Regeling vervallen per 22-03-2018

Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer

Geldend van 06-11-2015 t/m 21-03-2018

Intitulé

Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer

Z-2015/049686

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Circulaire ‘Correcte registratie op een briefadres in de BRP’ en de Circulaire ‘Registratie briefadres om veiligheidsreden (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen), beiden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2014,

overwegende dat het noodzakelijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

besluit vast te stellen de Beleidsregels briefadres gemeente Aalsmeer.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder :

 • a.

  briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (art. 1.1, onder p Wet BRP)( en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen betrokkene bereiken (art. 2.45 lid 3 Wet BRP);

 • b.

  briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie Personen of rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden (art. 1.1, onder r Wet BRP juncto 2.42, lid b wet BRP);

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

Artikel 2 Redenen voor een briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland gedurende een jaar,ten hoogste twee derden van de tijd;

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

  • f.

   echtgenoten die gaan scheiden;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwen opvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  verblijf in aangewezen instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de wet BRP;

 • 4.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is.

Artikel 3 Voorwaarden voor een briefadres

 • 1. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2. De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3. Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs van de briefadreshouder;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 1;

  • e.

   bewijsstukken waaruit de reden(en) voor aangifte blijkt(blijken);

  • f.

   indien de aangifte wordt gedaan op grond van artikel 2 lid 4, een schriftelijke verklaring van de burgemeester waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.

 • 4. De briefadresgever mag niet meer dan aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming geven om een briefadres te houden.

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1. De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 en 3, zijn ingeleverd.

 • 2. Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3. Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4. Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte conform artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Termijn briefadres

 • 1. Het briefadres is een tijdelijk adres voor de duur van zes maanden en kan met maximaal zes maanden worden verlengd.

 • 2. Bij kort verblijf (korter dan 8 maanden) in het buitenland mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat de aangever buiten Nederland zal verblijven (artikel 2 lid 1 onder d).

 • 3. Er wordt geen termijn vastgesteld voor het houden van een briefadres voor instellingen als bedoeld in artikel 2.40 van de Wet BRP.

 • 4. Bij korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft wordt gekozen voor de duur van verblijf buiten Nederland.

Artikel 6 Verlenging briefadres

 • 1. Als de briefadreshouder voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het 1e, 2e en 3e lid van artikel 5 geen woonadres heeft gekozen, wordt door de briefadreshouder een aangifte ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 2. Voor een verzoek om verlening van het briefadres dient de briefadreshouder samen met de briefadresgever in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken te verschijnen. In het verzoek wordt de reden voor verlenging van het briefadres gemotiveerd en dienen bewijsstukken te worden overlegd, waaruit blijkt dat de briefadreshouder actief op zoek is naar een woon-en/of verblijfplaats.

 • 3. De aangifte voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met in achtneming van de artikelen 2 t/m 7 van deze Beleidsregel.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het is niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft;

 • b.

  de aangever langer dan acht maanden gedurende een jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishave in Nederland heeft;

 • c.

  de aangever beroepshalvevarend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden, aan twee gezinshuishoudens of aan een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;

 • f.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • g.

  het opgegeven adres een postbus is;

 • h.

  Het briefadres wordt verleend op grond van artikel 2 lid 4 en de verklaring van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 ontbreekt;

 • i.

  de aangever een vreemdeling is en geen rechtmatig verblijf heeft zoals bedoeld is in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Artikel 8 Vervallen briefadres

 • 1. Het briefadres vervalt als blijkt dat de briefadreshouder aangifte vertrek buitenland doet.

 • 2. Als de briefadresgever niet meer op het betreffende adres staat ingeschreven of schriftelijk aangeeft zijn verklaring van instemming in te trekken, zal het college daaropvolgend een onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van het briefadres.

 • 3. Indien uit het onderzoek genoemd in het vorige lid blijkt dat de briefadreshouder geen rechtmatig gebruik meer kan maken van het betreffende briefadres, dan zal het college van burgemeester en wethouders hem hiervan middels besluit op de hoogte stellen.

Artikel 9 Controlemaatregelen

 • 1. Er wordt periodiek gecontroleerd op de rechtmatigheid van het hebben van een briefadres.

 • 2. Controle kan plaatsvinden bijvoorbeeld middels een aanschrijving van de briefadreshouder en/of briefadresgever en/of door op verzoek van het college van burgemeester en wethouders in persoon te verschijnen om inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 3. Indien geen gevolg is gegeven aan artikel 6 lid 1 en lid 2, zal het college van burgemeester en wethouders zowel briefadreshouder als briefadresgever oproepen zich persoonlijk te melden teneinde inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de Basisregistratie Personen.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

 • 1. Vindt de aangifte en/of verzoek om een verlenging van het briefadres plaats om veiligheidsredenen, dan is de Circulaire ‘Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)’ d.d. 6 december 2014 van toepassing.

 • 2. Het is mogelijk om personen die bewoners zijn van een opvanghuis een briefadres te laten kiezen aan het kantooradres van het opvanghuis of van een andere rechtspersoon. Instemming van de briefadresgever is noodzakelijk.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze beleidsregel zou leiden tot een onbillijkheid, kan van het bepaalde in deze beleidsregel worden afgeweken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsregeling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad, waarin zij wordt gepubliceerd.

