Regeling houdende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de klachtenadviescommissie

Geldend van 04-03-2016 t/m heden

Intitulé

Regeling houdende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de klachtenadviescommissie

De gemeenteraad van Aalsmeer besluit vast te stellen de volgende Regeling houdende de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de klachtenadviescommissie onder gelijktijdige intrekking van de Verordening behandeling klaagschriften Aalsmeer 2001.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  klachtenadviescommissie: de klachtenadviescommissie als bedoeld in artikel 2;

 • -

  bestuursorgaan:

  • 1.

   de raad;

  • 2.

   de commissies, voor zover het aan hun opgedragen uitvoeringstaken betreft;

  • 3.

   de burgemeester.

 • -

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  klacht: een klacht als bedoeld in Hoofdstuk 9 van de wet;

 • -

  klaagschrift: een schriftelijk klacht;

 • -

  klager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een klaagschrift heeft ingediend;

 • -

  voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 4;

 • -

  plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in artikel 3, lid 2;

 • -

  secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • -

  plaatsvervangend secretaris: de plaatsvervangend secretaris als bedoeld in artikel 5, lid 2;

 • -

  verslag: het verslag als bedoeld in artikel 9:10, lid 3 van de wet.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een klachtenadviescommissie.

 • 2. De klachtenadviescommissie is belast met de behandeling van en de advisering over klaagschriften.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De klachtencommissie bestaat uit één extern lid, te weten de voorzitter.

 • 2. Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter treedt de plaatsvervanger in zijn plaats.

 • 3. De bepalingen in deze regeling die van toepassing zijn op de voorzitter, zijn tevens van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1. De voorzitter wordt op voorstel van het college van burgemeester en wethouders door de raad benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2. De voorzitter mag geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Aalsmeer.

 • 3. De voorzitter kan op ieder moment ontslag nemen. Hiervan doet hij schriftelijk mededeling aan het college.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. De secretaris van de klachtenadviescommissie is een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst tevens een of meer plaatsvervangend secretarissen aan.

Artikel 6 Ingediend klaagschrift

 • 1. Op een ingediend klaagschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het klaagschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de klachtencommissie gesteld.

Artikel 7 Vooronderzoek

De voorzitter of de secretaris in zijn naam is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het klaagschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

Artikel 8 Voorprocedure

 • 1. De voorzitter of de secretaris namens de voorzitter kan het bestuursorgaan en/of degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid stellen om naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet te komen.

 • 2. Indien aan het bepaalde in lid 1 toepassing wordt gegeven, stelt de secretaris het bestuursorgaan en/of degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis onder uitreiking of toezending van een afschrift van het klaagschrift en onder mededeling van het bepaalde in lid 3.

 • 3. Indien aan het bepaalde in lid 1 toepassing wordt gegeven, wordt (de voorbereiding van) de behandeling –onverlet het bepaalde in artikel 9- opgeschort voor maximaal drie weken.

Artikel 9 Geen behandeling

 • 1. Zodra het klaagschrift door de klachtenadviescommissie is ontvangen, gaat de voorzitter na of laat de voorzitter nagaan of de klacht aangemerkt kan of moet worden als een klacht, als bedoeld in artikel 9:8, leden 1 en 2 van de wet.

 • 2. Indien de voorzitter van mening is dat de klacht aangemerkt kan of moet worden als een klacht, bedoeld in artikel 9:8, leden 1 en 2 van de wet, doet hij hiervan gemotiveerd mededeling aan het bestuursorgaan.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord door de klachtenadviescommissie.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 9:10, lid 2 van de wet.

Artikel 11 Uitnodiging hoorzitting

 • 1. De secretaris nodigt de klager en degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, tijdig uit voor de in artikel 10 bedoelde hoorzitting.

 • 2. Bij de uitnodiging van degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift gevoegd indien deze het in de voorprocedure niet heeft ontvangen.

 • 3. De voorzitter kan in overleg met de secretaris, al dan niet op verzoek van (een van) de uitgenodigden, het tijdstip van de zitting wijzigen. De secretaris stelt de uitgenodigden zo spoedig mogelijk van een wijziging in kennis.

Artikel 12 Verslaglegging

 • 1. Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt verder een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die bij het verslag worden gevoegd.

 • 4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 13 Uitbrengen advies

 • 1. De klachtenadviescommissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan waar de gedraging waarover geklaagd wordt aan toegerekend kan worden.

 • 2. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor het in kennis stellen als bedoeld in artikel 9:12, lid 1 van de wet.

 • 3. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter.

 • 4. Het advies wordt onder medezending van het verslag tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan.

 • 5. Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 9:11, lid 1 van de wet, ontoereikend is, verzoekt hij het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen. Een voorstel hiertoe wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan.

 • 6. Van een besluit tot verdaging ontvangen de klager, degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, en de klachtenadviescommissie een afschrift.

Artikel 14 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In bijzondere omstandigheid van een vacature, absenties, de onpartijdigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger in het geding is en het daadwerkelijk functioneren van de klachtenadviescommissie verhindert of dreigt te verhinderen, kan het college van burgemeester en wethouders in afwijking van het bepaalde in artikel 3 een of meer leden benoemen en/of een lid aanwijzen als plaatsvervangend voorzitter. Een dergelijke benoeming en/of aanwijzing geldt voor een daarbij aangegeven, beperkte periode en vindt zo mogelijk na overleg met de voorzitter plaats.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking daags na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling behandeling klaagschriften Aalsmeer 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2014.
De wnd. griffier,
drs. B. Schut
De voorzitter,
drs. J. Vonk-Vedder