Horecabeleid 2016 - 2020

Geldend van 22-07-2016 t/m heden

Intitulé

Horecabeleid 2016 - 2020

Samenvatting

Er zijn verschillende factoren die aanleiding geven het horecabeleid te actualiseren. Het vorige horecabeleid (2005) is verouderd en terug te vinden in verschillende documenten die elkaar deels overlappen en deels strijdig zijn met elkaar. Het doel is de diverse documenten op te schonen en te actualiseren in een kaderstellend gedeelte en een uitvoeringskader.

De gemeente Aalsmeer zet steeds meer in op deregulering en het verminderen van administratieve lasten wat ook zijn uitwerking krijgt in het horecabeleid. Zo wordt de exploitatievergunning in het vervolg afgegeven voor onbepaalde tijd en kunnen ondernemers alvast starten met hun bedrijf in afwachting van de te verlenen vergunningen op voorwaarde dat zij voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en milieu. Voor bepaalde categorieën horeca, die een minder grote invloed hebben op de woon- en leefsituatie, wordt de vergunningsplicht vrijgesteld.

Het is de ambitie van Aalsmeer om de toerist en (water)recreant te verleiden Aalsmeer te bezoeken en er langer te verblijven. Een belangrijke pijler hierin is de horecasector. Voor toerisme en recreatie in brede zin en voor de specifieke invulling door horeca in het bijzonder, is een aantal ontwikkelgebieden te onderscheiden. Over het algemeen geldt dat voor het aantrekken van toeristen en recreanten (klein)schalige verblijfsaccommodatie nodig is en dat Toeristische Overstappunten belangrijk zijn. Dit zijn recreatieve knooppunten waar veelal horeca in de nabijheid is of gewenst is. In het centrum is vooral behoefte aan daghoreca en terrassen. Aan het waterfront wordt onder meer het versterken van de culturele en recreatieve waarde van Fort Kudelstaart als kans genoemd. Op Green Park Aalsmeer is ruimte voor hotelaccommodatie voor enerzijds (budget) toeristen en anderzijds voor de zakelijke markt, bijvoorbeeld in combinatie met congres faciliteiten. Uiteraard dragen de ontwikkelingen op dit gebied ook voor de Aalsmeerders bij aan een prettige beleving van hun woongebied en aan een goed vestigingsklimaat. Daar waar horeca mogelijk en gewenst is, wil de gemeente de horeca faciliteren.

Een belangrijke basis voor het nieuwe horecabeleid wordt gevormd door de aanbevelingen die gedaan zijn in de evaluatie in 2014 over het vorige Aalsmeerse horecabeleid. De evaluatie is tot stand gekomen met inbreng van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), horecaondernemers, politie en vakafdelingen.

Het nieuwe horecabeleid sluit aan bij de categorie-indeling zoals die ook gehanteerd wordt in de bestemmingsplannen. Voor horecabedrijven die vallen onder Horeca I, wordt het begrip ‘daghoreca’ geïntroduceerd. Voor daghoreca wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de openingstijden van winkels, waardoor het risico op overlast minder groot is. Daardoor is op meer locaties daghoreca mogelijk. Er is een groeiende behoefte aan ondergeschikte horeca, zoals het eten van een broodje bij de bakker. Ondergeschikte horeca draagt bij aan het verlevendigen van woon- en werkgebieden en kan de kwaliteit van de detailhandel versterken. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen worden in het uitvoeringskader voorwaarden gesteld ten aanzien van de waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie.

In het vorige beleid was er sprake van uiteenlopende openingstijden in de weekenden, vastgelegd in het horecabeleid, convenanten en ontheffingen. In het nieuwe beleid streeft de gemeente naar het uniformeren en verruimen van de openingstijden in de weekenden.

Over het algemeen geldt dat bij horecagelegenheden een terras is toegestaan. Omdat de bestemmingsplannen deze ruimte echter niet in alle gevallen bieden, kunnen nieuwe ondernemers het gebruik van een terras met een eenvoudige reguliere omgevingsprocedure aanvragen voor maximaal 10 jaar. In de tussentijd worden de actualisaties verankerd in de aangepaste bestemmingsplannen. Deze procedure kan ook gevolgd worden voor het vestigen van een terras in sportparken. Bestaande terrassen, die zijn opgenomen in de exploitatievergunning, worden meegenomen bij de herziening van de bestemmingsplannen.

Het verbod op Happy Hours, het organiseren van prijsacties, wordt opgeheven voor commerciële horecagelegenheden. Voor paracommerciële inrichtingen en commerciële exploitatie in een paracommerciële omgeving blijft het verbod gehandhaafd.

Speciaal voor horeca gerelateerde klachten wordt een klachtenformulier op de website geplaatst. Het handhavingsbeleid, zoals vastgelegd in Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Aalsmeer (29 april 2014), richt zich op het principe ‘high trust, high penalty’. Het handhaven van illegale horeca wordt projectmatig aangepakt.

De gemeente hecht belang aan een goed contact met horecaondernemers en KHN. Tenminste twee maal per jaar wordt er een horecaoverleg gehouden met de burgemeester, KHN, horecaondernemers en ambtenaren.

Hoofdstuk 1. Inleiding

Horeca vormt één van de belangrijke pijlers voor de Aalsmeerse economie en voor recreatie en toerisme. Zo zorgt horeca voor meer bestedingen, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook zorgt een goed horeca-aanbod ervoor dat bezoekers, van regiobewoners tot buitenlandse toeristen, langer in Aalsmeer verblijven en dat zij hun bezoek positiever waarderen. Een goed horeca-aanbod bevordert het floreren van andere sectoren, zoals detailhandel en de watersportsector. Kortom, horeca maakt Aalsmeer aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers en draagt bij aan de Aalsmeerse economie. De horeca in Aalsmeer is voornamelijk in het centrum en in de waterrijke gebieden gevestigd. Ook kent Aalsmeer een bloeiend verenigingsleven waarin horeca een rol vervult.

Er zijn verschillende factoren die aanleiding geven om het horecabeleid te actualiseren. Het horecabeleid, dat is opgesteld in 2005, is verouderd. Tevens zet het college in op deregulering en vermindering van administratieve lasten ten gunste van ondernemers, wat ook zijn uitwerking moet krijgen in het horecabeleid. In 2014 is het Aalsmeerse horecabeleid geëvalueerd. De aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen worden uitgewerkt in deze geactualiseerde horecanota.

Proces

De gemeente hecht aan goed contact met horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bij het tot stand komen van deze horecanota is overleg gevoerd met KHN. Tijdens de evaluatie in 2014 is daarnaast de inbreng van de politie en interne vakafdelingen meegenomen. Via een inzageprocedure zijn bewoners en andere betrokkenen in de gelegenheid gesteld te reageren op het nieuwe beleid.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven dat Aalsmeer de gemeente op de kaart wil zetten als aantrekkelijk gebied voor de waterrecreant en de (internationale) toerist. De horeca speelt hierin een belangrijke rol. Vooral in het centrum en in het waterrijke gebied is er behoefte aan het creëren van recreatie- en verblijfsplekken. In de hoofdstukken 4 en 5 staat centraal hoe de horeca hierop kan inspelen. Daar waar ruimte is voor nieuwe initiatieven, wil de gemeente de horeca hierbij faciliteren. Daarom wil de gemeente waar mogelijk gehoor geven aan de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie met de horecaondernemers en andere betrokkenen, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 6 wordt een groot deel van de aanbevelingen verwerkt in nieuw beleid en tot slot wordt in hoofdstuk 7 het hotelbeleid behandeld.

De burgemeester behoudt het recht om van dit beleid af te wijken in het kader van openbare orde, openbare veiligheid en bij zaken die niet zijn voorzien bij het opstellen van dit horecabeleid.

Hoofdstuk 2. Doelen

2.1 Visie en ambitie

Aalsmeer heeft veel te bieden. Het prachtige water met markante historische landmarks, de mooie natuur met unieke landschappelijke kwaliteiten en trekheestercultuur, het bloemenimago met internationale aantrekkingskracht en het karakteristieke centrum. Bovendien biedt de strategische ligging nabij Schiphol, Amsterdam en aan de Staande Mastroute kansen.

