegewezen plaats niet samen met een ander benutten, waaronder mede wordt verstaan dat hij zich niet door een ander mag doen aflossen. Het bovenstaande geldt niet voor degenen bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

 • 10. De marktmeester kan een standwerker, die het bepaalde bij of krachtens de verordening heeft overtreden dan wel zich ten tijde van de loting(en) en/of op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog, telkens voor ten hoogste 4 marktdagen uitsluiten van deelname aan de loting(en).

Artikel 15. Het gebruik van de standwerkerplaats

 • 1. Het is niet toegestaan om op een en de zelfde dag zowel mee te dingen naar een dagplaats als naar een standwerkers plaats.

 • 2. De standwerker die is ingeloot, is verplicht de toegewezen standwerkerplaats gedurende de hele marktdag te bezetten en daarbij een actieve werkhouding aan te nemen, waarbij hij zich duidelijk onderscheidt van een “stille”kramer.

 • 3. De standwerker is verplicht het artikel te voeren dat bij de loting is opgegeven en dient voldoende van dit artikel bij zich te hebben om de gehele marktdag de hem toegewezen standwerkerplaats te benutten.

 • 4. Het gebruik van prijs- en aanduidingskaarten alsmede van weegwerktuigen is niet toegestaan.

Hoofdstuk 5. De jaarmarktvergunning

Artikel 16. Jaarmarktvergunning

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een jaarmarkt wordt gericht aan burgemeester en wethouders en dient schriftelijk plaats te vinden.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

 • 4. Een vergunning wordt verleend voor een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijd en branche.

Artikel 17. Voorwaarden jaarmarktvergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen in de vergunning nadere regels stellen met betrekking tot onder andere:

  • a.

   plaats;

  • b.

   aanvangstijd;

  • c.

   eindtijd;

  • d.

   veiligheidseisen;

  • e.

   overlast voor de omgeving;

  • f.

   het marktterrein;

  • g.

   situering van de marktkramen;

  • h.

   eisen aan de marktondernemers;

  • i.

   wettelijke eisen die in acht moeten worden genomen.

 • 2. De vergunninghouder zorgt er voor dat het verkoopmateriaal en het assortiment er verzorgd uitzien en passen in de omgeving. De marktzeilen moeten vervaardigd zijn van katoen of nylon. De te verkopen artikelen moeten passen binnen de aard van de markt waarvoor de vergunning is aangevraagd.

 • 3. De wijze van uitstallen, de uitstraling van de kraam en de omgeving van de kraam dienen er verzorgd uit te zien.

 • 4. Zelfbouw wordt niet toegelaten op de markt. Verkoopwagens worden niet in carré-opstelling geplaatst. Verkoopwagens mogen alleen geplaatst worden op locaties waar sprake is van een “achterkant” van de markt. Marktkramen dienen een transparant karakter te hebben, zodat de achterliggende ondernemingen zichtbaar blijven.

 • 5. De vergunninghouder dient zich te houden aan de nadere voorschriften die in de beschikking worden vermeld.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend van de bekendmaking.

Artikel 19. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2018.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst
De burgemeester,
drs. H.B. Eenhoorn

Toelichting Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In artikel 1 worden begripsomschrijvingen gegeven. Er is aangesloten bij de verordening. Een aantal begrippen komt uitsluitend voor in de nadere regels, zodat hiervoor een omschrijving gegeven dient te worden.

Artikel 2. Geluidsapparatuur

Er dient voorkomen te worden dat door gebruik te maken van geluidsapparatuur overlast voor omwonenden of overigens voor de omgeving ontstaat. Niet elke marktkoopman maakt gebruik van dergelijke apparatuur. Het opnemen van een standaardvoorschrift in de standplaatsvergunning is in het kader van het voorkomen van overbodige voorschriften niet wenselijk.

