Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels tegemoetkoming hoge zorgkosten Gemeente Aalsmeer

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming hoge zorgkosten Gemeente Aalsmeer

Z-2016/008561

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Belanghebbende: de persoon die in aanmerking wenst te komen voor deze regeling;

 • b.

  Tegemoetkoming zorgverzekering: een collectieve ziektekostenverzekering en/of een tegemoetkoming hoge zorgkosten;

 • c.

  Relevante bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20, artikel 21 of artikel 22 van de Participatiewet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de Participatiewet van toepassing, verminderd met 10%;

 • d.

  Minimum inkomen: een inkomen van ten hoogste 130% van de op datum aanvraag geldend netto wettelijk minimumloon;

 • e.

  Eigen risico: wettelijk verplicht eigen risico op grond van artikel 19 eerste lid van de Zorgverzekeringswet;

 • f.

  Tegemoetkoming arbeidsongeschikten: de tegemoetkoming genoemd in artikel 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 2. Collectieve ziektekostenverzekering

 • 1. Het college stelt een collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners beschikbaar aan belanghebbenden met een inkomen van ten hoogste 130% van de relevante bijstandsnorm.

 • 2. De collectieve ziektekostenverzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een gemeentepakket en kan alleen als totaalpakket worden afgesloten.

 • 3. Op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt de collectiviteitkorting in mindering gebracht. De resterende netto premie komt voor rekening van de verzekerde en de premie voor het gemeentepakket komt voor rekening van de gemeente.

 • 4. Deelname aan de collectieve ziektekostenverzekeringen is alleen mogelijk vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar.

 • 5. In afwijking van het vierde lid is deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering per eerste van de volgende kalendermaand mogelijk indien belanghebbende is verzekerd bij de verzekeraar die de collectieve ziektekostenverzekering uitvoert.

 • 6. Indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering wordt de verzekering per de eerste van de volgende kalendermaand omgezet in een basisverzekering en aanvullende verzekering en vervalt het gemeentepakket.

Artikel 3. Tegemoetkoming hoge zorgkosten

 • 1. Het college verleent op aanvraag een tegemoetkoming hoge zorgkosten.

 • 2. Tot de doelgroep voor de tegemoetkoming behoort een belanghebbende met een minimum inkomen wanneer er:

  • a.

   geen recht is op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten; en

  • b.

   aantoonbaar in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarover de tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering wordt aangevraagd, het volledige eigen risico is verbruikt.

 • 3. De hoogte van de tegemoetkoming uit het eerste lid is gelijk aan het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin er recht is op de tegemoetkoming hoge zorgkosten. De tegemoetkoming is een bedrag per belanghebbende per kalenderjaar.

Artikel 4. Aanvragen

Het college neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer deze zijn ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 5. Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2016 en worden aangehaald als “Beleidsregels tegemoetkoming hoge zorgkosten gemeente Aalsmeer”.

 • 2. Op het tijdstip genoemd in het eerste lid worden de “Beleidsregels maatwerkvoorziening Aalsmeer”, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2015 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2016.
De secretaris,
mr. F.L. Romkema
De voorzitter,
J.J. Nobel