Regeling vervallen per 01-01-2016

Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap gemeente Aalsmeer

Geldend van 16-12-2015 t/m 31-12-2015

Intitulé

Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap Gemeente Aalsmeer

Z-2015/066047

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: de persoon die in aanmerking wenst te komen voor een maatwerkvoorziening bij een chronisch ziekte of handicap;

 • b.

  Maatwerkvoorziening: Voorziening op aanvraag voor belanghebbende met een chronische ziekte of handicap. Met inbegrepen een collectieve ziektekostenverzekering en een tegemoetkoming voor niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering;

 • c.

  bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de Participatiewet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de Participatiewet van toepassing, verminderd met 10%;

 • d.

  Minimum inkomen: een inkomen van ten hoogste 130% van de op datum aanvraag geldende netto wettelijk minimumloon;

 • e.

  Eigen risico: Wettelijke verplichte eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet;

 • f.

  (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt: De persoon met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering en die voor 35% of meer arbeidsongeschikt is.

Artikel 2 Collectieve ziektekostenverzekeringen

 • 1. Het college stelt de collectieve ziektekostenverzekeringen voor inwoners met hoge zorgkosten beschikbaar aan belanghebbenden met een inkomen van ten hoogste 130% van de relevante bijstandsnorm.

 • 2. De collectieve ziektekostenverzekeringen bestaan uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een gemeentepakket en kan alleen als totaalpakket worden afgesloten.

 • 3. Op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt de collectiviteitkorting in mindering gebracht. De resterende netto premie komt voor rekening van de verzekerde en de premie voor het gemeentepakket komt voor rekening van de gemeente.

 • 4. Deelname aan de collectieve ziektekostenverzekeringen is slechts mogelijk vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar.

 • 5. In afwijking van het vierde lid is deelname aan de collectieve verzekering per eerste van de volgende kalendermaand mogelijk indien belanghebbende is verzekerd bij de verzekeraar die de collectieve ziektekostenverzekering uitvoert.

 • 6. Indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering wordt de verzekering per de eerste van de volgende kalendermaand omgezet in een basisverzekering en aanvullende verzekering en vervalt het gemeentepakket.

Artikel 3 Voorziening niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering

 • 1. Het college verleent op aanvraag een tegemoetkoming voor niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering van € 140,00 per 12 maanden per persoon aan inwoners met een chronische ziekte of handicap.

 • 2. Tot de doelgroep behoort de belanghebbende met een chronische ziekte of handicap met een minimum inkomen, indien:

  • a.

   geen recht op een tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bestaat.

  • b.

   aantoonbaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag het volledige eigen risico is verbruikt.

Artikel 4 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 16 december 2015 en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels maatwerkvoorziening Aalsmeer”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015.
De secretaris,
mr. F.L. Romkema
De voorzitter,
J.J. Nobel