Het is de ambitie van Aalsmeer om de toerist en (water)recreant te verleiden Aalsmeer te bezoeken en er langer te verblijven. Om dit te bewerkstelligen wil de gemeente daarom samen met het bedrijfsleven op zoek naar nieuwe kansen. Een belangrijke pijler hierin is de horecasector. Horeca draagt bij aan het ontwikkelen van aantrekkelijke recreatieve en verblijfsproducten. Horeca speelt ook een belangrijke rol bij de toekomstplannen van Green Park Aalsmeer en de zakelijke markt in het algemeen. Voor Aalsmeerders vervult de horeca daarnaast ook een sociale functie en draagt zij bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De ambitie van Aalsmeer zorgt voor kansen voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor horeca in het bijzonder. Ook voor nieuwe vormen van horeca, die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. De randvoorwaarde is dat de identiteit van Aalsmeer niet in het geding komt en er een goede balans gewaarborgd blijft tussen natuur en recreatie en leefbaarheid en levendigheid.

In deze nota staan diverse ontwikkelgebieden beschreven die voortkomen uit de ambitie van Aalsmeer en zijn vastgelegd in verschillende beleidskaders. Daar waar ruimte is voor nieuwe initiatieven wil de gemeente de horeca faciliteren en ziet deze nota op de invulling hiervan.

2.2 Doelen

 • 1.

  Versterken horeca in relatie tot toerisme en recreatie

  Het versterken van de horeca en het uitbreiden van horeca op plekken waar dat mogelijk en gewenst is, draagt bij aan de doelstelling van Aalsmeer om (internationale) toeristen en (water)recreanten te verleiden Aalsmeer te bezoeken en er langer te verblijven. De gemeente wil de horeca hierbij faciliteren.

 • 2.

  Deregulering

  De gemeente Aalsmeer zet steeds meer in op deregulering. Ook op het gebied van horeca wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het verminderen van administratieve lasten ten gunste van ondernemers. Zo wordt de exploitatievergunning in het vervolg afgegeven voor onbepaalde tijd en kunnen ondernemers alvast starten met hun bedrijf in afwachting van de te verlenen vergunningen op voorwaarde dat zij voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid.

 • 3.

  Actualisatie op basis van evaluatie

  Een belangrijke basis voor het nieuwe horecabeleid wordt gevormd door de aanbevelingen die gedaan zijn in de evaluatie in 2014 over het vorige Aalsmeerse horecabeleid. Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op het afschaffen van de horecaconvenanten, het harmoniseren van de sluitingstijden en het stellen van duidelijke definities en criteria voor ondersteunende horeca.

 • 4.

  Opschonen documenten

  Het vorige horecabeleid van Aalsmeer is terug te vinden in een groot aantal verschillende (wettelijke) documenten die elkaar deels overlappen en deels strijdig zijn met elkaar, te weten:

  • ·

   Integrale horecanota 2005

  • ·

   Horecaverordening 2002

  • ·

   Horeca-convenant Aalsmeer 2002

  • ·

   Diverse ontheffingen met verschillende horecaondernemers

  • ·

   NvU ‘Kleinschalige horecavoorzieningen Kudelstaartseweg 295/297’ (2011)*

  • ·

   Paracommercieel Beleid Aalsmeer 2014*

  • ·

   Paracommerciële Verordening 2014*

  • ·

   Handhaving in Aalsmeer 2011-2015*

  • ·

   Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  Het doel is om het vorige horecabeleid, dat is vastgelegd in diverse documenten, deels op te schonen en te actualiseren in een nieuwe horecanota.

  Het vorige horecabeleid bestond uit een kaderstellend gedeelte en een uitvoeringskader. Conform de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wordt het nieuwe horecabeleid gesplitst in een kaderstellend gedeelte (dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld) en een uitvoeringskader (dat door het college wordt vastgesteld). De uitvoeringsregels kunnen op deze manier sneller worden aangepast en vastgesteld door het college als de situatie daarom vraagt.

* Deze documenten blijven van kracht.

Hoofdstuk 3. Analyse en evaluatie

3.1 Analyse horeca Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer telt in totaal 50 horecagelegenheden. Meer dan de helft hiervan zijn restaurants. Dit zijn ongeveer 16 horecagelegenheden per 10.000 inwoners. Het aantal horecagelegenheden is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal inwoners is de afgelopen 10 jaar gestegen met 8.000 inwoners tot ruim 30.000 inwoners in 2016, waardoor per saldo het aantal horecagelegenheden ten opzichte van het aantal inwoners is gedaald.

In vergelijking met de regio is het aantal gelegenheden per 10.000 inwoners gemiddeld te noemen. Hier dient bij opgemerkt te worden dat de regiocijfers in tabel 2 dateren uit 2013 en dat in de cijfers van de regio ook partycateraars (bedrijven die voedsel bereiden voor gebruik op een andere locatie) zijn meegeteld (in tegenstelling tot in tabel 1). (Bedrijfschap Horeca en Catering, peildatum 013. In verband met de afbouw van het bedrijfschap zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.)

Tabel 1: Aantal horecabedrijven per sector (o.b.v. het aantal vergunningen per 1 januari 2016)

Sector

Aantal bedrijven

Cafébedrijven

7

Restaurant

28

Fastservice

11

Hotel

4

Totaal

50

Tabel 2: Aantal horecazaken (incl. partycateraars) per 10.000 inwoners in de regio (2013)

Gemeente

Horeca per 10.000 inwoners

Diemen

12,7

Amstelveen

15,6

Uithoorn

17,3

Ouder-Amstel

18,9

Haarlemmermeer

19,1

Aalsmeer

18

Amsterdam

50,6

Provincie NH

32,2

3.2 Landelijke ontwikkelingen en trends

De afgelopen tweeënhalf jaar is de omzet binnen de horeca gegroeid. In 2015 was de omzet 5,7% hoger dan in 2014, de hoogste stijging sinds 2006. Ook de werkgelegenheid en het aantal starters is gegroeid. Alle branches binnen de horeca boekten een omzetgroei van meer dan 4%. Bij de snackbars, inclusief lunchrooms en ijssalons was die de grootste (8,4%), gevolgd door restaurants (7%) en kantines en catering (6,5%). Ook de hotels deden het goed met 5,9% meer omzet. De cafés tenslotte zetten 4,8% meer om. (CBS Kwartaalmonitor Horeca, vierde kwartaal 2015.)

Het aanbod in de restaurantsector neemt landelijk jaarlijks toe en bestaat uit een breed scala aan ondernemingen: restaurants, bistro’s, café-restaurants, eetcafés en restaurants van hotels. Daarnaast zijn er steeds meer branchevreemde aanbieders zoals warenhuizen, tuincentra, wooncentra, bakkerijen en slagerijen en verwachte het Bedrijfschap van de Horeca een verdere schaalvergroting. De maaltijdverstrekkende bedrijven ontwikkelen allerlei nieuwe formules. Het toenemen van kant- en klaar maaltijden en maaltijdboxen is ook een ontwikkeling die van invloed is op de horeca.

3.3 Aalsmeerse horecamarkt

De Westeinderplassen blijken een aantrekkelijke locatie te zijn voor horeca; de afgelopen jaren is daar het aanbod verrijkt met diverse café-restaurants. Daarnaast zorgt de exploitatie van de Studio’s Aalsmeer voor een levendig aanbod aan horecagelegenheden, waaronder een groot restaurant met circa 600 zitplaatsen, cafés, een bioscoop en een discotheek, die gebruikt wordt voor dinner-shows.

In Aalsmeer zien we enerzijds horecagelegenheden die moeite hebben om klanten te trekken of te houden en anderzijds juist nieuwe horeca ontstaan die veel klandizie heeft en kennelijk goed in de smaak valt. Over het algemeen kan worden gesteld dat horecaondernemers die creatief en vernieuwend zijn en in weten te spelen op veranderende behoeften, succesvol zijn.

De vraag of het horeca-aanbod voldoet aan de behoeften van de Aalsmeerse inwoners en bezoekers is niet expliciet onderzocht. Uit de Jongerenpeiling 2013 is wel op te maken dat jongeren behoefte hebben aan meer uitgaansgelegenheden. Met de verhoging van de leeftijd, neemt het uitgaan toe, maar verplaatst het uitgaan zich naar buiten Aalsmeer.

De horeca is redelijk goed gespreid in de gemeente. Het centrumgebied huisvest logischerwijs de meeste horecagelegenheden, maar ook daar buiten, met name de watergebieden, zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor horeca. Uit de ervaringen en informatie van de gemeentelijke Bedrijvenbalie komt het beeld naar voren dat bepaalde buurten verlevendigd mogen worden. Zo worden terrasjes genoemd op het pleintje bij de molen aan de Zijdstraat en de Ophelialaan.

Horecaondernemers geven aan concurrentie te ondervinden van andere en nieuwe horeca-aanbieders, zoals ondersteunende horeca bij detailhandel, de paracommerciële horeca en privé-horecagelegenheden, waaronder privébars en schuurfeesten.

