Regeling vervallen per 04-04-2024

Privacyreglement gemeente Bronckhorst

Geldend van 13-02-2018 t/m 03-04-2024

Intitulé

Privacyreglement gemeente Bronckhorst

Privacyreglement Gemeente Bronckhorst

In dit reglement laat de gemeente Bronckhorst zien op welke manier zij dagelijks omgaat met

persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Het is een

uitwerking van het uitvoeringsbeleid privacy gemeente Bronckhorst.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Zij zijn verplicht zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen,

bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers. Dat geldt onder andere voor de taken op het gebied van basisadministraties, openbare orde en –veiligheid en het sociaal domein. Het beschermen van de persoonsgegevens is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het gebied van veiligheid en nieuwe Europese regelgeving.

Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.

1. Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie eigen privacy regelgeving, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. Inhoudelijk lijkt de AVG op wat Nederland al in de Wbp had opgenomen. Wel zorgt zij voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt:

Betrokkene:

De persoon op wie de gegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker:

Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens:

Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet allen om vertrouwelijke gegevens, zoals gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld naam, adres,geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzonderepersoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnischeachtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenumme(BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:

Hiermee worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingenbeoordeeld op de bescherming van de persoonsgegevens. Dit heet ook wel een PrivacyImpact Assessment (PIA).

Verwerkingsverantwoordelijke:

Een persoon of organisatie, alleen of samen met een ander, die het doel en de middelenvoor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking:

Alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen.

2. Reikwijdte

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de gemeente. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de gemeente Bronckhorst plaatsvinden.

3. Verantwoordelijke

De verantwoordelijkevoor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG,is het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester.

4. Verwerkingen (Artikel 4 AVG)

Een verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking:

- Verzamelen, vastleggen en ordenen

- Bewaren, bijwerken en wijzigen

- Opvragen, raadplegen, gebruiken

- Verstrekken door middel van doorzending

- Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen

- Samenbrengen, met elkaar in verband brengen

- Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Hieruit blijkt dat alles wat met persoonsgegevens gedaan wordt onder het begrip verwerking valt.

Doeleinden (Artikel 5 AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten,zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd,

net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6 AVG)

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet er een rechtmatige grondslag uit de Wet van toepassing zijn. Dit betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

- Om een verplichting na te komen die in de wet staat

- Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij is

- Om een ernstige bedreiging van de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

- Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak

- Wanneer de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen is toegestaan in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden

bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit: persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als dit in verghouding staat tot het doel. Wanneer zonder, of met minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel kan worden bereikt moet daarvoor gekozen worden.

De gemeente zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voor ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen dat voor iedereen die betrokken is bij uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met een vertroudelijk karakter verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens. Daarnaast beveiligt de gemeente alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien,

gewijzigd of verwijderd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe de gemeente dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid en eventueel in een aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.

Wanneer de gemeente persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, of de verwerking plaatsvindt met systemen die niet in eigen beheer zijn, of software waarmee medewerkers van de leveranciers toegang kunnen hebben tot de gegevens, worden overeenkomsten afgesloten. In deze verwerkeroveenkomsten wordt vastgelegd hoe de verwerker met persoonsgegevens moet omgaan.

Wanneer de gemeente samenwerkt met ketenpartners, zoals de politie, en er (gezamenlijk) verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt worden er convenanten afgesloten. Hierin wordt in ieder geval aangegeven:

- De betrokken organisaties, verantwoordelijke en relevante doelstellingen

- De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

- De wijze waarop betrokkenen geïnformeerd worden over het gebruik van hun

gegevens

- De wijze waarop betrokkenen gebruik kunnen maken van hun rechten

- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan informatiebeveiliging en geheimhouding

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50 AVG)

De gemeente Bronckhorst geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

5. Transparantie en communicatie

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Via de Wob (en straks wellicht de Wet Open Overheid) kun je een verzoek om informatie indienen bij de gemeente. Bij het verzoek bekijkt de gemeente altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden er geen persoonsgegevens verstrekt.

Wet hergebruik overheidsinformatie

De Wet hergebruik overheidsinformatie regelt het op verzoek verstrekken van

overheidsinformatie voor hergebruik. Bij het verzoek bekijkt de gemeente altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden er geen persoonsgegevens verstrekt.

Informatieplicht (Artikel 13,14 AVG)

De gemeente informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan de gemeente geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder

toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat de gemeente persoonsgegevens van hem/haar verwerkt en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens zijn opgeslagen die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat de gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m20 AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze worden ook wel de rechten van de betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende

rechten:

- Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt

- Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke wijze, zijn/haar gegevens worden verwerkt

- Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren

- Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken

- Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokken het recht om de

persoonsgegevens te laten verwijderen

- Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal op verzoek de verwerking stoppen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via mail/website ingediend worden. De gemeente heeft, na ontvangst van het verzoek, vier weken de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is De gemeente kan aanvullende informatie vragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Binnen vier weken zal de gemeente laten weten wat er met het

verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente. Er is ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering (Artikel 22 AVG)

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn: financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Om profilering wat duidelijker te maken het volgende voorbeeld:

Wanneer een bezoeker op de gemeentelijke website naar een bepaalde dienst kijkt, mag de gemeente geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. Gemeenten mogen wel bekijken hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering.

Gemeente Bronckhorst maakt geen gebruik van profilering.

Big Data en tracking

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de gemeente wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet zal

dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig zijn voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen gegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

De gemeente Bronckhorst maakt nog geen gebruik van Big data en tracking. Toepassing hiervan wordt onderzocht. Hierbij kunnen openbare externe data gecombineerd worden met (verschillende) gemeentelijke data. Doel is te analyseren of de goede dingen gedaan worden en toekomstige inzet van bijvoorbeeld zorg en prioritaire thema’s in beeld te brengen.

Inzet van Camera’s

Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid en het beveiligen van (gemeentelijke) eigendommen. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van degene die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het

doel te bereiken en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van cameratoezicht bij het gemeentehuis.

7. Plichten van de gemeente

Register van verwerkingen (Artikel 30 AVG)

De gemeente moet een register aanleggen van alle verwerkingen waarvan de gemeente verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat de volgende gegevens:

- De naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en mogelijke

gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en die van de functionaris

gegevensbescherming

- De doelen van de verwerking

- Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de betrokkenen

- Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens

- Indien van toepassing, een beschrijving van het delen persoonsgegevens met een derde land of internationale organisatie;

- Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de gegevens gewist moetenworden

- Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35 AVG)

Met een gegevenseffectbeschermingsbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van persoonsgegevens. De gemeente voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van de openbare ruimte plaats vindt.

Dit geldt in het bijzonder voor verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (Artikel 37 t/m 39 AVG)

De gemeente heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris

zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van de afdelingen/clusters overneemt. De afdelingen/clusters hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met persoonsgegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat deze begint. Deze neemt de verwerking op in het register van gegevensverwerkingen. De FG is verantwoordelijk voor het

structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy.

Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met defunctionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Bronckhorst via de website van degemeente.

Datalekken (Artikel 33, 34 AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot de gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de gemeente dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat erkennis van de inbreuk is vernomen, aan de AP. Het kan zijn dat de inbreuk ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen wiens gegevens het betreft. In dat geval meldt de

gemeente dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting

Als de gemeente een wettelijke plicht niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen.

Deze zal overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan van de gemeente.