Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Instellingen

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Instellingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Overwegende:

dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

dat het college de ambitie heeft gesteld om, mede in het licht van het klimaatakkoord van Parijs, versneld een energieneutrale gemeente te worden;

dat er bij instellingen een significant potentieel ligt wat betreft energiebesparing en de opwekking van duurzame energie;

dat het voor instellingen in veel gevallen niet mogelijk is om bij banken en andere financiële instellingen financiering te verkrijgen voor kleinschalige initiatieven;

dat het college kleinschalige initiatieven van instellingen die bijdragen aan het realiseren van de energieambitie mogelijk wil maken door hiervoor financiering te verstrekken.

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Apeldoorn 2014 en afdeling 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUITEN:

De Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Instellingen vast te stellen.

Artikel 1. Algemene bepaling

Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Aanvrager: Instelling die een Financiering aanvraagt voor een Project.

Administratie-opslag: al dan niet vaste opslag in %-punten ten opzichte van het Basistarief gebaseerd op de administratiekosten die gepaard gaan met het afsluiten van een Financiering.

AGVV: Verordening EG Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014.

Basistarief: looptijdvaste rente bepaald op basis van de interne rekenrente van de gemeente.

Bullet lening: Lening waarbij eenmalig een bedrag wordt geleend voor een bepaalde looptijd, waarbij gedurende de looptijd enkel rente betaald wordt en het geleende bedrag aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost.

College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.

De-minimisverordening: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013 (danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013.

Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van Hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met Hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele energiebronnen gebruiken.

Energiefonds Apeldoorn: Projectorganisatie binnen de gemeente belast met de uitvoering van deze Regeling.

Energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door (investeringen in) energiebesparing en opwekking van Duurzame energie.

Financiering: Financiering Ontwikkelkosten, Reguliere Financiering of Kleinschalige Financiering.

Financiering Ontwikkelkosten: Subsidie in de vorm van een Lening ten behoeve van de Ontwikkelkosten van een Project.

Financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een Project met alle relevante informatie (technisch financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming. De eisen die worden gesteld aan een financieringsaanvraag kunnen per Project verschillen.

Financieringsdocumentatie: de documenten waarin de afspraken tussen initiatiefnemer en Gemeente die betrekking hebben op de Financiering zijn vastgesteld, bestaande uit een Subsidiebeschikking en een Financieringsovereenkomst.

Financieringsmemorandum: intern document met alle relevante informatie van een Project op basis waarvan het College besluit tot het al dan niet aanbieden van een Financiering.

Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen Gemeente en een Instelling waarin de voorwaarden van een financiering van een Project zijn vastgelegd.

Financieringsrisico: omstandigheden die invloed kunnen hebben op het niet terug kunnen betalen van de Financiering

Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun op basis van deze Regeling aan een Project uitgevoerd door een Instelling conform de Mededeling Rente en de De-minimisverorderning.

Hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Instelling: rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie, met een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften en vraagstukken zoals sportverenigingen, kerken, culturele instellingen en energiecoöperaties.

Instelling in moeilijkheden: een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in artikel 2, onder 18 van de AGVV.

Intern procedure handboek: handboek vastgesteld door het College waarin de processen binnen het Energiefonds Apeldoorn worden omschreven die ten grondslag liggen aan de besluitvorming rondom de financiering van een Project.

Investering: het aangaan van verplichtingen ter zake van een Project inclusief eventuele arbeidskosten en exclusief de kosten voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Kleinschalige Financiering: Subsidie in de vorm van een Lening met een leensom kleiner dan of gelijk aan € 50.000 ten behoeve van de realisatie van een Project.

Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie.

Kredietwaardig: Een bedrijf is kredietwaardig indien de solvabiliteit boven de 30% is en zij een positieve liquiditeitsprognose van zes maanden heeft.

Lening: verstrekking van een geldsom door het College aan een Instelling welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald.

Mededeling Rente: Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie en disconteringspercentages worden vastgesteld, PbEU C 14/6 van 19 januari 2008.

Ontwikkelkosten: Kosten die moeten worden gemaakt om een Project zover te krijgen dat dit ook kan worden gerealiseerd, denk aan locatieonderzoek, technische ontwerpen, vergunningsaanvragen, fiscaal en juridisch advies.

Project: een activiteit gericht op de Energietransitie uitgevoerd door een Instelling in de gemeente Apeldoorn waaraan het College Financiering zal bieden of overweegt te bieden.

Reguliere Financiering: Subsidie in de vorm van een Lening met een leensom groter dan € 50.000 ten behoeve van de realisatie van een Project.

