Subsidieverordening Oud Papier 2006

Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Intitulé

DE VERORDENING

De raad van de gemeente Zandvoort:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2006, nr. 2006/405;

gelet op de overwegingen van de commissie Planning en Control van 2 februari 2006;

overwegende, dat door in de gemeente Zandvoort gevestigde scholen, instellingen met een sociaal of cultureel doel en sportverenigingen oud papier wordt ingezameld; dat in het belang van de gescheiden inzameling van afvalstoffen met het oog op hergebruik en ter beperking van de afvalstoffenstroom, stimulering van de gescheiden inzameling van oud papier een hoge prioriteit geniet;

dat gebleken is dat de continuïteit van de gescheiden inzameling van oud papier door bedoelde scholen, instellingen en sportverenigingen in gevaar komt bij een lage of negatieve marktprijs voor oud papier;

dat permanent gescheiden inzameling van oud papier in grote mate kan worden gewaarborgd door het toekennen van een subsidie;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, afdeling 4.2 van de Awb en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening;

besluit de volgende verordening, inclusief toelichting, vast te stellen:

Subsidieverordening Oud Papier 2006.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad van Zandvoort.

NORMSTELLING

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor de inzameling van oud papier en karton.

 • 2. Alleen de in Zandvoort gevestigde verenigingen, instellingen, scholen en kerken, zonder winstoogmerk, die oud papier en karton inzamelen komen in aanmerking voor subsidie.

 • 3. Subsidie wordt alleen verstrekt voor zover het oud papier en karton betreft dat vrijkomt in huishoudens binnen het grondgebied van de gemeente Zandvoort.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1. Verenigingen, instellingen en dergelijke als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dienen zich, wanneer zij in aanmerking willen komen voor subsidie voor het verzamelen van oud papier en karton, schriftelijk bij het college aan te melden.

 • 2. De subsidie wordt telkens berekend over één kalenderjaar.

 • 3. De aanvraag dient uiterlijk binnen één kwartaal na het verstrijken van het jaar waarin het oud papier werd verzameld, te worden ingediend.

 • 4. Bij het verzoek tot uitbetaling van de subsidie dienen door een erkend oud papierhandelaar ondertekende weegbriefjes te worden toegevoegd.

 • 5. Het college kan nadere regels stellen aan het verzamelen en verhandelen van oud papier en karton. Deze nadere regels kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze en het tijdstip waarop, alsmede het gedeelte van de gemeente, waarbinnen het verzamelen van oud papier en karton plaatsvindt.

Artikel 4 Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt 3 eurocent per kilogram ingezameld oud papier en karton, ongeacht de opbrengst van het oud papier. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt door het college vastgesteld.

 • 2. Indien de opbrengst van oud papier en karton op jaarbasis hoger is dan de door gemeente gemaakte kosten met betrekking tot oud papier en karton inzameling, dan ontvangen de verenigingen en instellingen een extra vergoeding. De extra vergoeding wordt bepaald aan de hand van de door de vereniging of instelling ingezamelde hoeveelheden over het betreffende jaar.

Artikel 5 Subsidievaststelling en betaling

 • 1. Het college kan een bedrijf of instantie aanwijzen, die belast is met de betaling van de subsidie.

 • 2. Uitbetaling van de subsidie vindt jaarlijks plaats, uiterlijk zes maanden na het betreffende jaar.

Artikel 6 Weigering subsidie

 • 1. Het college kan, indien niet wordt voldaan aan het gestelde in deze verordening of ingeval onjuiste gegevens worden verstrekt dan wel misbruik wordt gemaakt van de faciliteiten die deze verordening biedt, de toekenning van een subsidie te weigeren.

 • 2. Ten onrechte uitgekeerde subsidie dient te worden terugbetaald.

Artikel 7 Overige bepalingen

Het college is bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 8 Overgangsrecht

Aanvragen die worden gedaan na 1 januari 2006 en betrekking hebben op de inzameling van oud papier en karton gedurende het jaar 2005, worden beoordeeld met toepassing van de Subsidieverordening Oud Papier 2006

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

De “Verordening subsidieregeling oud papier” vastgesteld bij raadsbesluit van 31 augustus 1993 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2006.

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Oud Papier 2006”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2006.

De griffier
De voorzitter

TOELICHTING OP DE VERORDENING

ALGEMEEN

De afdeling Reiniging en Groen van de gemeente Zandvoort zamelt het oud papier en karton voor een groot gedeelte in middels brengvoorzieningen (256 ton/2004) en kent daarnaast een inzameling met behulp van scholen, instellingen en verenigingen waar burgers het oud papier en karton kunnen brengen. (158 ton/2004).

In beide gevallen is er binnen de gemeente Zandvoort dus sprake van een brengvoorziening, en niet van een actief stimulerend haalprogramma.

Met deze vorm van inzameling wordt er naar gestreefd de landelijk vastgestelde doelstelling van het gescheiden inzamelen van oud papier en karton te behalen

Er is geen sprake van een harde, afrekenbare doelstelling. Gemeenten worden gevraagd hun uiterste best te doen de komende jaren om de eigen doelstelling voor restafval en bronscheiding te halen.

In deze verordening worden de wettelijke voorschriften voor subsidiering van deze inzameling vastgelegd. Door het vaststellen van een hoger subsidiebedrag per kilo wil het college het gescheiden inzamelen van oud papier en karton een extra impuls geven.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Dit artikel is bedoeld om commerciële instellingen uit te sluiten. Ook personeelsverenigingen die een directe relatie hebben met een bedrijf komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 3, lid 3

Door achteraf subsidie te verlenen, wordt overbodige correspondentie en onnodige regelgeving vermeden. Voorheen moest er op voorhand een verzoek tot subsidieverlening worden ingediend waarna op een later tijdstip dezelfde gegevens moesten worden overlegd met aanvulling van de ingezamelde tonnages.

Artikel 4, lid 2

Deze extra subsidie heeft alleen betrekking op het ingezamelde papier door de verenigingen en instellingen. De kosten en inkomsten van de gemeentelijke papierinzameling door middel van ondergrondse en bovengrondse wijkcontainers blijven hierbij buiten beschouwing.

Artikel 8

Deze subsidieregeling is bedoeld om de in Zandvoort gevestigde verenigingen, instellingen, scholen en kerken, zonder winstoogmerk te stimuleren om papier en karton in te zamelen. De regeling uit deze verordening levert meer resultaat op voor de deelnemers dan de vorige verordening.