Incassoreglement Tribuut 2018

Geldend van 28-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Incassoreglement Tribuut 2018

Incassoreglement Tribuut 2018

Incassoreglement Tribuut 2018

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de aan Tribuut deelnemende gemeenten;

BESLUIT

Vast te stellen het volgende reglement met betrekking tot de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 1 Begripsomschrijving

automatische incasso: het afschrijven van een bedrag van het IBAN (International Bank Account Number) van de belastingschuldige ten gunste van Tribuut;

machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging onder opgaaf van het burgerservicenummer van de belastingschuldige aan Tribuut om wegens gemeentelijke belastingen bedragen van zijn IBAN af te schrijven;

invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Deelname aan automatische incasso

 • 1.

  Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingschuldige Tribuut hiertoe gemachtigd hebben.

 • 2.

  De machtiging wordt verstrekt voor onbepaalde tijd en geldt voor de volgende aanslagen:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen;

  • b.

   rioolheffingen;

  • c.

   afvalstoffenheffing;

  • d.

   hondenbelasting;

  • e.

   forensenbelasting;

  • f.

   lijkbezorgingsrechten gemeente Epe, Lochem en Zutphen;

  • g.

   toeristenbelasting gemeente Zutphen;

  • h.

   precariobelasting gemeente Apeldoorn,

  • i.

   marktgeld gemeente Zutphen;

  • j.

   reclamebelasting gemeente Apeldoorn, Voorst, Zutphen;

  • k.

   reinigingsrecht gemeente Voorst.

  • l.

   watertoeristenbelasting gemeente Zutphen

 • 3.

  De invorderingsambtenaar kan deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 4.

  De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 3 Aanvang

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan na ontvangst van de machtiging met ingang van de eerstvolgende incassomogelijkheid.

 • 2.

  Het verstrekken van een machtiging nadat de betaaltermijn inmiddels is verstreken, laat eventuele verschuldigde invorderingskosten onverlet.

Artikel 4 Termijnbedrag

 • 1.

  Aanslagen beneden de € 50 en boven de € 10.000 worden geïncasseerd in één termijn.

 • 2.

  Indien de machtiging wordt verstrekt na het opmaken van het aanslagbiljet, dan sluit de invorderingsambtenaar met het aantal betaaltermijnen zoveel mogelijk aan bij de situatie waarin de machtiging al vóór het opmaken van het aanslagbiljet zou zijn verstrekt.

 • 3.

  Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt het termijnbedrag aangepast in overeenstemming met de nog resterende schuld en het resterende aantal termijnen.

Artikel 5 Tijdstip van afschrijven

 • 1.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de laatste vijf werkdagen van elke maand afgeschreven.

 • 2.

  Het niet nakomen van het eerste lid brengt niet met zich mee dat de automatische incasso onverschuldigd is geweest.

Artikel 6 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt voor het lopende jaar beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso twee maal in het jaar niet succesvol uitgevoerd kan worden;

  • b.

   de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, metterwoon naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

 • 2.

  Een automatische incasso is succesvol uitgevoerd indien het bedrag niet binnen acht weken na de incasso-opdracht is gestorneerd c.q. teruggestort.

 • 3.

  De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso en van het beëindigen ervan.

Artikel 7 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso voor zover mogelijk voortgezet.

 • 2.

  Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 8 Scheiding e.d. en verhuizing

De automatische incasso eindigt niet door echtscheiding, ontbinding van een partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst, het uit elkaar gaan van partners of verhuizing.

Artikel 9 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN moet de belastingschuldige onmiddellijk schriftelijk of elektronisch doorgeven aan de invorderingsambtenaar.

Artikel 10 Terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen acht weken de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn IBAN terug te storten.

Artikel 11 Beëindiging automatische incasso

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige schriftelijk of elektronisch worden beëindigd.

 • 2.

  Indien de belastingschuld na het beëindigen van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de belastingverordeningen.

 • 3.

  Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

 • 4.

  Dit artikel is van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso.

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Machtigingen verstrekt aan de deelnemers aan Tribuut om wegens gemeentelijke belastingen bedragen af te schrijven worden geacht mede te zijn verstrekt aan Tribuut.

 • 2.

  Het Incassoreglement Tribuut 2016, vastgesteld op 4 januari 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 4.

  De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Incassoreglement Tribuut 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.

Epe, 23 februari 2018

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten drs. G.A.G. Eggermont