3.4 Evaluatie en aanbevelingen

In 2014 is het vorige horecabeleid geëvalueerd. Deze evaluatie is tot stand gekomen met inbreng van horecaondernemers, KHN, de politie, interne vakafdelingen en overige belangstellenden en vastgelegd in ‘Evaluatie Horecabeleid Aalsmeer, 16 september 2014’. Hieronder volgt een overzicht van aanbevelingen die voortvloeien uit wensen en suggesties bij de evaluatie in 2014.

Contact met de gemeente

 • ·

  Organiseer regelmatig een ‘rondje horeca’ om ambtenaren bekender te maken met de Aalsmeerse horeca.

 • ·

  KHN wijst op het belang van periodiek horeca-verleg met de burgemeester.

 • ·

  Ondernemers geven aan behoefte te hebben aan een horecacoördinator of accountmanager.

Vergunningen

 • ·

  Onderzoek of de vergunningverlening sneller kan.

 • ·

  Onderzoek of het gewenst is de exploitatievergunning af te schaffen.

Handhaving

 • ·

  Er zijn minder meldingen dan eigenlijk wenselijk/noodzakelijk is, enerzijds komt dit misschien door de relatief gesloten gemeenschap en anderzijds doordat het niet duidelijk is hoe en waar een klacht gemeld kan worden.

 • ·

  Illegale horeca zoals schuurfeesten en privébars benoemen in het Handhavingsprogramma en capaciteit inzetten op analyseren van het probleem en eventuele vervolgstappen.

Horecaconvenanten

 • ·

  Schaf de horecaconvenanten af en regel de openingstijden en voorwaarden die daaraan gesteld worden in het nieuwe horecabeleid of in de APV.

Sluitingstijden

 • ·

  Harmoniseer de openingstijden van de Aalsmeerse horeca, waarbij de wensen van de horeca voor verruiming van de openingstijden worden meegenomen.

Terrastijden

 • ·

  Organiseer een pilot waarin de openingstijden voor terrassen onder strikte voorwaarden worden verruimd.

Ondersteunende horeca

 • ·

  Opstellen criteria t.a.v. ondersteunde horeca om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Vestigingsbeleid

 • ·

  Als het bestemmingsplan en beleidskader het toe laat is vestiging van nieuwe horeca gewenst. De gemeente stelt geen quotering op om te voorkomen dat (grote) horeca zich in Aalsmeer uitbreidt.

 • ·

  Stimulering van verlevendiging in bepaalde horecagebieden, m.n. meer terrassen, daghoreca, verblijfsaccommodatie en horeca voor jongeren.

Hoofdstuk 4. Beleidskader

Er is een groot aantal beleidskaders waarbinnen het horecabeleid vorm krijgt. Vooral met betrekking tot het vestigingsbeleid worden voor de horeca relevante onderwerpen genoemd. Een aantal van deze beleidskaders worden geactualiseerd waarbij het uitgangspunt is dat het horecabeleid ondersteunend en faciliterend dient te zijn.

4.1 Agenda recreatie en toerisme

Aalsmeer heeft op het gebied van recreatie en toerisme veel te bieden. De Westeinderplassen, de bloemenveiling, het centrum, de molens en de oude cultuur van de trekheesters, tentoongesteld in de historische tuin. Binnen de Agenda recreatie en toerisme is als hoofddoelstelling geformuleerd dat Aalsmeer een grotere aantrekkingskracht wil uitoefenen op toeristen en recreanten zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit van Aalsmeer en de kwetsbare natuurgebieden. In aansluiting op het beleid van de metropool Amsterdam moet het aantal internationale bezoekers in 2025 met 67% ten opzichte van 2015 zijn gestegen. Om deze doelstellingen te behalen wordt aandacht besteed aan de basisinfrastructuur (zoals openbaar vervoer, fietspaden, parkeervoorzieningen en herkenbare en aantrekkelijke entrees), productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het aanbod voor de (inter)nationale toerist en waterrecreant (zoals arrangementen, vergroting surfeiland, fiets- en bootverhuur) en gebiedspromotie in samenwerking met IAmsterdam. Andere belangrijke pijlers zijn de verbetering van het horeca aanbod en het versterken van de verblijfsaccommodatie. Uitgangspunt is dat de voorzieningen aansluiten bij het rustige buitengebied met haar hoge natuur- en cultuurhistorische waarden.

4.2 Structuurvisie Uiterweg

De Structuurvisie Uiterweg verschaft het ruimtelijke kader voor het Uiterweggebied en de eilanden. Doel is het gebied op de kaart te zetten als hoogwaardig en aantrekkelijk waterrecreatiegebied en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Naast het verder ontwikkelen en vernieuwen van jachthavens zijn ook nieuwe functies wenselijk die het verblijf in het gebied veraangenamen en bezoekers langer vasthouden. Te denken valt aan accommodaties voor kort verblijf en horecagelegenheden. Bij het transformeren van bijvoorbeeld kwekerijen naar recreatieve functies geldt het ‘ruimte voor ruimte’ principe, in een verhouding van 1:25, waarbij stenen plaats maken voor ruimte en groen. Aan de hand van een viertal kwadranten is een topstrategie ontwikkeld; veel en weinig kwalitatieve meerwaarde en veel en weinig economische waarde. Aan initiatieven met zowel veel kwalitatieve als veel economische meerwaarde wordt maximaal ruimte gegeven. In een brochure van Loos Van Vliet, in opdracht van Stichting Transformatie Uiterweg Westeinderplassen (STUW), staan voorbeeldprojecten die ter inspiratie dienen en de imago’s van waterdorp en bloemendorp verbinden.

4.3 Structuurvisie Green Park Aalsmeer

Ook in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 staan voor de horeca interessante standpunten. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is er in de toekomst naast sierteelt gerelateerde bedrijven ook plaats voor andere economische functies die ruimte vragen, zoals logistiek, hotelaccommodatie en arbeidsmigrantenlogies. De gewenste ontwikkeling met betrekking tot kort verblijf en hotelkamers wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7. Voor de concentratie aan sierteelt- en logistiek gerelateerde bedrijven en de bedrijven uit de sector home-gift-garden kan eventueel ook gedacht worden aan het toevoegen van een restaurant.

4.4 Regionale hotelstrategie 2016-2022

Een andere visie die belangrijk is voor ontwikkelingen met betrekking tot verblijfsaccommodatie is het hotelbeleid van de MRA. Hoofdstuk 7 gaat hier nader op in.

4.5 Evenementennota Aalsmeer

In Aalsmeer spelen evenementen een belangrijke rol in de samenleving. De rijke evenemententraditie is van groot belang voor de sociale samenhang en de bezoekersaantallen zijn de laatste jaren flink toegenomen. De Aalsmeerse horecabedrijven spelen een belangrijke rol bij de evenementen. In de Evenementennota Aalsmeer 2016 staat beschreven hoe de gemeente de horeca en organisatoren faciliteert en wat de doelstellingen zijn. De gemeente wil de balans bewaken tussen de levendigheid die evenementen met zich meebrengen en de leefbaarheid voor de omgeving die door diezelfde evenementen soms in het gedrang komt. Daarom wordt de klachtenprocedure verbeterd en zijn er locatieprofielen opgesteld, waarin per locatie de randvoorwaarden zijn bepaald met betrekking tot het maximaal aantal dagen, het maximum aantal bezoekers, de maximale geluidsnormen en de eindtijden van de geluidsontheffing. Om de veiligheid tijdens evenementen zo goed mogelijk te borgen, worden evenementen ook beoordeeld op basis van risicoanalyses.

4.6 Nota Paracommercieel Beleid 2014

In 2014 zijn de Nota Paracommercieel Beleid en de Verordening Paracommercie gemeente Aalsmeer vastgesteld. Het beleid heeft als doel oneerlijke concurrentie met commerciële horeca te voorkomen. Om dit te bereiken zijn er bepalingen opgenomen ten aanzien van onder meer schenktijden en het schenken van sterke drank.

