Beleidsregel ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Geldend van 21-03-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet

BELEIDSREGEL ONTHEFFING ARTIKEL 35 VAN DE DRANK- EN HORECAWET

De burgemeester van Berkelland,

overwegende dat:

 • -

  het vanuit het oogpunt van alcoholmatiging en

 • -

  in het bijzonder alcoholmatiging onder jongeren

 • -

  een verantwoorde verstrekking van zwak-alcoholische drank

het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel 35 van de Drank- en Horecawet biedt;

gelet op wat bepaald wordt in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen: "Beleidsregel ontheffing artikel 35 van de Drank- en

Horecawet".

Inleiding

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod om zonder drank en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken.

Deze ontheffing kan alleen worden verleend voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. En voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen. De verstrekking van de alcohol mag alleen onder de onmiddellijke leiding van een persoon van minimaal 21 jaar, die niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Lid 2 bepaalt dat de ontheffing onder beperkingen kan worden verleend en dat er voorschriften aan kunnen worden verbonden.

Deze ontheffingsmogelijkheid is een bevoegdheid van de burgemeester. Er is sprake van een grote beleidsvrijheid.

Afbakening begrip ‘bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’

Een bijzondere gelegenheid kan omschreven worden als: een braderie, kermis, jaarmarkt, muziek- en/of sportfeest en andere tijdelijke gebeurtenissen. Het gaat om incidentele gevallen.

Er is uitdrukkelijk geen sprake van een dergelijke bijzondere gelegenheid:

 • ·

  als de ontheffing een op zichzelf staande activiteit is en niet te koppelen is aan een evenement of activiteit;

 • ·

  als de ontheffing een reguliere vergunning ex artikel 3 DHW vervangt, bijvoorbeeld bij een openingsfeest van een horeca-inrichting, waarvoor de vergunning nog niet is afgegeven of kan worden afgegeven;

·als de ontheffing gebruikt wordt om zwak-alcoholische dranken te kunnen schenken in een winkel (bijvoorbeeld bij een veiling).

De eindtijd van de ontheffing is in principe afhankelijk van de eindtijd van het evenement/activiteit waaraan de artikel 35 ontheffing is gekoppeld. Er kan van worden afgeweken als het gaat om de openbare orde.

Voorschriften en beperkingen

Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

 • ·

  jongeren die niet aan kunnen tonen dat ze 18 jaar of ouder zijn kunnen geen zwak-alcoholisch drank kopen of krijgen. De leeftijd kan gecontroleerd worden;

 • ·

  er mag geen sterke drank aanwezig zijn;

 • ·

  er zijn voor het publiek altijd alcoholvrije dranken verkrijgbaar;

 • ·

  er mogen alleen plastic glazen worden gebruikt tijdens de ontheffing;

 • ·

  het is verboden zwak-alcoholische drank te verstrekken aan een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van drugs verkeert;

 • ·

  de leidinggevende of degene die de alcohol daadwerkelijk verstrekt verkeert niet in kennelijke staat van dronkenschap of onder de invloed van drugs;

 • ·

  de begintijd van de ontheffing ligt nooit voor 10.00 uur;

 • ·

  de ruimte is behoorlijk verlicht en geventileerd en van alle kanten goed te overzien zo lang er publiek is;

 • ·

  verkoop bevorderende activiteiten van zwak-alcoholische drank zijn niet toegestaan. Denk daarbij aan happy hours of als alcoholische drank goedkoper is dan niet-alcoholische drank;

 • ·

  deze ontheffing of een afschrift daarvan is aanwezig op de locatie waar deze ontheffing wordt gebruikt. De ontheffing wordt op verzoek direct getoond;

 • ·

  de leidinggevende is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en beperkingen;

 • ·

  alle aanwijzingen of bevelen, gegeven door of namens de politie, de gemeente of de brandweer (Veiligheidsregio), worden direct opgevolgd;

 • ·

  aan de ontheffing kunnen altijd nadere voorschriften worden verbonden.

Weigering van de ontheffing

Een ontheffing wordt geweigerd:

 • ·

  als de leidinggevende niet voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 35 Drank- en Horecawet

 • ·

  als de leidinggevende niet in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne;

 • ·

  er sprake is van een evenement dat zich vooral richt op jongeren onder de 18 jaar;

 • ·

  als aangenomen moet worden dat de feitelijke toestand niet overeenkomt met de aanvraag.

 • ·

  als niet is voldaan aan het begrip ‘bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’ zoals in deze beleidsregels omschreven;

 • ·

  als redelijkerwijs te verwachten is dat het verstrekken van alcohol tot verstoring van de openbare orde zal leiden of gevaar zal opleveren voor de veiligheid, gezondheid of zedelijkheid;

 • ·

  als er geen toestemming verleend is door de organisatie van het gerelateerde evenement. De aanvrager van de ontheffing heeft schriftelijke toestemming van de organisatie of kan aantonen dat de ontheffing gerelateerd is aan het evenement (bijvoorbeeld door middel van betaling aan de organisatie).

Een ontheffing kan worden geweigerd:

 • ·

  als het verstrekken van zwak-alcoholische drank niet past bij het karakter van het evenement of de activiteit. De burgemeester beoordeelt dit (bijvoorbeeld als het evenement of de activiteit zich voornamelijk richt op jeugdigen);

 • ·

  als deze niet op tijd is aangevraagd, te weten uiterlijk tien werkdagen voor het begin van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard;

 • ·

  als er al voldoende zwakalcoholhoudende drank in omloop is. Hiermee wordt wildgroei van tappunten voorkomen, wat risico’s voor de openbare orde kan opleveren;

 • ·

  als een ontheffing wordt aangevraagd door een horecaonderneming die al vaker de regels van de Drank- en Horecawet of de voorschriften en beperkingen van de artikel 35 ontheffing heeft overtreden.

Ontheffing voor meerdere jaren

De burgemeester kan een ontheffing verlenen voor meerdere jaren. Er moet dan sprake zijn van een jaarlijks terugkerende bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Voorwaarde is wel dat de verstrekking van zwak-alcoholische drank telkens gebeurt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.

Intrekking

De ontheffing kan ingetrokken worden als de voorschriften van deze beleidsregel niet worden nagekomen. Ook kan de ontheffing worden ingetrokken op grond van artikel 31, eerste lid onder a en c Drank- en Horecawet.

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  Als door bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze beleidsregel naar het oordeel van de burgemeester zou leiden tot een onredelijke beslissing kan de burgemeester gemotiveerd van de beleidsregel afwijken.

 • 3.

  De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 • 4.

  De ‘Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet’ van 2 april 2013 wordt hierbij ingetrokken.

Borculo, 27 februari 2018

De burgemeester van Berkelland,

drs. J.H.A. van Oostrum.

Bijlage 2 Publicatie Berkelbericht

Nieuwe beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet

Als u buiten een horeca-inrichting alcoholische dranken wilt schenken, moet u een ontheffing bij de burgemeester aanvragen. Dit staat in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Het moet gaan om een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, zoals een evenement waarbij een buitentap wordt geplaatst. De ontheffing geldt uitsluitend voor het schenken van zwak-alcoholische dranken.

In de “Beleidsregel ontheffing 35 Drank- en Horecawet” zijn regels vastgelegd hoe de burgemeester omgaat met verzoeken om gebruik te mogen maken van de regel. Er zijn behalve praktische regels (wanneer wel en geen ontheffing) ook regels opgenomen over alcoholmatiging en verantwoorde verstrekking van zwak-alcoholische drank.

U kunt de regeling raadplegen via onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsregels/Regelgeving_Berkelland