Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

Z-2017/053670

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de notitie Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen, vastgesteld door gemeenteraad d.d. 13 december 2017;

gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluit vast te stellen de Nadere regels:

Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen.

Artikel 1. Doelstelling innovatiefonds

Met dit innovatiefonds wil de gemeente Amstelveen via haar inwoners en zich aandienende organisaties en bedrijven innovatie in het sociaal domein stimuleren. Door verrassende, inspirerende en vernieuwende plannen en initiatieven wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van de transformatie in het sociaal domein, waarbij de inwoner centraal wordt gesteld en de zorg efficiënter wordt vormgegeven.

De doelen van de transformatie in het sociaal domein zijn:

 • Zelfredzaamheid: Versterken en herstel van eigen kracht (en/of netwerken) bij de inwoners/gezinnen.

 • Integrale ondersteuning: één huishouden, één plan, één regisseur.

 • Voorkomen van zware zorg: zoveel mogelijk van 2e naar 1e (en 0e) lijn, versterken van preventie en voorkomen van curatie.

 • Adequaat en efficiënt bieden van maatwerk: Gespecialiseerde zorg/ondersteuning zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

 • Kostenbesparing: Besparen of minimaal voorkomen stijging van kosten in zorg en ondersteuning.

Artikel 2. Criteria voor innovatiefonds

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het innovatiefonds dient de aanvraag (1) bij te dragen aan de doelen van de transformatie (artikel 1) en (2) te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  Het gaat om activiteiten, projecten of producten waarbij de inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend is ten opzichte van het huidige aanbod in zorg/ondersteuning en welzijn, en

 • b.

  De voorgestelde innovatie richt zich op bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg/ondersteuning en welzijn door een probleem of knelpunt in de zorg en ondersteuning aan te pakken, en

 • c.

  De voorgestelde innovatie betreft het terrein van de Wmo, (jeugd-) zorg en welzijn. Maar kan raakvlakken hebben met sport, cultuur, onderwijs, Participatiewet, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, en

 • d.

  De voorgestelde innovatie kan gepersonaliseerde zorg en ondersteuning betreffen, maar is in dat geval algemeen toepasbaar op inwoners met een soortgelijke beperking, en

 • e.

  De voorgestelde innovatie heeft betrekking op zorg/ondersteuning aan en welzijn van de inwoners van Amstelveen, en is voor inwoners beschikbaar en bereikbaar, onafhankelijk van hun inkomen, en

 • f.

  De voorgestelde innovatie kan niet op andere wijze in aanmerking komen voor financiering, subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm ook, en

 • g.

  De voorgestelde innovatie dient een blijvende verandering en beoogt doeltreffend, doelmatig en effectief te zijn, en

 • h.

  Het is aannemelijk dat de innovatie succesvol is/slaagt.

Artikel 3. Doelgroep

Het Innovatiefonds verstrekt een subsidie aan inwoners, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen, gericht op de ontwikkeling van zorg/ondersteuning en welzijn.

Artikel 4. Duur subsidieperiode

Deze subsidieregeling beslaat de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Artikel 5. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor 2018 en 2019 samen bedraagt in totaal € 300.000,-

 • 2. Indien het in het eerste lid genoemde subsidieplafond is bereikt, wordt geen subsidie meer verleend.

 • 3. Een subsidie bedraagt voor een maatschappelijke organisatie of commerciële partij ten hoogste € 40.000 per aanvraag. Voor een inwoner bedraagt de subsidie ten hoogste € 15.000 per aanvraag.

Artikel 6. Co-financiering

Voor commerciële partijen geldt een co-financieringseis van 25% van de totale projectkosten welke ingevuld kan worden met financiële middelen of inzet (mensuren).

Artikel 7. De aanvraag

 • 1. De aanvrager overlegt bij de aanvraag een projectvoorstel dat voldoet aan de doelstellingen en criteria van het fonds, waarin beschreven wordt:

  • a.

   de beoogde innovatie;

  • b.

   de doelgroep;

  • c.

   de beoogde activiteiten;

  • d.

   de gewenste resultaten;

  • e.

   een tijdspad en een begroting;

  • f.

   het verzochte subsidiebedrag;

  • g.

   in hoeverre het aannemelijk is dat aanvraag andere vormen van zorg voorkomt en daarmee (elders) kosten bespaart.

 • 2. Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier Innovatiefonds Zorg en Welzijn. De aanvrager mag aanvullende documenten ter ondersteuning bij zijn aanvraag voegen.

 • 3. De subsidie wordt gezien als een projectsubsidie met een looptijd van (uiterlijk) twee jaar. Uiterlijk na een jaar stuurt de aanvrager een (tussentijdse) evaluatie naar de gemeente. De subsidie wordt na afronding van het project verantwoord volgens de regels van de Algemene Subsidie Verordening Amstelveen 2016.

Artikel 8. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Voor zover loonkosten subsidiabel zijn, worden daartoe uitsluitend gerekend de loonkosten van het rechtstreeks bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit betrokken personeel.

 • 3. Overheadkosten bedragen niet meer dan 20% van de subsidiabele projectkosten. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers die de activiteit als bedoeld in artikel 2 uitvoeren.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekken van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst
De burgemeester,
drs. H.B. Eenhoorn