4.7 Lokaal Volksgezondheidsbeleid gemeente Aalsmeer 2010-2014 ‘Gezondheid op peil’ (verlengd tot 2016) en Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Aalsmeer 2015

In het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Aalsmeer 2015 is opgenomen dat het college van Aalsmeer de levensstijl en het gebruik van alcoholische drank primair ziet als verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Wel vindt het college dat bijzondere aandacht nodig is voor het drankgebruik onder jongeren en dat de (voorbeeld)functie van ouders belangrijk is. Uit cijfers van het EMOVO 2013-2014 (EMOVO: Elektronisch Monitor en Voorlichting: Grootschalig onderzoek vanuit de GGD Amsterdam onder jongeren (12 – 18 jaar) uit de Amstellandgemeenten).blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar in Nederland het afgelopen decennium is gedaald. Dit geldt met name voor de jongste groep van 12 tot 15 jaar. Jongeren uit Aalsmeer drinken in vergelijking met andere jongeren uit de regio evenveel alcohol. Het alcoholgebruik is echter nog steeds te hoog. Het zogenaamde bingedrinken (5 of meer glazen achter elkaar) is een algemeen gesignaleerd probleem. Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens waarop jongeren alcohol mogen kopen verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Speerpunt binnen het lokale gezondheidsbeleid is het beperken van schadelijk alcoholgebruik met name onder jongeren. De gestelde doelen zijn: terugdringen alcoholgebruik onder de 18 jaar, het vergroten van het bewustzijn van jongeren en hun ouders ten aanzien van alcoholgebruik, het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders en het voeren van een alcoholmatigingsbeleid door verenigingen en stichtingen. Het uitgangspunt is dat preventie en handhaving elkaar versterken. Inmiddels hebben scholen en (sport)verenigingen ervaring opgedaan met preventie activiteiten gericht op bewustwording en gedragsbeïnvloeding, in samenwerking met diverse partners, waaronder de GGD, de Brijder Stichting en onderwijsorganisaties. Behalve voorlichting over alcoholgebruik op scholen en bij sportverenigingen speelt ook het handhaven van de leeftijdsgrens en het inventariseren van locaties waar illegaal alcohol wordt geschonken een belangrijke rol.

4.8 Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

Het actuele, integrale ruimtelijke beleid voor de gemeente is neergelegd in de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020. De gemeente ziet voor de toekomst kansen door het imago te koppelen aan economische dragers; de bloemenveiling, Greenpark en de Westeinderplassen uitbouwen tot een hoogwaardig product voor de toerist en (water)recreant. De ambitie is de toerist en (water)recreant te verleiden Aalsmeer te bezoeken en er langer te verblijven. De randvoorwaarde is dat de Aalsmeerse identiteit niet in het geding komt. In de Uitvoeringsagenda staan verschillende projecten genoemd, zowel voor de korte als lange termijn.

4.9 Economische agenda 2016 – 2020, Samen ondernemen in Aalsmeer

De horeca is onderdeel van ondernemend Aalsmeer. In de Economische agenda 2016 – 2010 staan kernwaarden en speerpunten geformuleerd met als doel behoud en versterking van een economische structuur in Aalsmeer. Eén van de speerpunten is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarom wil Aalsmeer het aanbod van overnachtingsmogelijkheden en congresfaciliteiten vergroten. Dit zijn opgaven waar de horeca aan kan bijdragen.

4.10 Wet- en regelgeving

Op de horecabranche is een groot aantal wetten en regels van toepassing. In de bijlage wordt daarom een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke en gemeentelijke kaders die betrekking hebben op horeca. Voor de werking van de beschreven wet- en regelgeving wordt verwezen naar de betreffende wetteksten en lokale regelgeving.

Hoofdstuk 5. Ontwikkelgebieden

5.1 Wijkindeling

Voor Aalsmeer wordt de volgende wijkindeling gehanteerd:

Wijk

Gebied

1.

Centrum

Het gebied Stommeer tot aan Zwarteweg, Molenvlietweg, Stommeerkade en Lijnbaan

2.

Hornmeer

Hornmeer, bedrijventerrein Hornmeer en VBA, Zwarteweg, Hornweg tot aan Machineweg, Legmeerdijk, Kudelstaartseweg inclusief Vrouwentroost

3.

Oost (incl. Green Park Aalsmeer

Oosteinderweg vanaf Lijnbaan, Aalsmeerderweg vanaf Stommeerkade, Bedrijventerrein Molenvliet, Nieuw-Oosteinde en Bosrandweg

4.

Kudelstaart

Kudelstaartseweg vanaf Bachlaan, Legmeerdijk vanaf Bachlaan, Herenweg tot aan Jacobswoude en Hoofdweg

5.

Westeinderplassen/Uiterweg

Westeinderplassen en Uiterweg

5.2 Ontwikkelgebieden

Voor toerisme en recreatie in brede zin en voor de specifieke invulling door horeca in het bijzonder, is een aantal ontwikkelgebieden te onderscheiden. Voor onderstaande gebieden worden binnen de verschillende en hiervoor besproken beleidskaders suggesties en wensen genoemd met betrekking tot het toevoegen van recreatie en horeca. Over het algemeen geldt dat voor het aantrekken van toeristen en waterrecreanten (klein)schalige verblijfsaccommodatie nodig is en dat Toeristische Overstappunten belangrijk zijn. Dit zijn recreatieve knooppunten waar veelal horeca in de nabijheid is of gewenst is. Uiteraard dragen deze punten ook voor de Aalsmeerders bij aan een prettige beleving van hun woongebied. Uit de evaluatie van het vorige horecabeleid is naar voren gekomen dat er ook behoefte is aan meer daghoreca, terrassen en uitgaansgelegenheden voor jongeren.

Centrum Aalsmeer

 • ·

  (Dag)horeca realiseren voor een aantrekkelijker en langer verblijf (voor het winkelend publiek) in het centrum. Het is de bedoeling dat de bestemming van de Zijdstraat winkelconcentratiegebied is met als invulling detailhandel en horeca, waarbij op deze locatie dus ruimte is voor horeca initiatieven. Gezien de winkelbestemming is er een voorkeur voor invulling door daghoreca.

 • ·

  Horeca (met terras) toevoegen bij de herkenbare en prominente ontmoetingsplek in het centrum van Aalsmeer.

 • ·

  Het verlevendigen van het Praamplein met voorzieningen en aantrekkelijke verblijfsplekken.

Westeinderplassen en Uiterweg (‘Waterfront’)

De Westeinderplassen hebben hoge natuurwaarden en recreatieve potenties. Bij het ontwikkelen van een hoogwaardig product voor de waterrecreant is het belangrijk de balans tussen natuur en recreatie te bewaken.

 • ·

  Het versterken van de culturele en recreatieve waarde van Fort Kudelstaart (en omgeving) en het fort openbaar toegankelijk maken voor het publiek.

 • ·

  Het ontwikkelen van het Surfeiland.

 • ·

  Het vergroten van de recreatieve functie van het Starteiland.

Oost

 • ·

  Het creëren van kleinschalige, recreatieve voorzieningen, waaronder een horecagelegenheid en picknickplaatsen aan de Takkade aan de Bloemenroute, waardoor de beleefbaarheid van het natuurgebied de Oosteinderpoel vergroot wordt en het gebied een aanvulling op het Amsterdamse Bos kan worden.

 • ·

  Het ontwikkelen van hotelkamers op locaties binnen Green Park Aalsmeer.

 • ·

  Eventueel het toevoegen van een restaurant op het Green Square aan het water (hoek Middenweg/Machineweg).

Kudelstaart

 • ·

  Het versterken van de verblijfsfunctie van het waterfront in Kudelstaart.

 • ·

  Het creëren van een Toeristisch Overstappunt bij de loswal.

 • ·

  Het exploiteren van een café in Kudelstaart.

Hoofdstuk 6. Beleidsvoorstellen

6.1 Inleiding

Het is de ambitie van Aalsmeer om de toerist en (water)recreant te verleiden Aalsmeer te bezoeken en er langer te verblijven. De horeca speelt hierin een belangrijke rol. Vooral in het centrum en in het waterrijke gebied is er behoefte aan het creëren van recreatie- en verblijfsplekken. In de hoofdstukken 4 en 5 is aangegeven hoe de horeca hierop kan inspelen. Daar waar ruimte is voor nieuwe initiatieven wil de gemeente de horeca hierbij faciliteren. Daarom wil de gemeente waar mogelijk gehoor geven aan de aanbevelingen welke voortkomen uit de evaluatie met horecaondernemers en andere betrokkenen, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt een groot deel van de aanbevelingen verwerkt in nieuw beleid.

6.2 Indeling categorieën

De Integrale Horecanota 2005 maakt onderscheid in een zevental categorieën horeca. Het nieuwe horecabeleid sluit aan bij de categorie-indeling zoals die ook gehanteerd wordt in de bestemmingsplannen. Horecacategorieën worden onderscheiden naar de mate waarin een horecagelegenheid (mogelijk) hinder of overlast kan veroorzaken voor de omgeving (bijvoorbeeld voor omwonenden) en welke soort horeca qua functie en uitstraling past binnen een bepaald gebied. Met het oplopen van de categorieën van l tot IV neemt de mogelijke hinder toe. Hotels nemen hierbij een bijzondere rol in en zijn bestemd als horeca V.

