Verordening Starterslening 2018

Geldend van 15-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening 2018

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving van 22 november 2017;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening Starterslening 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Starterslening: een hypothecaire lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de koopwoning en de hypotheek bij een financiële dienstverlener, zoals een bank;

 • b.

  Combinatielening: een oplopend krediet waaruit de Starterslening kan worden afgelost;

 • c.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken en geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

 • d.

  NHG-regels: de actuele voorwaarden en normen die gelden bij de verstrekking van borgtocht door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage (Nationale Hypotheek Garantie).

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze verordening

 • 1. De verstrekking van een Starterslening vindt plaats in twee fasen.

 • 2. Deze verordening is van toepassing op de eerste fase. In deze fase beoordelen burgemeester en wethouders of wordt voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor een Starterslening. Op de behandeling van een aanvraag zijn de NHG-regels van overeenkomstige toepassing.

 • 3. In de tweede fase beoordeelt SVn de hoogte van de Starterslening en de daaraan verbonden Combinatielening. De Starterslening wordt verstrekt door SVn. Op de beoordeling en verstrekking zijn de door SVn vastgestelde "Voorwaarden en toelichting op een Starterslening" en de "Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen" van toepassing.

Artikel 3 Welke persoon in aanmerking komt

 • 1. Een Starterslening kan worden verstrekt aan de persoon:

  • a.

   die niet eerder een woning in eigendom heeft verkregen;

  • b.

   die ingezetene in Nederland is;

  • c.

   die 18 jaar is of ouder, maar jonger dan 40 jaar.

 • 2. Een vreemdeling komt alleen in aanmerking voor een Starterslening als hij rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 Welk woonadres in aanmerking komt

Een Starterslening kan worden verstrekt voor een koopwoning:

 • a.

  die is opgenomen in het adressenregister van Nissewaard;

 • b.

  waarin de in artikel 3 bedoelde persoon gaat wonen.

Artikel 5 Welke huizenprijs in aanmerking komt

 • 1. Een Starterslening kan worden verstrekt voor een koopwoning waarvan de prijs, bedoeld in artikel 1, onder a, overeenkomstig de NHG-regels wordt gevormd door de som van:

  • a.

   de koopsom of de waarde van de woning;

  • b.

   de kosten van kwaliteitsverbetering;

  • c.

   de kosten van energiebesparende voorzieningen;

  • d.

   een eenmalige storting in een onderhoudsfonds voor het toekomstig onderhoud van de woning.

 • 2. In afwijking van de NHG-regels worden de bijkomende kosten niet opgeteld bij de som, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De prijs van de koopwoning mag niet hoger zijn dan de kostengrens, bedoeld in de NHG-regels.

Artikel 6 Hoogte van de Starterslening

De omvang van de Starterslening en de daaraan verbonden Combinatielening is gelijk aan het bedrag dat door SVn is berekend, maar kan niet meer bedragen dan € 30.000,00.

Artikel 7 Leningenplafond

 • 1. Het leningenplafond bedraagt € 1.000.000,00 per jaar.

 • 2. Het voor leningen beschikbare bedrag wordt door burgemeester en wethouders verdeeld op volgorde van het uitbrengen van offerte, bedoeld in artikel 8, vierde lid.

 • 3. Een lening wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de lening het leningenplafond wordt overschreden.

Artikel 8 De procedure

 • 1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een Starterslening wordt langs elektronische weg of schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 3. De aanvrager kan alleen aan SVn vragen om een offerte voor een Starterslening:

  • a.

   met een beschikking dat de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden;

  • b.

   binnen acht weken na de dag van verzending van deze beschikking

 • 4. SVn beslist over het uitbrengen van een offerte. Na acceptatie van de offerte verstrekt SVn de Starterslening.

Artikel 9 Weigerings- en intrekkingsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag afwijzen of een beschikking waarbij is vastgesteld dat de aanvrager voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden intrekken:

 • a.

  als andere financiële stimuleringsmaatregelen voor de verwerking van de koopwoning kunnen worden aangewend;

 • b.

  als de belangen van de eerste geldverstrekker worden aangetast;

 • c.

  als de koopovereenkomst van de eigen woning wordt ontbonden;

 • d.

  als niet of niet meer wordt voldaan aan wat bij of krachtens deze verordening is bepaald;

 • e.

  als onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 10 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in deze verordening afwijken, voor zover de toepassing ervan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Verordening Starters- en Combinatielening Nissewaard wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Starterslening 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 6 december 2017.
de griffier, de voorzitter,
S.J.M. Mackaij M. Salet