Door in de nadere regels een bepaling op te nemen wordt in voorkomende gevallen het gebruik maken van geluidapparatuur op een (jaar)markt gekoppeld aan een reguliere APV-vergunning. Het toetsingskader is hiermee gelijk aan de overige aanvragen o.g.v. de APV die op dit punt worden ingediend.

Artikel 3. Vereisten voor het verkrijgen van een vaste standplaats

Toelichting op artikel 3.3

Voor de markt op dinsdag is gekozen voor het thema biologisch. Het biologische thema houdt in dat de te verkopen waar aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

 • ·

  Keurmerk: het voeren van een keurmerk (Eko, Demeter of Eu biologisch logo) op de te verkopen producten is wenselijk, maar niet voor elke branche beschikbaar. Dit wordt gevraagd van de branches: AGF, zuivel, brood, vlees en droogwaren.

 • ·

  Duurzame productie: de artikelen die aangeboden worden op de markt dienen duurzaam geproduceerd te zijn. Dat wil zeggen dat ze van een herwinbare grondstof gemaakt worden, dat ze diervriendelijk geproduceerd zijn en op een mensvriendelijke en rechtvaardige wijze tegen redelijke betaling. Er worden veelal geen bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest gebruikt. Hierdoor wordt de milieubelasting bewaakt. Een groot aantal keurmerken is in zwang en geven allen garanties voor duurzaamheid.

 • ·

  Kleinschaligheid: kenmerk van veel kooplieden die de huidige markt bezetten is dat de producten kleinschalig worden geproduceerd. Deze kleinschalige productie biedt enige garantie voor de milieuvriendelijke productiewijze en kan daarom als voorwaarde dienen.

 • ·

  Uniciteit: veel producten met een biologisch karakter hebben door de kleinschalige productiemethode een uniek voorkomen. Het heeft een mate van bijzonderheid, is nog niet overal en algemeen aanwezig op de markt. De producten worden dermate beperkt geproduceerd dat ze door de consument als uniek worden aangemerkt. Deze producten zijn doorgaans niet verkrijgbaar bij grote winkelketens zoals elders in het Stadshart vertegenwoordigd zijn.

De eerste en de tweede voorwaarde vormen een eis voor alle branches waarvoor een keurmerk beschikbaar is. Het derde en vierde kenmerk zijn aanvullende kenmerken die dienst kunnen doen als het kenmerk duurzaam moeilijk is vast te stellen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle aangeboden branches in dit Uitvoeringsbesluit kunnen worden vastgelegd. De markt voor biologische en duurzame artikelen is enorm in beweging en vernieuwt zich voortdurend.

Door artikel 3.4 op te nemen wordt voorkomen dat er meerdere standplaatsen ingenomen worden op één en de zelfde markt, dit ter bescherming van de andere marktondernemers. Het is wel toegestaan om 1 standplaats in te nemen op meerdere markten.

Artikel 5. Toewijzing vaste standplaatsvergunningen

Door artikel 5.6 op te nemen creëert het college de mogelijkheid om af te wijken van de bepaling om standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen.

Uit de Toekomstvisie Markt Amstelveen is namelijk het voornemen ontstaan om de groep marktondernemers die al jaren als vaste meeloper op de lijst staat een juridische status te bieden in de vorm van een vergunning voor bepaalde tijd.

Artikel 5A. Verplichting tot innemen standplaats en vervangers

De vervanger is een nieuw aspect in het Uitvoeringsbesluit. Vaste vergunninghouders kunnen hiermee hun bedrijfsvoering efficiënter maken en zijn niet meer gedwongen elke week zelf de standplaats in te nemen. Uit de Toekomstvisie Markt Amstelveen is gebleken dat hier behoefte aan bestaat.

Om misbruik (handel in vergunningen) en kwaliteitsverlies op de markt te voorkomen zijn in dit artikel en in artikel 5B extra waarborgen opgenomen:

 • 1.

  vervanging mag voor slechts 50 % van het aantal (werkbare) weken in een kalenderjaar.

 • 2.

  de vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor zijn materiaal. Om verhuur tegen te gaan moet de vervanger onder de naam van de vergunninghouder werken.

 • 3.

  de vervanger moet in loondienst zijn van de vergunninghouder.

Artikel 7. Verhindering en vervanging

Verhindering en vervanging wordt geregeld in artikel 7. Ter voorkoming van het innemen van de standplaats door anderen dan de vergunninghouder en het reguleren van de sancties voor het niet innemen van de plaats zonder goede redenen zijn criteria aangegeven. Daarnaast wordt aangegeven wat een koopman dient te doen bij verhindering.

Artikel 5B. Het aantal keren innemen van een vaste standplaats

In dit artikel is het aantal weken opgenomen dat de vergunninghouder de standplaats dient in te nemen. Er is gekozen voor 46 weken, omdat op deze wijze sprake is van een totaal van 30 vrije dagen (6 weken), vergelijkbaar met een gemiddelde werkzame persoon in Nederland.

Artikel 8. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

De ondernemers die een vaste standplaats op de markt innemen zijn veelal familiebedrijven. Een standplaats is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een gevolg hiervan is dat indien bijvoorbeeld een vader de bedrijfsactiviteiten beëindigt de zoon de standplaats niet kan overnemen. Met deze bepaling wordt ruimte gemaakt om in bepaalde gevallen een overname door echtgenoot/partner, kind of werknemer van het bedrijf mogelijk te maken. Uit de Toekomstvisie Markt Amstelveen is naar voren gekomen dat een leeftijdseis voor het kunnen overschrijven van de vergunning op een opvolger niet meer van deze tijd is. De leeftijdsgrens van 55 jaar wordt in artikel 8.4 van het Uitvoeringsbesluit geschrapt.

Artikel 9. Inschrijving op de anciënniteitenlijst

Met deze bepaling wordt een overzicht gegenereerd waarbij marktkooplui op volgorde van anciënniteit voor een andere standplaats (zgn. plaatsverbetering) in aanmerking kunnen komen.

Artikel 10. Inschrijving op de meeloperslijst

Voor marktstandplaatsen is het gebruikelijk een lijst aan te houden waarop kandidaten voor een dagplaats (zgn. meelopers) staan ingeschreven. Deze personen zijn tevens potentiële kandidaten voor een vaste standplaats. In het onderhavige artikel is bepaald welke criteria gelden voor een plaats op de meeloperslijst en welke informatie op de lijst wordt vermeld.

Artikel 12. Volgorde toewijzing vaste standplaats

Voor een vrijkomende vaste standplaats kunnen meerdere belangstellenden zijn. In dit artikel wordt de volgorde aangegeven waarin deze aan de daarvoor in aanmerking komende personen wordt aangeboden. Voorts wordt bepaald, dat weigering van de standplaats door een meeloper tevens een verplaatsing naar de laatste plaats van de meeloperslijst zal inhouden. Hiermee wordt voorkomen dat een meeloper de aangeboden plaats niet als vaste standplaats wil innemen omdat deze minder aantrekkelijk is.

In eerste instantie wordt de volgorde bepaald door het anciënniteitbeginsel: vaste standplaatsvergunninghouders met de hoogste anciënniteit ongeacht de branche gaan voor (lid1). Ten behoeve van standplaatsen met een specifiek branche, aangewezen in het Standplaatsenplan, geldt het anciënniteitprincipe maar dan beperkt binnen de zelfde branche (lid 3). 

In afwijking van het bovenstaande kunnen de burgemeerster en wethouders in het belang van een evenwichtige spreiding op de markt een andere branche aanwijzen (lid 4).  

Lid 3. Toelichting

Indien een standplaats in het Standplaatsenplan is aangewezen voor een specifieke branche, zal bij het vrijkomen van deze standplaats een zelfde branche terug komen. Het anciënniteit principe is hier in eerste instantie van toepassing d.w.z. een ondernemer uit diezelfde branche met de oudste rechten op de markt komt in aanmerking voor deze plek. Indien er vanuit de markt door ondernemers geen belangstelling bestaat, zal een ondernemer met die zelfde branche van buitenaf worden aangetrokken.

Op dit moment zijn volgende branches specifiek aangewezen in het Standplaatsenplan: viswaren, voedingswaren die bestemd zijn voor bakken en braden en voedingswaren met flexibele bakplaatsen.

Artikel 14. Verkrijgen van een standwerkerplaats

Naast vaste standplaatshouders en meelopers op de markten worden standwerkers onderscheiden. In dit artikel zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een standwerkersplaats wordt uitgegeven, wie hiervoor in aanmerking komt en hoe toewijzing zal plaatsvinden.

Lid 4. Toelichting

Door het onbeperkt toelaten van standwerkers met artikelen die tot boventalligheid leiden wordt de evenwichtigheid in het aanbod van artikelen verstoord.

In het Branchebesluit gemeente Amstelveen, dat van toepassing is op de vaste standplaatshouders en meelopers, is daarom per branche een maximum vastgesteld, waarbij in de afweging is gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod van waren.

Voorbeelden van artikelen die op de markt boventallig aanwezig zijn:

 • ·

  Dames en heren bovenkleding

 • ·

  Kleding accessoires

 • ·

  Correctie onderkleding

 • ·

  Shawls

 • ·

  Lederwaren waaronder tassen , leren riemen, handschoenen en mutsen

 • ·

  Zonnebrillen

 • ·

  Schoenen, slippers

Dit artikellid biedt standwerkers nog wel enige ruimte boventallige artikelen te voeren, mits die artikelen zich op een dermate wijze onderscheiden, welke tot een verrijking van het aanbod op de markt leidt. Deze groep standwerkers mag pas meedoen in de 2de lotingsronde.

Lid 5. Toelichting

Standwerkers met een demonstratie- artikel hebben voorrang en doen mee in de eerste lotingsronde. Het is dan ook de bedoeling dat er met het aangeboden artikel een demonstratie kan worden verzorgd.

De tweede loting is bedoeld voor standwerkers die geen demonstratie- artikel voeren en de standwerkers die ondanks hun boventallige artikelen niet uitgesloten zijn van de loting, omdat die artikelen een verrijking opleveren van het aanbod op de markt.

Lid 6. Toelichting

Met dit artikel wordt geregeld dat de geplaatste standwerkers enigszins tegen concurrentie worden beschermd. De geplaatste standwerker heeft op een marktdag geen concurrentie van andere standwerkers met een en hetzelfde product.

Lid 8. Toelichting

Hiermee wordt voorkomen dat een standwerker, indien niet geplaatst in de loting, de handel weg zou moeten gooien. Bederfelijk waar kan alleen vanaf een vaste standplaats worden verkocht. Voorbeelden van bederfelijk waar zijn vis- en vleeswaren, kaas- en zuivel producten en groenten- en fruitwaren.

Lid 10. Toelichting

Met dit artikel wordt geregeld dat de marktmeester (repeterend) handhavend kan optreden tegen misdragingen van standwerkers. Bij elk nieuw incident met een standwerker kan de marktmeester hem telkens maximaal 4 marktdagen uitsluiten.

Artikel 15. Het gebruik van de standwerkersplaats

Lid 1. Toelichting

Dit lid moet voorkomen dat een koopman die bij het verdelen van de dagplaatsen geen dagplaats krijgt toegewezen, alsnog meedingt naar een standwerkerplaats.

Lid 2. Toelichting

Een standwerker onderscheidt zich onder andere van de vaste standplaatshouder door het aanbieden van een zogenaamd demonstratie- artikel. Het is dan ook de bedoeling dat er met het aangeboden artikel een demonstratie kan worden verzorgd.