Tabel 1: categorieën horeca volgens bestemmingsplannen

Categorie

Omschrijving en voorbeelden

Horeca I

Voorbeelden:

lunchrooms, koffie-/theehuizen, ijssalons en afhaalrestaurants

Horeca waarbij de openingstijden zoveel mogelijk aansluiten bij de winkeltijden en daarom eerder dicht gaan dan ‘reguliere horeca’. Er worden hoofdzakelijk kleine etenswaren en/of ondergeschikt daaraan (alcoholische) dranken verstrekt.

Horeca II

Voorbeelden:

restaurants, fastfoodrestaurants, cafetaria's, snackbars, shoarmazaken

Deze horeca voorziet vooral in het verstrekken van etenswaren, waarbij het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is.

Horeca III

Voorbeelden:

(eet)cafés, bars

Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken, waarbij het verstrekken van etenswaren en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is.

Horeca IV

Voorbeelden:

dancings/discotheken, nachtclubs

Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, waarbij het verstrekken van etenswaren ondergeschikt is.

Horeca V

Voorbeelden:

Hotels

Deze horeca voorziet vooral in het bedrijfsmatig verstrekken van logies, waarbij het verstrekken van etenswaren en het schenken van alcoholische dranken ondergeschikt is.

Voor zowel de Crown Studio’s als voor The Beach werd in het vorige beleid de aparte categorie ‘partycenter’ gehanteerd. In het nieuwe beleid vallen deze horecagelegenheden onder categorie IV. Cateringbedrijven die voedsel produceren en bezorgen voor gebruik elders veroorzaken geen hinder of overlast op de plek waar ze gevestigd zijn en worden daarom niet meegenomen in deze categorie-indeling.

6.2.1 Daghoreca

Voor horecabedrijven die vallen onder Horeca I, wordt het begrip ‘daghoreca’ geïntroduceerd. Daghoreca heeft een duidelijke relatie met winkels, waardoor voor deze categorie zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de openingstijden voor winkels. Het risico van overlast en het aantasten van het woon- en leefmilieu door horecabedrijven die niet langer geopend zijn dan de winkels is minder groot. Daardoor is op meer locaties daghoreca mogelijk en worden de mogelijkheden verruimd. Dit biedt dus kansen voor ondernemers.

6.2.2 Ondergeschikte horeca

Naast reguliere vormen van horeca bestaat er ook ondergeschikte horeca. Dit is horeca die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie die ter plaatste is toegestaan volgens het bestemmingsplan. In Aalsmeer kunnen vier varianten van ondergeschikte horeca onderscheiden worden.

Variant 1 is paracommerciële horeca, wat beschreven is in de Nota Paracommercieel Beleid 2014 en waar regels voor zijn opgenomen in de APV en de Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer.

Variant 2 is horeca bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen, bejaardentehuizen en uitvaartcentra. Hiervoor gelden geen bijzondere regels. De ondergeschiktheid van deze horeca wordt in de bestemmingsplannen geborgd.

Variant 3 is horeca bij bioscopen, theaters, musea, schouwburgen en poppodia. Hoewel deze horeca ondergeschikt is aan de hoofdfunctie volgens het bestemmingsplan, is horeca een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsuitvoering. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat er vaak alcoholhoudende dranken worden geschonken en dat de horeca bij een tentoonstelling langer open is dan de openingstijden van de betreffende hoofdactiviteit.

Variant 4 is ondergeschikte horeca bij detailhandel.

Ondergeschikte horeca bij detailhandel

In de detailhandel is een groeiende behoefte aan ondergeschikte horeca. Dit komt onder meer voort uit de behoefte om de kwaliteit van de detailhandelsstructuur te versterken, die door bijvoorbeeld internetverkoop onder druk staat. Ook wordt ingespeeld op de voorkeuren van de consument, die steeds vaker functies wil combineren.

Ondergeschikte horeca bij detailhandel biedt kansen. Zo draagt deze variant van ondergeschikte horeca bij aan verlevendiging van de leef- en werkgebieden, wordt de aantrekkingskracht van deze gebieden vergroot en geeft deze horeca een stuk meerwaarde aan de hoofdfunctie. De gemeente Aalsmeer wil inspelen op deze groeiende behoefte en schept hiertoe kaders waarbinnen ondergeschikte horeca bij detailhandel kan worden gerealiseerd en geformaliseerd.

Bij ondergeschikte horeca bij detailhandel bestaat verschil tussen ondersteunende horeca en mengvormen. Ondersteunende horeca is detailhandel die in een horecasetting de eigen producten verstrekt, zoals het eten van een broodje bij de bakker of slager. Een mengvorm is detailhandel, die in een horecasetting andere producten verstrekt, zoals een kop koffie bij de boekhandel of in een supermarkt.

Er is uitsluitend sprake van ondergeschikte horeca bij detailhandel als er duidelijk sprake is van waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie gelet op onder andere het vloeroppervlak, inzet van personeel en onderdeel van de begroting. Ook mag er voor ondergeschikte horeca bij detailhandel geen gevelreclame gemaakt worden en is een terras niet toegestaan. Aan ondergeschikte horeca worden bovendien voorwaarden gesteld ter voorkoming van oneerlijke concurrentie en om te waarborgen dat de horeca een minimale invloed heeft op de woon- en leefsituatie in de omgeving en er geen risico is voor de openbare orde en veiligheid. In het uitvoeringskader staan de exacte voorwaarden voor ondergeschikte horeca bij detailhandel beschreven.

6.3 Openingstijden

In het vorige beleid was er sprake van uiteenlopende openingstijden die zijn ontstaan door uitzonderingen op de regel te maken in de vorm van convenanten en ontheffingen. De standaard openingstijd voor Aalsmeerse horeca was tot 01.00 uur. Sommige ondernemers hadden een ontheffing en konden tot 02.00 uur open blijven. Ondernemers die een horecaconvenant met de gemeente hadden afgesloten mochten in het weekend tot 05.00 uur open te blijven, met als beperking dat na 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer naar binnen mochten.

Uit de evaluatie is gebleken dat horecaondernemers van oordeel zijn dat de huidige standaard openingstijden dienen te worden verruimd. Zowel horecaondernemers als politie geven aan dat met de geleidelijke afvloeiing van bezoek uit de horeca de overlast is afgenomen. Conform hieraan streeft de gemeente naar het uniformeren van de openingstijden in het nieuwe beleid, wat nader wordt uitgewerkt in de APV.

Convenanten en ontheffingen

In het verleden heeft de gemeente met ondernemers convenanten afgesloten en ontheffingen verleend. In de convenanten zijn behalve aangepaste openingstijden ook andere zaken afgesproken. Deze zien vooral toe op de verantwoordelijkheid van de ondernemer over onder meer deugdelijk toezicht, het matigen van alcoholgebruik, geluidsoverlast, verontreiniging en geweldpleging. Deze zaken worden geregeld via andere wetgeving, waaronder de Drank en Horecawet (DHW) en de APV. De convenanten en ontheffingen komen hiermee te vervallen.

6.4 Terrassen

Horecaondernemers en hun klanten hebben tijdens de evaluatie de wens geuit om de terrastijden voor commerciële horeca te verruimen. In 2016 wordt een pilot uitgevoerd en mogen de terrassen op proef langer open blijven. Aan de hand van de evaluatie besluit de gemeente of de verruiming gecontinueerd kan worden opgenomen in de APV.

Bestemmingsplan

Over het algemeen geldt dat bij horecagelegenheden een terras is toegestaan. De bestemmingsplannen bieden deze ruimte echter niet in alle gevallen. De betreffende ondernemers kunnen voor het gebruik van een terras met een reguliere omgevingsprocedure een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen en hiervoor een tijdelijke vergunning ontvangen voor maximaal 10 jaar. In de tussentijd worden de actualisaties verankerd in de aangepaste bestemmingsplannen. De reguliere omgevingsprocedure is een relatief eenvoudige en goedkope procedure voor nieuwe ondernemers.

Voor bestaande ondernemers, die toestemming hebben een terras te voeren via de exploitatievergunning en of de DHW, ook indien het terras (nog) niet is opgenomen in het bestemmingsplan, blijft de situatie ongewijzigd. Zij hoeven deze tijdelijke vergunning niet aan te vragen. Bij het regulier aanpassen van de bestemmingsplannen worden ook deze terrassen meegenomen in de bestemmingsplannen.