 • 2. Voor briefadressen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt een overgangsperiode van maximaal zes maanden gehanteerd.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2015.
De wnd. secretaris,
mr. F.L. Romkema
De burgemeester,
J.J. Nobel

Nota van toelichting op de beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer

Toelichting artikel 1 Begripsbepaling

artikel 1 sub d onder 3

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • ·

  een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap,

 • ·

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd,

 • ·

  een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of

 • ·

  een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

Toelichting artikel 2 Redenen voor een briefadres

artikel 2 lid 1 sub a

Personen die niet beschikken over een woonadres kunnen gebruik maken van de regio opvanginstellingen en daar ingeschreven worden op een briefadres.

Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de regio opvanginstelling, zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.

artikel 2 lid 1 sub b

Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan ingeschreven worden op een briefadres. Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de nieuwe eigenaar.

artikel 2 lid 1 sub c

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

artikel 2 lid 1 sub d

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode dat is. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP mag iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en ‘verhuist’ de PL naar de RNI vanwege emigratie. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.

artikel 2 lid 1 sub e

Als een persoon beroepshalve gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

artikel 2 lid 2

Om veiligheidsredenen kunnen personen een briefadres aanvragen op het kantooradres van een instelling/opvanghuis. Op die manier wordt het feitelijke woonadres beschermd.

artikel 2 lid 3

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38 lid 1 en artikel 2.39 lid 1 van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40 lid 3 van de Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40 lid 4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

Toelichting artikel 3 Voorwaarden voor een briefadres

artikel 3 lid 1

Een briefadres kan worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

artikel 3 lid 2 en 3 sub a t/m e

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 2.45 lid 2 van de Wet BRP).

In de schriftelijke verklaring van aangifte dient de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De briefadreshouder dient tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen.

De vragenlijst briefadres is als bijlage toegevoegd.

artikel 3 lid 3 sub f

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. De verwachting is, dat deze verklaring veelal bij de afdeling Burgerzaken terecht komt via de interne kanalen van de gemeente.

artikel 3 lid 4

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande. Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres heeft. Bijvoorbeeld een particulier, die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor een aantal gedetineerden, omdat de gedetineerden hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar artikel 11 van de Beleidsregels (hardheidsclausule).

Toelichting artikel 4 Volledige aangifte

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen. Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar gegevens aanvult of uitstel aanvraagt, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de aangifte briefadres buiten behandeling te stellen wegens het ontbreken van de gevraagde documenten. Hierbij zal een belangenafweging dienen plaats te vinden.

Het is aan te bevelen om in het verzoek tot aanvulling gegevens melding te maken van het voornemen om de aangifte buiten behandeling te stellen in het geval dat niet voldaan wordt aan de aanvulling.

Toelichting artikel 5 Termijn briefadres

Om het tijdelijke karakter te bevestigen is besloten om een briefadres voor een periode van zes maanden te verlenen met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging met nogmaals zes maanden. Na het verloop van deze periode, moet de burger zijn ingeschreven op het woonadres waar hij feitelijk verblijft.

Deze periode van zes maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na deze periode een contactmoment te hebben met de burger, om zo te zorgen dat hij/zij snel een woonadres heeft (artikel 2, 1e lid sub b).

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, waaronder de volgende:

 • ·

  Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze termijn.

 • ·

  Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan binnenvaartschippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden getoetst.

 • ·

  Ook voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt kan een briefadres gehouden worden. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.

artikel 5 lid 2

Op grond van artikel 2.43 wet BRP mag iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In dat geval moet men aangifte van vertrek doen.

Toelichting artikel 6 Verlenging briefadres

Als de briefadreshouder na de 1e termijn van 6 maanden opnieuw voor een briefadres (hetzelfde dan wel een andere) in aanmerking wenst te komen, dan zal daartoe (opnieuw) een volledige aangifte moeten worden gedaan. Deze aangifte wordt dan getoetst aan de voorwaarden die zijn gesteld in deze Beleidsregel.

Toelichting artikel 7 Weigeringsgronden

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.

sub a

Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres, a. indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; of b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, kan wel gekozen worden voor een briefadres.

sub b en c

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van 2/3e deel van een jaar. In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon beroepshalve op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub e.

sub e

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres verleend aan een gezinshuishouden als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres.

sub g

Een briefadres mag geen postbus zijn. Kenmerk van een briefadres is dat er een waarborg is, dat voor de briefadreshouder bestemde geschriften of inlichten daarover aan deze worden doorgegeven of medegedeeld. Als post naar een postbus wordt gestuurd, wordt aan die voorwaarde niet voldaan.

sub h

zie toelichting bij artikel 3 lid 3 sub f.

Toelichting artikel 8 Vervallen briefadres

Indien de briefadreshouder geen recht meer heeft op inschrijving in de BRP op het betreffende briefadres en geen aangifte doet van een ander brief- dan wel woonadres, dan zal de briefadreshouder worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Hierover wordt een besluit genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Toelichting artikel 9

Er vindt in principe eens per jaar een controle plaats om de rechtmatigheid van een briefadres vast te stellen en om oneigenlijk van het gebruik van een briefadres zoveel mogelijk tegen te gaan.

artikel 9 lid 3

Het komt regelmatig voor dat men geen nieuwe aangifte doet en dat de termijn van een briefadres ‘automatisch’ wordt verlengd, zonder dat nader onderzoek wordt gedaan. Om deze praktijk tegen te gaan, kan het college briefadreshouder en/of briefadresgever oproepen in persoon informatie te verstrekken.

Toelichting artikel 10

Geen toelichting

Toelichting artikel 11

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling.

Individuele omstandigheden kunnen er bijvoorbeeld ook toe leiden dat er nog een extra verlenging van de termijn voor het hebben van een briefadres wordt verleend.

Toelichting artikel 12

Geen toelichting

Toelichting artikel 13

Geen toelichting