Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent de openstelling van een aanvraagperiode ten behoeve van de realisatie en distributie van een filmproductie Openstellingsbesluit Waddenfilm

Geldend van 29-11-2016 t/m heden

Intitulé

Aanvraagronde Waddenfilm 2016

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op artikel 1.8 van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014,

besluit het navolgende Openstellingsbesluit vast te stellen:

Aanvraagronde Waddenfilm 2016

Het Waddenfonds wil stimuleren dat een breed (internationaal) publiek kennis kan maken met de vele gezichten van het wad. Daarvoor kiest het Waddenfonds voor één filmproductie (documentaire/non fictie) 1 waarmee een breed (internationaal) publiek in bioscopen en andere media het wad kan ervaren en die de uitzonderlijke kwaliteiten van het Waddengebied laat zien. Ook als men er nog niet is geweest moet voelbaar zijn welke intrigerende spanningen er zich afspelen in het gebied. Wat gebeurt er in het wad? Wat is de taal van het wad? Wat betekent dat voor de bewoners van het gebied?

De Waddenfilm is een samenwerking van het Waddenfonds en het Filmfonds 2 . De uitvoering is door het dagelijks bestuur opgedragen aan het Filmfonds 3 .

WIE KOMT IN AANMERKING?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste twee (lange) filmproducties met een bioscoopuitbreng of landelijke televisie-uitzending in Nederland.

BIJDRAGE 

Binnen dit samenwerkingsproject wordt maximaal één filmproductie geselecteerd voor realisering. De bijdrage wordt verleend in de vorm van een subsidie tot maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten, met een terugbetalingsverplichting aan het Waddenfonds. Voor de verlening van het krediet voor productie en distributie wordt door het Waddenfonds maximaal € 800.000 beschikbaar gesteld. Er geldt met betrekking tot de subsidiabele kosten geen drempelbedrag.

VOORWAARDEN

 • het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden;

 • ten behoeve van de distributie dient het cross mediaal marketing- en distributieplan met bijbehorende marketing- & distributiebegroting en onderliggende garanties omtrent de theatrical en non theatrical release van zodanige kwaliteit te zijn, dat er sprake is van een haalbare, doordachte en realistische publieksbenadering op basis waarvan de filmproductie nationaal en internationaal een optimaal bereik zal hebben (met name toeristen uit Amerika en Azië met bijzondere interesse voor de natuur en werelderfgoed).

 • het project heeft een minimale lengte van 70 minuten;

 • de filmproductie is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop;

 • de filmproductie maakt het mogelijk om op efficiënte wijze in meerdere taalgebieden te worden gedistribueerd (met ondertiteling en/of voice-over);

 • eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn;

 • de filmproductie waarvoor een bijdrage wordt gevraagd is ten tijde van de subsidieverlening niet reeds geheel of gedeeltelijk in de openbaarheid gebracht èn de subsidie dient niet ter dekking van kosten die zijn gemaakt in de periode gelegen voor het besluit tot subsidieverlening;

 • in 2018 kan de filmproductie – of belangrijke elementen ervan – worden getoond en ingezet in samenhang met Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

WANNEER KAN SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?

Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 6 januari 2017 tot 17.00 uur worden ingediend.

PROCEDURE

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het Filmfonds en leden die zijn aangewezen door het Waddenfonds.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visualiteit;

 • de mate waarin de wisselwerking in de natuurlijke dynamiek wordt getoond, inclusief de manieren waarop de mensen daarmee omgaan;

 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de regisseur en de producent;

 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder ook de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;  

 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners en daarmee het potentiële bereik van de filmproductie;

 • de filmproductie draagt bij aan:

 • het vergroten van het bewustzijn van uniciteit en betekenis van de Waddenzee als werelderfgoed en;

 • het vergroten van de bekendheid van het waddengebied als intergetijdengebied waar gemeenschappen al eeuwenlang in leven en gebruik van maken.

   

Na een eerste selectie wordt een aantal aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren.

SUBSIDIE AANVRAGEN

Aanvragen kan vanaf 14 december 2016 door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. 

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Let op: dit kan enkele dagen duren. Vraag dit dus tijdig aan.

WELKE REGELGEVING IS VAN TOEPASSING?

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van onderstaande regelingen en het protocol prevaleert.

Op de subsidieverstrekking zijn, naast de Subsidieverordening Waddenfonds 2014, de navolgende reglementen en het desbetreffende protocol van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film van toepassing:

 • >

  Reglementen:

  • Huishoudelijk Reglement;

  • Algemeen Reglement;

  • Deelreglement Realisering;

  • Deelreglement Distributie.

 • >

  Protocol:

  • Financieel & Productioneel Protocol.

VERHOUDING TOEPASSELIJKE REGELGEVING

Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014, zijn de artikelen 3.6 en 4.3 tot en met 4.6 niet van toepassing op subsidies waarbij een aanspraak op financiële middelen wordt verstrekt in de vorm van een krediet.

Ingevolge artikel 2.1, tweede lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014, kan het dagelijks bestuur, met het oog op een doelmatige subsidieverstrekking, overige bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten. Gelet op het specifieke karakter van de subsidiabele activiteit vindt het dagelijks bestuur het doelmatig om voormelde reglementen en het desbetreffende protocol van de Stichting Nederlandse Fonds voor de Film op de subsidieverstrekking van overeenkomstige toepassing te laten zijn. Daarom worden de navolgende bepalingen van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 buiten toepassing gelaten:

 • >

  Hoofdstuk 3 Subsidieverlening:

  • artikel 3.1, m.u.v. eerste lid, eerste volzin (Het indienen van een aanvraag);

  • artikel 3.2 (Ontvangst van de aanvraag);

  • artikel 3.3 (Beslistermijn);

  • artikel 3.5, eerste lid, m.u.v. onderdelen a, b, h, i en l (Algemeen beoordelingskader);

  • artikel 3.9 (Meldings- en mededelingsplicht);

  • artikel 3.11 (Administratieve verplichtingen).

 • >

  Hoofdstuk 4 Subsidievaststelling:

  • artikel 4.1 (Aanvraag tot vaststelling);

  • artikel 4.2 (Beslistermijn);

  • artikel 4.7 (Controleverklaring accountant);

  • artikel 4.8 (Onderzoek naleving verplichtingen);

  • artikel 4.9 (Afwijkende verantwoordingsprocedure).

CONTACT

Filmfonds: Monica Wissing - projectbegeleider

Waddenfonds: Johan van der Wal - programmamanager


Noot
1

Een cinematografisch werk in het genre non-fictie of natuurfilm geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl.

Noot
2

Stichting Nederlands Fonds voor de Film.

Noot
3

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfilm.