Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent Parafenbesluit

Geldend van 30-03-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 23 februari 2018 tot vaststelling van de procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering om (Parafenbesluit).

Besluitvorming buiten de vergadering om

Artikel 1 Het parafenbesluit

 • 1. Het dagelijks bestuur kan buiten de vergadering om een besluit nemen (het parafenbesluit).

 • 2. Het besluit en de bijbehorende stukken worden door de secretaris ter parafering aan de leden van het dagelijks bestuur aangeboden.

 • 3. Elk lid van het dagelijks bestuur parafeert het besluit in één van de volgende rubrieken: akkoord, niet akkoord of bespreken en vermeldt de datum van parafering.

 • 4. Een parafenbesluit komt uitsluitend tot stand als:

  • a.

   alle leden hebben geparafeerd;

  • b.

   door geen van de leden is aangegeven dat bespreking van het voorstel in een vergadering gewenst is; en

  • c.

   het voorstel door ten minste twee leden voor akkoord is geparafeerd.

 • 5. Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de laatste datum van parafering.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Leeuwarden, 23 februari 2018
H. Staghouwer, voorzitter
mw. M.E. Walter, secretaris