Sportparken

Ook terrassen in sportparken zijn volgens de bestemmingsplannen niet mogelijk. Voor sportparken, daar waar geen sprake is van passanten, geldt dat het gebruiken van een terras kan worden aangevraagd volgens de hierboven beschreven procedure.

6.5 Happy Hours

Een Happy Hour is het organiseren van een prijsactie bij alcoholhoudende drank. Voorbeelden zijn het verlagen van de prijs voor een bepaalde tijdspanne, ‘2 halen 1 betalen’, een all-in variant, waarbij klanten voor een bepaald bedrag onbeperkt mogen drinken of varianten hierop.

Het verbod op zogenaamde Happy Hours geldt in het nieuwe horecabeleid alleen voor paracommerciële inrichtingen en commerciële exploitatie in een paracommerciële omgeving. Het verbod op Happy Hours wordt opgeheven voor commerciële horecabedrijven. De DHW stelt reeds kaders voor verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken.

In een paracommerciële omgeving is het schenken van alcohol geen hoofdactiviteit. Het organiseren van prijsacties past niet binnen een paracommerciële omgeving, waar het schenken van alcohol geen hoofdactiviteit is, veelal sportieve en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden en de jeugd vaak een belangrijke doelgroep is. Mede gelet op oneerlijke concurrentie en het beperken van de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken voor jongeren, is ervoor gekozen om het verbod op prijsacties (Happy Hours) bij alcoholhoudende dranken in stand te houden.

6.6 Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecagelegenheid hebben ondernemers een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning is bedoeld om het woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid te waarborgen in de omgeving van de horecagelegenheid. In het vorige horecabeleid gold de exploitatievergunning voor een periode van vijf jaar en werd de exploitatievergunning eerst voor een jaar vergund. Als er geen incidenten waren, werd de vergunning verlengd voor een periode van vijf jaar. Na deze periode moest de ondernemer opnieuw een exploitatievergunning aanvragen. Deze regel ervoer de horecaondernemer als administratieve last.

Onbepaalde tijd en vrijgestelde categorieën

In het kader van deregulering en het verminderen van de administratieve lasten wordt de exploitatievergunning voortaan verleend voor onbepaalde tijd en worden bestaande exploitatievergunningen omgezet naar onbepaalde tijd.

Ook wordt voor bepaalde categorieën de vergunningsplicht vrijgesteld. De reden hiervoor is dat bepaalde categorieën horeca een minder grote invloed hebben op de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horeca en er een lager risico is voor het verstoren van de openbare orde. Voorbeelden zijn: horeca in een paracommerciële omgeving, verzorgingshuizen en religieuze gebouwen. De vergunningsvrijgestelde horeca wordt opgenomen in een aanwijzingsbesluit op grond van de APV. Indien zich incidenten voordoen of de horeca een negatieve invloed heeft op de directe omgeving, is voor deze categorieën wel een exploitatievergunning nodig. In het uitvoeringskader staan de betreffende categorieën en de voorwaarden voor het vrijstellen van de exploitatievergunning nader omschreven.

Alvast starten in afwachting van de te verlenen vergunningen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers snel met hun bedrijf kunnen starten of het bedrijf kunnen continueren na een overname, is het toegestaan dat de horecagelegenheid op eigen risico open mag in afwachting van het verlenen van de DHW-vergunning en de exploitatievergunning, mits het aan alle wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid voldoet. De uitoefening van het bedrijf dient onmiddellijk gestaakt te worden, indien blijkt het niet voldoet aan één van de eisen vanuit de DHW, de APV of het bestemmingsplan.

Pop up

Een trend is het starten van een zogenaamde pop up. In een relatief korte tijd betrekt een ondernemer een leegstaand pand en gebruikt dit om bijvoorbeeld tijdelijk een winkel of restaurant te openen. De regels voor detailhandel staan dit vaak toe. Een pand dat reeds bestemd is als detailhandel kan voor verschillende vormen van detailhandel worden gebruikt. Voor horeca is dit anders. De DHW staat een pop up waar alcoholhoudende dranken worden geschonken meestal niet toe, omdat meestal niet kan worden voldaan aan de inrichtingseisen van de DHW. De inrichtingseisen van de DHW gelden echter niet voor alcoholvrije horeca. Het tijdelijk starten van een pop up horecagelegenheid is mogelijk door via een reguliere omgevingsprocedure een afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen. Pop up horeca wordt vrijgesteld van de exploitatievergunningsplicht, omdat het gaat om een beperkte periode. Uiteraard dient de ondernemer wel te voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid.

6.7 Handhaving vanuit het principe ‘high trust, high penalty’

De gemeente Aalsmeer wil horecaondernemers het volste vertrouwen geven en zo min mogelijk confronteren met controles en toezichtslasten. Dit vertrouwen gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gemeente van ondernemers verwacht dat zij rekening houden met omwonenden en samen met de gemeente werken aan een veilig uitgaansklimaat. Het negeren van wet- en regelgeving leidt tot het opleggen van stevige maatregelen. Met het principe van ‘high trust, high penalty’ wil de gemeente Aalsmeer de balans tussen leefbaarheid en het creëren van ruimte voor de ondernemer waarborgen.

Voor het handhavingsbeleid met betrekking tot horeca wordt verwezen naar de Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Aalsmeer van 29 april 2014.

Illegale horeca

In Aalsmeer bestaan privébars en vinden geregeld schuurfeesten plaats. Deze privébars en schuurfeesten voldoen vaak niet aan de diverse wetgeving, zoals de DHW en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Er is dus sprake van illegale horeca-exploitatie die tot oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca leidt, omdat de reguliere horeca wel moet voldoen aan de diverse wetgeving. Daarnaast kunnen er onveilige situaties ontstaan, omdat er geen zicht is op de brandveiligheid of gezondheid van bezoekers. Het handhaven van overtredingen wordt opgepakt op basis van de door het college vastgestelde prioriteiten. Omdat het onmogelijk is om alle zaken te handhaven betekent handhaving keuzes maken. Indien de bestaande capaciteit onvoldoende is op deze overtredingen te handhaven, ligt een projectmatige aanpak voor de hand. Bij toezicht en handhaving van afgebakende onderwerpen met heldere doelstellingen zijn al snel efficiency voordelen te behalen. Tevens wordt willekeurige (in verband met rechtszekerheid) handhaving voorkomen die de kans groter maakt dat handhavingstrajecten de rechterlijke toets doorstaan en doelstellingen worden behaald. Voor een handhavingsproject buiten het uitvoeringsprogramma om moet aparte financiering gevonden worden.

6.8 Klachtenprocedure

Tijdens de evaluatie van het vorige horecabeleid is naar voren gekomen dat er relatief weinig meldingen worden gedaan. Horecaondernemers schetsen Aalsmeer als een tamelijk gesloten gemeenschap. Doordat veel mensen elkaar (in)direct kennen is de bereidheid om een klacht in te dienen gering. Terwijl er bijvoorbeeld wel een toename is van het aantal illegale feesten als gevolg van de wettelijke leeftijdsverhoging van het verkopen van alcohol naar 18 jaar en ouder.

Om een goed beeld te krijgen van alle horeca gerelateerde klachten gaat de gemeente een speciaal horecaklachtenformulier op de website plaatsen. Ingevulde formulieren gaan naar de betreffende afdeling voor verdere behandeling. Het is de verwachting dat later in 2016 een algemene klachtenregeling wordt ingevoerd, waarin eventueel het horecaformulier wordt geïntegreerd.

6.9 Adequate dienstverlening

Goede informatieverstrekking en dienstverlening zijn essentieel voor het, waar mogelijk, stimuleren en faciliteren van de horeca. De gemeente Aalsmeer zet dan ook in brede zin in op lastenverlichting, ook voor de horecabranche. Naast faciliteren door lastenverlichting stimuleert de gemeente ook door ondernemers vertrouwen te geven en ruimte te bieden. Om dit te bewerkstelligen en te verbeteren zet de gemeente Aalsmeer, naast handhaving vanuit het principe ‘high trust, high penalty’ ook in op deregulering en structurele overleg- en contactmomenten met de horeca.

Deregulering

De gemeente Aalsmeer zet steeds meer in op deregulering en vermindering van administratieve lasten ten gunste van ondernemers, ook op het gebied van horeca. Zo wordt de exploitatievergunning in het vervolg afgegeven voor onbepaalde tijd en voor bepaalde categorieën openbare inrichtingen zelfs afgeschaft. Ook kunnen ondernemers alvast starten met hun bedrijf in afwachting van het verlenen van de exploitatievergunning op voorwaarde dat zij voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid.

