Regeling vervallen per 08-02-2022

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie gemeente Etten-leur 2018

Geldend van 24-03-2018 t/m 07-02-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie gemeente Etten-leur 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 4 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur;

BESLUIT

Vast te stellen de volende beleidsregels:

Artikel 1. Algemeen

Deze beleidsregels dienen ter uitvoering van artikel 4 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur.

Artikel 2. Recht op maatschappelijke participatie

 • 1. . Iedereen die op datum van aanvraag voor maatschappelijke participatie een inkomen heeft van op het van toepassing zijnde inkomensniveau kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie.

 • 2. Kinderen tot en met 4 jaar vallen niet onder de werking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur.

 • 3. Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2015 gemeente Etten-Leur.

Artikel 3. Kosten maatschappelijke participatie

Voor de uitvoering worden als kosten maatschappelijke participatie aangemerkt:

• Lidmaatschap sportvereniging

• Lidmaatschap culturele organisatie • Schoolreisjes

• Dierentuin; pretparken; musea

• Evenementen en congressen

• Bezoek sportwedstrijden

• Sportscholen en fitnessinstellingen

• Bioscoop en schouwburg

• Zwemmen, zwemabonnement, zwemlessen

• Hobbycursussen

• Bij (willekeurig) lidmaatschap: attributen verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging

• Sportkleding, sportschoenen (in beginsel tot maximaal € 60,00 per gezinslid)

• Andere kosten die naar hun aard en strekking vergelijkbaar zijn met de hiervoor genoemde kosten en waarop naar ons oordeel maatwerk moet worden toegepast.

Artikel 4. Hoogte maatschappelijke participatie

 • 1. De tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie bedraagt:

  a. Het maximale bedrag voor maatschappelijke participatie op grond van deze regeling bedraagt € 200,00 per gezinslid per kalenderjaar, met uitzondering van kinderen van 5 tot 12 jaar. Voor hen geldt een maximaal bedrag van € 170,00 per kind per kalenderjaar.

  b. Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar kan eenmaal per kalenderjaar een extra vergoeding van maximaal € 100,00 per kind worden gegeven voor de eigen bijdrage van een vakantieactiviteit.

  c. Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 juli van elk jaar.

  d. Het maximale bedrag voor de Regeling schoolfonds (voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) bedraagt € 90,00 per kind eenmalig per schooljaar.

  e. Het maximale bedrag voor de Overgangsregeling vervolgonderwijs bedraagt € 225,00 per kind bij overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

  f. De kosten van een abonnement voor de tijdschriften Bobo, Okki, Taptoe en National Geographic Junior voor schoolgaande kinderen.

  g. De kosten van de zwemlessen voor het behalen van het zwemdiploma a.

 • 2. De tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie kan uitsluitend via een tegoed worden besteed aan producten in de webwinkel meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant. In gevallen van aankoop sportkleding, sportschoenen of eventuele andere sportattributen kan van deze bepaling afgeweken worden.

 • 3. Een aanvraag voor maatschappelijke participatie over enig jaar ingediend na 15 november van dat jaar kan worden vergoed uitsluitend op basis van werkelijk gemaakte kosten.

 • 4. Het tegoed van enig jaar kan uiterlijk tot en met 31 december van dat jaar worden gebruikt. Een eventueel restant tegoed op 1 januari over het voorgaande jaar wordt op € 0,00 gezet. Het restant tegoed wordt niet uitbetaald aan de aanvrager en kan ook niet worden meegenomen naar het tegoed van het volgende jaar.

 • 5. Een aanvraag voor maatschappelijke participatie over het voorgaande kalenderjaar kan worden ingediend tot en met 1 maand na afloop van het betreffende kalenderjaar. Vergoeding van de kosten kan dan uitsluitend op basis van werkelijk gemaakte kosten tot het maximale bedrag genoemd in lid 1.

Artikel 5. De aanvraag.

Een aanvraag op grond van deze beleidsregels kan via de webwinkel meedoen van het Werkplein Hart van West-Brabant worden ingediend.

Artikel 6. Citeertitel.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “beleidsregels maatschappelijke participatie gemeente Etten-Leur 2018”.

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2018 onder gelijktijdige intrekking van de “beleidsregels maatschappelijke participatie gemeente Etten-Leur 2015”.

Etten-Leur,

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. De secretaris, De burgemeester,

Mw. B.W. Silvis-de Heer. Mw. M.W.M. de Vries.