Wegsleepverordening gemeente Bernheze 2018

Geldend van 05-04-2018 t/m heden

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018:

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de

Wegsleepverordening gemeente Bernheze 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van alle daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten

Artikel 2 Uitvoering en toezicht

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college draagt het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze

verordening mede op aan door het college aan te wijzen personen.

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle

wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van

de in artikel 1 onder g van het besluit bedoelde soort van wegen en weggedeelten.

Artikel 4 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden.

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Van Eijck Den Bosch, Jagersheuvelstraat 5, 5222 BJ ’s-Hertogenbosch.

2.De burgemeester kan een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval dat een

specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn opgenomen in een bij deze verordening behorende Tarievenlijst.

 • 2. De gemeenteraad kan de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen en bewaren van voertuigen vermeld op de Tarievenlijst, jaarlijks aanpassen op basis van de Consumentenindex (werknemers laag) zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 6

Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 2, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Bernheze 2018”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 15 maart 2018

Jan van den Oever

Griffier

Marieke Moorman

Voorzitter

Bijlage TARIEVENLIJST WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BERNHEZE 2018

Artikel 1 Begrippen

In deze tarievenlijst wordt verstaan onder:

a. Bergingsbedrijf: Van Eijck Groep B.V.

b. Voorrijkosten: kosten die in rekening worden gebracht op het moment dat de opdracht tot wegslepen wordt verstrekt en waarbij ook daadwerkelijk wordt uitgereden door het wegsleepbedrijf.

c. Wegsleepkosten: kosten die worden berekend vanaf het moment dat een medewerker van het wegsleepbedrijf bezig is met het daadwerkelijk wegslepen van het voertuig.

Artikel 2 kosten van wegslepen, bewaren en afgifte

1. De kosten voor het loos uitrijden van het bergingsbedrijf bedragen:

 • 1.

  € 75,- excl. BTW.

 

Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente Bernheze.

Hiervan is sprake wanneer het bergingsbedrijf opdracht krijgt tot het wegslepen van een voertuig, doch geen bergingswerkzaamheden worden verricht.

 

2. De kosten voor een onvolledige berging bedragen:

 

 • 1.

  € 75,- excl. BTW.

 

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

Hiervan is sprake wanneer het bergingsvoertuig op de plaats van de berging is gearriveerd voordat de bestuurder/eigenaar van het weg te slepen voertuig ter plaatse is verschenen en met de bergingswerkzaamheden reeds is begonnen. De bergingswerkzaamheden eindigen op het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig heeft plaatsgenomen om het opgetakelde voertuig over te brengen naar de stallingslocatie.

 

3. De kosten voor volledige berging bedragen:

 

 • 1.

  € 175,- excl. BTW.

 

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

Hiervan is sprake vanaf het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig plaats neemt in het bergingsvoertuig om het getakelde voertuig over te brengen naar het bewaarterrein. De volledige berging eindigt op het moment dat het voertuig is losgekoppeld of gelost is op het bewaarterrein.

 

4. De stallingskosten bedragen:

 

 • 1.

  € 7,50 excl. BTW per dag. Stallingskosten worden berekend na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat.

 •  

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze tarievenlijst kan worden aangehaald als “Tarievenlijst Wegsleepverordening Bernheze 2018”.

 

 • 1.

  Deze tarievenlijst treedt in werking op de dag dat de Wegsleepverordening Bernheze 2018 in werking treedt.

 •  

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 15 maart 2018.

    

Jan van den Oever Marieke Moorman

griffier voorzitter