Structurele overleg- en contactmomenten met horeca

Horecaondernemers hebben bij de evaluatie van het vorige horecabeleid aangegeven het op prijs te stellen als er één of meerdere keren per jaar overleg- en contactmomenten plaatsvinden tussen de burgemeester, ambtenaren en horecaondernemers. Om aan deze wens tegemoet te komen wordt tenminste twee keer per jaar een horecaoverleg gehouden tussen Koninklijke Horeca Nederland en eventueel (een) andere vertegenwoordiger(s) van de horeca en de burgemeester. Daarnaast wordt wanneer daar aanleiding voor is een ‘rondje horeca’ georganiseerd voor horecagerelateerde ambtenaren om hun bekendheid met de Aalsmeerse horeca te vergroten.

Wanneer ondernemers een aanvraag indienen voor een exploitatievergunning, vraagt de gemeente hen of zij een bedrijfsbezoek van de vergunningverlenende ambtenaar op prijs stellen om de aanvraag te bespreken.

Hoofdstuk 7. Hotelbeleid

7.1 Regionaal hotelbeleid

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft te maken met een toenemende stroom aan toeristen en zakelijk verkeer. Het is de verwachting dat de vraag naar hotelovernachtingen in de Metropoolregio Amsterdam in de periode 2012 – 2020 met 2,0% tot 2,7% per jaar zal groeien. (Actualisatie Regionaal Metropoolregio Amsterdam MRA, door Buck Consultants International en Horwarth HTL, 2013 en Regionale hotelstrategie 2016 - 2022) Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde kamerbezetting van 70% tot 75% als ideaal marktevenwicht. Dit komt neer op een marktruimte van circa 5.500 tot 10.700 nieuwe hotelkamers in 2020. In de Nota Hotelbeleid 2007 – 2015 van de gemeente Amsterdam werd als doelstelling genoemd om in 2015 9.000 extra hotelkamers te realiseren in Amsterdam en 6.000 in de regio. Amsterdam heeft circa 53% van het beoogd aantal kamers gerealiseerd en de MRA circa 25%. In Amsterdam en Haarlemmermeer gaat de marktruimte mogelijk al in 2017 ingevuld worden en maakt het beleid van algehele stimulering plaats voor een streven naar optimale en duurzame waarde toevoeging. Daarom is een kansenkaart (een plattegrond met voorkeursgebieden) ontwikkeld en een hotelladder waarmee initiatieven op hun waarde kunnen worden beoordeeld. In de andere MRA gemeenten is geen sprake van een onbalans omdat er (nog) weinig marktvraag is. Gemeenten kunnen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen advies vragen aan een regionaal adviesteam.

Voor de regio Amstelland-Meerlanden-Waterland, waarvan Aalsmeer onderdeel uitmaakt, is berekend dat in 2020 2.700 kamers nodig zijn. Rondom Schiphol ligt de behoefte tussen de 1.300 en 1.600 kamers. Deze regio kent een gezonde, bovengemiddelde groei met een focus op de zakelijke markt. Ontwikkelingen kunnen worden gerelateerd aan Schiphol, de sterke ICT en zakelijke dienstverlening, het Flowercluster en de A4 zone West en ACT voor wat betreft logistiek.

7.2 Hotelbeleid Aalsmeer

Momenteel zijn er 4 hotels in Aalsmeer gevestigd met in totaal circa 200 kamers. Dit is 4% van het totaal aantal kamers in de regio. Er is behoefte aan verschillende vormen van verblijfsaccommodatie. Enerzijds zorgen verblijfsaccommodaties voor werkgelegenheid en anderzijds voor meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden. Bovendien dragen verblijfsaccommodaties bij aan de positieve uitstraling van de gemeente.

Toeristische en recreatieve doelgroep

Aalsmeer wil zich vooral richten op vormen van verblijfsrecreatie die passen bij het kleinschalige rustige buitengebied met haar hoge natuur en cultuurhistorische waarden (Agenda recreatie en toerisme 2016). Verblijfsaccommodatie, ontwikkeld in bestaand vastgoed, heeft een pré. Verder is het belangrijk dat de verblijfsaccommodatie een meerwaarde heeft voor de omgeving.

Voorbeelden van gewenste verblijfsaccommodatie, gericht op toeristen en recreanten zijn:

 • ·

  kleinschalig verblijf op of bij het water, zoals bed & breakfast, rent a boat, kamperen bij de boer en camperplaatsen;

 • ·

  kleine (appartementen) hotels op een bijzondere locatie of met een bijzonder concept, zoals een familiehotel, landelijk hotel, eco-hotel of themahotel dat zich richt op een specifieke nichemarkt zoals de watersport;

 • ·

  kleinschalig huisjespark, bijvoorbeeld nabij Fort Kudelstaart of in het Uiterweggebied.

Op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer zijn er andere mogelijkheden, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer:

 • ·

  hotelaccommodatie voor bezoekers van Schiphol;

 • ·

  hotelaccommodatie voor toeristen met een lager budget en voor groepsreizen, bijvoorbeeld ook in combinatie met de bloemenveiling.

Zakelijke doelgroep

Naast de toeristische doelgroep is er ook een zakelijke markt in Aalsmeer. Binnen Green Park Aalsmeer is ruimte voor specifieke doelgroepen uit het zakelijke segment. Te denken valt aan:

het zakelijke middensegment, zoals seizoenswerkers en zakelijke gasten die in 3 sterren hotels willen verblijven die in de regio relatiefondervertegenwoordigd zijn;

 • ·

  hotelaccommodatie met congresfaciliteiten;

 • ·

  hotelaccommodatie voor klanten van FloraHolland en de home-gift-garden sector.

7.3 Bed & Breakfast

De Bed & Breakfast (B&B) sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. De gemeente Aalsmeer krijgt dan ook steeds vaker verzoeken voor het starten van een B&B activiteit. Het beleid van de gemeente is onder meer gericht op verbetering van de positionering van de gemeente als een aantrekkelijke bestemming voor de (water)recreant. Inzet van het ruimtelijke beleid is toevoeging van verblijfsrecreatie. Initiatieven voor B&B kunnen hieraan bijdragen door ook in het lage segment voor specifieke categorieën toeristen een aantrekkelijk alternatief te bieden en Aalsmeer ook bij deze groepen op de kaart te zetten. Omdat het structureel onderdak bieden aan passanten gevolgen kan hebben voor de directe woonomgeving, lenen met name de woonlinten zich hiervoor. De gemeente wil voorkomen dat door wildgroei van dergelijke activiteiten een hotel, pension of een andere publieksaantrekkende voorziening ontstaat met negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving. Daarnaast kan door een ongebreidelde groei van niet bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfsaccommodatie de kwaliteit van het toeristisch product als geheel onder druk komen te staan.

Het beleid over het starten van een B&B voorziening is reeds vastgelegd in Beleidsregels planologische afwijkingen (kruimelgevallenbeleid) gemeente Aalsmeer 2015. Deze beleidsregels geven de kaders weer waarbinnen een B&B kan worden toegelaten in een woonfunctie zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de woonomgeving en de kwaliteit van het toeristisch product.

7.4 Trends

De afgelopen periode heeft de verhuur van woonhuizen, appartementen en kamers via websites zoals Airbnb een gigantische vlucht genomen. Enerzijds is dit een wenselijke ontwikkeling, omdat er meer keuze in overnachtingsmogelijkheden ontstaat. Bovendien kan de ontwikkeling een impuls geven aan de hotelmarkt. Anderzijds moet ervoor worden gewaakt dat er geen overlast van toeristen ontstaat of (brand)gevaar. Het is de verwachting dat ondernemende inwoners blijven inspelen op de vraag naar verblijfsmogelijkheden. Als daar aanleiding toe is, worden bij het ontwikkelen van toekomstig beleid nadere voorwaarden gesteld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2016.
de griffier,
O. van Kolck
de voorzitter,
J.J. Nobel

Bijlage Wet- en regelgeving

Op de horecabranche is een groot aantal wetten en regels van toepassing. Deze bijlage geeft een kort overzicht van de belangrijkste wettelijke en gemeentelijke kaders die betrekking hebben op horeca. Voor de precieze werking van de beschreven wet- en regelgeving wordt verwezen naar de betreffende wetteksten en lokale regelgeving.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en bestemmingsplannen

De Wro regelt de eisen voor alle ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen wijzen de bestemming van grond aan en stellen hier regels aan. Bestemmingsplannen regelen ook op welke plekken en onder welke voorwaarden horeca is toegestaan.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, ruimte, en milieu. Met een omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld een horecagelegenheid worden verbouwd of de bestemming worden gewijzigd, zodat horeca mogelijk is.

