Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stein 2018

Geldend van 21-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stein 2018

De raad van de gemeente Stein;

Gelezen het raadsvoorstel inzake het instellen van een rekenkamercommissie voor de gemeente Stein Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV A van de Gemeentewet B E S L U I T Vast te stellen de navolgende:

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stein 2018Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rekenkamercommissie: een commissie als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet;

 • b.

  lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3 tweede lid door de raad van buiten de kring van zijn leden is benoemd;

 • c.

  gemeentebestuur: de gemeenteraad, het college en de burgemeester

 • d.

  doelmatigheid of efficiëntie: de mate waarin een organisatie erin slaagt met een zo beperkt mogelijk inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • e.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • f.

  rechtmatigheid: de mate waarin de uitvoering van beleid voldoet aan externe en interne wet- en regelgeving.

Artikel 2 Taak van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur; zij voert onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid, van het financiële beheer en van de gemeentelijke organisatie alsmede naar het beheer van de gemeentelijke organisatie. Een door de Rekenkamercommissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213 tweede lid van de Gemeentewet.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd onderzoek te doen als bedoeld in artikel 184 van de Gemeentewet bij naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt en bij privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan de gemeente middels subsidie, lening of garantie ten minste vijftig procent van de baten bekostigt.

Artikel 3 Zittingsduur, samenstelling en benoeming van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie wordt ingesteld voor de zittingsduur van zes jaar.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, die door de gemeenteraad van buiten de kring van zijn leden worden benoemd, waaronder de voorzitter. De voorzitter en de leden kunnen door de gemeenteraad één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode.

 • 3.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat.

 • 4.

  Na benoeming maakt de rekenkamercommissie een schema van aftreden, dit om gefaseerd aftreden mogelijk te maken.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de leden van de rekenkamercommissie is artikel 81g van de Gemeentewet van toepassing, het afleggen van de eed.

Artikel 5 Aansluiting bij de Rekenkamercommissie

1. De raad van een gemeente, die wenst toe te treden tot de rekenkamercommissie Stein, richt het verzoek terzake aan de gemeenteraad. 2. De gemeenteraad neemt een besluit, gehoord de Rekenkamercommissie.

Artikel 6 Besluitvorming in de Rekenkamercommissie

 • 1. In de vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2. Voor het nemen van besluiten moeten ten minste twee leden van de Rekenkamercommissie ter vergadering aanwezig zijn.

 • 3. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 7 Einde van lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van een lid eindigt: a. op eigen verzoek; b. bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie, conform het bepaalde in artikel 81f Gemeentewet; c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 2. De leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken, ongeschiktheid of een andere dringende reden niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.

Artikel 8 Verboden handelingen

 • 1.

  Het is de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de Rekenkamercommissie, een lid van de Rekenkamercommissie dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.

 • 2.

  Leden overleggen aan de gemeenteraad periodiek een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen.

Artikel 9 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden: a. De voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie ontvang en een presentiegeld van 125 euro per vergadering.b. De uurvergoeding aan de leden van de Rekenkamercommissie voor het verricht en van onderzoek bedraagt 100 euro..

 • 2.

  De vergoedingen als bedoeld in het eerste lid komen ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 15.

Artikel 10 Reglement van orde

De Rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden en haar vergaderingen vast. Zij zendt het reglement na de vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de gemeenteraad.

Artikel 11 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

 • 1. De Rekenkamercommissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks voor 1 januari van het daarop volgend jaar als onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de raad voorgelegd.

 • 3. De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 12 Verzoek tot onderzoek door de gemeenteraad

Als de gemeenteraad besluit tot een verzoek tot een onderzoek aan de Rekenkamercommissie, dan bericht de Rekenkamercommissie de raad binnen één maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan.

Artikel 13 Uitvoering van onderzoek en rapportage

 • 1. De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De Rekenkamercommissie informeert de raad zo veel als mogelijk tussentijds.

 • 3. De Rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De Rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan de ambtelijk secretaris en de overige medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de Rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de Rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de Rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid als lid, respectievelijke medewerker ter kennis is gekomen.

 • 5. De Rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. De Rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen en door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 7. Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten zoals bedoeld in lid 6 formuleert de Rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.

 • 8. De Rekenkamercommissie stelt het bestuur in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek en de nota aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 9. Na vaststelling door de Rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden. Hierbij worden de ambtelijke en bestuurlijke reacties gevoegd. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten op basis van het rapport en de nota met conclusies en aanbevelingen. De raad stelt de eindconclusies vast.

 • 10. De Rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

  Artikel 14 Behandeling door de raad

  1.De griffie verzorgt de agendering van de rekenkamerrapporten voor de raad en zijn commissies.

  2. Ten behoeve van de raadsbehandeling wordt door de griffie een conceptraadsvoorstel opgesteld met conceptraadsbesluit. Het conceptbesluit bevat indien van toepassing een opdracht aan het onderzochte orgaan om binnen een door de raad vast te stellen termijn met een plan van aanpak naar aanleiding van de door de raad overgenomen aanbevelingen te komen.

  3. De raad behandelt het onderzoeksrapport binnen twee maanden na publicatie van het rapport.

Artikel 15 Ambtelijk secretaris

 • 1. De griffier van de gemeente Stein is verantwoordelijk voor de vervulling van een functioneel onafhankelijk secretariaat dat de Rekenkamercommissie ondersteunt.

 • 2. De secretaris is in iedere vergadering van de Rekenkamercommissie aanwezig en staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor de begeleiding van externe onderzoekers, de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 16 Onderzoeksmedewerkers

 • 1. De Rekenkamercommissie is bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 17 tijdelijk onderzoeksmedewerkers aan te stellen.

 • 2. Onderzoeksmedewerkers kunnen, indien de Rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid toekent, alle informatie verzamelen die de Rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht; zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de Rekenkamercommissie.

 • 3. De Rekenkamercommissie is tevens bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 17 externe deskundigen in te schakelen. Het hiervoor in lid 2 gestelde is op de externe deskundigen dienovereenkomstig van toepassing.

Artikel 17 Budget

 • 1. De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de gemeentebegroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het eerste lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen die krachtens artikel 8 zijn toegekend aan de leden van de Rekenkamercommissie;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   onderzoeksmedewerkers;

  • d.

   de kosten van externe deskundigen die mogelijk door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld; en

  • e.

   de mogelijke overige uitgaven die de Rekenkamercommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

 • 3. De Rekenkamercommissie dient elk jaar voor 1 april een financiële verantwoording over haar werkzaamheden over het afgelopen jaar bij de gemeenteraad in.

Artikel 18 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stein 2018.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 21 maart 2018. Per gelijke datumvervalt de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Sittard-Geleen en Stein d.d. 20 mei 2014

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stein in zijn vergadering van 22 februari 2018.

De griffier, De voorzitter, drs. Th.J.M. Pierik M.F.H. Leurs-Mordang