Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Bedrijven

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Bedrijven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende:

dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

dat het college de ambitie heeft gesteld om, mede in het licht van het klimaatakkoord van Parijs, versneld een energieneutrale gemeente te worden;

dat er bij bedrijven een significant potentieel ligt wat betreft energiebesparing en de opwekking van duurzame energie;

dat het voor bedrijven in veel gevallen niet mogelijk is om bij banken en andere financiële instellingen financiering te verkrijgen voor kleinschalige initiatieven;

dat het college kleinschalige initiatieven van bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de energieambitie mogelijk wil maken door hiervoor financiering te verstrekken.

gelet op de titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Apeldoorn 2014;

BESLUIT:

De subsidieregeling Financiering Energieprojecten Bedrijven vast te stellen.

Artikel 1. Algemene bepaling

Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Aanvrager: Bedrijf dat een Financiering aanvraagt voor een Project.

Administratie-opslag: al dan niet vaste opslag in %-punten ten opzichte van het Basistarief gebaseerd op administratiekosten die gepaard gaan met het afsluiten van een Financiering.

AGVV: Verordening EG Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014.

Basistarief: looptijdvaste rente bepaald op basis van interne rekenrente van de gemeente.

Bedrijf: kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, zoals gedefinieerd in Bijlage I bij Verordening EG nr. 800/2008 zijnde rechtspersoon, samenwerkingsverband van rechtspersonen of samenwerkingsverband van natuurlijke personen, naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.

Bedrijf in moeilijkheden: een Bedrijf die voldoet aan tenminste één van de omstandigheden als genoemd in artikel 2, lid 18 van de AGVV.

College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.

De-minimisverordening: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013 (dan wel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013.

Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van Hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met Hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele energiebronnen gebruiken.

Energiefonds Apeldoorn: Projectorganisatie binnen de gemeente belast met de uitvoering van deze Regeling.

Energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door (investeringen in) energiebesparing en opwekking van Duurzame energie.

Financiering: Subsidie in de vorm van een Lening op grond van deze Regeling.

Financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een Project met alle relevante informatie (technisch, financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming. De eisen die worden gesteld aan een Financieringsaanvraag kunnen per Project verschillen.

Financieringsdocumentatie: de documenten waarin de afspraken tussen initiatiefnemer en Gemeente die betrekking hebben op de Financiering zijn vastgesteld, bestaande uit een Subsidiebeschikking en een Financieringsovereenkomst.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen Gemeente en een Bedrijf waarin de voorwaarden van een Financiering van een Project zijn vastgelegd.

Financieringsrisico: omstandigheden die invloed kunnen hebben op het niet terug kunnen betalen van de Financiering.

Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun op basis van deze Regeling aan een Project uitgevoerd door een Bedrijf conform de Mededeling Rente en de De-minimisverordening.

Hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Intern procedure handboek: intern handboek waarin de processen binnen het Energiefonds Apeldoorn worden omschreven die ten grondslag liggen aan de besluitvorming rondom de financiering van een Project.

Investering: het aangaan van verplichtingen ter zake van een Project inclusief eventuele arbeidskosten en exclusief de kosten voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie.

Kredietwaardig: Een bedrijf is kredietwaardig indien de solvabiliteit boven de 30% is en zij een positieve liquiditeitsprognose van zes maanden heeft.

Lening: verstrekking van een geldsom door het College aan een Bedrijf welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald.

Mededeling Rente: Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie en disconteringspercentages worden vastgesteld, PbEU C 14/6 van 19 januari 2008.

Project: een activiteit gericht op de Energietransitie uitgevoerd door een Bedrijf in de gemeente Apeldoorn waaraan het College Financiering zal bieden of overweegt te bieden.

Regeling: onderhavige Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Bedrijven.

Rente-afslag: al dan niet vaste korting in %-punten op het Basistarief.

Risico-opslag: al dan niet vast opslag in %-punten op van het Basistarief waarmee Financieringsrisico’s behorende bij Financieringen worden ingeprijsd.

Staatssteuntoets: toets zoals opgenomen in het Intern procedure handboek om te bepalen of er al dan niet sprake is van Geoorloofde Staatssteun.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het College kan onder hierna te noemen voorwaarden Financiering verschaffen aan een Project in de gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Een Financiering mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien ter zake van het Project reeds door een bestuursorgaan subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de Financiering zodanig aangepast dat er sprake is van Geoorloofde staatssteun.

 • 3.

  Financiering kan verstrekt worden aan een Project dat:

  • a.

   aantoonbaar zal bijdragen aan het versnellen van de Energietransitie in de gemeente Apeldoorn door het mogelijk maken van investeringen op het gebied van energiebesparing en opwekking van Duurzame energie door Bedrijven;

  • b.

   binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn wordt of zal worden uitgevoerd en

  • c.

   zicht heeft op realisatie binnen een periode van 6 maanden.

 • 4.

  Het College vergewist zich ervan dat Financiering direct ten goede komt aan het Project waarvoor het kapitaal wordt verstrekt en niet ten goede komt aan andersoortige activiteiten die door moeder-, dochter-, of zusterentiteiten van het Bedrijf worden uitgevoerd.

 • 5.