Regeling: onderhavige Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Instellingen,

Rente-afslag: al dan niet vaste korting in %-punten op het Basistarief

Risico-opslag: al dan niet vast opslag in %-punten op van het Basistarief waarmee Financieringsrisico’s behorende bij Financieringen worden ingeprijsd.

Staatssteuntoets: toets zoals opgenomen in het Intern procedure handboek om te bepalen of er al dan niet sprake is van Geoorloofde Staatssteun.

Zekerheden: de waarde (bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek of pandrecht) waarop de gemeente Apeldoorn kan terugvallen wanneer de Instelling niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het College kan onder hierna te noemen voorwaarden Financiering verschaffen aan een Project in de gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Een Financiering mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien ter zake van het Project reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de Financiering zodanig aangepast dat er sprake is van Geoorloofde staatssteun.

 • 3.

  Financiering kan verstrekt worden aan een Project dat:

  • a.

   aantoonbaar zal bijdragen aan het versnellen van de Energietransitie in de gemeente Apeldoorn door het mogelijk maken van investeringen op het gebied van energiebesparing en opwekking van Duurzame energie door Instellingen;

  • b.

   binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn wordt of zal worden uitgevoerd.

 • 4.

  Het College vergewist zich ervan dat Financiering direct ten goede komt aan het Project waarvoor het kapitaal wordt verstrekt en niet ten goede komt aan andersoortige activiteiten die door moeder-, dochter-, of zusterentiteiten van de Instelling worden uitgevoerd.

 • 5.

  Ten aanzien van de kosten, waarvoor een Financiering vertrekt kan worden, komen slechts in aanmerking de in redelijkheid te maken investeringen en kosten voor het Project, inclusief eventuele arbeidskosten.

 • 6.

  Voor de Financiering komen in ieder geval niet in aanmerking:

  • a.

   De kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de Financieringsaanvraag.

  • b.

   De kosten voor zover deze door de Aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

 • 4.

  Bepalingen omtrent Financiering Ontwikkelkosten

 • 1.

  Een Financiering Ontwikkelkosten bedraag minimaal € 5.000 per project.

 • 2.

  Een Instelling kan per Project één Financiering Ontwikkelkosten aanvragen. De som aan Financieringen Ontwikkelkosten aan één Instelling binnen één kalenderjaar mag niet meer bedragen dan € 100.000.

 • 3.

  Het College hanteert voor Financieringen Ontwikkelkosten een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50%.

 • 4.

  De Financiering Ontwikkelkosten betreft een Bullet Lening met een vooraf afgesproken vaste looptijd.

 • 5.

  De looptijd van de Financiering Ontwikkelkosten bedraagt maximaal 5 jaar.

 • 5.

  Rentetarief

 • 1.

  Het actuele rentetarief bestaat uit het Basistarief op het moment van toekenning van de Financiering vermeerderd met eventuele Risico-opslag en Administratie-opslag en/of verminderd met een eventuele Rente-afslag. Het actuele rentetarief wordt gepubliceerd op de daartoe bestemde website.

 • 2.

  Het College stelt de Risico-opslag, Administratie-opslag en Rente-afslag vast en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds aan te passen.

 • 3.

  Wijzigingen van het rentetarief zijn niet van toepassing op reeds afgesloten Financieringen.

 • 6.

  Bepalingen omtrent Reguliere Financiering

 • 1.

  Een Reguliere Financiering bedraag minimaal € 50.000 per project.

 • 2.

  Een Instelling kan per Project één Reguliere Financiering aanvragen. De som aan Projectfinancieringen aan één Instelling binnen één kalenderjaar mag niet meer bedragen dan € 300.000.

 • 3.

  Het College hanteert voor Reguliere Financieringen een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50%.

 • 4.

  De Reguliere Financiering betreft een annuïtaire of lineaire Lening met maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso.

 • 5.

  Het Project dient binnen 24 maanden na afsluiten van de Reguliere Financiering te zijn gerealiseerd. De Aanvrager kan schriftelijk voor het aflopen van de termijn verzoeken eenmalig deze termijn met maximaal 12 maanden te verlengen.

 • 7.

  Bepalingen omtrent de Kleinschalige Financiering

 • 1.

  Een Kleinschalige Financiering bedraag minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 per project.

 • 2.

  Een Instelling kan per Project één Kleinschalige Financiering aanvragen. De som aan Kleinschalige Financieringen verstrekt aan één Instelling binnen één kalenderjaar mag niet meer bedragen dan € 50.000.

