Regeling vervallen per 23-09-2023

Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden

Geldend van 03-01-2018 t/m 22-09-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

Overwegende:

dat het college op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet voorzieningen voor jeugdhulp treft en dat ook middels een Persoonsgebonden Budget (artikel 8.1.1) door het college een individuele jeugdhulpvoorziening verstrekt kan worden;

en

dat het college op basis van artikel 10 lid 2c, 2d en 3d van de verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Woerden de tarieven voor Zorg in Natura en voor het persoonsgebonden budget voor individuele jeugdhulpvoorzieningen dient vast te leggen;

besluit:

I.in te trekken het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Woerden 2016

II. vast te stellen het: “Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden

Artikel 1 Tarieven zorg in natura Jeugdhulp (ZIN)

De basistarieven voor Jeugdhulp in ZIN (zorg in natura) worden vastgesteld aan de hand van de, bij dit besluit behorende, bijlage basistarieven producten jeugdhulp. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

Artikel 2 Tarieven persoonsgebonden budget Jeugdhulp (PGB)

De bepaling van de hoogte van een PGB-tarief gebeurt conform artikel 2.7 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Woerden 2018. De tarieven in de bijlage bij dit financieel besluit zijn hierbij leidend.

Artikel 3 Vervoer richtlijnen

Voorziening tarieven

Maximaal 2.500 km op jaarbasis

Maximumbedrag op jaarbasis

Prijspeil

a. Eigen auto/bruikleenauto

€0,19

€475,-

2018

b. Kosten taxi (Regiotaxi)

€2,33

€5.825,-

2018

c. Kosten rolstoeltaxi (Regiotaxi)

€2,99

€7.475,-

2018

 

d. Voor zover de behoeften van meerdere gezinsleden niet samenvallen, wordt niet meer dan een vergoeding van 250% toegekend (voor 2 personen 150%, 3 personen 200% en 4 en meer personen 250%).

e. De ingangsdatum van de financiële tegemoetkoming voor individueel vervoer start op de eerste van de maand volgend op de aanvraagdatum.

Artikel 4 Inwerkingtreding

1. Dit besluit kan worden aangehaald als het “Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden”.

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Woerden op 12 december 2017
de secretaris, de burgemeester,
drs. M.H.J. van Kruijsbergen V.J.H. Molkenboer

bijlage basistarieven producten jeugdhulp