  Ten aanzien van de kosten, waarvoor een Financiering verstrekt kan worden, komen slechts in aanmerking de in redelijkheid te maken investeringen en kosten voor het Project, inclusief eventuele arbeidskosten.

 • 6.

  Voor de Financiering komen in ieder geval niet in aanmerking:

  • a.

   De kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de Financieringsaanvraag.

  • b.

   De kosten voor zover deze door de Aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Artikel 4. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

 • 1.

  Een Financiering bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 per project.

 • 2.

  Een Bedrijf kan per Project één Financiering aanvragen. De som aan Financieringen verstrekt aan één Bedrijf binnen één kalenderjaar mag niet meer bedragen dan € 50.000.

 • 3.

  Het College hanteert voor Financieringen:

  • a.

   vanaf € 5.000 tot € 25.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering van een Project.

  • b.

   vanaf € 25.000 tot € 50.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50% van de investering van een Project.

 • 4.

  Indien de som aan Financieringen verstrekt aan één Bedrijf binnen één kalenderjaar als gevolg van een nieuwe Financieringsaanvraag hoger dan € 25.000 uitkomt, dan geldt voor deze nieuwe Financiering een financieringspercentage van 50%.

 • 5.

  De Financiering betreft een annuïtaire of lineaire Lening met een looptijd van maximaal 15 jaar en een maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso.

 • 6.

  De Aanvrager dient het Project binnen 6 maanden, na sluiten van de Financieringsovereenkomst, gerealiseerd te hebben. De Aanvrager kan schriftelijk verzoeken eenmalig de termijn voor realisatie met maximaal 6 maanden te verlengen.

 • 7.

  Het actuele rentetarief bestaat uit het Basistarief op het moment van toekenning van de Financiering vermeerderd met eventuele Risico-opslag en Administratie-opslag en/of verminderd met een eventuele Rente-afslag. Het actuele rentetarief wordt gepubliceerd op de daartoe bestemde website.

 • 8.

  Het College stelt de Risico-opslag, Administratie-opslag en Rente-afslag vast en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds aan te passen.

 • 9.

  Wijzigingen van de actuele rente zijn niet van toepassing op reeds afgesloten Financieringen.

 • 10.

  Een Bedrijf dient ten minste vijf jaar na afgifte van de Financieringsdocumentatie haar administratie ten aanzien van de Financieringsaanvraag te bewaren en toegankelijk te houden of zoveel langer als de Financiering loopt.

 • 11.

  Door ondertekening van de Financieringsovereenkomst stemt het Bedrijf ermee in dat het College over het Project extern kan communiceren, waarbij het Bedrijf anoniem blijft.

Artikel 5. Plafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het plafond voor deze Regeling bedraagt voor 2018 € 500.000 met ingang van de datum van inwerkingtreding zoals genoemd in Artikel 9.

 • 2.

  Het College zal het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van deze regeling jaarlijks bijstellen.

 • 3.

  De volledig ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 6. Besluitvorming over Financiering

 • 1.

  Voor de besluitvorming maakt het College gebruik van het Intern procedure handboek.

 • 2.

  De in het Intern procedure handboek beschreven minimale stappen om tot Financiering te komen zijn:

  • a.

   Aan de Financiering moet een Financieringsaanvraag ten grondslag liggen. Een Financieringsaanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe vastgesteld formulier op een daartoe bestemde website. Bij de Financieringsaanvraag dient ten minste te worden overlegd:

   • ·

    een offerte voor aanschaf en/of installatie van de technologie of werkzaamheden, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven;

   • ·

    een verklaring dat het Bedrijf geen Bedrijf in moeilijkheden is, ondertekend door een daarvoor gemachtigde persoon.

   • ·

    een verklaring waarin het Bedrijf aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun zij reeds heeft ontvangen (de-minimisverklaring).

  • b.

   De Financieringsaanvraag wordt getoetst op de volgende criteria:

   • ·

    de Kosteneffectiviteit van het Project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties

   • ·

    het Project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de Aanvrager en blijft in stand gedurende de looptijd van de Financiering.

  • c.

   Uitbetaling van de Financiering vindt plaats wanneer de eindfactuur is ontvangen.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het College hanteert de volgende algemene weigeringsgronden:

  • a.

   Het College verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Bedrijven in moeilijkheden.

  • b.

   Het College verstrekt geen Financiering als de Staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij Financiering geen sprake is van Geoorloofde staatssteun.

  • c.

   Het College verstrekt geen Financiering aan bedrijven die elders hun volledige financiering kunnen regelen.

 • 2.

  De Financiering zal voorts in ieder geval worden geweigerd indien:

  • a.

   de Aanvrager in het kader van de Financieringsaanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beoordeling van de Financieringsaanvraag zou hebben geleid;

  • b.

   de Aanvrager niet heeft verklaard geen Bedrijf in moeilijkheden te zijn;

  • c.

   de Aanvrager geen Bedrijf is.

  • d.

   de Aanvrager naar oordeel van het College niet voldoende Kredietwaardig is.

Artikel 8. Afwijking van de Regeling

Het College is bevoegd om in bijzondere gevallen gemotiveerd af te wijken van de bepalingen van deze Regeling.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze Regeling treedt in werking op 1 maart 2018 en wordt aangehaald als Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Bedrijven.

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op 20 februari 2018

de griffier,

de voorzitter,