Drank- en horecawet

De Drank- en horecawet (DHW) stelt regels aan het verstrekken van alcoholhoudende drank met als voornaamste doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. De DHW bepaalt onder meer dat voor het verstrekken van alcohol een vergunning noodzakelijk is, dat horecagelegenheden aan bepaalde inrichtingseisen moeten voldoen en dat verstrekkers van alcohol aan verschillende eisen omtrent sociale hygiëne moeten voldoen.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van overlast, openbare orde en veiligheid. De APV bepaalt onder meer dat voor het exploiteren van een horecagelegenheid en een terras een vergunning noodzakelijk is. Ook stelt de APV regels voor de openingsstijden van horecagelegenheden en terrassen.

Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer

De verordening paracommercie reguleert de alcoholverstrekking in paracommerciële horeca. Paracommerciële horeca zijn bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen, waar alcohol wordt geschonken naast hun reguliere activiteiten. Het doel van de verordening paracommercie is om oneerlijke concurrentie met commerciële horeca tegen te gaan. Om dit te bereiken zijn er bepalingen opgenomen over onder meer schenktijden en het schenken van sterke drank.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (bibob)

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (bibob) stelt regels om criminele activiteiten van horeca-exploitanten tegen te gaan. Ook kunnen op basis van deze wet vergunningen, subsidies en opdrachten geweigerd of ingetrokken worden, indien er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat deze vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om geld verkregen uit strafbare feiten wit te wassen.

Winkeltijdenwet

De winkeltijdenwet regelt de openingstijden voor winkels. In de Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2015 is een nadere invulling gegeven aan de invulling van de Winkeltijdenwet voor de Aalsmeerse winkels. In Aalsmeer mogen winkels op werkdagen geopend zijn tussen 06.00 en 22.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 20.00 uur. Deze openingstijden gelden ook voor winkelruimten bij horecagelegenheden.

Wet op kansspelen

De Wet op de kansspelen stelt regels voor het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit. Voor de aanwezigheid van een speelautomaat in een horecagelegenheid is een vergunning vereist. Deze wet regelt, naast regels voor de aanwezigheid van speelautomaten in horecagelegenheden, ook zaken die raken aan de exploitatie van een horecabedrijf. Dit betreft bijvoorbeeld het verbod op deelname aan een bingo of loterij.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer stelt regels aan bedrijven ter bescherming van het milieu en om hinder tegen te gaan. De Wet milieubeheer is een kaderwet. Dat houdt in dat de uitwerking van de doelstellingen in het algemeen niet is terug te vinden in de wet zelf, maar in de besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) en ministeriële regelingen die zijn vastgesteld in het kader van de wet. De meeste specifieke regels voor horeca zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven met betrekking tot het milieu om zo gevaar, schade en hinder vanuit een inrichting te voorkomen en milieubelasting zo veel mogelijk te beperken. De regels in het activiteitenbesluit hebben zodoende onder meer betrekking op geluid, energie, afvalbeheer, lozingen en lucht- en bodemkwaliteit.

Het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening

Het Bouwbesluit 2012 stelt voorschriften voor bouwwerken in het kader van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. De voorschriften zijn nader gespecificeerd voor Aalsmeer in de Bouwverordening gemeente Aalsmeer 2014.

Bijlage Begripsbepalingen

Algemeen

Horeca

Verzamelnaam voor het:

bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken;

bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

De juridisch volledige term is openbare inrichting, zoals die staat in de APV.

Horecagelegenheid

Ruimte, waarin horeca plaatsvindt.

Terras

Buiten de horecagelegenheid besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken worden verstrekt.

Illegale horeca

Horeca die strijdig is met wetgeving, zoals schuurfeesten en privébars.

Ondergeschikte horeca

Horeca die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie die ter plaatse is toegestaan volgens het bestemmingsplan, maar daarmee wel een duidelijke relatie heeft.

Ondersteunende horeca

Detailhandel, waarbij in een horecasetting de eigen producten worden verstrekt, zoals het eten van een broodje bij de bakker of slager.

Mengvorm

Detailhandel, waarbij in een horecasetting andere producten worden verstrekt, zoals een kop koffie bij de boekhandel of in een supermarkt.

Paracommercie

Niet commerciële instellingen die buiten hun doelstelling om een horecagelegenheid exploiteren, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en onderwijsinstellingen.

Paracommerciële omgeving

Horeca-activiteiten die plaatsvinden bij instellingen die buiten hun doelstelling om een horecagelegenheid exploiteren, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en onderwijsinstellingen. Ook commerciële instellingen kunnen actief zijn in een paracommerciële omgeving.

Happy Hour

Het organiseren van een prijsactie als bedoeld in artikel 25d van de Drank- en Horecawet.

APV

Openbare inrichting:

een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren worden verstrekt of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.

Terras

Een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Daghoreca

Openbare inrichtingen die vallen onder categorie I van horeca- activiteiten volgens het bestemmingsplan.

Drank- en Horecawet

Horecabedrijf

De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

Lokaliteit

Een besloten ruimte, onderdeel uitmakend van een inrichting.

Horecalokaliteit

Een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

Inrichting

De lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte.

Paracommerciële rechtspersoon

Een rechtspersoon niet zijnde een NV of BV met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf. Voorbeelden van paracommerciële rechtspersonen zijn verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen.

Alcoholhoudende drank

De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat.

Sterke drank

De drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.

Zwak-alcoholhoudende drank

Alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank.

Wijn

De categorieën alcoholhoudende dranken als opgesomd in Bijlage IV van Verordening (EG) 479/2008.

Bijlage Horeca-categorieën

Categorie

Omschrijving en voorbeelden

Horeca I

Voorbeelden:

lunchrooms, koffie-/theehuizen, ijssalons en afhaalrestaurants.

Horeca waarbij de openingstijden zoveel mogelijk aansluiten bij de winkeltijden en daarom eerder dicht gaan dan ‘reguliere horeca’. Er worden hoofdzakelijk kleine etenswaren en/of ondergeschikt daaraan (alcoholische) dranken verstrekt.

Horeca II

Voorbeelden:

restaurants, fastfoodrestaurants, cafetaria's, snackbars, shoarmazaken.

Deze horeca voorziet vooral in het verstrekken van etenswaren, waarbij het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is.

Horeca III

Voorbeelden:

(eet)cafés, bars.

Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken, waarbij het verstrekken van etenswaren en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is.

Horeca IV

Voorbeelden:

dancings/discotheken, nachtclubs.

Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, waarbij het verstrekken van etenswaren ondergeschikt is.

Horeca V

Voorbeelden:

hotels.

Deze horeca voorziet vooral in het bedrijfsmatig verstrekken van logies, waarbij het verstrekken van etenswaren en het schenken van alcoholische dranken ondergeschikt is.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Doelen

2.1 Visie en ambitie

2.2 Doelen

Hoofdstuk 3. Analyse en evaluatie

3.1 Analyse horeca Aalsmeer

3.2 Landelijke ontwikkelingen en trends

3.3 Aalsmeerse horecamarkt

3.4 Evaluatie en aanbevelingen

Hoofdstuk 4. Beleidskader

4.1 Agenda recreatie en toerisme

4.2 Structuurvisie Uiterweg

4.3 Structuurvisie Green Park Aalsmeer

4.4 Regionale hotelstrategie 2016-2022

4.5 Evenementennota Aalsmeer

4.6 Nota Paracommercieel Beleid 2014

4.7 Lokaal Volksgezondheidsbeleid gemeente Aalsmeer 2010-2014 ‘Gezondheid op peil’ (verlengd tot 2016) en Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Aalsmeer 2015

4.8 Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

4.9 Economische agenda 2016 – 2020, Samen ondernemen in Aalsmeer

4.10 Wet- en regelgeving

Hoofdstuk 5. Ontwikkelgebieden

5.1 Wijkindeling

5.2 Ontwikkelgebieden

Hoofdstuk 6. Beleidsvoorstellen

6.1 Inleiding

6.2 Indeling categorieën

6.2.1 Daghoreca

6.2.2 Ondergeschikte horeca

6.3 Openingstijden

6.4 Terrassen

6.5 Happy Hours

6.6 Exploitatievergunning

6.7 Handhaving vanuit het principe ‘high trust, high penalty’

6.8 Klachtenprocedure

6.9 Adequate dienstverlening

Hoofdstuk 7. Hotelbeleid

7.1 Regionaal hotelbeleid

7.2 Hotelbeleid Aalsmeer

7.3 Bed & Breakfast

7.4 Trends