Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Blaricum 2013

Geldend van 12-12-2017 t/m heden

Raadsbesluit nr. 2017-75

De raad van de gemeente Blaricum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Winkeltijdenwet;

gezien het advies van burgemeester en wethouders;

besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Blaricum 2013

vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013, nr. 2013-48:

Artikel 1.

Artikel 2, lid 3 van de Verordening winkeltijden Blaricum 2013 wordt gewijzigd in:

3. van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt, voor het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid van deze verordening, een vrijstelling van de openingstijden op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen.

Per kalenderjaar kunnen ten hoogste twee dagen worden aangewezen, waarop vrijstelling gegeven kan worden van de uren tussen 10.00 uur en 12.00 uur, met een maximum van twee uur.

Artikel 2.

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: 2e Wijziging Verordening Winkeltijden Blaricum 2013

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2017

P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart - Bloch

griffier voorzitter