 • 3.

  Het College hanteert voor Kleinschalige Financieringen:

  • a)

   vanaf € 5.000 tot € 25.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering van een Project.

  • b)

   vanaf € 25.000 tot € 50.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50% van de investering van een Project

 • 4.

  Indien de som aan Kleinschalige Financieringen verstrekt aan één Instelling binnen één kalenderjaar als gevolg van een nieuwe Financieringsaanvraag hoger dan € 25.000 uitkomt, dan geldt voor deze nieuwe Financiering een financieringspercentage van 50%.

 • 5.

  Het Project dient binnen 6 maanden na afsluiten van de Kleinschalige Financiering te zijn gerealiseerd. De Aanvrager kan voor het aflopen van de termijn schriftelijk verzoeken eenmalig deze termijn met maximaal 6 maanden te verlengen.

 • 8.

  Plafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het plafond voor deze Regeling bedraagt voor 2018 € 500.000 met ingang van de datum van inwerkingtreding zoals genoemd in Artikel 13.

 • 2.

  Het College kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de Regeling aanpassen.

 • 3.

  De volledig ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 9.

  Besluitvorming over Financiering Ontwikkelkosten en Reguliere Financiering

 • 1.

  Voor de besluitvorming maakt het College gebruik van het Intern procedure handboek.

 • 2.

  De in het Intern procedure handboek beschreven minimale stappen om tot een Financiering Ontwikkelkosten of tot een Projectfinanciering te komen zijn:

  • a.

   Aan de Financiering moet een Financieringsaanvraag ten grondslag liggen.

  • b.

   Voor ieder Project dat definitief in aanmerking komt voor Financiering wordt een Financieringsmemorandum opgesteld dat aan het College ter goedkeuring wordt voorgelegd. Financiering kan alleen worden aangeboden op basis van een door het College goedgekeurd Financieringsmemorandum.

 • 10.

  Besluitvorming over Kleinschalige Financiering

 • 1.

  Voor de besluitvorming maakt het College gebruik van het Intern procedure handboek.

 • 2.

  De in het Intern procedure handboek beschreven minimale stappen om tot een Kleinschalige Financiering te komen zijn:

  • a)

   Aan de Financiering moet een Financieringsaanvraag ten grondslag liggen. Een Financieringsaanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe vastgesteld formulier op een daartoe bestemde website. Bij de Financieringsaanvraag dient ten minste te worden overlegd:

   • §

    een offerte voor aanschaf en/of installatie van de technologie of werkzaamheden, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven;

   • §

    een verklaring dat de Instelling geen Instelling in moeilijkheden is, ondertekend door een daarvoor gemachtigde persoon.

   • §

    een verklaring waarin de Instelling aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun zij reeds heeft ontvangen (de-minimisverklaring).

  • b)

   De Financieringsaanvraag wordt getoetst op de volgende criteria:

   • §

    de Kosteneffectiviteit van de Activiteit wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties

   • §

    het Project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de Aanvrager en blijft in stand gedurende de looptijd van de Financiering.

  • c)

   Uitbetaling van de Financiering vindt plaats wanneer de eindfactuur is ontvangen.

 • 11.

  Weigeringsgronden

 • 1.

  Het College hanteert de volgende algemene uitsluitingscriteria:

  • a.

   Het College verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Instellingen in moeilijkheden.

  • b.

   Het College verstrekt geen Financiering als de Staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij Financiering geen sprake is van Geoorloofde staatssteun.

  • c.

   Het College verstrekt geen Financiering aan instellingen die elders hun volledige financiering kunnen regelen.

 • 2.

  Een Financiering zal voorts worden geweigerd indien:

  • a.

   de Aanvrager in het kader van de Financieringsaanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beoordeling van de Financieringsaanvraag zou hebben geleid;

  • b.

   de Aanvrager niet heeft verklaard geen Instelling in moeilijkheden te zijn;

  • c.

   de Aanvrager geen Instelling is.

  • d.

   de Aanvrager naar oordeel van het College niet voldoende Kredietwaardig is.

 • 12.

  Afwijking van de Regeling

Het College is bevoegd om in bijzondere gevallen gemotiveerd af te wijken van de bepalingen van deze Regeling,

13.Inwerkingtreding en citeertitel

Deze Regeling treedt in werking op 1 maart 2018 en wordt aangehaald als Subsidieregeling Financiering Energieprojecten Instellingen (FEI).

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op 20 februari 2018

de griffier,

de voorzitter,