Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds houdende regels omtrent de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond Openstellingstelling Waddenfonds 2016 / nr. 02

Geldend van 07-04-2017 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 8 september 2016, kenmerk 2016 / nr. 02, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond. (Openstellingsbesluit Waddenfonds 2016 / nr. 02)

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds, gelet op artikel 1.8 van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014, besluit het navolgende Openstellingsbesluit vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit Openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

Subsidieverordening: De Subsidieverordening Waddenfonds 2014;

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Jaarprogramma: Het Jaarprogramma Waddenfonds 2016;

Kernkwaliteiten: De kernkwaliteiten van het Waddengebied zijn cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle elementen, natuurlijke dynamiek, rust, ruimte, duisternis, landschap en vergezichten.

Artikel 1.2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 7.000.000,-.

Artikel 1.3 Kring van aanvragers

 • 1. De volgende partijen worden uitgesloten van subsidieaanvragen:

  • ·

   Het Rijk

  • ·

   De provincies

 • 2. Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 1.4 Binnen welke periode kan subsidie worden aangevraagd?

Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 tot 12:00 uur bij het Waddenfonds (mailto:info@waddenfonds.nl of Ruiterskwartier 121A, 8911 BS Leeuwarden).

Artikel 1.5 Hoe worden de beschikbare middelen verdeeld?

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking. Een voor subsidie in aanmerking komende aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate die meer voldoet aan de criteria van artikel 2.2, tweede lid. Aanvragen met minder dan 70 punten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.6 Is er een financiële drempel om voor subsidie in aanmerking te komen?

Een aanvraag komt alleen voor subsidie in aanmerking als de subsidiabele projectkosten ten minste € 200.000,- bedragen.

Artikel 1.7 Beoordelingskader

Een aanvraag wordt getoetst aan:

 • a.

  het beoordelingskader zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van dit Openstellingsbesluit;

 • b.

  het bepaalde in artikel 3.5 van de subsidieverordening;

 • c.

  het bepaalde in hoofdstuk 5 van de subsidieverordening (hoofdstuk 5.1, 5.2 en 5.5.);

 • d.

  het Jaarprogramma.

Artikel 1.8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor activiteiten, die naar het oordeel van het dagelijks bestuur geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, eerste lid, VWEU, bedraagt niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie voor activiteiten gericht op instandhouding van landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren (cultureel erfgoed, zowel bouwwerken en landschapselementen) en activiteiten gericht op infrastructurele voorzieningen, die naar het oordeel van het dagelijks bestuur geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, eerste lid, VWEU, niet meer dan 30% van de subsidiabele kosten.

 • 3. De subsidie wordt berekend met toepassing van artikel 1.8 van dit Openstellingsbesluit en de artikelen 1.9, 1.10 en hoofdstuk 5 van de subsidieverordening.

 • 4. Het subsidiepercentage of subsidiebedrag wordt naar beneden bijgesteld indien:

  • a.

   er sprake is van overfinanciering;

  • b.

   subsidie het tekort op de onrendabele top overstijgt.

 • 5. De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000,- per aanvraag.

Artikel 1.9 Mogelijkheid opvragen informatie

Het Waddenfonds kan de aanvrager verzoeken nadere gegevens en bescheiden te verstrekken, indien zij deze voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk acht. De aanvrager dient de aanvullende informatie binnen twee weken nadat hierom is verzocht, te verstrekken.

Hoofdstuk 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Thema Duurzame recreatie en toerisme in combinatie met elementen van Thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling;

Artikel 2.1 Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd?

Maatregelen ter verbetering van het toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied, gericht op meer verblijfsuren en bestedingen van toeristen en recreanten, waarbij de beleving en zichtbaarheid van de kernkwaliteiten van het gebied worden versterkt.

Daartoe bevatten aanvragen elementen van de themalijn ‘Bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed en/of educatie of voorlichting’ van het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie & landschapsontwikkeling.

In het bijzonder omvat het project derhalve ook:

 • ·

  activiteiten ter verbetering van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het landschap, en/of

 • ·

  activiteiten gericht op het herstel van cultuurhistorische bouwwerken of herstel en ontwikkeling van landschapselementen, en/of

 • ·

  activiteiten gericht op landschapsontwikkeling en ‐herstel, en/of

 • ·

  activiteiten gericht op educatie en voorlichting over (de uniciteit, kwetsbaarheid en internationale betekenis van de natuur-en landschapswaarden van) het waddengebied.

Artikel 2.2 Specifiek beoordelingskader

 • 1. Voor subsidieverstrekking gelden de volgende vereisten:

  • a)

   De subsidieaanvraag omvat tenminste:

   • ·

    Aanvraagformulier;

   • ·

    Projectplan (zie toelichting voor kwaliteitseisen);

   • ·

    Begroting;

   • ·

    Exploitatieplan;

   • ·

    Businesscase (zie toelichting voor kwaliteitseisen);

  • b)

   In de financieringsopzet van het project is tenminste een private bijdrage opgenomen;

  • c)

   Het project betreft concrete investeringen. Haalbaarheidsstudies of -onderzoeken zijn uitgesloten;

  • d)

   Projecten op de Waddeneilanden zijn geheel of gedeeltelijk gericht op duurzame verbetering van het toeristisch-recreatief aanbod in het toeristisch laagseizoen (november tot en met april) in termen van extra toeristen en/of nieuwe doelgroepen;

  • e)

   Het project bevat ondersteunende elementen uit het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling (zie hiervoor ook artikel 2.1);

  • f)

   Cultuurhistorische bouwwerken dienen monumentaal (als zodanig vermeld op provinciale of gemeentelijke inventarisatielijsten) te zijn. Rijksmonumenten komen niet in aanmerking voor subsidie;

  • g)

   Als er sprake is van herstel van cultuurhistorische bouwwerken moeten die na afronding een publieksfunctie hebben of voor het publiek toegankelijk zijn;

  • h)

   Indien als onderdeel van het project landschapselementen worden ontwikkeld of hersteld dan dienen die onderdeel te zijn van waardevolle landschappelijke patronen of structuren.

 • 2. Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van de volgende criteria (met per criterium het maximaal aantal toe te kennen punten):

  • a)

   De toegevoegde waarde op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in verhouding tot de gevraagde subsidiebijdrage (20 pnt);

  • b)

   De mate waarin het project een bovenlokaal effect heeft (15 pnt);

  • c)

   De mate waarin wordt bijgedragen aan behoud/herstel van de kernkwaliteiten van het Waddengebied en / of de versterking van de beleefbaarheid ervan (20 pnt);

  • d)

   De mate waarin het project aan andere hoofddoelen van het Waddenfonds bijdraagt (10 pnt);

  • e)

   De kwaliteit van de business case (20 pnt);

  • f)

   De mate van samenwerking en/of afstemming met één of meerdere relevante partijen (15 pnt).

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingstelling Waddenfonds 2016 / nr. 02 en

treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Leeuwarden, 8 september 2016
H. Staghouwer, voorzitter
D. Hamhuis, wnd. secretaris