Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee

Geldend van 18-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het ten behoeve van de uitvoering van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 wenselijk is beleidsregels vast te stellen;

gelet op artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten:

vast te stellen de Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Reikwijdte

De steekproefsgewijze controle voor subsidies tot en met € 25.000 is van toepassing op alle door de burgemeester en wethouders in het kader van artikel 7 van de Asv verleende subsidies, welke tot en met een bedrag van € 25.000,- zijn verleend.

Artikel 2 Percentage

Na afloop van het boekjaar wordt aan een gedeelte van de gesubsidieerde instellingen, vallende onder de steekproef, achteraf verantwoording gevraagd. Het aantal instellingen waaraan verantwoording wordt gevraagd wordt als volgt bepaald: 10% van het totaalbedrag dat gesubsidieerd is aan de gesubsidieerde instellingen in het kader van artikel 1.

Artikel 3 Uitvoering

  • 1. Door middel van loting wordt bepaald welke instellingen een verantwoording moeten indienen.

  • 2. De loting wordt verricht door een van de medewerkers van het team Control en gebeurt onder toezicht van de Concerncontroller of diens vervanger. De namen van de geselecteerde instellingen worden op een formulier gezet, dat door de uitvoerder en de toezichthouder wordt ondertekend.

  • 3. De loting vindt uiterlijk op 1 april plaats van het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording dient te worden afgelegd.

  • 4. Per brief worden de geselecteerde instellingen verzocht verantwoording af te leggen over de verleende subsidie.

  • 5. De steekproefsgewijze controle beperkt zich tot een controle op de rechtmatige besteding van de verleende subsidie.

Artikel 4 Intrekking oude beleidsregel

De Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot € 12.500,- Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op subsidies die betrekking hebben op het subsidiejaar 2017.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018 door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman